تاثیر کشش ایستا و پویا بر فعالیت¬های بی¬هوازی

با وجود اینکه در تحقیق­های بسیاری نشون داده شده که کشش ایستا قبل از تمرین یا رقابت،

باعث کاهش اجرای پرش عمودی، توان، بیشترین حد تولید نیرو و قدرت (25،30،44،89،108،122،134)، چابکی (86)، دو سرعت (53،86) و زمان عکس العمل و تعادل (24) می­شه، اما عملکرد­های کشش ایستا که به اجرا ضرر می­زنند مشخص نمی­باشه. با اینحال، تحقیق­ها نشون داده­ان که با سطوح کمی از سفتی تاندونی عضلانی، کاهش توانایی واحدهای حرکتی به کارگرفته شده یا جلوگیری از جواب­های شدید تحریکات عضلانی (مثلا تاندون گلژی) رابطه داره (68). اثرات کشش بر ویژگی­های عضله به فاکتورهای مختلفی مثل فوت وفن­های کششی به کار گیری شده، زمان کشش، زمان نگه داشتن کشش، زمان استراحت وزمان معطلی میان مراحل واندازه­گیری­ها بستگی داره (97). دو نظریه در مورد کاهش کارکرد عضلانی بعد از کشش ایستا هست : تئوری اول اینه که کشش ایستا باعث کاهش در سفتی واحد تاندونی عضلانی ([1]MTU) می­شه و باعث کم شدن اندازه نیروی انقباضی تولیدی و تاخیر در فعالیت عضله می­شه و شاید نتیجه­ی اون ضعف و سستی بیشتر تاندون می­شه و مدت وقتی واسه برگشت انقباض عضلانی و کاهش سستی تاندون لازم می­باشه و نتیجه­ی اون باعث کاهش اثرات جابه جایی نیرو از عضله به اهرم می­شه. تئوری دیگه شامل بازدارنده عصبی می­باشه که در نتیجه افزایش بازدارنده اتوژنیک باعث کاهش تحریک عصب به عضله می­شه و در نتیجه باعث کاهش در فعالیت عضله بعد از کشش عضله می­شه (53). نشون داده شده که کشش ایستای طولانی (به مدت 5 تا 10 دقیقه) باعث کاهش سفتی نیام و تاندون (الاستیسیته) می­شه. کاهش سفتی ناشی ازکشش ممکنه باعث تغییرات زیاد در آرایش فیبرهای کلاژنی تاندونی شه. بدیش اینه عملکرد­های مشخصی در کاهش این سفتی و مقاومت  تاندون هنوز نامشخصه. جواب زیاد کشش روی سفتی تاندون و پوشش وتری ممکنه تا حدی پاسخگوی افزایش دامنه­ی حرکتی باشه (82).

در کل اثرات زیاد منفی کشش ایستا روی اجرا به وسیله تغییر در انتقال عصبی عضلانی و یا ویژگی­های بیومکانیکی عضله توضیح داده شده. در واقع کشش ایستا، شاید با اثر بر فاکتورهای عصبی (کاهش فعالیت واحدهای حرکتی، کاهش ظرفیت تولید نیرو) (53،89،108،134) و مکانیکی (افزایش کمپلیانس عضله و کاهش سفتی واحد تاندون- عضله (MTU)) (53،130)، باعث کاهش عملکردهای بی­هوازی می­شه.

 

2ـ2ـ7 تاثیر کشش پویا بر فعالیت­های بی­هوازی

تحقیقات بسیاری نشون داده­ان که کشش پویا می­تونه باعث بهتر شدن توان، نیرو، قدرت و پرش عمودی (68،71،86،96،131،132)، دو سرعت (53،72،86)، شتاب و هماهنگی (86) و چابکی (15،86) شه. تحقیق­های زیادی نشون می­بدن که کشش پویا قبل از فعالیت، ممکنه از راه آسون سازی کنترل حرکتی از راه تکرار حرکات خاص، افزایش دامنه حرکتی مفصل، افزایش جریان خون عضله، افزایش دمای مرکزی یا محیطی ، هدایت تند­تر ایمپالس­های عصبی، تقویت پتانسیل انقباض عضلانی واسه سرعت و نیروی بیشتر (86) و هم افزایش هماهنگی حرکتی (54) باعث بهتر شدن کارکرد شه .

 

1- Muscle Tendon Unit