تحقیق درمورد نرخ موثر مالیات

خواهد شد.
درصد مالکیت سهام تحت تملک مالکان نهادی
در سال‌های اخیر پیرامون نقش مالکان نهادی در شرکت‌ها و تاثیر آنها بر تصمیمات متخذه در شرکت‌ها، تحقیقات متعددی انجام شده است و در پژوهش‌های زیادی این متغیر را اندازه گیری نمود‌ه‌اند. مطابق با تعریف بوشی(1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌های دولتی می باشند. در این تحقیق نیز از تعریف مزبور استفاده شده‌است و درصد سهام تحت تملک موارد فوق به عنوان درصد مالکیت نهادی در نظر گرفته شده‌است.
3-6-3. متغیرهای کنترلی
سودآوری شرکت
مالیات تابعی مستقیم از عملکرد شرکت و وضعیت آن به لحاظ سود و زیانی می‌باشد و هرآنچه سود شرکت افزایش یابد، مالیات متحمله شرکت نیز افزایش خواهد یافت. از این رو وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری به عنوان یک متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. یکی از رایج‌ترین معیار‌های عملکرد در تحقیقات حسابداری، نرخ بازده دارایی‌ها می باشد که از تقسیم سود خالص شرکت به مجموع دارایی‌های آن به دست می‌آید. در این پژوهش نیز به پیروی از ریچاردسون و لانیس(2007) از نسبت مذکور به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
زیان ده بودن یا سودده بودن شرکت
گاهی اوقات مشاهده می شود شرکت ها علی رغم اینکه سود گزارش می کنند لیکن هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند. اما گاهی اوقات عدم پرداخت مالیات به این دلیل است که اصولا سودی وجود نداشته است. از این رو جهت شناسایی و کنترل اثرمزبور از این متغیر استفاده شده است. این متغیر از طریق یک متغیر مجازی سنجیده‌شده است و چنانچه شرکت زیان‌ عملیاتی داشته باشد عدد یک در نظر گرفته می‌شود و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ می‌شود.
3-7. مدل آماری تحقیق
مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر است:
ETRi,t = α0 + β1SIZEi,t + β2LEVERAGEi,t + β3 TOBIN’S Qi.t + β4 INVINTi,t + β5 CINTi,t + β6 LIFEi,t + β7 INDUSTRYi,t + β8 INSTOWNERi,t + β9 ROAi,t + β10 OLi,t + ε
که در این مدل:
ETRi,t: نرخ موثر مالیاتی شرکت i در سال t و متغیر وابسته تحقیق می باشد.
SIZEi,t : بیانگر اندازه شرکتi در سال t می باشد.
LEVERAGEi,t : اهرم مالی شرکت i در سال t می باشد.
TOBIN’S Q i.t : نشانگر فرصت رشد شرکت i در سال t می باشد.
INVINTi,t : شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا برای شرکت i در سال t می باشد. CINTi,t : بیانگر شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت برای شرکت i در سال t می باشد.
LIFEi,t : سابقه شرکت i در سال t را نشان می دهد.
INDUSTRYi,t : بیانگر نوع صنعت شرکت i در سال t می باشد.
INSTOWNERi,t : درصد سهام شرکت i در سال t را نشان می دهد که در تملک سهامداران نهادی می باشد.
ROAi,t : بیانگر بازده دارایی های شرکت i در سال t و متغیر کنترلی اول می باشد.
OLi,t : یک متغیر مجازی و متغیر کنترلی دوم می باشد و چنانچه شرکت i در سال t زیان عملیاتی داشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر می گیرد.
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده ها دو بعد قابل تصور است، بعد کمی و بعد کیفی. بعد کمی محاسبات آماری خاص است و بعد کیفی، تجزیه و تحلیل و استنتاج بر روی محاسبات آماری و تعمیم نتایج نمونه به جامعه آماری است. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از روش همبستگی رگرسیونی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است و به دلیل اینکه متغیرهای مستقل در مدل بیشتر از یک متغیر مستقل است، بنابراین از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است.
3-9. روش گردآوری داده ها
اطلاعات و داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاه های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمعآوری شد. داده های آماری مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر و صورتهای مالی شرکتها بدست آمد.
3-10. روش های آماری مورد استفاده
در این تحقیق، ابتدا نمونهی آماری از بین جامعهی آماری شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس شرایط و ویژگیهایی که در بخش جامعه و نمونه آماری ذکر شد، انتخاب گردیده و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضیات و آزمون آن ها از نرم افزارهای Excel، SPSS18 و EVIEWS6 استفاده شد. در این پژوهش روش های آماری شامل آمار توصیفی، رگرسیون، همبستگی، آزمون اف (F.test) برای معنادار بودن یا نبودن رگرسیون، آزمون تی (T.test) برای معنادار بودن یا نبودن ضرایب متغیرها، آزمون چاو جهت تعیین نوع داده ها از لحاظ ترکیبی و پانل بودن، آزمون هاسمن به منظور انتخاب بین دو روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت، آزمون تورم واریانس جهت بررسی میزان هم خطی بین متغیرهای مستقل، آزمون هادری در راستای بررسی مانایی متغیرهای تحقیق و از آزمون دوربین- واتسون که نشاندهندهی وجود یا عدم وجود مشکل خودهمبستگی بین متغیرهای اصلی و جزء اخلال می باشد، استفاده میشود.
3-11. خلاصه فصل
در این فصل ابتدا روش تحقیق ، روش گردآوری داده ها، جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق بیان شد. سپس به بیان فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آنها پرداخته شد. در ادامه، مدلهای مورد استفاده برای آزمون هر یک از فرضیه ها استخراج و متغیرهای این مدلها، نحوه محاسبه این متغیرها و طریقه همگن کردن بیان و به صورت عملیاتی تعریف شدند. در ادامه به ب
یان روش تجزی
ه و تحلیل داده ها و روش گردآوری اطلاعات و روش های آماری مورد استفاده پرداخته شد و در آخر هم خلاصه فصل آورده شده است.
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه
در این فصل بر اساس مطالب بیان شده در فصول قبل و همچنین فرضیه های مطرح شده به آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق خواهیم پرداخت. این فصل علاوه بر بخش مقدمه از چهار بخش دیگر تشکیل شده است. در بخش دوم آمار توصیفی تحقیق شامل شاخص های آمار توصیفی، همبستگی بین متغیرهای پژوهش و آزمون های انجام شده ارائه شده است. در بخش بعدی، آمار استنباطی شامل نتایج حاصل از برازش مدل و ارزیابی فرضیات تحقیق آورده شده است. در بخش چهارم فصل، فروض رگرسیون کلاسیک خطی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در بخش پنجم چکیده ای از فصل ارائه خواهد شد.

4-2. آمار توصیفی
4-2-1. شاخص های آمار توصیفی
اولین گام در تحلیل آماری، تعیین مشخصات خلاصه شده داده ها و محاسبه شاخصهای توصیفی میباشد. هدف از این تحلیل، شناخت روابط درونی متغیرها و نشان دادن رفتار آزمودنیهاست تا مقدمات تحلیل آماری فراهم شده و خصوصیات توصیفی برای تحلیل بیشتر آشکار شود. شاخصهای توصیفی مورد نظر شامل میانگین، انحراف معیار، مقدار حداقل و حداکثر در نگاره 4-1 ارائه شده است. چنانچه به آمار توصیفی مربوط به نرخ موثر مالیاتی(ETR) توجه شود، نکات ظریفی مشخص می شود. به عنوان مثال حداقل نرخ موثر مالیاتی (21/0-) می باشد که بیانگر این است که علی رغم اینکه شرکت زیان عملیاتی داشته است باز هم هزینه ای از بابت مالیات متحمل شده است یا حداکثر این نرخ (93/1) می باشد که نشان می دهد برخی اوقات شرکت حدود دو برابر سود عملیاتی خود، هزینه مالیات متحمل می شود. همچنین میانگین نرخ مزبور تقریبا 11% می باشد. این در حالی است که نرخ مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس 5/22% می باشد. میانگین مربوط به متغیرهای شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا (INVINT) و شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (CINT) حاکی از آن است که دو متغیر مزبور به طور متوسط بیش از نیمی از ساختار دارایی های شرکت ها را تشکیل می دهد که اهمیت دو متغیر را می رساند. آمار توصیفی مربوط به سایر متغیرها نیز حاکی از تنوع و همچنین صحت داده های پژوهش است.
نگاره شماره 4-1 : آمار توصیفی متغیرها
علامت اختصاری
عنوان متغیر
میانگین
انحراف معیار
حداکثر
حداقل
ETR
نرخ موثر مالیات
109/0
109/0
93/1
21/0-
SIZE
اندازه
51/11
656/0
36/13
92/9
LEVERAGE
اهرم مالی
657/0
16/0
36/1
168/0
TOBIN’S Q
فرصت رشد
84/1
45/1
8/11
564/0
INVINT
شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا
243/0
137/0
813/0
00/0
CINT
شدت سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت
265/0
177/0
888/0
00/0
LIFE
عمر شرکت
51/1
50/1
75/1
903/0
INDUSTRY
نوع صنعت
16/0
367/0
1
0
INSTOWNER
مالکیت نهادی
44/48
51/42
50/98
00/0
ROA
نرخ بازده دارایی‌ها
151/0
134/0
613/0
312/0-
OL
وجود زیان عملیاتی
04/0
206/0
1
0

4-2-2. همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق
در نگاره شماره 4-2 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون برای متغیرهای پژوهش ارائه شده است. نتایج بیانگر این است که اندازه شرکت(SIZE) و مالکیت نهادی(INSTW) همبستگی منفی و معناداری با نرخ موثر مالیات(ETR) دارند. همچنین همبستگی فرصت های رشد(TOBIN) و متغیر کنترلی پژوهش یعنی نرخ بازده دارایی ها(ROA) با نرخ موثر مالیات مثبت و معنادار می باشد.
متغیر
ETR
SIZE
LEVER
TOBIN
INVINT
CINT
LIFE
INDUS
INSTW

 
 
ROA
OL
ETR
1
SIZE
*08/-
1

LEVER
01/-
*16/-
1
TOBIN
*10/
*22/
01/-
1
INVINT
07/
*26/-
*23/
*17/-
1
CINT
02/
*08/-
*09/-
06/-
*27/-
1
LIFE
01/
*09/
003/-
*08/-
01/
*21/-
1
INDUS
01/-
*09/
*09/-
01/
*16/-
*11/
*28/-
1
INSTW
*08/-

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

*08/
*11/-
*20/
*26/-
*14/
*19/-
*31/-
1
ROA
*16/
*32/
*47/-
*64/
*24/-
05/-
*11/-
*18/
*29/
1
OL
*11/-
06/-
05/
03/-
04/-
*17/
07/-
06/
00/
*10/
1
نگاره شماره4-2 : ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق(در سطح اطمینان 95%)
4-2-3. بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق
در نگاره شماره 4-3 عامل تورم واریانس و تلورانس مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شده است. همانگونه که در نگاره مزبور مشخص است کلیه عوامل تورم واریانس کمتر از 5 می باشد که این امر حاکی از عدم وجود همخطی شدید بین متغیرهای پژوهش می باشد.
نگاره شماره 4-3 : نتایج حاصل از بررسی همخطی بین متغیرها
متغیر
SIZE
LEVER
OPPOR
INVINT
CINT
LIFE
INDUS
INSTW
ROA
OL
VIF
21/1
67/1
27/2
31/1