تحلیل اطلاعات

خلاقیت ها خواهد شد. در نتیجه رضایت مشتریان برای حضور بیشتر در این صنعت کاهش خواهد یافت. باید اشاره شود که در دوران مختلف، شیوه های تغییر فرهنگ مردم توسط بیمه ها نیز متفاوت است. اما شرکتهای بیمه ای در کل باید خسارتها را به راحتی پرداخت کنند و خود را در چارچوب قوانین ریز موجود در بیمه نامه ها حبس نکنند بلکه باید مردم را جذب همکاری بیشتر با این صنعت کنند تا علاقه مندی و جذب آنها افزایش یابد که در اصل فرهنگ مردم نسبت به صنعت بیمه مثبت تر خواهد شد.
دولت می بایست صرفاً به نقش سیاستگذاری آن هم به صورت کلی و هدفمند و نظارتهای مالی بسنده کند واجازه دهد که اجرا کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. منتها شرایط رقابت می بایست در یک حالت مساوی و برابر با حذف تبعیض هایی که در گذشته وجود داشت صورت گیرد تا امکان رقابت یکسان در شرایط یکسان برای همه شرکت های بیمه فراهم شود (تدبیری، ۱۳۸۸، ص ۳۱).
از دیگر سو، بر همگان آشکار است که ارزیابی‌ها در برانگیختن هیجان‌های مختلف افراد در موقعیت‌های پیشرفت نقش بسزایی دارند. بر این اساس، دو ارزیابی مهم را در زمینه پیشرفت مشخص می‌کند: ارزیابی از توانایی کنترل فعالیت‌های پیشرفت و نتایج آنها که به باور‌های خودکارآمدی فرد مربوط می‏شود و همچنین، ارزیابی از ارزش فعالیت‌ها (مانند ارزش تکلیف). علاوه براین، ارتباط بین ارزیابی شناختی و هیجان‌ها دوجانبه فرض شده است. ارزیابی‌های شناختی برهیجان‌ها تاثیر می‌گذارند و همچنین هیجان‌ها نیز، بر ارزیابی‌‎های شناختی اثرگذار هستند (آرتینو۲، ۲۰۱۲، ص ۶۰). یکی از مهمترین نشانگرهای تبیینکننده اثربخشی موقعیتهای پیشرفت، از طریق مطالعه ارزیابی کارمندان، از تجارب هیجانی مثبت و منفی وابسته به زندگی کاری آنها، مشخص میشود. در نتیجه، عامل انگیزه یکی از پیش نیازهای اساسی فعالیت شغلی محسوب میشود و تأثیر آن بر عملکرد افراد امری شناخته شده و بدیهی است.
بنابراین، محقق در پژوهش حاضر میکوشد بر اساس یک الگوی مفروض، اعتبار نظری آموزههای رویکرد شناختی اجتماعی هیجان‌های پیشرفت را بطور تجربی در بین گروهی از مشتریان بیمه ایران بیازماید. بر این اساس، در این پژوهش، با تکیه بر آموزه‌های نظری الگوی شناختی کنترل- ارزش هیجان‌های پیشرفت، از طریق یک الگوی فرایندی به منظور پیش بینی تجارب هیجانی مثبت و منفی در موقعیت‌های پیشرفت تاکید می‌شود. به عبارت دیگر، در پژوهش حاضر، برای اولین بار نقش هیجان‌های پیشرفت در رابط? بین اهداف پیشرفت(تبحری، عملکردی)، و برنامه ریزی رفتاری از طریق آزمون نظری? کنترل- ارزش مطالعه و بررسی می‌شود.
آنچه که باعث انتخاب این موضوع به عنوان مسأله تحقیق شده است در درجه اول علاقه شخصی و همچنین احساس نیاز جامعه تحقیقاتی کشور به موضوع تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه، به دلیل اینکه تحقیقی تا کنون در این زمینه در بیمه ایران انجام نشده، لزوم انجام پژوهشی در این زمینه را نمایان میسازد. بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه جهت عملکرد بالاتر و ارائه خدمات بهتر، به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه محقق در تحقیق حاضر نیز تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه می باشد، بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که:
آیا تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تاثیر معنی داری دارد؟

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
مطالعه درخصوص تبلیغات بیمه به صورت تخصصی در دنیا، بررسی شیوه های جذب مخاطب در چنین شبکه هایی، نحوه تعامل مخاطب با این شبکه ها و… برخی از موضوع هایی است که پژوهش در زمینه آنها و ارائه آن به مدیران چنین شبکه هایی می تواند مسیر دستیابی به موفقیت در تبلیغات بیمه به صورت تخصصی جدید را تسهیل کند. بخش مهمی از این پژوهش می تواند همزمان با فعالیت این شبکه ها صورت بگیرد اما قطعا در زمینه مسائلی همچون: نوع رنگ، کادر تصویر، آیتم‌های مختلف، فونت و… باید پیش از راه اندازی هر یک از این شبکه ها فعالیت های پژوهشی مختلفی صورت گیرد. تحقیق حاضر تحقیقی است که به بررسی این نکته می پردازد که آیا این شبکه‌ها توانسته اند به یکی از اهداف خود که همان جلب و جذب ایجاد واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری می باشد دست یابند ؟ کدام یک از این شبکه ها در این امر موفق تر بوده اند و آیا نیازی به افتتاح تبلیغات بیمه به صورت دیگری وجود دارد ؟
امروزه رقابت شدیدی برای جذب مخاطب در بین رسانه ها پدیدار شده است . استفاده از روشهای تامین رضایت و اقناع مخاطبان و توجه به نیازها و نگرشهای آنان ، بسیار ضروری و از جمله لوازم موفقیتی است که هرگاه مورد کم توجهی قرار گیرد ، فرصت را به رسانه رقیب می دهد . باید توجه داشت که مخاطب ، انسان با اراده و دارای قدرت تصمیم گیری و انتخابی است که هر آنچه را با نیاز و مصالح وی در تعارض باشد در اصطلاح پس می زند . به ویژه تلویزیون باید فعالیت های خود را با توجه به شرایط نیازها و ضرورتهای محیط تنظیم کند و همواره برای رسیدن به هدف و بهره مندی مطلوب مطالعاتی از قبیل نیاز سنجی مخاطبان و بررسی واکنش آنها در مورد برنامه های پخش شده را مورد توجه قرار دهد . همچن
ی
ن هرچه رسانه هدفمند تر باشد ، یعنی محتوا و پیامی را در برنامه های خود دنبال کند بهره گیری از روشهای جلب رضایت و اقناع ضرورت بیشتری خواهد داشت و پیداست که رسیدن به عوامل ایجاد واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری گامی ضروری برای رسانه ملی به حساب می آید و از میان این عوامل به نظرفراهم شدن تنوع و گوناگونی انتخاب ، برای مخاطبان با سلایق مختلف موجبات رضایت بیشتر آنان را در پی خواهد داشت که در تحقیق حاضر به آن خواهیم پرداخت .

۱-۳- اهداف تحقیق
اهداف اصلی
* بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
* بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
اهداف فرعی
۱- شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
۲- شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
۳- شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
۴- شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
۱-۴- سوال های تحقیق
سوالات اصلی
* تا چه حد افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
* تا چه حد افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
سوالات فرعی
۱. تا چه حد افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
۲. تا چه حد افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
۳. تا چه حد افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟
۴. تا چه حد افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟

۱-۵- فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی
* افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
* افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
فرضیه های فرعی
۱. افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
۲. افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
۳. افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
۴. افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
۱-۶- مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه‌ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود(مهدوی کیا، ۱۳۸۸، ص ۶۹).
هدف تحقیق حاضر تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران می باشد، لذا متغیر های تحقیق را می توان به شرح زیر نام برد:
تبلیغات تلویزیون، واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری. متغیرهای تحقیق در غالب مدل زیر ترسیم شده است:

شکل (۱-۱): مدل مفهومی تحقیق
۱-۷- قلمرو تحقیق
الف: قلمرو مکانی:
این تحقیق از نظر قلمرو مکانی منحصر به بیمه ایران می باشد.
ب: قلمرو زمانی:
این تحقیق از نظر قلمرو زمانی در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۳ انجام می شود.
ج: قلمرو موضوعی:
این تحقیق از نظر قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مبانی مدیریت بازرگانی، مدیریت و سازمان و مدیریت رفتار سازمانی انجام می پذیرد.
۱-۸- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است(بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸). در حوزه تبلیغات تلویزیون ، واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان به صورت جداگانه تحقیقات متعددی انجام شده اما به صورت توامان تا کنون به این موضوع پرداخته نشده است. شایان ذکر است در سازمانهایخصوصی و دولتی ایران به خصوص بیمه ایران تا کنون تحقیقی با عنوان تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران انجام نشده که نیز به نوبه خود ویژگی جدید بودن و نوآوری تحقیق حاضر را پر رنگ تر می‌نماید. همچنین استفاده از منابع اطلاعاتی سال ۲۰۰۳ به بعد، پژوهش حاضر را جدید و به روز می‌نماید.
۱-۹- روش پژوهش:
روش پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی ، از نظر داده ها کمی و از نظرماهیت و روش مطالعه همبستگی است .زیرا بدون آنکه متغیر مستقل را دستکاری کنیم می خواهیم رابطه آن را با متغیر وابسته بسنجیم.۱-۱۰- جامعه آماری و حجم آن :
جامعه آماری مورد پژوهش حاضر شامل مشتریان بیمه ایران می باشد.
۱-۱۱- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:
برای انتخاب گروه نمونه ی معرف و هم چنین افزایش دقت اندازه گیری از روش نمونه برداری تصادفی ساده استفاده نموده و براساس فرمول دوم ککران حجم نمونه پژوهش حاضر را ۳۸۵ نفر برآورد نموده است.
۱-۱۲- روش گرد آوری اطلاعات :
روشهای گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانهای با ابزارهای: کتب، پایان نامههای دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایت‌های اینترنتی استفاده می شود.
ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از متغیرهای تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری می شود.
۱-۱۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
درپژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه برتوصیف داده ها و روش‌های آمار توصیفی مانند رسم جداول توزیع فراوانی، رسم جداول، مشخصه های آماری، و از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونوف، آزمون رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده می گردد.
۱-۱۴- متغیرهای پژوهش:
الف- متغیر مستقل(پیش بین): در پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات تلویزیون به عنوان متغیرهای مستقل (پیش بین ) در نظر گرفته خواهد شد.
ب- متغیر وابسته(ملاک): در پژوهش حاضر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان به عنوان متغیرهای وابسته (ملاک ) در نظر گرفته خواهد شد.
۱-۱۵- مفاهیم، تعاریف واژه ها و اصطلاحات (نظری و عملیاتی)
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق:
تبلیغات تلویزیون:
تبلیغ عبارت است از ارایه و ترفیع ایده ها، کالاها و خدمات بوسیله یک متولی معین در ازای پرداخت پول (نیسوین و همکاران۳، ۲۰۰۵). همچنین کاتلر (۲۰۰۲) تبلیغات را هر گونه ارائه و عرضه ایده ها، کالاها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا موسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می‏کند. اما در این میان تبلیغی اثربخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده، تاثیری خاطره انگیز داشته باشد و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید (پورکریمی، ۱۳۸۱). منظور از تبلیغات تلویزیون این است که تبلیغ توسط ابزار تلویزیون به مخاطب انتقال یابد.
واکنش های هیجانی:
ریشه واژه هیجان از کلمه لاتین “motore” به معنای حرکت، با اضافه پسوند “e” به معنای دورشدن نشان دهنده میل به عمل در هر هیجان است. هیجان به احساس و افکار همراه آن و حالات روان شناختی و محدوده ای از تکانه ه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *