تحلیل رابطه توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان مورد مطالعه سازمان بازرگانی استان قم- قسمت ۹

 1. رویکرد مکانیکی/عقلایی/ساختاری

 

۲-۱۴-۱-۱) مدل توانمندسازی وگت ومارل: به نظر وگت توانمندسازی، فرایند دادن فرصت و اختیار به افراد در تصمیم گیری های مستقل سازمانی است.(جروی، رایت و اندرسون، ۱۹۹۸) وگت و مارل(۱۹۹۰) در مدل پیشنهادی توانمندسازی خود، شش بعد از توانمندی را مورد بررسی قرار داده اند که عبارتست ازآموزش، رهبری، ارشاد/حمایت،فراهم آوردن امکانات، ساختار بخشی و مدیریت.
کسی که بتواند همه موارد قبلی را در هم ادغام کند به اعتقاد این دو پژوهشگرممکن است توانمندسازی را خود فرد یا دیگران آغاز کنند.
در سازمان توانمند، کارکنان مانند یک خانواده به صورت کامل در کارها مشارکت می کنند و در انجام دادن کارها پیشقدم می شوند و از اختیار تصمیم گیری های کاربردی برخوردارند . مطابق این رویکرد، وظیفه مدیریت ایجاد فرهنگ مشارکت از طریق فراهم آوردن رسالتی اجباری، ساختاری که بر استقلال و انعطاف تاکید کند، نظام پاداش برای مشارکت، برنامه های دائمی و حمایت از در هم آمیختن زندگی کاری و خانوادگی کارکنان است( وگت و مارل، ۱۹۹۰)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش
رهبری
ارشاد/حمایت
ابعاد توانمندسازی
توانمندسازی
فراهم آوردن امکانات
ساختار بخشی
مدیریت

 

شکل ۲-۴ : مدل توانمندسازی وگت و مارل (۱۹۹۰)

 

 

 •  
  •  
   1. رویکرد انگیزشی

 

۲-۱۴-۲-۱) مدل توانمندسازی مالاک و کارزتو: مالاک و کارزتو(۱۹۹۶) توانمندسازی را مفهومی گسترده تر از مدیریت مشارکتی می دانند. آن دو با تاکید بر فرهنگ سازی و نقش مدیران در توانمندسازی کارکنان، توانمندسازی را شامل چهار بعد می دانند؛ رفتاری که به صورت درونی برانگیخته و به توجیه درونی کارهای انجام شده منجر می شود و بر اساس آن مدیران برای حل مسئله به کارکنان خود واگذاری اختیار ، و مسولیت آن کار را به خودشان محول می کنند. مالاک و کارزتو اعتقاد دارند که توانمندسازی باید در فرهنگ سازمانی دائمی و پی در پی ادغام شود؛ بدین معنا که در ابتدا شخصی از راهنمایی دیگری استفاده ، و از رفتار او مدل برداری کند؛ سپس ادراک خود را از توانمندسازی توسعه بخشد و مطابق آن عمل کند و در نهایت به رهبری برای دیگران تبدیل شود. وظیفه مدیریت نیز فهم این نکته است که چنین امری فرایندی تدریجی است و باید افراد را در حرکت از این چهار مرحله یاری کرد.(مالاک وهمکاران،۱۹۹۶،ص ۸-۱۰)
برانگیختن درونی رفتار کارکنان
توجیه درونی رفتارهای گذشته کارکنان
ابعاد توانمندسازی
توانمندسازی
واگذاری اختیار به کارکنان برای حل مساله
واگذاری مسئولیت به کارکنان برای حل مسئله
شکل ۲-۵ : مدل توانمندسازی مالاک و کارزتو(۱۹۹۶)

 

 

 •  
  •  
   1. مدل های مبتنی بر رویکرد روانشناختی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *