تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)- قسمت …

که اندر چــــــــارپایان چـــــــــــرایی و یا ماهـــــی و مــــرغان هــــوایی
ز هر تیـــــــــره گروه نسل حیــــــوان ندیدم ابلهـــــــــی مانند انســـــــان
(همان: ۳۸۴)
۴-۳-۳-۳-۱- تصویرشناسی بوآلو
آشنایی عشقی با شاعران و نویسندگان فرانسوی، موجب شکلگیری تصاویری از آنها در ذهن و آرای او گردیدهاست. بازنمایی بوآلو در نظرگاه عشقی، تصویر منتقدی خردمند و داناست که دیدگاههای او در خصوص انسان و جهان، مورد قبول و پسند این شاعر ایرانی واقع شده است.
دگرتصویر عشقی از بوآلو در واقع همان تصویری است که این شاعر از خود انعکاس داده است و به همان شکل نیز پذیرفته شد.
۴-۳-۴- پیش داوری
۴-۳-۴-۱- اعراب
عشقی سرزمین آمال و آرزوهای خویش را در ایران پیش از اسلام و مظاهر آن جسته؛ به همین علت نگرش نستالوژیک وی به ایران باستان در خور تأمل است. وی با وجود «سید» بودنش، نه تنها دلبستگیای به تاریخ و فرهنگ عصر اسلام ندارد، بلکه تا حدودی عربستیز است و با اعراب، با طعن و تعریض مینگرد.(شمعی و بیطرفان، ۱۳۹۳: ۱۵۴).
عرب ستیزی در نگاه عشقی با برجسته کردن ایران پیش از حمله ی اعراب و تأکید بر عظمت ایران باستان و ضدیت با مبانی اسلامی نمود مییابد. میتوان گفت اوجگیری وطن پرستی افراطی یا شوونیزم در عصر میرزاده عشقی، از دلایل ضدّیت با قوم عرب است. ضدّیت او با اعراب به ضدّیت او را با آیین اسلام منجر میشود.بهگفتهی شفیعی کدکنی الحاد عشقی چیزی نیست که حاصل تفکر سنّتی ادبا باشد بلکه به سبب آشنایی او با زبان فرانسه و خواندن کتابهای فرنگی- و احتمالاً بنیاد انواع داروین- است همهی اینها نتیجهی قاطع تماس با غرب است(شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۲۹۳).عشقی درنتیجهی این تماسها و مشاهدهی وضعیت فعلی ایران،در مقایسه با گذشتهی باشکوه ایران در عصر پادشاهان هخامنشی و ساسانی، اعراب و ضعف و جهل ایرانیان را مسبب شکست ساسانیان دانسته، عقاید و دیدگاههای اسلامی را به علت انتساب به عرب، انکار کرده است:
این بود گهواره ی ساسانیـــان بنـــــــگه تاریخـــــی ایرانـیــــــان
قدرت و علمش چنان آباد کرد ضعف و جهلش اینچنین برباد کرد!
(عشقی،۱۳۵۰: ۲۳۲)
اعتقاد او به ایران باستان و آیین زرتشی چنان عمیق بود که به گفتهی علی اکبر مشیر سلیمی پس از سرودن «رستاخیر شهریاران ایران» زرتشتیان هند برای قدر دانی از او به تهران میآیند و طی مراسمی در معبد زرتشتیان، دو گلدان نقرهای به او اهدا میکنند(همان:۵).
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.