تعریف اتاق پایاپای در سازمان تجارت جهانی و ارکان سازمان

اتاق پایاپای

بند اول : تعریف اتاق پایاپای

اتاق پایاپای ,واحد سازمانیه که به شکل شرکت تشکیل ,تاسیس و بخش الحاقی به بورسای ارائه کننده آینده هاس .[1] در تعریف اتاق پایاپای میشه گفت بخشی از سازمان  اداری سازمان کارگزاران بورس کالاه که وظیفه تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله شده در تالار معاملات  بورس رو برعهده داره که در این آئین نامه به طور خلاصه “اتاق” نامیده می شه.[2]

الف :اتاق پایاپای در اصطلاح حقوقی

  • از نظر حقوقی , اتاق پایاپای ضامنیه که ضمانت اون به درد بخور نقل ذمهه و با عمل خود داخل مایه عنه رو بری و تعهدات دو طرف قرارداد آینده رو رو دوش میگیره [3]اینم بگیم هدف ضامن در ضمانت نقل ذمه ازضمانت ارفاق به بدهکارودستگیری ازاوست وسودجویی مطرح نمی باشداین تعبیر ازضمان باحقوق مذهبی سازگاروفقه امامیه هم این معنی راپذیرفتهه ودراین فقه باور براینه که دراثرضمان وبه پیروی ازقصدمشترک دو طرف ذمه مدیون بری وضامن بجای اومتعهد شه.از طرفی هم میشه گفت  واحدی در شرکت سپرده گذاریه که طبق این دستورالعمل، وظیفه تسویه و پایاپای قراردادهای آینده رو رو دوش داره؛ اینم بگیم اتاق پایاپای به عنوان بازوی مالی بورس و محلی واسه تسویه معاملاته . اتاق پایاپای علاوه بر تسویه معاملات ، ثبت و ضبط معاملات کلیه خریداران و فروشندگان رو هم بعهده داره . اگر عضوی از اجرای تعهدات مالی خود نکـول نمایـد ، مداخلـه نمـوده و از یکپـارچگی معاملات بازار ساپورت می کنه به خاطر همین با در نظر گرفتن وجود مقررات در بـورس کـالای ایـران از شروع فعالیت خود تا کنون حق هیچ کدوم از مشتریان در قراردادها تضییع نشده اسـت ، زیـرا اتـاق پایاپـای ضـمانت مـالی کلیـه قراردادها رو بعهده داره .[5]

گفتار سوم : سازمان تجارت جهانی و ارکان سازمان

سازمان جهانی تجارت واسه رسیدن به موافقتنامههای مورد تایید اعضا و هم نظارت بر حسن انجام اونا از وجود ارکان جور واجور اراده کردن، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می بره. این ارکان عبارتند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، بخش حل اختلاف، بخش بررسی هدف تجاری و شوراها.

1 : کنفرانس وزیران : کنفرانس وزیران بالاترین بخش سازمان تجارت جهانیه و نمایندگان همه اعضا رو شامل میشه. کنفرانس وزیران معمولااز وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورای عضو سازمان جهانی تجارت رو برعهده دارن تشکیل شده و دست کم هر دو سال یه بار برگزار میشه.

2 : شورای عمومی : شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران عالیترین بخش اراده کردن در سازمان تجارت جهانی حساب میشه، مسئول امور جاری و موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمانه.

3 : بخش حل اختلاف : ممکنه یه دولت عضو سازمان مدعی شه که عضو دیگری معاهده یا تعهدی رو برخلاف  مصالح ایشون نقض کرده. در اینجور شرایطی، شورای عمومی به عنوان بخش حل اختلاف تشکیل جلسه می ده.

4 : بخش بررسی هدف تجاری : شورای عمومی، هم اینکه میتونه به عنوان بخش بررسی هدف تجاری تشکیل جلسه دهد. این بخش ریاست، قوانین و روش خاص خود رو داره و به تجدید نظر در سیاستهای تجاری اعضا واسه آماده کردن اون در ساختار بازنگری در سیاست تجاری میپردازه[6]

5 : شوراها : شوراها واسه اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً پایین نظر شورای عمومی تشکیل می شن.

6 : دبیرخانه :  دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر اون در شهر ژنو سوئیسه مسئول اداره امور اداریه.

7 : نشستهای غیر رسمی : با اینکه نشستهای غیر رسمی به شکل نمودار تشکیالتی سازمان جهانی تجارت قرار نداره، اما از اونجا که اراده کردن در این سازمان طبق اجماع آراء صورت میگیره شکی نیس که رسیدن به این بدون رایزنیهای قبلی بین اعضاء امکانپذیر نخواد بود. برهمین پایه مشورتهای غیررسمی در اشکال جور واجور حتی در سطح رؤسای هیأتهای نمایندگی نقش مهمی در رسیدن به اجماع نظر اعضای سازمان اجرا میکنه و لازمه  نشستهای رسمی کمیتها و شوراهای جور واجور حساب میشه. این رایزنیها در مورد موافقت اعضاء با قبول عضویت یه کشور جدید خیلی مهمه

: حسین زاده , جواد , بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آینده برابر , 1391,ش80,مجله حقوقی دادگستری , ص172[1]

: ماده 1 آئین نامه اتاق پایاپای [2]

: حسین زاده , همون منبع , ص172[3]

: محقق داماد , مصطفی , ضمان عقدی ضم ذمهه یا نقل ذمه ؟ 1366, شماره 11 و 12, فصلنامه تحقیقات حقوقی و قضایی , ص121[4]

: رضایی , احمد , سوالات اساسی درباره معاملات آینده , 1386,انتشارات وزرات بورس , ص19[5]

[6] : Gohn s .hodgson and mark g.herander .international economic relations (new jersey : perntic .hall inc .1983)p: 183