حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه- قسمت 7

حضرت امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، 1385، ج 1
عباس احمدی ،1391بررسی فقهی-حقوقی خیار تأخیر ثمن حقوقی و جزایی
سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی،عقود معین، تهران، پایدار،1385 ج4،صص90-91
حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۲، ص. ۲۷۷.1383
شیخ فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج۶، ص۲۸۸
سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۳۵
محمد جعفر جعفری لنگرودی، 1381،فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تهران،گنج دانش،چاپ اول ۱۳۸۱  ص. ۳۱۶.

 1. ابن منظوره ، لسان العرب ، ج 10 ، چاپ اول ، بیروت ص 260
 2. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص. ۳۶
 3. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص. ۲۵۸

فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص. ۴۹۱.
حسین صفایی، قواعد عمومی قرارداد‌ها، جلد۲، ص. ۲۹۱
دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۹۴

 1. قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۲۴۰

مصطفی عدل .حقوق مدنی .جلد اول .چاپ هشتم .چاپخانه گلشن تهران .1354
همت کار ،حسین،1384،نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد،مجله دانشگده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،سال 17 ،شماره 2
عکس مرتبط با اقتصاد
الفت ،1391، ارزیابی نظریه پیش بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران نشریه حقوق اسلامی، سال نهم ، شماره 33
داراب پور ، دکتر مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، انتشارات گنج دانش ، چ اول ، تهران ، 1377

 1. کاظمی،محمود،1391، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نظامهای حقوقی خارجی، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش ، شماره نخست
 2. صادقی نشاط، دکتر امیر،1388،حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران » ، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39 ، شماره 4، زمستان.
 3. مافی، همایون، 1390، بررسی حق قسخ ناشی از پیش بینی نقض قراداد در کنوانسیون بیع یبن المللی کالا و حقوق ایران ، مجله مطالعات حقوقی دوره سوم، شماره اول
 4. داراب پور، مهراب، (1374)، حقوق بیع بین المللی کالا، ج3، ص 165و166.

میر محمد صادقی، (1377)، مروری بر حقوق انگلستان، نشر حقوقدانان، تهران، ص 68.

 1. صفایی، سید حسن و دیگران، 1387، حقوق بیع بین المللی یا مطالعه تطبیقی ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران
 2. داراب پور، مهراب، ارزیابی تطبیقی عین تعهد، مجله تحقیقات حقوقی شماره 29-30، ص 197-200.
 3. داراب پور ، مهراب، 1370، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران
 4. رحیمی، حبیب ا..، 1384، پیش بینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، شماره 14، ص 115
 5. اسکینی، 1384، حقوق تجرات ورشکستگی و تصفیه امور، چاپ هشتم، تهران ، انتشارات سمت
 6. شیروی، عبدالحسین، 1377، فسخ قرارداد در صورت امتناع از انجام تعهد در حقوق ایران ، مجله آموزشی عالی قم، شماره اول

مقدادی، محمد مهدی، 1384، بررسی پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا حقوق تطبیقی وایران، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ، شماره 19

 1. طوسی ، 1378 ، ج 2 ، ص 151 ؛ شهید اول ، 1414 ق ، ج 3 ، ص 214
 2. باره راگراف، جورج و دیگران، 1374، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، جلد دوم و سوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش
 3. Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich,  International sale law, oceana publications, New York, 1992

Carr , Indira (2005) ”International Trade Law”, 3rd ed.

 1. Azeredo da Silveira , Mercedeh (2005) “Anticipatory Breach Under the United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods” , Nordic Journal of Commercial Law.
 2. Chengwei , Liu (2003) “Remedies for Non – Performance: Perspectives from CISG , UNIDROIT Principles & PECL”, Available on line at: <http:// www.Cisg.Law.Pace.edu/>2012/8/1.
 3. Gilbey Strub, M, , July 1989 Anticipatory repudiation provisions & developing countries , international & comparative law quarterly ,vol.38
 4. Pinna, 2003 Andrea, L’exception pour risquéd’inexecution, ridciv

Campbell, Collin P. (1905); “The Doctrine of Anticipatory Breach”, General Law Journal, vol. 60

 1. Black Law Dictionary.Op. cit “contractual obligation.
 2. Law made simple; CF PADFIELD LLB. DPA; Seventh Edition.
 3. son؛ remedies of English LAW؛ 1972 LAW.
  1. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ. ↑
  2. ابن منظوره ، لسان العرب ، ج 10 ، چاپ اول ، بیروت ص 260 ↑
  3. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، ص 202. ↑
  4. كاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، 1376، چاپ دوم، ج پنجم، ص 49 ↑
  5. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، صص 205-203. دکترعلیرضا حسنی 1392،بررسی مواد 88-50 قانون آنسیترال درس بیع بین المللی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل ↑
 • عمید زنجانی،عباس علی؛ احمد زاده،ابو الفضل ، حقوق :: فقه و مبانی حقوق اسلامی :: تابستان 1390 – سال چهل و چهارم، شماره 1علمی-پژوهشی از ص 117 تا 130 ↑
 • عبادی بشیر، سقوط خیارات ، نشریه مقصود حقوق، اسفند 1389 – شماره 114 از 76 تا 88 ↑
 • مشیر،سید مرتضی، 1340، تحت عنوان انواع بیع و خیارات ، نشریه حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340 – شماره 77 از 130-143 ↑
 • قاسم زاده سید مرتضی اصول قراردادها و تعهدات نشر دادگستری چ2 تهران 1385 ص 252 ↑
 • عبادی بشیر، سقوط خیارات ، نشریه مقصود حقوق، اسفند 1389 – شماره 114 ↑
 • مقدمه قانون مدنی – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ – مصوب1384 ↑
 • مشیر،سید مرتضی، 1340، تحت عنوان انواع بیع و خیارات ، نشریه حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340 – شماره 77 از 130-143 ↑
 • رشاد،محمد،1344، خیارات ، حقوق :: کانون وکلا :: خرداد و تیر 1344 – شماره 96، از 64 تا69 ↑
 • منبع قبل ↑
 • مشیر،سید مرتضی،1340، تحت عنوان انواع بیع و خیارات، حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340 – شماره 77 از 130 تا 156 ↑
 • همان منبع ↑
 • امامی ، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات كتابفروشی اسلامی، 1353، چاپ پنجم، ج 1 ص 479 ↑

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *