خرید پایان نامه : امنیت بین المللی

درفضا.
هدف سوم یعنی ممنوعیت و جلوگیری از گسترش سلاح ها درفضا، مطلبی است که این پایان نامه بر روی آن تمرکز دارد.
درمقدمه این معاهده غیر نظامی سازی فضا بطور جامع و کامل بیان شده و پذیرفته شده است. همچنین دراین معاهده ذکر شده است که قطعنامه 110 IIمجمع عمومی سازمان ملل مورخ 3 نوامبر 1947 که تبلیغات طراحی شده و یا احتمالی برای تحریک و یا تشویق بعضی از تهدیدها علیه صلح‏، نقض صلح و یا فعالیت های تجاوزکارانه را محکوم می کند، قابل اجرا درفضا نیزخواهد بود.
مفادی که سلاح های ضدماهواره را دراین معاهده (ost) تحت تأثیر قرار می دهد عبارتند از:
مواد سوم و چهارم و نهمOST ، موادی هستند که تأثیر مستقیم بر پیشرفت و آماده سازی و استفاده از سلاح های ASAT دارند. به ویژه ماده سوم این معاهده طرفین پیمان را متعهد به این می کند که” فعالیت های دولت های عضو این پیمان درکشف و استفاده از فضا ازجمله ماه و سایر اجرام آسمانی، درچارچوب قوانین بین المللی، از جمله منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج تفاهمات و همکاری های بین المللی باشد”. ازمیان قوانین قابل اجرا در فعالیت های فضایی می توان به ماده 2بند3 وهمچنین به ماده 2 بند 4منشور سازمان ملل متحد اشاره داشت. ماده (3) 2 منشور سازمان ملل،” دولت ها را به برقراری مذاکرات بین المللی صلح آمیز دعوت و راهنمایی می کند بطوری که عدالت و صلح وامنیت جهانی به خطر نیفتد”. ماده (4) 2 منشور نیز” دولت ها را از تهدید یااعمال زور و نیرو….. به هرروشی که مغایر با اهداف منشور است برحذر می دارد” .ماده چهارم OST یک ممنوعیت واضح و شفاف برعلیه قراردادن هرشیء حامل سلاح های هسته ای یا سلاح های تخریب جمعی درمدار اطراف زمین، ایجاد نموده است. این ماده بیان می کندکه ماه وسایر اجرام آسمانی باید توسط دولت های عضو به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد که تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی نباشد. برطبق این ماده “ایجاد و برقراری پایگاههای نظامی تأسیسات و استحکامات ،آزمایش هرنوع سلاح و برگزاری هرنوع مانور جنگی دراجرام آسمانی ممنوع می باشد”. تفسیر معقول عبارت « هرنوع سلاح» که دراین ماده(ماده 4)مورد استفاده قرارگرفته ،بطور طبیعی ومعمول شامل سلاح هایی می شود که توانایی ASAT نیز دارند. بغیراز مواد3و4 معاهده OST ماده 9 این معاهده نیز استفاده و بکارگیری سلاح های ASAT را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهد و بیان می کند که “اگر یکی از کشورهای عضواحساس کند فعالیت یا آزمایش طراحی شده توسط او برروی ماه و دیگر اجرام آسمانی، بطور بالقوه ناقض فعالیت های صلح طلبانه دیگر کشورهای عضو در استفاده از فضاء ماوراء جو باشد، آن دولت می بایست متعهد شود که قبل از آنکه اقدامی درزمینه این گونه فعالیت ها و یا آزمایش ها صورت گیرد، مشاوره های بین المللی لازم را انجام دهد. اگر چه روند فرآیند مشاوره شفاف و واضح دراین معاهده(OST) بیان نشده است، اما این بحث ممکن است به وجود آید که دولت هایی که توانایی ساخت و استفاده از سلاح های ASATS پیشرفته دارند باید بعداز” مشاوره های بین المللی مناسب “به کارخود ادامه دهند.

با در نظر داشتن مطالب فوق بی شک می توان گفت که یکی از اهداف معاهده فضا کنترل تسلیحاتی شدن فضا بوده که بطور مشخص شامل کنترل ASATS نیز می شود. ولی به دلیل برخی ابهامات موجود در مفاد این معاهده، میزان دقیق این محافظت واضح و شفاف نیست و از این جهت این معاهده نیاز به تجدید نظر و بازنگری دقیقی، در راستای محدودیت سلاح و کنترل فعالیت های خصمانه دارد.
3-1-3-1-ابهامات و محدودیت ها ی معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح
به طور خاص ماده چهارم ost این مطلب را بیان می کند که” قرار دادن هر شی ای که حامل سلاح های هسته ای یا هر نوع سلاح دیگر تخریب جمعی، درمدار اطراف زمین، ماه و دیگر اجرام آسمانی، به هر روشی توسط دولت های عضو این پیمان ممنوع می باشد”. همچنین ماه و سایراجرام آسمانی می بایست توسط تمام دولت های عضو این پیمان منحصرا جهت اهداف صلح طلبانه مورد استفاده قرارگیرند. ایجاد و برقراری پایگاههای نظامی، تأسیسات و استحکامات، آزمایش هرنوع سلاح و اجرای مانورهای نظامی دراجرام آسمانی ممنوع می باشد. هرچند بانگرش سرسختانه به این ماده استفاده از پرسنل نظامی برای تحقیقات علمی یا سایر اهداف صلح آمیز باید منع شود ولی درصورتی که این ماده استفاده از پرسنل نظامی راجهت اکتشافات و اهداف صلح آمیز منع نکرده است. با در نظرگرفتن موادی از معاهده OST از جمله ماده 4 که به نوعی استفاده از سلاح در فضا را بطور مبهم و غیرواضح ممنوع می کند، می توان به راحتی تشخیص داد که این معاهده دارای نواقص و تضادهای بسیاری است که جدال های تفسیری متعددی را ایجاد می کند. باید این نکته را مد نظر قرار داد که هدف این معاهده ارائه مطالب کلی در استفاده از فضاء ماوراء جو می باشد. ماده چهارم این معاهده یک ممنوعیت شفاف برعلیه قراردادن و نصب هر شیء درحال گردش به دور زمین که حامل سلاحهای هسته ای یا هرنوع سلاح های تخریب جمعی ایجاد کرده است و می توان فرض کرد که سلاح های چرخشی بکار رفته در سلاح های هسته ای، براساس عبارت بکار رفته دراین ماده “شی های حامل سلاح های هسته ای” نیزمشمول منع این ماده شوند. اما مفاداین ماده (ماده 4) ASATs وابسته به زمین یا ASATs که از انفجارهای وسیع یا سایر وسایل برای تخریب هدف استفاده می کنند رامحدود نکرده است. باید درنظر داشت که این ماده خلع سلاح جزئی و نا تمام رابیان می کند.
از سوی دیگر پاراگراف دوم ماده چهارم معاهده ost بیان می کند که ماه و اجرام آسمانی باید منحصرا برای “اهداف صلح آمیز” مورداستفاده قرارگیرند. این پاراگراف آزمایش هرنوع سلاح بر “اجرام آسمانی” را منع می کند. ولی دراین پاراگراف بطور واضح و مشخص اشاره ای به فضا نشده است(یا فضای بیرونی همان طور که cheng آن رانامیده است) که همان فضای بین اجرام آسمانی است .آیا عدم کاربرد واژه” فضا” دراین ماده بدان معناست که تازمانی که واژه “فضا” دریک اصطلاح دقیق تر در این ماده بکار نرفته، آزمایش سلاح های ازجمله موشک های ASAT درفضا توسط این ماده (ماده4) منع نشده است؟ این تفسیر بی شک تفسیر نادرستی خواهد بود، زیرا در تضاد با اهداف و مقدمه معاهده OST است. به نظر می رسد که اینگونه تفسیرکلاسیکی خطا خواهد بود زیرا در مواد سوم، نهم و سیزدهم این پیمان از واژه” فضا” بطور گسترده و کامل استفاده شده است . بنابراین با در نظر گرفتن روح معاهد و قصد نویسندگان این معاهده، باید در نظر گرفت که واژه” فضا” از متن پاراگراف دوم ماده IV به راحتی استنباط شده و باید برای اهداف صلح آمیز استفاده شود . متأسفانه از سوی دیگر معنی اصطلاح “اهداف صلح آمیز” بکار رفته در پاراگراف دوم ماده چهارم، بحث دیگری را ایجاد می کند. ایالات متحده همواره بیان کرده است که اصطلاح “صلح آمیز” به معنای غیر- تهاجمی است و بنابراین فعالیت های غیرتهاجمی مجوز کار دارند. ایالات متحده نیز براین عقیده است که منشور سازمان ملل اجازه فعالیت های لازم نظامی را به دولت ها در2 حالت، می دهد:
1-دفاع مشروع(بصورت فردی و گروهی).
2 -جهت حفظ دارایی های فضایی دولت ها بر مبنا استفاده صلح آمیز. هرچند باید متذکر شد که فعالیت های نظامی-دفاعی عنوان شده در این بخش تعدیل شده است و این امر لزوما به این معنا نیست که فعالیت های نظامی-دفاعی صلح آمیز هستند.
ماده سوم معاهدهOST، به دلیل داشتن ساختار عام و کلی تأثیری مؤثر برکنترل منع سلاح دارد. این ماده(ماده3) بیان می کند که” دولت های عضو این پیمان باید تمام فعالیت هایشان را درزمینه اکتشافات و استفاده ازفضاء ماوراء جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی را درچارچوب قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج تفاهمات و همکاری های بین المللی ادامه دهند”. فعالیت های نظامی در فضا مغایر اکثر قوانین منشور سازمان ملل است. هدف منشور سازمان ملل همان طور که درمطالب بالا به آن اشاره شده عبارت است از: حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه صلح حصول همکاری بین المللی درحل مسائل بین المللی و توسعه روابط دوستانه در بین ملل برمبنای اصلی تساوی حقوق و خودمختاری ملل.
بدون هیچ گونه شک وتردید، آزمایش سلاح ASAT درفضا و بکارگیری این سلاح در فضا مغایر با روح واهداف منشورخواهد بود. بکارگیری این سلاح درفضا تأثیر منفی برروابط دوستانه دولت ها درعرصه بین الملل خواهد داشت. این بحث موضوعی است که پتانسیل موضوعات بین المللی عمده را به همراه خواهد داشت.
V.S Vereshchetin ، قاضی قبلی دیوان بین المللی دادگستری (2006-1995) ، بیان می کند
که “روش های ناشی ازتفسیر متفاوت معنایی می تواند فعالیت نظامی را به فعالیت صلح آمیز و برعکس تبدیل کند، او عقیده دارد که درهرزبانی فعالیت صلح آمیز ،صلح آمیز باقی می ماند و فعالیت نظامی نیز نظامی باقی می ماند.
Bincheng به شدت ازاین نوع تفسیر انتقاد کرده وبیان می کند :”تازمانی که ایالات متحده آمریکا تفسیر کلمه “صلح آمیز” را فقط به برخی محدودیت غیرموجود براستفاده از فضا می داند این امکان وجود دارد که هرضرر و زیانی به فضا و محیط اطراف آن وارد شود .اما روسیه و برخی از کشورهای پیشرفته دیگر ترجیح می دهند که این واژه را به غیر–نظامی تفسیر نمایند. این دولت ها معتقداند که واژه صلح آمیز به کار رفته در پاراگراف دوم ماده چهارم معاهده فضا باید براساس پاراگراف اول این ماده که خواستار استفاده از فضاء ماوراء جو به سود تمام بشریت است تعبیر و تفسیر شود. لذا برای رسیدن به این هدف واژه صلح آمیز باید معنی غیرنظامی داشته باشد.
همان طور که در قبل به آن اشاره شد پاراگراف دوم ماده چهارم معاهدهOST اشاره ای به فضا نکرده است(دراین اصطلاح) Gorove با اشاره به این مطلب و با تعجب بیان می کند که” آیا شکست در ذکر کلمه” فضا” به این معناست که فضا می تواند برای اهداف غیر صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرد آن هم با توجه به اینکه در پاراگراف اول این ماده و سایر اصول و قوانین بین المللی به راحتی می توان به غایت هدف این ماده پی برد. در غیر این صورت و با توجه به ارزش و تفسیر ظاهری این پاراگراف آزمایش ASAT درفضا توسط این پیمان به هیچ وجه ممنوع نمی شود.(!!!)بکارگیری سلاح ASAT در فضا و مشروعیت یا عدم مشروعیت بکار گیری آنها، مطلبی است که در فصل سوم این پایان نامه بطور کلی به آن پرداخته می شود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-1-3سنجش از راه دور
فن آوری سنجش از راه دور، اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 پدیدار شد. هدف اصلی این فن آوری شناسای اهداف نظامی و بهره گیری از آن در علم هواشناسی بوده، و اساسا برای انداره گیری اشیاء از یک فاصله دور مورد استفاده قرار می گیرد . از سال 1972،زمانیکه آمریکا اولین ماهواره ی دریافت از راه دور خود را به فضا فرستاد، دیگر کشورها نیز سیستم های دریافت از راه دور خود را توسعه دادند .
4-1-1-سنجش از راه دور بطور کلی
سنجش از راه دور با استفاده از ماهوارههایی که به دور زمین، برای اهداف مختلفی از جمله؛ عکسبرداری یا کنترل تغییرات محیطی زمین در فصول مختلف، در حال چرخشاند،بدست می آید. کارشناسان سنجش از راه دور را به دو دسته تقسیم بندی کرده اند:
1-دریافت از راه دور فعال .
2-دریافت از راه دور غیر فعال.
دریافت از راه دور غیر فعال از طریق خواندن پرتوهای الکترو مغناطیسی ساطع شده از یک شی ء انجام می شود. از طرف دیگر در دریافت از راه دور فعال، ابتدا پرتوهای الکترو مغناطیسی به شیء انتقال یافته و انرژی منعکس شده از آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *