دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تجدیدنظرخواهی

سوی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوی را صادر مینماید.
ژ . مهلت رفع نقص از دادخواست تقدیمی به دادستانی کل کشور: چنانچه دادخواست تقدیمی به دادستانی کل کشور ناقص باشد, دفتر دادستان کل به تقدیم کننده دادخواست از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز جهت رفع نقص مهلت خواهد داد در صورت عدم رفع نقص، به دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود. (ماده 338 ق.آ.د.م)
س . مهلت معرفی یا تعیین داور: بهموجب ماده 459 ق.آ.د.م در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد, یک طرف میتواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود, ذی نفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.(ماده 459 ق.آ.د.م)
ش . مهلت اعلام نظر در مورد داور: حسب ماده 460 ق.آ.د.م «……هر یک از طرفین میتوانند با معرفی داور موردنظر خود بهوسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و…… »
ص . مهلت رد داور: «در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود هر یک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند.(ماده471 ق.آ.د.م)
1-2-1-1-6.مهلت بیست روزه
مهلت بیست روزه در دوازده مورد جهت اقدام مخاطب تعیین گردیده است, که در شش مورد جهت شکایت از آراء پیشبینی شده است.
الف . مهلت مطالبه خسارت از سوی خوانده: حسب ماده 120 ق.آ.د.م «در صورتیکه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان بهموجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد, خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی, خساراتی را که از تأمین خواسته به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار, مطالبه کند……»
ب . مهلت واخواهی, تجدیدنظرخواهی, فرجامخواهی و اعادهدادرسی: بهموجب مواد306 ,336 ,397 و427 ق.آ.د.م مهلت بیست روزه جهت شکایت از آراء پیشبینی شده است.
پ . مهلت تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی پس از صدور دستور موقت: پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبل از آن اقامه دعوا نشده باشد, درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و…..(ماده 318ق.آ.د.م)
ت . مهلت اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و… .ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکومعلیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد.رأی صادره قطعی است (ماده 336ق.آ.د.م)
ث . مهلت تبادل لوایح در مرحله فرجامخواهی: درصورتیکه دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد, مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ارسال میدارد تا ظرف بیست روز بهطور کتبی پاسخ دهد… .(مواد 385و413ق.آ.د.م)
ج . مهلت اعتراض ثالث طاری: مهلت بیست روز با لحاظ شرایط مندرج در ماده 423ق.آ.د.م جهت اعتراض ثالث طاری تعیین گردیده است.
چ . مهلت تصحیح رأی: داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی, اتخاذ تصمیم نمایند.(ماده 478ق.آ.د.م)

ح . مهلت اجرای رأی داور: هرگاه محکومعلیه تا بیست روز بعد از ابلاغ, رأی داور را اجرا ننماید, دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد… .(ماده 488ق.آ.د.م)
خ . مهلت درخواست ابطال رأی داور: در مورد ماده 489 ق.آ.د.م هریک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد.(ماده 490 ق.آ.د.م)
1-2-1-1-7.مهلت یک ماهه
الف . مهلت تأدیه هزینه انتشار آگهی: حسب ماده 55 ق.آ.د.م خواهان تا یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر, جهت تأدیه هزینه انتشار آگهی مهلت دارد, عدم تأدیه هزینه ظرف مهلت قانونی موجب صدور قرار رد دادخواست از سوی دفتر دادگاه میگردد.
ب . فاصله زمانی بین انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی: تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.(ماده 73 ق.آ.د.م)
پ . مهلت طرح دعوی برای مطالبه خسارت در دستور موقت: از تاریخ ابلاغ رأی نهایی خواهان خسارت یک ماه فرصت دارد برای مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت طرح دعوا نماید, عدم طرح دعوی موجب رفع توقیف از مال مورد تأمین خواهد بود. (ماده324ق.آ.د.م)
ت . مهلت فرجامخواهی موضوع ماده387 ق.آ.د.م: از تاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی، جهت تقدیم دادخواست فرجامی موضوع تبصره ماده 387ق.آ.د.م یک ماه مهلت تعیین گردیده است.
1-2-1-1-8 . مهلت دو ماهه
جهت اقدام مخاطب مقیم خارج از کشور در پنج مورد مهلت دو ماهه تعیین گردیده است البته بدیهی است تمامی مواعد قانونی برای مخاطب مقیم خارج از کشور به موجب ماده 446 ق.آ.د.م دو ماه مورد محاسبه قرار میگیرد.
الف . فاصله زمانی بین ابلاغ وقت و روز جلسه: در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود. (ماده64 ق.آ.د.م)
ب . مهلت واخواهی, تجدیدنظرخواهی, فرجامخواهی و اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم خارج از کشور به موجب مواد 427,398,397,336,306 ق.آ.د.م دو ماه تعیین گردیده است.
1-2-1-1-9.مهلت سه ماهه
مهلت سه ماهه: این مهلت در یک مورد پیشبینی گردیده و آن در فرضی است که طرفین مدت داوری را معین نکرده باشند, در این صورت مدت داوری سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود.(ماده484ق.آ.د.م)
1-2-1-2. تعیین مهلت قانونی بر اساس مراحل دادرسی
در قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین مهلت بر اساس مراحل دادرسی, هشت مرحله پیشبینی شده است که عبارتند از: 1- اولین جلسه رسیدگی 2- تا اولین جلسه رسیدگی 3- تا پایان اولین جلسه رسیدگی 4- مادام که دادرسی تمام نشده است. 5- پس ازختم مذاکرات اصحاب دعوا 6- مادام که ختم دادرسی اعلام نشده است. 7- هر مرحله از مراحل دادرسی 8- مادام که حکم قطعی صادر نشده است. و از آنجایی که در این نوع از مهلت ها بحث تمدید مهلت مطرح نمیباشد لذا صرفا به بیان موارد بسنده میگردد.
1-2-1-2-1. در اولین جلسه دادرسی
بهموجب ماده 116 ق.آ.د.م رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارتأمین خواسته و به استناد ماده136ق.آ.د.م اظهار دلایل و جهات جلب ثالث باید در اولین جلسه رسیدگی باید انجام گیرند.
1-2-1-2-2.تا اولین جلسه دادرسی
استرداد دادخواست (ماده107ق.آ.د.م)، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد(ماده217ق.آ.د.م), ادعای جعل نسبت به اسناد و مدارک(ماده 219ق.آ.د.م)تا اولین جلسه دادرسی صورت میپذیرد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-1-2-3. تا پایان اولین جلسه دادرسی
طرح ایرادات از سوی خوانده (ماده87ق.آ.د.م), اقامه دلایل جدید از سوی خوانده (ماده97ق.آ.د.م), افزایش یا تغییرخواسته توسط خواهان (ماده98ق.آ.د.م), جلب شخص ثالث توسط هر یک از اصحاب دعوا (ماده135ق.آ.د.م), دادخواست متقابل توسط خوانده (ماده143ق.آ.د.م) و تقاضای اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی(ماده144ق.آ.د.م) در صورت طرح تا پایان اولین جلسه دادرسی دارای اثر خواهد بود.
1-2-1-2-4. مادام که دادرسی تمام نشده است

استرداد دعوی از سوی خواهان حسب بند ب ماده107 ق.آ.د.م تا زمانی که دادرسی تمام نشده است ممکن است, که در این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر مینماید.
1-2-1-2-5.پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا
بهموجب صدر بند ج ماده 107 ق.آ.د.م استرداد دعوا از سوی خواهان پس از ختم مذاکرات، چنانچه خوانده راضی باشد موجب صدور قرار رد دعوا و در صورت عدم رضایت وی باعث صدور قرار سقوط دعوا میگردد.
1-2-1-2-6. تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است
بهموجب ماده130 ق.آ.د.م ورود شخص ثالث به دعوی خواه دعوی در مرحله بدوی باشد و خواه تجدیدنظر, تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ممکن است.
1-2-1-2-7. در هر مرحلهای از مراحل دادرسی
تقلیل خواسته(ماده98ق.آ.د.م), خاتمه دادن دعوی به طریق سازش (ماده178ق.آ.د.م), ارجاع منازعه و اختلاف به داوری (ماده454ق.آ.د.م) در هر مرحلهای از مراحل دادرسی ممکن است.
1-2-1-2-8. تا وقتی حکم قطعی نشده باشد
طرح درخواست تأمین خواسته بهموجب (ماده108 ق.آ.د.م) از سوی خواهان تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است, امکانپذیر است.
1-2-2. مصادیق مهلتهای قضایی
بر اساس یک قاعده کلی؛ قانونگذار در ماده 442 ق.آ.د.م اظهار داشته: «مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد…» لکن در متن قانون با موارد معدودی از مصادیق مهلتهای قضایی بر میخوریم که به ذکر آن میپردازیم.
1-2-2-1. تقاضای خواهان جهت ارائه اسناد جدید
به موجب ماده 97 ق.آد.م: «در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان وتشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.»
1-2-2-2. مهلت تودیع خسارت احتمالی در تامین خواسته
به استناد ماده 108 ق.آ.د.م دادگاه جهت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان مهلت مناسبی تعیین مینماید.
1-2-2-3. تعیین مهلت جهت ارسال رونوشت سند
چنانچه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها و….موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی ازاصحاب دعوی به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد.
1-2-2-4. مهلت تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت
بهموجب ماده 319 ق.آ.د.م دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل شود، نسبت به اخذ خسارت احتمالی از خواهان اقدام نماید. که در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *