دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تجدیدنظرخواهی

م اوراق قضایی به خوانده ظرف دو روز اشاره شده است؛ بهنظر میرسد مبدأ مهلت دو روز، تاریخ تحویل اوراق قضایی از سوی دفتر دادگاه به مأمور ابلاغ خواهد بود. عدم اقدام در مهلت قانونی موجب تحقق تخلف برای کارمند مسئول ابلاغ خواهد بود.
ت . عودت اوراق قضایی از سوی مأمور ابلاغ: به استناد ماده 72 ق.آ.د.م مأمور ابلاغ مکلف است چنانچه مشخص گردد، محل اعلامی از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است، ظرف دو روز ضمن درج موضوع در اخطاریه نسبت به عودت اوراق قضایی اقدام مینماید بهنظر میرسد مبدأ مهلت، تاریخ مراجعه مأمور ابلاغ به آدرس اعلامی خواهد بود.
ث . رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین: دادگاه صادر کننده قرار تأمین خواسته مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید. این تکلیف در ماده 125 ق.آ.د.م پیشبینی شده است.
مبدأ مهلت دو روزه مشخص نگردیده است و آنچه متبادر به ذهن میگردد تاریخ تقدیم درخواست به دادگاه میباشد. این مهلت در بسیاری از موارد بسیار کم است، زیرا اتخاذ تصمیم درباره تبدیل تأمین مستلزم بررسی مال معرفی شده از سوی متقاضی میباشد، که در بسیاری از موارد نیازمند استعلام از مراجع مربوطه میباشد. بهعنوان مثال متقاضی، ملک یا اتومبیلی را معرفی مینماید؛ بدیهی است اتخاذ تصمیم مستلزم انجام استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک یا راهنمایی و رانندگی میباشد که علیالقاعده وصول پاسخ استعلام بیش از دو روز طول میکشد. در این راستا اظهارنظر گردیده است که “تفسیر منطقی از ماده 125 ق.آ.د.م ایجاب میکند مهلت دو روزه را در این موارد از زمانی قابل شروع بدانیم که پرونده آماده اتخاذ تصمیم شده است.”

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج . ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر: در صورت تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در مهلت قانونی، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن ظرف دو روز نسبت به ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام مینماید.(ماده339ق.آ.د.م)
چ . اعلام نقایص دادخواست تجدیدنظر خواهی: قانونگذار در ماده 345 ق.آ.د.م مدیر دفتر را مکلف نموده است، چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی بهطور ناقص تقدیم شده باشد، به صورت کتبی و به تفصیل مراتب را به تجدیدنظرخواه اطلاع دهد. مهلت انجام این تکلیف قانونی دو روز از تاریخ وصول دادخواست تعیین شده است.
ح . ارسال دادخواست و ضمایم دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرف دعوا: حسب ماده346 ق.آ.د.م «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا میفرستد …..» همانطور که در ماده به آن تصریح گردیده است مبدأ مهلت دو روزه؛ یا تاریخ وصول دادخواست است یا تاریخ رفع نقص از آن.
خ . اخطار رفع نقص از دادخواست فرجام خواهی: وفق ماده 383 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را بهطور مشخص به فرجام خواه اخطار نماید.
د . ارسال پرونده به دادگاه: بهموجب ماده 507 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه میبایست ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه برساند. مبدأ مهلت دو روزه تاریخ وصول دادخواست می باشد.
1-2-1-1-2.مهلت سه روزه
این مهلت در یک مورد پیشبینی شده که مخاطب آن اصحاب دعوا میباشند.
مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث از سوی اصحاب دعوا: هر یک از اصحاب دعوا که قصد جلب شخص ثالث به دادرسی داشته باشند، باید ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، خواه دعوا در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر؛ مشروط بر آنکه تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده باشند. البته محکومعلیه غایب میبایست جلب شخص ثالث را با دادخواست واخواهی توأمان به دفتر دادگاه تسلیم کند. (مواد135و136ق.آ.د.م)
1-2-1-1-3. مهلت پنج روزه
این مهلت در دو مورد پیشبینی شده که در هر دو مورد کارمندان دادگاه مخاطب واقع گردیدهاند.

الف . فاصله زمانی بین ابلاغ وقت رسیدگی تا جلسه دادرسی: به استناد ماده 64 ق.آ.د.م وقت دادرسی باید به نحوی تعیین گردد که فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی به اصحاب دعوا تا جلسه دادرسی کمتر از پنج روز نباشد.
ماده فوقالذکر جایگزین ماده 144 ق.آ.د.س گردیده است. اگر فلسفه تعیین مهلت پنج روزه را اعطای فرصت جمعآوری دلایل و مدارک و تدارک دفاع برای خوانده بدانیم؛ موضوعی که با وجود لفظ «دادخواست» در ق.آ.د.م.س به راحتی قابل برداشت بود؛ نحوه تنظیم ماده دارای اشکال میباشد زیرا در ق.آ.د.م علاوه بر خوانده، شامل خواهان نیز میگردد. چراکه از ابلاغ وقت سخن بهمیان آورده است. بنابراین در حال حاضر رعایت مهلت پنج روزه شامل خواهان نیز میگردد. اما در صورت حضور اصحاب دعوی در جلسه دادرسی و عدم ایراد به عدم رعایت مهلت، دادگاه تشکیل جلسه خواهد داد و رویه فعلی محاکم نیز همین است.
ب . فاصله بین صدور رأی و پاکنویس نمودن آن: بهموجب ماده 297 ق.آ.د.م «رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان دادگاه برسد.»
1-2-1-1-4.مهلت یک هفته
الف . حداقل فاصله زمانی بین ابلاغ احضاریه به گواه تا جلسه دادرسی: بهموجب ماده 242 ق.آ.د.م احضاریه گواه یا گواهان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به آنان ابلاغ شود. تعیین فاصله زمانی حداقل یک هفته برای گواه در جایی که این فرصت برای اصحاب دعوا و به خصوص خوانده پنج روز تعیین گردیده است جای تأمل دارد.
ب . مهلت ایداع دستمزد کارشناس: قانونگذار در ماده 259 ق.آ.د.م جهت ایداع دستمزد کارشناس از سوی متقاضی، خواهان و تجدیدنظرخواه مهلت یک هفته را پیشبینی نموده است، که مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ به هر یک از اشخاص فوقالذکر میباشد.
پ . مهلت اظهارنظر در خصوص نظر کارشناس: بهموجب ماده 260 ق.آ.د.م «….طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بهطور کتبی اظهار نمایند….»
ت . مهلت انشاء واعلام رأی: «پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام مینماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی میکند.» (ماده295ق.آ.د.م)

1-2-1-1-5. مهلت ده روزه
این مهلت در هجده مورد جهت اقدام مخاطب تعیین گردیده است که بر خلاف مهلتهای فوقالذکر در اکثر قریب به اتفاق موارد اصحاب دعوا مخاطب قرار گرفته اند.
الف . رفع نقص دادخواست مرحله بدوی: بهموجب ماده 54 ق.آ.د.م خواهان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد تا نقایص دادخواست را رفع نماید.

ب . اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه: حسب ماده 54 ق.آ.د.م قرار رد دادخواست صادره از سوی مدیر دفتر ظرف ده دوز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
پ . رفع نقص دادخواست مرحله بدوی: بهموجب ماده 66 ق.آ.د.م در صورت عدم توان دادگاه در رسیدگی به دادخواست به لحاظ وجود نقص، دادگاه جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده مینماید و دفتر طی اخطاریه موارد نقص را به خواهان ابلاغ مینماید، خواهان مکلف به رفع نقص از دادخواست ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار خواهد بود.
ت . مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه: در صورت عدم رفع نقص از دادخواست از سوی خواهان در مهلت قانونی ، دفتر دادگاه اقدام به صدور قرار رد دادخواست خواهد نمود. که این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه خواهد بود.(ماده 66ق.آ.د.م)
ث . اعاده اوراق قضایی از سوی مسؤلین مربوط به ابلاغ: حسب ماده 68 ق.آ.د.م مسؤلین کارگزینی یا رئیس کارمند در فرضی که ابلاغ در محل کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها صورت میگیرد، مکلف به ابلاغ اوراق و اعاده آن ظرف ده روز از تاریخ وصول آن میباشند. ضمانت اجرای تکلیف قانونی از سوی مسئولین مذکور محکومیت آنان به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ج . مهلت تقدیم دادخواست نسبت به اصل خواسته: در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو مینماید.(ماده 112ق.آ.د.م)
چ . مهلت اعتراض نسبت به صدور قرار تأمین: قرارتأمین صادره از سوی دادگاه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض توسط خوانده میباشد.(ماده116ق.آ.د.م)
ح . مهلت ارائه دفاع : به استناد ماده 120 ق.آ.د.م «در صورتیکه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب حکم قطعی محکوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی, خساراتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار, مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن عنوان کند.
خ . ارائه اصل سند موضوع ادعای جعل: چنانچه نسبت به سندی ادعای جعل گردد, مراتب با دلایل آن به طرف دعوا ابلاغ میشود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد, موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.(ماده 220 ق.آ.د.م)
د . مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر: حسب ماده 344 ق.آ.د.م «اگر معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی میباشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تجدید یا تکمیل نشود, پس از انقضای مهلت دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.
ذ . مهلت رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر: هرگاه دادخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد، دادخواستدهنده میبایست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. (ماده345ق.آ.د.م)
ر . مهلت تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی: بهموجب ماده 346 ق.آ.د.م طرف دعوا ده روز از تاریخ ابلاغ, مهلت خواهد داشت تا به دادخواست تجدیدنظرخواهی پاسخ دهد.
ز . مهلت رفع نقص از دادخواست بدوی : بهاستناد ماده 350 ق.آ.د.م دادخواست دهنده مرحله بدوی ده روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد، تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نماید و الا دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *