دانلود پایان نامه با موضوع ایقاع، فقه امامیه، حقوق ایران، قانون مدنی

………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………۳۴
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۱- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۲- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۳- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۴- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….۳۷
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۲- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..۳۷
۱-۲-۲-۳-۲-۲- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۱-۲-۲-۳-۲-۲-۱- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….۳۹
۱-۲-۲-۳-۲-۲-۲- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………۳۹
۱-۳- عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۱-۳-۱- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۱-۳-۱-۱- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۱-۳-۱-۲- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۱-۳-۲- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۱-۳-۲-۱- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۱-۳-۲-۱-۱- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۱-۳-۲-۱-۲- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۱-۳-۲-۱-۳- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۱-۳-۲-۲- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۱-۳-۲-۲-۱- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۱-۳-۲-۲-۲- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۱-۳-۲-۲-۳- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۱-۳-۲-۳- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۳-۲-۳-۱- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۳-۲-۳-۲- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۳-۲-۴- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۱-۳-۲-۴-۱- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۱-۳-۲-۵- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۱-۳-۳- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۱-۳-۴- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۱-۴- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۱-۴-۱- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۱-۴-۲- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۱-۴-۳- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..۵۲
۱-۴-۴- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۱-۴-۴-۱- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۱-۴-۴-۲- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۱-۴-۴-۳- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۱-۴-۴-۴- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….۵۷
۱-۴-۴-۴-۱- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۱-۴-۴-۴-۲- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۱-۴-۴-۴-۳- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۱-۴-۴-۴-۴- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۱-۴-۴-۵- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۱-۴-۴-۶- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۱-۴-۵- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۱-۴-۶- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۱-۴-۷- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۱-۴-۸- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….۶۳
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ………………………………………………………………………۶۵
۲-۱- تعهد به ازدوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *