دانلود پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی، شهرک صنعتی، پایداری زیست محیطی، زیست محیطی

منافی و روت سایر مناطق کشور را به سمت مرکز زهکشی کردهاند بدون آنکه توسعه انسانی بر این سیاستها حاکم باشد و افزایش سشح سالمت، دانش و مهارت و کس آسایش و آرامش مدنظر قرار گیرد.دستیابی به نوعی از تعادم اجتماعی و سیاستهای توزیی جمعیت در کل منشره شهری ایتخت و کوشش در جهت توقف رشد شتابان جمعیت در محدوده مورد مشالعه که عاملی نا ایدار در توسعه محدوده بوده است و ساماندهی کانونهای جمعیتی موجود نیاز به اعمام سیاستهای مناس جهت عدم تمرکز و توزیی امکانات و سرمایه برای یکیارچگی کالبدی کل منشره شهری ایتخت است.
جدول: ۵-۴ روند ارزیابی وضعیت پایداری زیست محیطی توسعه بند )۳-۵(
اکولوژیکی منابع
برداشت از منابی آب
و
عیت مصارف آبی
برنامههای توسعه منابی آبی
نیروگاه منتظرقائم
شهرک صنعتی گرمدره
منابی آلودگی هوا
ناحیه صنعتی صدادشت
واحدهای صنعتی باباسلیمان شهریار
ناحیه صنعتی سیمیندشت کرج
ناحیه صنعتی روستایی لنگآباد
منابی آلودگی آب
در شهرستان کرج
در شهرستان شهریار
بهرهبرداری از معادن
تخری و آلودگی خاک
آفتکشها و آلودگی خاک
زبالههای شهری
فرسایش خاک
منابی آب
آبهای سشحی
عوامل تحلیل
مأخذ: مهندسان مشاور باوند.
ساخت فیرزیوگرافیک
زمینشناسی
منابی ارا ی
خاکشناسی
اقلیم شناسی وشش گیاهی
آبهای زیرزمینی ارتداع و شی موقعیت جغرافیایی گسل
معدن زمینهای زراعی
مراتی جنگلها و درختزارها
ارکهای ملی و مناطق حداظت شده خاک شناسی استعداد خاک
آب و هواشناسی
تبدیل رویشگاههای طبیعی به زمینهای کشاوری چرای بیرویه احشام کاهش تنوع زیستی
افزایش آلودگیها افزایش فرسایش خاک و ببیابانزایی
آلودگی منابی آب تهدید حیاتوحش جانوری و گیاهی
-۷-۵-۴ ارزیابی پایداری زیست محیطی
به منظور ارزیابی ایداری زیست محیشی در محدوده مشالعه در ابتدا فعالیتهای انسانی تا یرگذار بر ایداری زیستمحیشی که در دستیبابی به توسعه ایدار انسانی نیز تعیین کننده است، مانند میزان برداشت از منابی آب، منابی آلودهکننده آب و هوا و خاک مورد ارزیابی قرار میگیرد و سیس و عیت منابی اکولوژیکی و عوامل محیشی در محدده بررسی میشود و در ادام این عوامل تا یرگذار مورد تحلیل قرار میگیرد.
-۱-۷-۵-۴ فعالیتهای انسانی تأثیرگذار بر پایداری زیست محیطی
حداظت از آب و هوا یک مساله کلیدی در مروله توسعه انسانی ایدار است. از این رو، فعالیتهای انسانی تا یرگذار بر آب و هوای محدوده مورد تاکید ویشهای قرار میگیرد.
الفد برداشت از آبهای سشحی و زیرزمینی آبهای سشحی: یکی از منابی مهم تامین آب در منشره موردمشالعه، آبهای سشحی هستند.آبهای سشحی
از نظر نوع مصرف به دو بخش شرب و غیرشرب ترسیم میگردند.
مصارف شرب در جوامی شهری و روستایی توسا ساکنان برای رفی نیازهای روزمره صورت میگیرد، این نوع مصرف با بهداشت جامعه در ارتباط بوده و میزان آن نیز تابی عوامل خاص خود است.
مصارف غیرشرب شامل مصارف صنعت، معدن، شیالت و کشاورزی میباشد.آبی که بدین منظور مورداستداده قرار می گیرد نسبت به مصارف شرب دارای شرایا کیدی آسانتری میباشد.به طور کلی حجم آب مصرفی در بخش غیرشرب معموالً بسیار بیشتر از مصارف شرب است.
آبهای زیرزمینی: آب زیرزمینی که در یک آبخوان وجود دارد، دارای حجم قابل بهرهبرداری کم و بیش ابتی است.زیرا منابی تغذیه آبخوان محدود و مشخص بوده و تغییرات چندانی در آنها وجود ندارد.بر ا ر بهرهبرداری بیرویه و روزافزون از منابی آبهای زیرزمینی طی چند دهه گذشته در بسیاری از دشتهای کشورمان، سشح آب در مخازن ایین رفته است.نمودار تغییرات میانگین سشح آب زیررمینی در یک آبخوان زیرزمینی۵ جزء مهمترین و اساسیترین بخشهای مشالعه ایه منابی آبهای زیرزمینی محسوب میگردد و برای تعیین آن، عالوه بر محاسبات رحجم و صرف وقت زیاد، مبالغ گزافی نیز برای حدر چاهای مشاهدهای، ترازیای و نگهداری بعدی آنها هزینه میشود. شاخصترین نتایج حاصل از تهیه هیدروگراف واحد عبارت است از شناخت واکنش آبخوان در برابر مؤلدههای تغذیه و تخلیهکننده به هر شکل ممکن و به خصوص تعیین تغییرات اکاهش یا افزایشد سشح آبهای زیرزمینی در یک دوره زمانی مشخص ابه عنوان مثام، یک ماهه، ششماهه، یک ساله آبی و یا چند سام آبید است.از این طریق میتوان تغییرات مخزن آبزیرزمینی را با توجه به گسترش سشحی آبخوان و مردار ری ذخیره حساب کرد.آگاهی از مردار تغییرات حجم مخزن این امکان را فراهم می آورد تا بتوان با توجه به تانسیل بالدعل و بالروه آبخوان، نسبت به توسعه یا تجدید بهرهبرداری مخزن و در مریاس بزرگتر نسبت به اعمام مدیریت بهرهبرداری بهینه اقدام نمود.
مهمترین عاملی که در تغییرات سشح آب زیرزمینی محدوده مشالعه ابه جز افزایش برداشت از منابی زیرزمینی و افت کلی سشح آبد قابل بحث میباشد، ا رات جانبی ناشی از انحراف آب رودخانههای کرج و جاجرود به سمت شهر تهران است.تا سام ۱۳۴۳ که زمان بهرهبرداری از دریاچه سدامیرکبیر اکرجد است، منابی آبهای موجود سشحی و زیرزمینی، برای شهر تهران کدایت میکرده و هیچگونه کمبودی از
.۵ هیدرگراف یا آبنمود واحد.
نظر مصارف آب موردنیاز محسوس نبوده است.حتی تا سام ۱۳۴۵ نیز که جمعیت تهران بالغ بر سه میلیون ندر گردید، هنوز منابی طبیعی جوابگو بوده و مشکل خاصی برای تامین آب شرب تهران وجود نداشته است. س از این سالها بود که انحراف مرادیر زیادی از جریان آب رودخانههای کرج و جاجرود به سمت تهران به واسشه رشد نیاز به آب و افزایش ساب شهری مسائل مختلدی مانند تغییر در سشح آبهای زیرزمینی دیدار گردید.
به موازات انحراف آب به سمت تهران، خشک شدن بسیاری از ارا ی کشاورزی مرغوب به خصوص در منشره تحت آبیاری رودخانه کرج به وقوع یوسته است.به طوری که فرا در شهرستان کرج بیش از نیمی از ارا ی زیرکشت، قابلیت کشت خود را از دست دادهاند.این امر صرفاً نتیجه عدم تغذیه مداوم سدره آبزیرزمینی منشره در ا ر کم شدن جریان آب رودخانه میباشد.افت سشح آب به طرف قسمتهای ایین دست بیشتر بوده و برای مثام در دشت شهریار در بین سامهای یشگدته در حدود۳۰ متر گزارش شده است.همچنین ارا ی با ارزشی در منشره رباطکریم با مشکالت و خشرات جدید ناشی از کمبود آب مواجه بوده و در مناطری مانند دشت حاصلخیز فشا ویه افت آب به حدی بوده که آب زیرزمینی از عمق ۴ متر به ۴۰ متر رسیده است. ایین رفتن سشح آب در دشتهای کرج و شهریار، ا رات مستریمی نیز در سدره آب زیرزمینی دشت هشتگرد داشته به طوری که سشح سدره آبهای زیرزمینی این منشره نیز ایین رفته است. به طور کلی میتوان گدت که به دلیل استدادههای غیرمجاز و توسعه بهرهبرداری از منابی آبهای زیرزمینی در شکلهای چاه نیمه عمیق و عمیق جهت مصارف صنعتی در دشت کرج و حومه آن به تنزم سشح آبهای زیرزمینی انجامیده و از این رو با باال میزان استداده از آبهای سشحی و عمری همه ساله از مردار آبی که به بخش کشاورزی اختصاص یافته کاسته شده است.
-۲-۷-۵-۴ منابع آلودهکننده هوا
منابی آالینده هوا که به صورت کانونهای عمده صنعتی مجتمی در محدوده کرج قرار دارند عبارتند از:
الف( نیروگاه منتظر قائم
این نیروگاه که در جنوب شرقی شهر کرج و در ارا ی فردیس مسترر میباشد دارای واحدهای تولیدی برق از نوع بخار و گالری اسیکل ترکیبید بوده و مجموعاً با قدرت اسمی ۱۳۲۰ مگاوات در هر ساعت قادر است بخشی از برق موردنیاز کشور را تولید نماید.
میزان عملی تولید برق در این نیروگاه حداقل ۱۲۸ مگا وات در ساعت و حداکثر ۱۲۱۸ مگاوات ساعت بوده است.برای تولید این مردار برق در هر سام بشور متوسا ۶۶۰۰۰ هزار لیتر گازوئیل، ۹۴۳۴۰۰ هزار لیتر مازوت و ۴۷۵۴۰۰ مترمکع گاز مصرف میشود.۶
ارامترهای آالینده ناشی از فعالیت این نیروگاه عبارتند از منواکسید کربن (Co) که میزان برآورد انتشار سالیانه آن برابر با ۲۲۳ تن در سام، هیدروکربنهای نسوخته (T.H.C) که میزان برآورد شده تخلیه سالیانه آنها برابر با ۹۰/۳ تن در سام، دیاکسید گوگرد (SO2) که میزان برآورد انتشار سالیانه آن برابر با ۶۳۴ تن در سام، دیاکسید ازت (NO2) که میزان برآورد انتشار سالیانه آنها برابر ۵۰۲ تن در سام میباشد.
شعاع مؤ ر راکنش مواد خروجی از دودکشهای این نیروگاه تا ۶۰۰۰ متری از ای دودکشها میرسد که ترریباً از ۲۰۰ متری دودکشها آغاز و تا فاصله مذکور تداوم خواهد داشت.
.۶ گزارش اقتصادی، اجتماعی استان تهران، سازمان برنامه و بودجه استان تهران، .۱۳۷۵
ب( شهرک صنعتی اشتهارد
مساحت این شهرک صنعتی که در منتهیالیه غرب شهرستان کرج و در فاصلهای بیش از ۱۰۰ کیلومتری از تهران قرار دارد مجموعاً ۳۲۳۶ هکتار است که در فاز اوم ۳۱۰ هکتار از آن طراحی و به ۷۳۵ قشعه صنعتی ترسیمبندی شده است.از ۷۳۵ قشعه صنعتی طراحی شده حدود ۵۸۵ قشعه به مترا یان احداث صنایعی چون نساجی، ریختهگری، بلورسازی، نراشی روی بلور، ذوب فلزات، آجرماشینی، آبکاری، کاشی و سرامیکسازی و نیز مواد غذایی تحویل شده است.
تانسیل آلودگی هوا در این منشره در صورت فعالیت صنایی اشاره شده، قابل مالحظه خواهد بود.هر چند در حام حا ر فعالیت چشمگیری به واسشه عدم حضور صنایی مختلف در منشره وجود ندارد ولی در صورت فعام شدن شهرک، یکی از قش ها و کانونهای آلودهکننده هوا در محدوده موردمشاعله محسوب خواهد شد.
از لحاظ وقوع وارونگی هوا نیز منشره یاد شده به لحاظ بیابانی و مسشح بودن ارا ی از تانسیل نسبتاً درخوری برخوردار بوده و انتظار میرود در اغل روزهای سام به ویشه در ایام سرد زمستان شهرک صنعتی اشتهارد و اطراف آن دچار دیده وارونگی دمای هوا گردد.
با این وجود به دالیل بیشماری که ممکن است در ا ر نوسانات عوامل جوی از قبیل ایداری و نا ایدرای هوا، سرعت و جهت وزش باد و دمای هوا به وجود آید، وسعت انتشار ارامترهای آالینده نسبتاً محدودتر بوده و حداکثر غلظت آلودگی رسیده به سشح زمین اکه در شرایا خاص صورت میگیردد در مساحتی به شعاع حداکثر ۱۵۰۰ متری از محدوده شهرک صنعتی رخ خواهد داد.
پ( منطقه صنعتی گرمدره
در منشره گرمدره در کرج بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی ـ صنعتی وجود دارند که بدون هر گونه برنامهریزی
æ به صورت خودجوش در طی سالیان گذشته در کنار یکدیگر و نزدیک به هم احداث شدهاند به نحوی که کاربریهای صنعتی اکارگاههاد از اطراف خود مجزا شدهاند.بیشترین فعالیتهای صنعتی منشره گرمدره مربوط به واحدهای رنگرزی و نساجی است که در میان آنها کارگاههای تهیه مواد غذایی و تولیدات فلزی
æ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *