دانلود پایان نامه درمورد آلودگی هوا، آبهای زیرزمینی، مواد غذایی، خدمات شهری

چوبی هم به چشم میخورد.از این رو، آلودگی هوای حاصل از فعالیت واحدهای تولیدی مسترر در این منشره از نوع غیرمستریم و بیشتر مواد آالینده منتشره در فضای اطراقف ناشی از عمل احتراق مواد
سوختی ابه ویشه در زمستانهاد میباشد.
ت( ناحیه صنعتی صفادشت
این ناحیه که در بخش جنوبی شهریار قرار دارد، یش از انرالب اسالمی دارای کاربری مسکونی بوده که به لحاظ نیمه تمام ماندن طرح و رهاسازی آنها به صورت ناقص، سب گردید تا طی سامهای گذشته به طور راکنده و اغل غیرمجاز، یکسری سالنهای تولیدی در گوشهوکنار ارا ی مربوط به آن، احداث گشته و فعالیتهای تولیدی و صنعتی مختلدی ادر اندازههای کارگاهید آغاز گردد.
واحدهای مسترر در این ناحیه بیشتر مبادرت به تولید مواد غذایی مینمایند ولی تعدادی کارگاه تولید رنگ ساختمانی و دکمه زنی و چوببری و مالمین سازی و کارگاههای تولید لوازم خانگی و برقی و نظایر آنها هم، در این ناحیه استررار یافتهاند.فعالیت روزمره این واحدها به ویشه در فصل سرما، موجبات آلودهسازی غیرمستریم هوای منشره را فراهم میسازند.
ج( واحدهای صنعتی مستقر در اراضی باباسلیمان شهریار )هفتجوی(
ارا ی بها و باباسلیمان شهریار محل استررار بیش از ۵۰ واحد تولید شن و ماسه و آسدالت است که منشره مذکور را به ناحیهای با تانسیل نسبتاً باالی آلودگی هوا، تبدیل نموده است.در ا ر فعالیت روزمره آنها مرادیر متنابهی از گرد و خاک و گازهای آالینده در محیا زیست منتشر میگردد.
کارخانجات آسدالت که تعداد آنها در حدود انزده واحد میباشد، به غیر از انتشار گازهای ناشی از عمل احتراف مبادرت به تولید مردار زیادی از هیدروکربنهای فرار نیز مینمایند که به همراه ذرات و گرد و خاک منتشره موجبات آلوده سازی مستریم هوای منشره را فراهم میکنند.
از سوی دیگر واحدهای سنگشکن تولید شن و ماسه و نیز بهرهبرداران از معادن مخلوط تولید آسدالت منشره نیز به نوبه خو د، مردار قابل توجهی گرد و خاک وارد هوا مینمایند که از اهمیت کمتری برخوردار نمیباشند.
آلودگی تولید شده توسا کارخانجات آسدالت و دانهبندی شن و ماسه و سایرین در مسافتی به وسعت بیش از ۶۰۰ هکتار، منتشر شده و در مواقعی که دیده وارونگی منشره را می وشاند، گازها و غبارات آالینده در فضای اطراف از غلظت بیشتری برخوردار میگردد به نحویکه از فواصل دور نیز به خوبی قابل مشاهده میباشد.
برآورد میزان آلودگی حاصل از فعالیت کارخانجات آسدالت در بدترین شرایا ادر مواقعی که کلیه واحدها به ویشه در زمان راهاندازی اولیه فعام باشندد به گونه ایست که میزان منواکسیدکربن (Co) بالغ بر ۳۰ کیلوگرم در روز، مردار دیاکسید گوگرد منتشره در حدود ۳۳۰۰ کیلوگرم در روز، اکسیدهای ازت به میزان ۵۴۰ کیلوگرم در روز و هیدروکربنها به میزان ترریبی ۳۶ کیلوگرم در روز ابا توجه به تصاعد هیدروکربنهای حاصل از حرارت دیدن مواد قیرید تخمین زده میشود.عالوه بر گازهای یاد شده، روزانه فعالیت کارخانجات آسدالت ادر همان شرایاد متجاوز از ۳۵ کیلوگرم نیز ذرات معلق گردو غبار تولید در هوا منتشر میشوند.برآورد میزان گردو خاک حاصل از فعالیت واحدهای دانهبندی شن و ماسه بسیار مشکل بوده و با ذیرش میزان خشای بیش از ۳۰ درصد میتوان تولید و انتشار ترریبی ۶۰۰ کیلوگرم در روز ذرات را در صورتی که کلیه واحدهای مسترر در منشره با هم مشغوم فعالیت باشند ادر بدترین شرایاد انتظار داشت.
در هر حام منشره باباسلیمان و بهاء شهریار که به صورت یک مجتمی صنعتی تولیدکننده آسدالت و دانهبندی شن و ماسه درآمده است.از نواحی بسیار آلوده در محدده مورد مشالعه به حساب آمده و از تانسیل نسبتاً باالیی به ویشه در اوایل ساعات روزهای سرد زمستانی، یعنی مواقعی که وقوع دیده اینورژن ترریباً حتمی است، برخوردار است.
چ( ناحیه صنعتی سیمیندشت
در بخش جنوب شرقی محدوده خدمات شهری کرج و مجاور شهرک مسکونی وحدت، ناحیه صنعتی سیمین دشت قرار دارد که در خود بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی و صنعتی که اغل در حد و اندازههای کارگاهی هستند، جای داده است.
آلودگی هوای حاصل از تجمی این تعداد واحد صنعتی ـ کارگاهی بیشتر به طریق غیرمستریم ناشی شده که در ا ر استداده از سوخت های فسیلی برای گرمایش سالنها و تهیه آب گرم میباشد .هر چند تعدادی از واحدهای تولیدکننده مواد غذایی از قبیل تولیدکنندگان کمیوت و کنسرو و ماکارونی و نظایر آنها در فرایند کاری خود ناگزیر به استداده از سوختهای فسیلی میباشند.در تشدید میزان گازهای منتشره ناشی از عمل احتراف سهم بیشتری را دارا هستند ااین ناحیه صنعتی در تابستان ۸۲ هنگام بازدید از آن در حام گازکشی بودد.
ح( ناحیه صنعتی روستایی پلنگآباد )اشتهارد(
در بیش از ۲۰ کیلومتری شرق اشتهارد و در نزدیکی آبادی لنگآباد، ۵۰ هکتار از ارا ی بایر و بیاباین به امر احداث ناحیه صنعتی روستایی تحت وشش وزارت جهاد سازندگی اختصاص داده شده است که در نظر است ۸۱ واحد کارگاهی از نوع صنایی روستایی در آن مسترر شوند.که در صورت فعالیت بر آلودگی هوای محدوده تأ یر گذار است.
تنها اطالعات کمی وجود دارد که قابل ارائه برای نمایش میزان برآورد آلودگی هوا، ناشی از مصرف سوخت گاز در سام ۱۳۷۵ در شهرهای محدوده مورد مشالعه است.
میزان آالیندهها به شکل چشمگیری در شهر کرج بیشتر از شهرهای دیگر محدده مورد مشالعه است.که با وجود سکونت بیشترین جمعیت محدوده در شهرکرج و استررار صنایی و مراکز صنعتی و کارگاههای زیاد در یرامون آن قابل توجیه است.
میزان برآورد آلودگی حاصل از مصرف گاز و میزان نسبت آلودگی به میزان وسعت هر شهرستان به تدکیک آالیندهها در شهرستانهای کرج و شهریار در مرایسه با تهران بیانگر وسعت انتشار آالینده در تهران و در مرایسه با شهرستانهای کرج و شهریار است.
-۸-۵-۴ منابع آلودگی آب
نظر به اینکه آب س از به مصرف رسیدن کیدیت اولیه خود را از دست میدهد و با توجه به نوع مصرف میزان تغییر کیدیت آن متداوت خواهد بود، از این رو الزم است موارد مصرف آب مشخص و چگونگی تولید فا الب در انواع مصارف مورد بررسی قرار گیرد.بنابراین عمده عوامل آلودهکننده آب را به سه گروه اصلی زیر میتوان ترسیم نمود.
– منابی آلودهکننده صنعتی
– منابی آلودهکننده انسانی اشهری و روستایید
– منابی آلودهکننده کشاورزی
منابی آلودهکننده صنعتی از دو طریق مستریم و غیرمستریم آب مصرفی را آلوده میسازند.موارد مستریم آلودهسازی مربوط به فرایندهای آب بر موجود در خشوط تولید بوده که به نحوی تولید فا الب صنعتی مینمایند و موارد غیرمستریم مربوط به مصرف آب دربخشهای بهداشتی و شستشوی کف سالنها و نظایر آنها ایجاد میگردد.از طرف دیگر منابی آلودهکننده شهری و سایر مناطق مسکونی به لحاظ استدادههای بهداشتی و خدماتی از آب، تولید فا الب نموده و فعالیتهای کشاورزی با توجه به کاربرد سموم دفی آفات نباتی و استداده از انواع کودهای مصرفی، سب آلودهسازی منابی آبی میشوند.برای برآورد مردار بار
آلودگی تولیدی در هر منشره با احتساب میزان مصرف سرانه آب و تعداد جمعیت ساکن در آن میتوان به نتیجه قابل قبولی دست یافت.
الزم به یادآوری است که از دو طریق عمده میتوان میزان ساب موردتخلیه در هر شهر و یا منشره مسکونی را مورد تخمین قرار داد .یکی همان طریری است که در باال به آن اشاره شد و دیگری طریری است که با درنظر گرفتن مردار مصرف آب در هر یک از انواع استداده از آن یعنی مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی امکان ذیر میباشد.البته میبایست خاطرنشان ساخت که در هر دو حالت فوق، همانگونه که ذکر گردید، صرفاً میزان ترریبی بار آلودگی تخلیه شده مورد برآورد و تخمین قرار گرفته و برای آگاهی از میزان دقیق و نزدیک به واقعیت بار آلودگی راه دشوار و سختی را میبایست یمود که متضمن نمونهبرداریها و اندازهگیریهای متوالی در سالیان گذشته و ایش کیدیت دائمی منابی مختلف آب
در حام حا
ر و آینده خواهد بود. من آنکه ردیابی و اندازهگیری عناصر و ارامترهای آلودهکننده در هر
منبی آبی از
رورتهای چنین مشالعه ای به شمار میآیند. بنابراین آنچه ارائه شده برمبنای برآورد ترریبی
میزان بار آلودگی حاصل از منابی مختلف آلودهکننده است که به یک یا هر دو طریق تخمین مرادیر آلودگی که قبالً به آن اشاره شده است، استوار است.
-۱-۸-۵-۴ در شهرستان کرج
مرکز استان البرز، شهر کرج است که براساس نتایج سرشماری سام ۱۳۷۵ جمعیتی بالغ بر ۲۲۸، ۹۸۰ ندر را شامل میشود.آب مورد مصرف این شهرستان عالوه بر آب رودخانه کرج از منابی زیرزمینی آب نیز تأمین میشود.
نزدیک به ۱۵ درصد از کل آب مصرفی آن برای مصارف شرب اخانگید، ۶ درصد جهت صنعت و بریه هم در امور کشاوزی مورد استداده قرار میگیرد که بیشترین مردار آن از منابی زیرزمینی تامین میگردد. جهت تخمین میزان فا الب تولید و مردار بار آلودگی تخلیه شده به آبهای زیرزمینی بستر شهرستان کرج برآوردی بر مبنای میزان آب مصرفی در طی سام آبی ۱۳۷۳ به عمل آمده است.در این مورد بار آلودگی اB.O.D5د۷ ناشی از مصرف یک لیتر آب در بخش شرب ۳۰۰ میلیگرم، در بخش صنعت به طور متوسا ۶۰۰ میلیگرم و در بخش کشاورزی ۱۵۰ میلیگرم فرض شده است. شهر کرج بزرگ که رجمعیتترین شهر استان البرز، شهر کرج بزرگ میباشد که شامل مناطق رجاییشهر اگوهردشتد، مهرشهر، رسالت و ناحیه مرکزی کرج بوده و از نرشه نظر افزایش اروند رو به رشدد جمعیت نیز در مرتبه دوم در منشره قرار دارد. جمعیت آن در طی سی سام اخیر نزدیک به ۱۸ برابر افزایش یافته است. بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی شهر کرج، به بخش شرب و خدمات اختصاص داشته و تنها ۱۰ درصد به مصارف صنایی و کارگاههای موجود در محدده خدمات شهری، میرسد از رودخانه کرج آب مورد مصرف بخش مرکزی شهر کرج تأمین میگردد.ولی بیشترین مردار مصرف مربوط به آبهای زیرزمینی میشود که در سامهای اخیر به لحاظ افزایش سریی جمعیت و باال رفتن میزان مصرف آبسدرهها دچار کمبود ذخیره شدهاند به طوریکه به تدریج سشح آب به اعمام زیرتر زمین منترل گشته است.
طبق برآورد به عمل آمده که براساس میزان مصرف سرانه آب در سشح شهر کرج و میزان سرانه تولید بار آلودگی استوار میباشد، در حام حا ر روزانه فا البی با بار آلودگی ترریبی ۱۳۱۸۸ تن وارد بستر طبیعی شهر شده و از این طریق سدرههای آب نزدیکتر به سشح زمین آلوده میشوند.
.۷ مقدار اکسیژنی که طی مدت ۵ روز در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد جهت اکسیداسیون مواد آلی موجود در فاضالب به مصرف میرسد و در آب آشامیدنی نزدیک به صفر است و برحسب میلِیگرم بر لیتر و یا گرم بر مترمکعب
سنجیده میشود.
برای دستیابی به ارقام نزدیک به واقعیت، میزان مصرف سرانه آب در سشح شهر کرج ابر مبنای آمار سام های ۷۲ و ۷۳د برابر با ۱۵۵ لیتر در روز و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *