دانلود پایان نامه درمورد استان تهران، فرصتهای شغلی، تغییرات جمعیت، امنیت اجتماعی

گذشته کاهش قابل توجهی داشتهاند.تداوت در نسبت بیسوادی در گروه سنی ۶۴ ـ ۶۰ سام به ۲۶ درصد میرسد و در واقی با افزایش سن تداوت در نسبت بیسوادی بیشتر میشود.
پیشبینی جمعیت کانونهای شهری
تغییرات جمعیت در آینده استان البرز، با در نظر گرفتن تغییرات سه مولده باروری، مرگ و میر و مهاجرت و همچنین تا یر ساخت سنی جمعیبت و ترکیب جنسبی آن قاببل بیشبینبی است .دو متغیر اصلی تغییر جمعیت یعنی باروری و مرگ و میبر در مسبیر کباهش و ببات نسبی قرار دارند و عامل ا رگذار بر سشح موالیبد سباخت سبنی جمعیبت اسبت کبه تغییبر آن نیز در آینده مشخص است.همچنین مهاجرت به عنبوان مهبمتبرین عامبل تغییبر در آینبده ایبن منشره عمبل مبی کنبد و تغییبر سبشح آن اسبت کبه سبناریوهای متدباوتی را ترسبیم مبیکنبد در سبشح خبرد تبا زمببانی کبه توسبعهای همگببن و ایبدار در کشبور برقببرار نباشبد مبردم در هببر زمان و هر نرشه از کشور ببه مهباجرت ببه منباطق توسبعه یافتبهتبر تشبویق مبیشبوند.ببرای تغییبر انتخباب مببردم برنامبههبای درازمببدت و کبالن کارسباز اسببت نبه تصبمیمات مرشعببی و
بخشی.
ظرفیت اسکان جمعیت دربازنگری شمار جمعیت مجموعه شهری اسبتانهبا، طببق مصبوبه ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ شورایعالی شهرسازی و معماری ایبران، ببرای اسبتان الببرز، ۳/۸ میلیبون ندبر در سبام افبق طببرح ۱۴۰۵ در نظبر گرفتبه شببده اسبت کبه بببه معنبای توقبف مهبباجرت و اتکای صرف به رشد طبیعی است که امری نامتحمل به شمار میآید.
در صببورت تببداوم و ببی موجببود و تببداوم ورود مهبباجران بببه اسببتان و بببا توجببه بببه نببرخ مهاجرت ده ساله گذشته و به ویشه آن که این روند در سه سام قبل از سرشماری تشدید نیز شده است و عدم اتخاذ و عمل به سیاست هایی که بر کند شدن این روند ا ر بگذارند و تاکیبد بر این امر که کنترم مهاجرت به حوزه ای که در جوار مهمترین مرکز سیاسبی و خبدماتی و اقتصادی کشور است، امبری بخشبی و منشربهای نیسبت و سیاسبتهبایی کبالن و دیر با را می طلبد، فرض بر این است که تعداد او نه نرخ مهباجرتد در افبق طبرح تبداوم یاببد کبه ببا توجه ببه افبزایش جمعیبت و تغییبر سباخت سبنی، نسببت تعبداد مهباجران ببه افبزایش طبیعبی جمعیت در طوم زمان کاهش می یابد .در ایبن گزینبه فبرض آن اسبت کبه بباروری در سبشح باروری کل ۲ تداوم یابد و امید زنبدگی زنبان از ۷۱/۵ ببه ۷۴ سبام و از آن مبردان از ۶۹ سام به ۷۱ سام ارترا یابد .در این شرایا جمعت حوزه با نبرخ رشبد میبانگین سباالنه ۲/۹۷ درصد طی بیست سام افزایش خواهد یافت و به ۵۹۷، ۵۰۷، ۴ ندر خواهبد رسبید.ببه نظبر میرسد در نبود سیاستهای مو ر این گزینه محتملترین باشد.
براساس گزینه توسعه ایدار که تعادمبخشی میان جامعه، محیا زیست و اقتصباد اسبت، فبرض شده است که در افق طرح تعداد مهاجران سباالنه ببه یبک چهبارم تعبداد ابتبدای دوره و ببا آهنگبی خشی کباهش یاببد و سباخت سبنی مهباجران نیبز مشبابق ببا تغییبر در سباخت سبنی کشبور تعبدیل شود.همچنین عامل دیگر که تعداد موالید ساالنه است با گسترش سبرویسهبای تنظبیم خبانواده و بهداشببت ببباروری بببه ویببشه در منبباطق حاشببیهایتببر کببه در حببام حا ببر از سببرویس مناسبب محرومند به مرور تحبت کنتبرم درآیبد .ببا ایبن فبرض کبه نبرخ بباروری کبل ۱/۸ فرزنبد در ایبن حوزه با توجه به باال رفتن سن ازدواج و تاخیر در بچبهآوری تبداوم یاببد و الگبوی سبنی بباروی
بببر سببنین ۲۵ تببا ۳۰ سببام تمرکببز یابببد.در ایببن گزینببه بببا فببرض گسببترش امکانببات بهداشببتی در منشره، کاهش فرر و سوءتغذیه و کاهش مرگ و میر سوانح و عدم امنیت اجتماعی و نظبایر آن امیببد زنببدگی زنببان تببا ۷۶ سببام و از آن مببردان تببا ۷۲ سببام افببزایش مببییابببد.در نهایببت بببا ایببن
فر ببیات جمعیببت حببوزه در سببام افببق ۱۴۰۵ بببه ۰۰۰، ۳۴۲، ۴ ندببر خواهببد رسببید کببه حببدود ۰۰۰، ۵۰۰ ندر از مصوبه بازنگری طرح مجموعه شهری باالتر است.
نببرخ رشببد میببانگین سبباالنه در ایببن سببناریو برابببر بببا ۲/۳ درصببد اسببت کببه ۱/۰۶ آن سببهم مهبباجرت و ۱/۲ درصببد سببهم رشببد ناشببی از مهبباجرت اسببت.رشببد ناشببی از مهبباجرت در دورههببای ۵ سبباله کبباهش مببییابببد و در دوره ۱۴۰۰ تببا ۱۴۰۵ بببه ۰/۹۴ درصببد در مرابببل ۰/۸۶ درصد رشد طبیعی میرسد.
جدول :۹-۳ جمعیت استان البرز در گزینه مختلف
گزینهها
۱۳۸۵
۱۳۹۰
۱۳۹۵
۱۴۰۰
۱۴۰۵
فرض تداوم و
ی موجود
۱۱۷، ۷۳۳، ۲
۳۸۸، ۲۹۹، ۳
۲۵۴، ۸۶۴، ۳
۳۶۳، ۴۰۰، ۴
۵۹۷، ۵۰۷،
۴
بازنگری طرح مجموعه
۱۱۷، ۷۳۳، ۲
۰۰۰، ۰۰۰، ۳
۰۰۰، ۳۰۰، ۳
۰۰۰، ۵۰۰، ۳
۰۰۰، ۸۰۰،
شهری
۳
گزینه توسعه
ایدار
۱۱۷، ۷۳۳، ۲
۴۷۱، ۲۶۳، ۳
۰۰۹، ۷۱۲، ۳
۹۳۵، ۰۶۲، ۴
۰۰۰، ۳۴۲،
۴
مأخذ: مرکز آمار ایران..
توزیی جمعیت در شهرهای استان براساس سه گزینه یاد شده به صورت مندرج در جبدوم زیبر یشبینی میشود.
شاخصهای تراکم : در طوم دوران ۳۰ ساله ۵۵ تا ۱۳۸۵ بعد خانوار در حوزه کاهش یافته ولی بهبود این شاخص نسبت به تغییرات در سشح کل مجموعه شهری تهران کمتر بوده است.
تراکم خانوار در واحد مسکونی نیز در طوم این دوره کاهش یافته و به ۱/۰۱ خانوار در واحد رسیده است.ولی این تراکم که متوسا کل حوزه است متأ ر از ایین بودن تراکم خانوار در شهر کرج و بعضی از نراط غیر شهری است.در شهرهایی مثل مشکین دشت، قدس، صباشهر و فردوسیه تراکم متوسا خانوار در واحد مسکونی به بیش از ۱/۲ خانوار میرسد و از آنجا که نسبت واحدهای تک خانواری در اکثر سکونتگاهها بیش از ۵۰ درصد است.
رشد جمعیت و خانوار در دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ کاهش یافته است ولی کاهش رشد مسکن نسبت به خانوار به خصوص در نراط غیر شهری بیشتر بوده است.
در سرشماری سام ۱۳۸۵، اطالعات تدصیلی مسکن فراهم نیامده و در مورد برخی شاخصها بناچار باید به اطالعات دورههای قبلی سرشماری استناد کرد.
براساس اطالعات سام ۱۳۷۵ در بعضی از نراط شهـری مثل شهر قدس ا%۳۵د صبا شهر ا%۳۸د فردوسیه ا%۳۵د و شاهد شهر ا%۴۵د و در نراط غیر شهری دهستانهای دانش، قائم آباد، مویز و سعیدآباد بیش از ۳۵درصد خانوارها در مضیره فضای سکونتی هستند.نسبت خانوارهای ساکن در تراکمهای نامعروم در استان تهران ۲۲/۴ درصد و در کل کشور ۲۵/۵ درصد است.
امکانات رفاهی برخورداری ساکنین از امکانات رفاهی حداقل از قبیل تلدن، حمام، آشیزخانه، توالت و از این قبیل به غیر از کرج در بریه سکونتگاهها حدود ۶۰ درصد است.تاسیسات زیربنایی از قبیل آب و برق در اکثر سکونتگاهها به غیر از شهر قدس که حدود ۸۷ درصد بوده و در بریه موارد باالی ۹۰ درصد است.لولهکشی گاز در سام ۱۳۷۵ فرا در شهر کرج و شهریار انجام گرفته بود.قابل توجه است که نسبت خانوارهای فاقد امکانات بیش از واحدهای مسکونی فاقد امکانات است و به عبارت دیگر تراکم خانوارها در واحدهای مسکونی با امکانات کمتر و فاقد امکانات روری بیشتر است.
کیدیت واحد مسکونی : نسبت واحدهای مسکونی ساخته شده با مصالح بادوام بیش از ۹۰ درصد واحدها را شامل میشود.واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی و بتون آرمه نسبتی بین ۰/۷ تا ۵۰ درصد داشته است.این نسبت در سکونتگاههای غیر شهری باالتر است و تا حداکثر ۳۵ درصد در شهریار میرسد.
-۴-۲-۳ ویژگیهای اقتصادی
-۱-۴-۲-۳ ترکیب اشتغال و فعالیت کانونهای شهری
براساس اطالعات سرشماری کارگاهی در سام ۱۳۸۱ در استان البرز تعداد ۴۲۳، ۸۷ واحد فعالیت وجود داشته که با نسبتهای ۱/۲، ۱۹/۸، ۷۹ درصد بین بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات توزیی شدهاند.از مراکز فعالیت بخش کشاورزی، ۵۶ درصد در نراط شهری و ۴۴ درصد در نراط روستایی، از مراکز فعالیت صنعتی، ۸۱ درصد در نراط شهری و ۱۹ درصد در نراط روستایی و از مراکز فعالیت خدماتی ۸۸ درصد در نراط شهری و ۱۲ درصد در نراط روستایی قرار دارند.
کالنشهر کرج با اختصاص ۵۱ درصد از کل واحدهای فعالیت استان، رتبه اوم، شهرهای قدس و مالرد هر کدام با اختصاص ۸ تا ۹ درصد از واحدهای فعالیت حوزه، رتبههای دوم و سوم، شهر شهریار با حدود ۵ درصد از واحدهای فعالیت حوزه، رتبه چهارم و شهرهای ماهدشت و محمدشهر هر کدام با اختصاص حدود ۳ درصد از واحدهای فعالیت رتبه بعدی را دارند.در مابری شهرها توزیی واحدهای فعالیت ترریباً مشابه بوده است.
جدول :۱۰-۳ توزیع واحدهای فعالیت در نقاط شهری و روستایی استان بین بخشهای سه گانه اقتصادی سال ۱۳۸۱
محدوده جغرافیایی
تعداد
درصد کشاورزی
درصد صنعت
درصد
جمی
خدمات
شهرهای کرج
۱۰۴، ۵۳
۰/۵
۱۷/۵
۸۲
۱۰۰
شهرهای شهریار، قدس و
۰۱۰، ۲۲
۱/۳
۲۱/۱
۷۷/۶
۱۰۰
مالرد
دهستانهای کرج
۲۷۷، ۱
۴
۲۵/۷
۷۰/۳
۱۰۰
دهستانهای شهریار، قدس و
۰۳۳، ۱۱
۳/۶
۲۷/۴
۶۹
۱۰۰
مالرد
کل حوزه
۴۲۴، ۸۷
۱/۲
۱۹/۸
۷۹
۱۰۰
مأخذ: مرکز آمار ایران..
در کل، واحدهای فعالیت مسترر در استان البرز، مجموعاً تعداد ۹۴۳، ۲۹۲ فرصت شغلی با توزیی ۱/۹ درصد در مشاغل کشاورزی، ۳۴/۸ درصد در مشاغل صنعتی و ۶۳/۳ درصد در مشاغل خدماتی در سام ۱۳۸۱ داشتهاند.
گدتنی است که فرصتهای شغلی در استان البرز، در سام ۱۳۸۱، معادم ۱۱/۷ درصد از کل فرصتهای شغلی استان تهران بوده است.این در حالی است که سهم حوزه از جمعیت استان تهران در سام ۱۳۸۵ حدود ۲۰ درصد بوده است.این واقعیت بیانگر نرش خوابگاهی حوزه در استان تهران است.
من اینکه مرایسه شاغالن کارگاهی استان در سام ۱۳۸۵ که حدود ۶۸۹، ۳۸۶ ندر بوده با شاغالن ساکن حوزه که براساس اطالعات سرشماری ندوس و مسکن سام ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۰۱، ۸۰۴ ندر بوده است بیانگر آن است که برای هر ۲/۰۸ نیروی آماده عر ه شده به کار فرا ۱ فرصت کار وجود داشته و لذا ۱/۰۸ نیروی کار نتوانستهاند در حوزه برای خود کاریابی کنند و برای کار روزانه به خارج از استان مراجعه میکنند.این مرایسه نیز تأکیدی دیگر بر نرش خوابگاهی حوزه در استان تهران است.
بررسی تحوالت کارگاهی استان البرز نیاز به اطالعات تدصیلی سام ۱۳۷۳ کارگاههای حوزه کرج ـ شهریار دارد که اطالعات در این مریاس جغرافیایی در دسترس نیست و اطالعات سام ۱۳۷۳ در مریاس شهرستانهای کرج و شهریار، قدس و مالرد + رباط کریم در دسترس است.
از آنجایی که بخش اعظم احدود ۹۸ درصدد از کارگاههای کل چهار شهرستان در استان البرز قرار دارند، س قشعاً روند تغییرات و تحوالت ایجاد شده در چهار شهرستان طی
دهسام گذشته را میتوان تابعی از تحوالت حوزه دانست.لذا تحوالت در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *