دانلود پایان نامه درمورد اکوسیستم، فرسایش خاک، شهر تهران، پایداری اقتصادی

با افزایش جمعیت و تبدیل رویشگاههای طبیعی به ارا ی کشاورزی و سکونتگاههای انسانی، انواع آلودگیهای آب، هوا و خاک از طریق بکارگیری انواع کودها و سموم کشاورزی، همچنین ایجاد فا البهای صنعتی و شهری نیز گازها و ذرات ناشی از کارخانجات و اگزوز اتومبیلها، منجر به تغییر چهره اکوسیستمهای طبیعی منشره گردیده است.این دخل و تصرفهای انسانی ایداری زیستمحیشی محدوده را به خشر انداخته است.
-۵-۱۰-۵-۴ افزایش فرسایش خاک و بیابانزایی
یکی از مهمترین دالیل فرسایش خاک طی زمانهای طوالنی چرای مدرط و شدید دام است در نتیجه نه تنها وشش گیاهی را تخری میکند بلکه، بر ا ر دامها، خاک سدت شده و خلل و فرج آن نیز از بین رفته و لذا سریعاً در معرض فرسایش و نابودی قرار میگیرد .در این منشره با توجه به شدت عوامل تخریبی از قبیل بوتهکنی، چرای مدرط، آبیاری نادرست، تبدیل بیرویه ارا ی مرتعی به دیمزار و عدم توجه الزم به قابلیت ارا ی جهت کاربریهای مختلف، رویداد بیابانزایی امری بدیهی است.کاهش تولید بیولوژیک که در تمام سشح منشره موردمشالعه دیده میشود و همچنین تخری خاک در سراسر آن را باید به عنوان بروز دیدیه بیابانزایی تلری نمود.حداظت از خاک در مروله توسعه ایدار با توجه به شکلگیری خاک حاصلخیز در طی قرون متمادی و ارزش اکولوژیکی آن بسیار حیاتی است که متاسدانه ما شاهد نابودی آن به دلیل کوتاهی و دستاندازی به طبیعت در محدوده مورد مشالعه بودهایم.
-۶-۱۰-۵-۴ آلودگی منابع آب
مصارف بهداشتی آب اعم از شستشوی وسایل مختلف مورد استداده مردم، شستشوی البسه، استحمام و نظایر آنها بیشترین میزان درصد سرانه از آب مصرفی منابی شهری و روستایی را به خود اختصاص میدهند که متعاق آن آبیاری فضای سبز و شستشوی محوطهها و کف معابر در مرتبههای بعدی قرار میگیرند.
به طور متوسا ۸۰ درصد از آب مصرفی که در سشوح مناطق مسکونی به شکلهای مختلف مورد استداده قرار میگیرند به نوعی به فا الب آلوده تبدیل میشود که آب را از حالت یشین خود خارج ساخته و کیدیت آنرا به نحوی تغییر میدهد که دیگر موارد استداده اولیه آن بدون اجرای تمهیداتی خاص، امکان ذیر نخواهد بود.بنابراین تعداد و و عیت زیستی جمعیت ساکن در هر منشره مسکونی تعیینکننده میزان آب مصرفی و به تبی آن میزان فا الب میباشد.نظر به اینکه تاکنون بهرهگیری از شبکه اصولی جمیآوری فا الب و آبهای سشحی در محدوده موردمشالعه به طور کامل صورت نیذیرفته است از این رو انتظار میرود که منابی ذیرنده اینگونه سابها اعم از آبهای زیرزمینی و نیز معدود منابی سشحی آبی موجود در مجموعه شهری تهرا نبه طریری آلوده گشته و کیدیت طبیعی خود را از دست داده باشند.
طبق بررسیهای به عمل آمده میزان متوسا شاخص اصلی مبین آلودگی بیوشیمیایی آب یعنی بی.او.دی. نج B.O.D5 ناشی از سابهای بهداشتی حدد ۳۰۰ میلیگرم در لیتر در نظر گرفته شده است.به دالیل فوق و از جمله قرار داشتن مراکز متعدد جمعیتی در اطراف رودخانههای جاری و نیز تخلیه برخی از فا البهای خام ویا حتی سابهای تصدی شده حاصل از تعدادی از صنایی و کارگاههای تولیدی و گذر جریانات آب ناشی از آبیاری مزارع و باغات و همچنین زهآب آنها که توسا باران جریان یافته و به همراه خود برخی از برایای مواد شیمیایی را حمل مینمایند، اغل رودخانههای جاری و شاخههای فرعی آنها از و عیت مشلوبی برخوردار نبوده و حتی رودخانه کرج در مرحله بحرانی بسر میبرد.لذا بشور کلی روری است که از ورود و تخلیه مواد آلوده بیشتر به رودخانههای سراسر منشره مورد مشالعه جداً جلوگیری به عمل آید.
-۷-۱۰-۵-۴ تهدید حیاتوحش جانوری و گیاهی
از عوامل مهم تهدیدکننده گونههای جانوری میتوان از تخری زیستگاههای طبیعی آنها نام برد.به دلیل استداده بیرویه از اکوسیستمهای طبیعی و تبدیل آنها به سایر کاربریها و نیز تخری ارا ی، زیستگاههای جانوران محدود گشت و منابی غذایی آنها کاهش یافته است.در نتیجه گونههای بارز جانوری در این منشره از بین رفته و یا در معرض خشر انرراض قرار گرفته است.تالش برای حداظت از حیاتوحش و زیستگاههای آنها امری مهم و جدی است که بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.به طور کلی به دلیل کاهش تنوع گونهای گیاهی، تنوع گونهای جانوران وحشی نیز در این منشره بشدت کاهش یافته است.
-۶-۴ ارزیابی پایداری اقتصادی
به منظور ارزیابی ایداری اقتصادی در محدوده مورد مشالعه سکتورهای غال اقتصادی از قبیل: کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان عوامل تأ یرگذار مورد بررسی قرار میگیرد.معدنکاری به عنوان تا یرگذارترین عامل شناسایی و مورد تأکید قرار گرفته است.سیس شاخصهای موجود که ایداری اقتصادی مرتبا بودند؛ بررسی شدند و در نهایت این عوامل تأ یرگذار مورد تحلیل قرار گرفتند.
-۱-۶-۴ عوامل تأثیرگذار بر پایداری اقتصادی
-۱-۱-۶-۴ کشاورزی و باغداری
با توجه به تانسیل موجود در اطراف محدوده مورد مشالعه برای کشاورزی و باغداری به عنوان مثام در شهریار و اشتهارد با وجود لزوم حداظت و بهرهگیری از آنها و افزایش سشح زمینهای کشاورزی و باغات و جلوگیری از تبدیل آنها به قشعات کوچک و غیراقتصادی و جلوگیری از رشد و توسعه بیرویه
مسکوی یا خدماتی و صنعتی در این زمینها، ما شاهد نابودی این تانسیلها و جایگزینی فعالیتهای صنعتی و خدماتی بجای کشاورزی و باغداری بودهایم.از سوی دیگر مصرف بیش از اندازه منابی آبهای سشحی و زیرزمینی بر روند کاهش سشح زمینهای کشاورزی تأ یر گذارده است.
-۲-۱-۶-۴ صنعت و معدن
شهرستان کرج از نظر عملکرد بخشهای سهگانه اقتصاد در زمینه صنعت و معدن و میزان ارزش افزوده بعد از بخش خدمات مهمترین بخش اقتصادی را به وجود آورده است.در مرابل بخش کشاورزی که در مرام مرایسه با سشح کشور از اهمیت ناچیزی برخوردار بوده، بخش صنعت در محدوده مورد مشالعه اهمیت فوقالعادهای داشته و دارد به نحوی که حدود ۳۵ درصد شاغلین در این بخش در اقتصاد شهر جذب شدهاند و این خود یکی از عوامل مهم جذب مهاجرین به این شهر از سامهای گذشته بوده است.وجود محورهای فعام کار و اشتغام خاصه در امر صنایی و کارگاههای تولیدی در محورهای تهران کرج، کرج، قزوین، مردآباد، کرج ـ شهریار و اسکان در شهر کرج و شهرکهای آن و آبادیهای اطراف و کار در این واحدهای صنعتی و تولیدی از مشخصههای بارز تمرکز جمعیت و فعالیت در محدوده میباشد.
الف( معدنکاری و تأثیرات آن بر پروژههای عمرانی
تحریق درخصوص وجود یا عدم وجود معادن و ذخایر ر ارزش در محدوده ساختگاههای عمرانی تأ یر بسزایی در روند توسعه و انجام عملیات ساختمانی، ساختوسازهای جدید و یا گسترش آتی آنها دارد؛ زیرا محل ذخایر معدنی، چه در حام حا ر در حام بهره برداری باشند یا این که مجوزهای مربوط برای استخراج آنان صادر شده باشد، در صورتی که در زمره ذخایر معدنی ر ارزش باشند نمیتوانند توسا کانونهای زیستی اشغام شوند.باید توجه داشت که اگرچه ظاهرا ارزشمندی یک ذخیره معدنی به نوعی ماده معدنی و ارز آن کانی بستگی دارد؛ ولی عوامل مختلف چون گستردگی ماده معدنی، کیدیت، محل جغرافیایی و غیر میتوانند کانسار یک ماده معدنی ارزانقیمت را به یک ذخیره راریش تبدیل نمایند.
مساله دیگری که حائز اهمیت است؛ شناسایی معادن قدیمی و به ویشه معادن زیرزمینی است.چرا که ایداری فضاهای زیرزمینی حدر شده س از گذشت زمان طوالنی و به ویشه با اتمام ذخیره و خاتمه فعالیتهای معدنکاری متزلزم شده و با ریزش آنها در عمق زمین با دیده فرونشستن در سشح زمین مواجه میشویم که میتوانند فعالیتهای عمرانی و ساختوسازهای انجام شده را به مخاطره اندازد.این امر به ویشه در نواحی که سابره معدنکاری در آنها طوالنی است باید در نظر گرفته و با شناسایی معادن قدیمی اینگونه مخاطرات، یشبینی شده و راهکارهای مناس گزیده شوند.
از سوی دیگر انجام فعالیت های معدنی، بسته به نوع فعالیت و گستردگی آنها، محیا زیست را تحتتا یر قرار میدهد.این امر به ویشه در مجاورت مراکز جمعیتی باید مورد توجه بوده و در صورت لزوم با درنظر گرفتن حریمهای مناس ، ایمنی الزم در برابر انواع آلودگیها تأمین گردد.اصوالً سروکار داشتن با برخی مواد معدنی و یا عدم رعایت مسایل بهداشتی و ایمنی، بیماریهای خاص را به دنبام دارد.مشالعات گسترده ژئوتکنیکی، آب، زمینشناختی و زیستمحیشی برای مرابله با آلودگیهای ایجاد شده و کنترم آنها امری حساس و حیاتی است.
-۲-۶-۴ شاخصهای اقتصادی توسعه پایدار
-۱-۲-۶-۴ درصد شاغلین به کل جمعیت
درصد شاغلین به کل جمعیت در شهرهای محدوده مورد مشالعه بین ۲۲ تا ۲۷ درصد تغییر میکند.یعنی از هر نج ندر حداقل یک ندر شاغل هستند و بیشترین اشتعام در محدوده مورد مشالعه به شهر کرج است و
این شهر از لحاظ درصد شاغلین همیای تهران است که تانسیل باالی اشتغام شهری را در محدوده نشان میدهد.
-۲-۲-۶-۴ درصد کارگاههای صنعتی به شاغلین
تعداد کارگاههای صنعتی در شهرستان کرج در باالترین سشح منشره محسوب میشود و تمرکز این کارگاهها در شهر کرج و یرامون آن میباشد.درصد کارگاههای صنعتی به شاغلین در شهریار در مرایسه با سایر شهرهای اطراف محدوده مورد مشالعه بیشتر است که بیانگر جذب بیشتر شاغلین به کارگاههای صنعتی در این شهر است و از هر نج ندر شاغل در این شهر یک ندر در این کارگاهها مشغوم به کارند. در مرابل شهرهای مالرد و اکبرآباد فاقد نرش اشتغام کارگاهی در محدوده مورد مشالعه هستند.
-۳-۲-۶-۴ دسترسی به فرصتهای شغلی و عملکرد خوابگاهی
تعادم بین اشتغام و سکونت در مناطق شهری یکی از عوامل مو ر در ارترای کیدیت زندگی و سامانیابی سکونت کار و سکونت جمعیت در منشره است.این عامل برخود بسندگی اجتماعی جوامی و کاهش اتالفهای ناشی از رفت و آمد بین محل کار و سکونت مؤ ر است و عامل توسعه ایدار انسانی محسوب میشود.
در سام ۱۳۵۵ سهم جمعیتی شهرستان تهران تنها ۲/۶ درصد بیش از سهم اشتغام کارگاهی آن بوده است که نشاندهنده سکونت بخشی از جمعیت شاغل شهرستانهای یرامون از جمله محدوده مورد مشالعه در شهر تهران است .اما طی دو دهه بعد با تشدید روند واگرایی جمعیت از شهر تهران و اسکان آن در شهرها و سکونتگاههای غیررسمی یرامون، سهم جمعیتی شهرستان تهران ۲۱ درصدا کاهش یافته، در حالیکه سهم اشتغام کارگاهی آن دو درصد کاهش یافته است .در این سام در اکثر شهرستانهای یرامون تهران سهم اشتغام کارگاهی از سهم جمعیتی آنها بیشتر بوده است. در حالیکه سام ۱۳۷۵ سهم جمعیتی شهرستان کرج حدود دو برابر سهم آنها از اشتغام کارگاهی منشره است.
تحوالت دو دهه گذشته نظام اسکان جمعیت در منشره شهری تهران با رشد قابل توجه عملکرد خوابگاهی سکونتگاههای یرامون به ویشه در شهرستان کرج همراه بوده است.
بررسی عملکرد خوابگاهی نیازمند اطالعات دقیری در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *