دانلود پایان نامه درمورد بخش صنعت، بخش کشاورزی، مزیت نسبی، فعالیتهای اقتصادی

مریاس حوزه مشابه شهرستان خواهد بود.
تعداد کارگاههای شهرستان کرج از ۳۹۲۶۱ کارگاه در سام ۱۳۷۳ با ۴۳ درصد افزایش به۱۷۴، ۵۶ کارگاه در سام ۱۳۸۱ و تعداد کارگاههای شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد + رباط کریم از ۸۹۳، ۲۷ کارگاه در سام ۱۳۷۳ با ۹۳ درصد افزایش به ۸۴۹، ۵۳ کارگاه در سام ۱۳۸۱ رسیده است.
تغییرات ایجاد شده در کارگاههای شهرستان شهریار، قدس و مالرد در بخش صنعت با افزایش ۹۸ درصد و در بخش خدمات با افزایش ۹۵ درصد صورت گرفته است و افزایشی در بخش کشاورزی صورت نگرفته است. به این ترتی با توجه به دو برابر شدن تعداد کارگاهها در شهرستان کرج و رکورد بخش کشاورزی، نرش این بخش در فعالیتهای اقتصادی از ۳ درصد در سام ۱۳۷۳ به ۱/۶ درصد در سام ۱۳۸۱ ترلیل یافته و سهم کاسته شده از بخش کشاورزی بین بخشهای صنعت و خدمات سرشکن شده و سهم ۲۳ درصدی صنعت در سام ۱۳۷۳ به ۲۴ درصد در سام ۱۳۸۱ و سهم ۷۴ درصد خدمات در سام ۱۳۷۳ به ۷۵ درصد در سام ۱۳۸۱ رسیده است.
الزم به ذکر است که در بخش صنعت، زیربخش فعالیتهای صنعت ساخت، تنها جاذب واحدهای ا افه شده بوده و سایر گروهها سهمی از این افزایش نبردهاند.ولی در بخش خدمات س از زیربخش خردهفروشی و عمدهفروشی که قسمت عمده افزایش را به خود جذب کردهاند، سایر زیربخشها با نسبتهای موجود جاذب واحدهای فعالیتها بودهاند و با نسبتهای مساوی رشد کردهاند.بدیهی است که فرصتهای شغلی ایجاد شده توسا این مراکز فعالیت طی سامهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ با همین گرایشها در شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد دچار تحوم شدهاند.
تغییرات ایجاد شده در کارگاههای شهرستان کرج با شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد متداوت بوده است.با ا افه شدن مراکز فعالیت تأسیس شده طی سامهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱، به بخش کشاورزی ۱۶ درصد، به بخش صنعت ۲۸ درصد و به بخش خدمات ۴۷ درصد ا افه شده است.به این ترتی مشاهده میشود که توزیی مراکز فعالیت ا افه شده طی دوره مذکور در شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد در جهت رکود بخش کشاورزی و حدظ نسبت موجود بین بخشهای صنعت و خدمات بوده ولی در توزیی مراکز فعالیت ا افه شده در شهرستان کرج به گونهای عمل گردیده که بخش خدمات بهره بسیار بیشتری از دو بخش دیگر برده است.به طوری که بخش ناچیزی بر فعالیتهای کشاورزی، حدود ۱۳ درصد به فعالیتهای صنعتی و مابری نزدیک به ۸۷ درصد از افزایش واحدها، به فعالیتهای خدماتی ا افه شده است.
جدول :۱۱-۳ تغییرات تعداد مراکز فعالیت در شهرستانهای کرج و شهریار، مالرد و قدس در سال ۱۳۸۱ نسبت به ۱۳۷۳
شهرستان شهریار، قدس و مالرد + رباط کریم
شهرستان کرج
بخش
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
افزایش
افزایش
افزایش
افزایش
اقتصادی
۱۳۷
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۸
۱۳۷
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۸
۸۱ـ
۸۱ـ
۸۱ـ
۸۱ـ
۳
۳
۱
۱
۳
۳
۱
۱
۱۳۷۳
۱۳۷۳
۱۳۷۳
۱۳۷۳
کشاورز
۸۵۰
۳
۸۴۸
۱/۶


۳۶۲
۰/۹
۴۱۹
۰/۷
۵۷
۱۶
ی
صنعت
۵۱۴،
۲۳/۴
۸۷۰،
۲۳/۹
۳۵۶، +۶
۹۷
۹۱۱،
۲۰/۲
۱۰۴،
۱۸
۱۹۳، ۲
۲۷
۶
۱۲
۷
۱۰
خدمات
۵۲۹،
۷۳/۶
۱۳۱،
۷۴/۵
۶۰۲،
۹۵
۹۸۸،
۷۸/۹
۶۵۱،
۸۱/۳
۶۶۳، ۱۴
۴۷
۲۰
۴۰
+۱۹
۳۰
۴۵
کل
۸۹۳،
۱۰۰
۸۴۹،
۱۰۰
۹۵۶، ۲۵
۹۳
۲۶۱،
۱۰۰
۱۷۴،
۱۰۰
۹۱۳، ۱۶
۴۳
۲۷
۵۳
۳۹
۵۶
مأخذ: مرکز آمار ایران..
بنابراین طی دوره مورد بررسی، تعادم موجود در اقتصاد شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد بین بخشهای خدمات و صنعت ادامه یافته است.این و ی گویای تداوم غلبه بخشهای صنعت و خدمات در اقتصاد شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد بوده است.حام آنکه در اقتصاد شهرستان کرج این نظم به ندی بخش خدمات تغییر کرده و گسترش این بخش گویای تحکیم اقتصاد خدماتی شهرستان کرج ابه دلیل وجود
کالنشهرکرجد است.

از هر ۱۰۰ واحد فعالیت ا
افه شده به شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد ۲۴
واحد به بخش صنعت و ۷۶ واحد به بخش خدمات ا افه شده است.

از هر ۱۰۰ واحد فعالیت ا
افه شده به شهرستان کرج ۱۳ واحد به بخش صنعت
و ۸۷ واحد به بخش خدمات ا
افه شده است.
گدتنی است که در شهرستان کرج در بخش صنعت، زیربخش صنعت ـ ساخت تنها گروه جاذب مراکز فعالیت ا افه شده بودند و گروههای دیگر یا سهمی از این افزایش نداشتند و
یا سهم ناچیزی داشتهاند.حام آنکه
در بخش
خدمات، عمده
افزایش
نصی زیربخش
خردهفروشی و عمدهفروشی شده و
مابری نیز
از این افزایش
بینصی
نماندهاند.در این
شهرستان نیز تحوالت فرصتهای شغلی نظیر تحوالت مراکز فعالیت است.
در سام ۱۳۸۱ توزیی اشتغام برحس فعالیتهای اقتصادی در استان تهران بیانگر آن است که فعالیتهای صنعتی با ۲۶/۵ درصد، فعالیتهای بازرگانی با ۲۰/۷ درصد و فعالیتهای آموزشی با ۱۵/۳ درصد به ترتی مرامهای اوم تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.همین روند در استان البرز نیز وجود داشته به طوری که این سه فعالیت به ترتی با ۳۱/۵ درصد و ۲۲/۹ درصد و ۱۳/۹ درصد باالترین سهم را در ایجاد ظرفیتهای شغلی داشتهاند.
-۲-۴-۲-۳ نقش غالب و گرایشهای اقتصادی شهرهای استان
در طرح آمایش استان البرز، با تاکید بر عر ه خدمات تخصصی کشاورزی، عملکرد غال شهرهای استان نیز به صورت زیر تعریف شده است:
کرج بزرگ: خدماتی ـ صنعتی شهریار: کشاورزی ـ خدماتی قدس: خدماتی مالرد: خدماتی ـ کشاورزی
ماهدشت: خدماتی ـ کشاورزی
در طرح مجموعه شهری تهران، کرج قشبی منشرهای، شهریار به همراه اندیشه به عنوان مرکز تسریی رشد برای ارائه خدمات تخصصی و کشاورزی و ماهدشت به عنوان مرکز تسریی رشد دیگری برای ارائه خدمات تخصصی ـ صنعتی تعریف شده، اما شهرهای رجمعیت مالرد و قدس در این میان نرشی نیافتهاند.
محاسبه ری مکانی فعالیتهای اقتصادی گویای آن است که استان البرز در زمینه فعالیتهای ایه کشاورزی و صنعت ـ ساخت دارای مزیت نسبی است و این مشاغل ایه، به مشاغل تبعی چون حمل و نرل، آب و برق و گاز و عمدهفروشی و خردهفروشی مزیت نسبی در حوزه داده است.
باید توجه داشت که طبق جدوم فوق، کشاورزی در حوزه دارای مزیت نسبی باالیی است.ولی همانشور که در بحث روند تحوالت فعالیتها دیده شد، فعالیتهای کشاورزی طی سامهای اخیر با کاهش مواجه بوده است.علت این امر، گسترش مناطق شهری و
کارکردهای صنعتی به همراه رشد جمعیت است که بورس بازی زمین را دامن زده
است.این هر دو عامل موج
گردیده که سهم روزافزونی از ارا
ی حاصلخیز زراعی به
تدریج تغییر کاربری داده و سهم بیشتری از منابی محدود آب حوزه به مصارف
غیرکشاورزی اختصاص یابد.
مناً بررسیها نشان میدهد که استان در زمینه معادن و عیت مساعدی ندارد و توان
فعالیت معدنی حوزه ناچیز است.اما معادن شن و ماسه شهریار از نظر تامین مصالح
ساختمانی اطراف به خصوص تهران نرش قابل توجهی دارند.
-۳-۴-۲-۳ روند تحوالت اشتغال شهر کرج
نزدیکی شهر کرج به عمدهترین کانون تحوالت ملی، موج
گردید این شهر
بس از تهبران
و همزمببان بببا آن تحببوالت زیببادی را از سببر بگذرانببد.سببیر عمببومی ایببن تحببوالت بببه سببمت
کبباهش جببوانی جمعیبببت همببراه بببا افبببزایش نببرخ بیکبباری در شبببهر، کاسببته شببدن از سبببهم
کشاورزی در ساختار اقتصاد شهر و گرایش به سمت افزایش نرش بخش خبدمات همبراه ببا
حدظ اهمیت نرش صنعت اقتصاد شهر بوده است.
براساس اطالعات سرشماری سام های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵جمعیت شهر طبی
۳۰ سام نزدیک به ۱۰ برابر شده است.از آنجائی که عامل عمده این افزایش مهاجرت افراد
جویای کار باالی ۱۰ سام به سمت مرکز کشور بوده و همچنین به دلیل اعمام سیاستهای
کنترم جمعیت، سهم افزایش یافته به جمعیت ۱۰ سام به بباالی شبهر کبرج ببیش از جمعیبت
زیر ۱۰ سام بوده است .بدین ترتی که جمعیت ۱۰ سام به باالی شهر کبرج از ۶۹ درصبد
کل جمعیت در سام ۱۳۵۵ به ۸۶/۴ درصد کل جمعیت در سام ۱۳۸۵ رسیده است.
همچنین ترکی اقتصادی جمعیبت ۱۰ سبام ببه بباالی شبهر کبرج از ۳۷/۱ و ۶۲/۹ درصبد
بین فعام و غیرفعام در سام ۱۳۵۵ به ۳۹/۶ و ۶۰/۴ درصبد در سبام ۱۳۸۵ تغییبر کبرده
است .بررسی دقیرتر نشان می دهد که افزایش جمعیت غیرفعبام عمبدتاً معلبوم افبزایش گبروه
محصببلین بببوده اسببت.ایببن امببر حبباکی از بهبببود نسبببی سببشح رفبباه اجتمبباعی و اقتصببادی و
فرهنگی خانوارها و گرایش بیشتر جوانان به تحصیل و عدم اجبار ببه کبار زودهنگبام ببوده
است.
بمناً بررسببی ترکیبب جمعیبت فعببام شببهر کبرج نیببز حبباکی از تغییبر نببرخ بیکبباری از ۴/۵
درصببد در سببام ۱۳۵۵ بببه ۱۸/۵ درصببد در سببام ۱۳۶۵ و سببیس بببه ۸/۵ درصببد در سببام
۱۳۷۵ و ۱۲/۱ درصد در سام ۱۳۸۵ بوده است.افزایش شبدید نبرخ بیکباری در دهبه ۶۵ ـ
۱۳۵۵ معلوم بحران های ناشی از مهاجرت هبای
بس از انربالب ۱۳۵۷ و جنبگ تحمیلبی و
کاهش نرخ بیکاری در دهه ۷۵ ـ ۱۳۶۵ معادم
ایان یبافتن جنبگ در کشبور و تبالش ببرای
عادی سای فعالیت های اقتصبادی در کشبور مبی باشبد . بمن اینکبه در مجمبوع در طبوم ۳۰
سام ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ افزایش جمعیت شهر کرج که بخش اعظم آن را سیل بیکاران جویبای
کار تشکیل می داده است، خود به خود افزایش نبرخ بیکباری را ببه دنببام آورده اسبت.جبدوم
زیر تغییرات ترکی
اقتصادی جمعیت شبهر کبرج را در سبامهبای ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵
و ۱۳۸۵نشان میدهد :
جدول :۱۲-۳تحوالت ترکیب اقتصادی جمعیت شهر کرج در سالهای ۱۳۵۵ـ ۱۳۶۵ـ ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵
سال
جمعیت کل
جمعیت ۱۰
فعال
غیرفعال
نرخ فعالیت
نرخ اشتغال
نرخ بیکاری
نرخ تکفل
سال به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *