دانلود پایان نامه درمورد بخش کشاورزی، استان تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان

دسترسی به تمامی اطالعات خام در طوم این دوره و صرف هزینه و زمان زیاد برای آمادهسازی آنها است که این مروله در حد انجام یک رساله دانشجویی با ایه آکادمیک نمیباشد، بنابراین در این رساله در هر زمینه آخرین اطالعات موجد در طوم دوره، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت که به ناچار عدم انشباق با ترسیمات سیاسی موجود نیز در آنها مشهود خواهد بود.
-۳-۴ تحوالت اجتماعی
در روند بررسی تحوالت اجتماعی از دیدگاه رهیافت توسعه ایدار با درنظر گرفتن شرایا خاص و منحصر به فرد محدوده به این مساله توجه شده است که از عوامل مشرح در حوزه اجتماعی، مواردی که در روند ایداری اجتماعی محدوده نرش حساس و کلیدی دارند، مورد تاکید قرار گیرد.
-۱-۳-۴ تغییرات جمعیت
در سام ۱۳۵۵ حدود ۸/۲ درصد جمعیت استان تهران در شهرستان کرج۱ سکونت داشتهاند.این میزان در سام ۱۳۶ حدود ۱۳/۶ درصد بوده است.گزارش نتایج سرشماری عمومی جمعیت کشور سام ۱۳۶۵، حجم کل جمعیت شهرستان کرج را بالغ بر یک میلیون و یکصدوهشتادویک هزار ندر نشان میدهد.در همین سام تراکم نسبی جمعیت در کل کشور معادم ۳۰ ندر در هر کیلومترمربی بوده است ولی این میزان برای شهرستان کرج بالغ بر ۲۰۲/۷ ندر میباشد.اطالعات جمعیتی بازسازی شده برای شهرستانهای کرج و شهریار براساس ترسیمات سیاسی سام ۱۳۷۵ برای یک دوره ۳۰ ساله در جدوم زیر آمده است.
جدول:۳-۴ جمعیت شهری و روستایی در شهرستان کرج
شهرستان
نراط
۱۳۴۵
۱۳۵۵
۱۳۶۰
۱۳۷۰
۱۳۷۵
کرج
روستایی
۲۸۵۲۱
۴۳۴۹۵
۱۰۱۸۳۷
۱۳۸۲۳۰
۱۸۰۹۳۳
شهری
۶۰۰۲۷
۱۹۴۶۱۱
۴۷۹۸۲۸
۴۸۰۵۰۳
۹۸۰۲۲۸
کل
۸۸۵۴۸
۳۳۸۱۰۶
۵۸۱۶۶۵
۶۱۸۷۳۳
۱۱۶۱۱۶۱
مأخذ: طرح مجموعه شهری تهران، بخش اوم مشالعات جمعیت ۱- و ۱ جمعیت و توزیی آن.
در این مدت ا۱۳۷۵ـ۱۳۴۵د جمعیت شهرستان شهریار بیش از ۱۵ برابر و جمعیت شهرستان کرج بیش از ۱۳ برابر شده است با بررسی تغییرات جمعیت در سیسام گذشته آشکار میگردد که نرش جمعیت ذیری شهرستان کرج در مرایسه با کل منشره شهری ایتخت روند صعودی را دارا میباشد.
جمعیت شهر کرج از سام ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ با افزایش حدود ۸۹۰ هزار ندر از کمی بیش از ۵۰ هزار ندر به حدود ۹۴۱ هزار ندر رسیده است.این افزایش معادم ۱۵/۵ درصد از کل افزایش جمعیت شهری محدوده در همان دوره است.
-۴-۴ تحوالت اقتصادی
تحوالت اقتصادی در محدوده مورد مشالعه همواره تابی تحوالت در ایتخت بوده است.در اینجا نیز سعی شده است با توجه به وجود محدودیتهای اطالعاتی عوامل تأ یرگذار بر روند ایداری اقتصادی محدوده موردمشالعه قرار بگیرد.
-۱-۴-۴ وضعیت اشتغال
از نظر اشتغام در بخش صنایی و ساختمان به نسبت کل منشره شهری ایتخت، شهرستان کرج باالترین درصد جذب شاغلین را درسام ۱۳۶ دارا بوده است.و از نظر تعادم در بین بخشهای سهگانه اقتصادی شهرستان کرج با برخورداری از حدود ۴۰ درصد شاغلین در بخش صنایی و ۳۲ درصد بخش خدمات و
.۱ در آن تاریخ شهرستان شهریار و بخش بزرگتری از وضع موجود را شامل می شد.
۲۸ درصد در کشاورزی دارای تعادلی نسبی در توزیی مشاغل در بخشهای سهگانه اقتصادی بود.مرایسه ارقام ارائه شده در سشح شهرستان کرج و شهر کرج در همین سام نشاندهنده این مساله بود که این تعادم در شهر کرج به ندی بخش خدمات و ۲۸ درصد در کشاورزی دارای تعادلی نسبی در توزیی مشاغل در بخشهای سه گانه اقتصادی بود.مرایسه ارقام ارائه شده در سشح شهرستان کرج و شهر کرج در همین سام نشاندهنده این مساله بود که این تعادم در شهر کرج به ندی بخش خدمات و صنایی تحوم یافته است به نحوی که در مرابل ۴۷/۳ درصد بخش خدمات و ۴۶/۷ درصد بخش صنایی و ساختمان؛ تنها ۶ درصد در بخش کشاورزی شاغل بودهاند و این خود عملکرد صنعتی ـ خدماتی شهر کرج را در این سام نشان میدهد.
در سام ۱۳۷۵ در شهرستان کرج و شهریار به ترتی شاغلین در بخش صنعت ۳۸/۹۳ و ۴۳/۵۲ درصد، در بخش خدمات ۵۵/۰۲ و ۴۸/۱۱ درصد و شاغالن بخش کشاورزی ۳/۲۷ و ۵/۷۳ درصد بوده اند که بیانگر بخش کاهش شدید تعداد شاغلین در بخش کشاورزی و افزایش تعداد شاغلین بخش خدمات نسبت به دهه گذشته است.
به طور کلی اشتغام در بخش خدمات به نسبت جمعیت ساکن در مناطق شهری مشهود است.مهاجرتهای شدیدی که طی دهههای گذشته صورت گرفته که خاصه از نراط روستایی و شهرهای کوچک بوه است و ایینبودن سشح تخصص و مهارت فنی و حتی تحصیالت اولیه این نیروهای کار، جذب هرچه بیشتر به بخش خدمات را توجیه میکند.
-۵-۴ تحوالت فضایی )کالبدی ـ فعالیتی(
محدوده مورد مشالعه که نزدیکترین و بزرگترین کانون جمعیتی مجاور منشره شهری ایتخت و دارای باالترین سشح روابا مترابل با این منشره است.عمالً متا ر از سیاستهای آبادانی، توسعه شهری، اسکان و جمعیت در این منشره بوده است.
از این رو تحوالت فضایی صورت گرفته در منشره قابل تعمیم به شهرستان کرج به عنوان بزرگترین کانون جمعیتی در منشره میباشد.دلیل این رویکرد وجود محدودیت در منابی اطالعاتی موجود در محدوده مورد مشالعه است.
-۱-۵-۴ کشاورزی
مرایسه بین سشح زیرکشت و میزان تولیدات کشاورزی در استان تهران که محدوده مورد مشالعه با کل کشور در سام، خود نشانگر کم اهمیت بودن میزان تولیدات کشاورزی استان تهران در سشح ملی است و در مجموع فعالیتهای اقتصادی و از نرشهنظر ارزش تولیدات، سهم کشاورزی در کل ارزش افزوده استان تهران رقم ناچیزی را تشکیل میدهد که به مرات شهرستان کرج نیز از این قاعده مستثنی نیست.
کشاورزی و دامیروری بیشتر در ارا ی مرغوبتر جنوبی و جنوبغربی شهرستان کرج واقی میباشد و بخش کشاورزی شهرستان کرج شامل باغات میوه نیز میگردد.رواج کشت مکانیزه و استداده از تکنیکهای مختلف کشت عمری و بکارگیری کود شیمیایی و حیوانی و دفی به موقی آفات نباتی و استداده از تحریرات انجام یافته و یا در حام انجام در بخشهای تحریراتی کرج در باالبردن میزان عملکرد در هکتار و بازده محصوالت کشاورزی به نحو چشمگیری مؤ ر واقی گردیده، وجود منابی آبهای زیرزمینی و تحتاالر ی در تامین آب کشاورزی و بکارگیری ماشینآالت کشاورزی در امر کاشت تو برداشت و ردیف کاری و کشت عمری در مجموع بازده محصوالت بخش کشاورزی را از رونق خاصی در مرایسه با این بخش در سشح ملی برخوردار گردیده است.
اما به طور کلی با وجود افزایش بازده محصوالت کشاورزی در هکتار روند کاهش در فعالیتهای کشاورزی و باغداری در محدوده مورد مشالعه و تخری باغات و زمینهای کشاورزی مشهود است امشالعه تحوالت اقتصادی محدودهد.
-۲-۵-۴ دامپروری
تولیدات دامی در جوار محصوالت کشاورزی در برخی اقالم مانند گوشت قرمز خاصه گوسدند در محدوده مورد مشالعه توانسته است قسمتی از مصرف گوشت بازار بزرگ شهر تهران را در این استان تامین نماید.طی دههای گذشته توسعه گاوداریهای صنعتی از نظر تولید شیر و تامین شیر کارخانجات استوریزه و نیز گسترش مرغداریها و تولید مر و تخم مر در محدوده مورد مشالعه تا حدودی کمبودهای موجود از نظر گوشت قرمز را در سشح استان رفی نموده است اما در مجموع به دلیل چرای بیش از ظرفیت مراتی، وشش گیاهی مراتی به شدت آسی دیده و گسترش دامداری به شیوه نیمه عشایری در حد باالتر از
æ عیت کنونی امکان ذیر نیست و تنها از طریق توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی دامداری و کشت علوفه
æ تعلیف دامها در این گونه واحدهاست که میتوان گسترش در امر دامیروری و دامداری را در آینده متصور دانست.
-۳-۵-۴ منابع طبیعی
-۱-۳-۵-۴ جنگلکاری
به منظور ایجاد فضای سبز و تلشیف آّب و هوا و جلوگیری از فرسایش خاک و سیالبها و سایر مالحظات اقدام به جنگلکاری در محدوده مورد مشالعه شده است .اما نسبت به جمعیت رو به رشد در محدوده کافی نیست و میبایست متناوباً به وسعت آنها افزوده شود.مشکل اصلی نگهداری این جنگلها فعالً کمبود آب، نداشتن نیروی انسانی کافی و تخری و تجاوز به آنها و آتشسوزی و غیره است.
-۲-۳-۵-۴ پوشش گیاهی
وشش گیاهی محدوده عمدتاً به صورت گیاهان بوتهای و امثام آن است و جنگل طبیعی و خودرو فرا در کوهستانهای شمالی شهرستان کرج به صورت جنگلهای تنگی از درختان محلی وجود دارد.در گذشته این جنگلها انبوهتر بودند که به واسا قشی بیرویه درختان و از بین بردن برای مصارف سوخت، ساختمان و غیره طی چند دهه گذشته بو ی فعلی در آمده است.
-۳-۳-۵-۴ مراتع
مراتی در محدوده مورد مشالعه جزء مراتی قشالقی و کویری محسوب میشود و شامل مراتی اشتهارد و شهریار میگردد.به دلیل وجود دام بیش از ظرفیت مراتی ما شاهد نابودی مراتی هستیم.
-۴-۵-۴ حومهنشینی و مهاجرت
-۱-۴-۵-۴ جریانات مهاجرتی
برطبق آمار سام ۱۳۵۵، ۲۵ درصد جمعیت شهرستان کرج متولد سایر استانها۲ میباشند.و از آن میان بیشترین سهم متعلق به آذربایجان شرقی و کمترین سهم متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.به طور کلی روند مهاجرت با توجه به جمعیت متولد سایر استانها، در طی دو دهه گذشته نشان میدهد که غیر از مورد مهاجرین استانهای مرکزی سابق و آذربایجان شرقی که همواره جزو باالترین ارقام است، در سایر موارد میزان مهاجرت ترریباً در بستگی با دوری و نزدیکی و تعداد جمعیت استانهای دیگر نسبت
. ۲ غیر از استان مرکزی سابق، سال .۱۳۵۵
به شهرستان کرج است و مهمترین این استانها عبارتند از اصدهان، همدان، گیالن، خراسان و سمنان، مهاجران نجساله و بیشتر ساکن شهرستان کرج عمدتاً از استان مرکزی سابق، آذربایجان شرقی، زنجان، مازندران، خارج از کشور اعمدتاً شامل افغانها و ایرانیان بازگشته و یا دیگر خارجیان ساکن کشورد و گیالن آمده بودند.
-۲-۴-۵-۴ وضعیت مسکن
حومهنشینی اقشار میانی در دهه چهل با گسترش خانههای ییالقی در شهرستان کرج و مهاجرت فصلی گروهی از خانوارها به این منشره عمدتاً به صورت اقامت موقت آغاز شد و به تدریج با شهرکسازی و عر ه وسیی زمین در منشره کرج، حومهنشینی به صورت نشانی برای صاح خانه شدن یا گریز از آ ارتماننشینی و دستیابی به مسکن ویالیی برای طبره متوسا در آمد.این روند طی سامهای بعد با احداث شهرهای جدید توسا دولت و واگذاری ارا ی خارج از محدده شهرها به تعاونیهای مسکن کارمندان ادامه یافته است.که عموماً به ایجاد شهرکهای کمجمعیت منجر شده و در جهت راکندگی بیشتر توسعه شهری در محدوده بوده است.
-۳-۴-۵-۴ اسکان جمعیت
روند مکانگزینی اقشار اجتماعی در کل منشره شهری ایتخت با توجه به تخصصتر شدن کارکرد و افزایش ارزش اجتماعی ـ اقتصادی فضاهای شهر تهران بهطور طبیعی با کاهش سهم این شهر و افزایش سهم حوزههای شهری اطراف در اسکان جمعیت منشره بویشه کاهش سهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *