دانلود پایان نامه درمورد توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، دسترسی مناسب، اسکان غیررسمی

مشارکتی
تشویق و ترویت سبازمان هبای غیردولتبی (NGO)هبا ببه ویبشه در فعالیبتهبای محبیا زیسبت، جوانبان و زنان به منظور رفی زمینههای ناامنی اجتماعی
مشارکت دادن مردم در اداره محلهها با ترویت شورایاریها ارائه طرحهای نوسازی و بازسازی مشارکتی
مشببارکت بببا سببرمایهگببذاران بخببش خصوصببی در اجببرای طببرحهببای ویببشه، بببه خصببوص در اطببراف ایستگاههای مترو و قشار سبک شهری
-۶-۹-۴ راهبردهای مدیریت توسعه
ظرفیتسازی مدیریتی در شهرداری کرج متناس با الزامات مدیریت کالنشهر و حریم ایجاد منابی درآمدی ایدار برای شهرداری انظام عوارض و مالیاتها و دریافت بهای خدمات شهرید
همکاری با دیگر شهرداری های حوزه برای اجبرای طبرحهبای مشبترک ببه ویبشه در مبورد تاسیسبات و راهها
تشویق راه کارهای مشارکت بخبشهبای عمبومی و خصوصبی در طبرحهبای توسبعه، ببویشه طبرحهبای ویشه
ظرفیتسازی برای استررار فعالیتهای اقتصادی در محدوده شهرها و نه حریم آنها اصالح تشکیالت و روشها و یشبرد روشهای مدیریت بر مبنای هدف و بودجهبندی عملیاتی
-۱۰-۴ راهبردها و سیاستها با تکیه بر تحوالت۱۰ به منظور دستیابی به توسعه پایدار در محدوده مورد مطالعه
مقدمه
برای دستیابی به راهبردهای موردنیاز توسعه ایدار محدوده مورد مشالعه با کمک گرفتن از تکنیک سوات(SWOT) 11 ا یوست شماره یکد با توجه به تحلیل تحوالت اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیشی صورت گرفته در فصل قبل ابتدا نراط قوت و عف موجود در محدوه مورد مشالعه در هر یک از بخشهای اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیشی عنوان میشود و سیس تهدیدها و فرصتهای تا یرگذار بیرونی بر محدوده مورد مشالعه بررسی میشود و س از شناخت کامل موارد فوق با استداده از تکنیک فوق راهبردهای الزم در حوزههای تصمیمگیری که در مشالعات باالترین اهمیت را داشتهاند؛ ارائه میشود.
-۱-۱۰-۴ نقاط قوت، ضعف۱۲، فرصتها و تهدیدهای۱۳ اقتصادی
-۱-۱-۱۰-۴ نقاط قوت توسعه اقتصادی
• خاک نسبتاً مرغوب: خاک نسبتاً مرغوب و جلگه حاصلخیز شهریار و در ارا ی مرغوبتر جنوبی و جنوبغربی شهرستان کرج از جمله نراط قوت توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی به حساب میآید.
 باال بودن میزان عملکرد در هکتار و بازده محصوالت کشاورزی: به دلیل رواج کشت مکانیزه و استداده از تکنیکهای مختلف کشت عمری و بکارگیری کود شیمیایی و حیوانی و دفی به موقی آفات نباتی واستداده از تحریرات انجام یافته و یا در حام انجام در بخشهای تحریراتی کرج این امکان در محدوده ایجاد شده است.
 شهر صنعتی اشتهارد: شهرصنعتی اشتهارد درشهرستان کرج با مساحت ترریبی ۳۵۰۰ هکتار و ظرفیت حدود ۹۰۰۰ شاغل و جمعیت مصوب یکصدهزار هکتار از تانسیلها موجود در محدوده است.
 تنوع فعالیت در کارگاههای محدوده مورد مطالعه: روند تحوالت ساختار کارگاهها نمایانگر گرایش محدوده مورد مشالعه به سمت تنوع فعالیتی مانند کلیه شهرستانهای دیگر در منشره شهری
ایتخت است.که تانسیلی برای توسعه اقتصادی ایدار محدوده است.
 وجود شبکه ارتباطی و دسترسی مناسب در محدوده: ایجاد شبکههای دسترسی مناس در محدوده به عنوان زیرساخت برای توسعه اقتصادی ایدار محدوده محسوب میشود.
 وجود معادن با ارزش در محدوده: عمده معادن در نواحی جنوبشرقی کرج و شهریار است.این نواحی معادن شن ن ماسه با تمرکز بسیار زیاد میباشند که در دسته مواد معدنی
مورد استداده در شهرسازی قرار میگیرند و جزء منابی اقتصادی محدودهاند.
.۱۰ منظور تحوالت بررسی شده در فصل پیش است.
۱۱. Strenght Weakness pportunity threat
. ۱۲ شاخصهای درونی منطقه )منظور از منطقه محدوده مورد برنامهریزی و مداخله است(. . ۱۳ شاخصهای بیرونی با محیط منطقه.
-۲-۱-۱۰-۴ نقاط ضعف توسعه اقتصادی
 تغییر کاربری زمینهای کشاورزی: متأسدانه بسیاری از هنههای حاصلخیز محدوده مورد مشالعه در دهههای اخیر تغییر کاربری داده و تبدیل به سکونتگاههای انسانی و کارگاههای تولیدی شده است.
 تمرکز مشاغل در بخش خدمات: باالترین میزان اشتغام در محدوده موردمشالعه در بخش خدمات است که به دلیل جذب نیروی فعام مهاجر غیرماهر و کمسواد در چند دهه گذشته صورت گرفته است.
 بهرهبرداری شدید از معادن محدوده: به دلیل بهرهبرداری بیرویه و غیرمسئوالنه از معادن ا رات غیرقابل جبران شدیدی ایجاد شده است.در بعضی از موارد روند برداشت از معادن به گونهای بوده که باعث نا ایداری در محدوده گشته است.
 پراکندگی و وجود کارگاههای کوچک فعالیت )کمتر از ۱۰ نفر( در محدوده: این راکندگی
من کاهش ارزش افزوده فعالیتها ا رات زیستمحیشی را نیز به همراه داشته است.
 عدم تعادل بین اشتغال و سکونت در محدوده: در سام ۱۳۷۵ سهم جمعیتی شهرستان کرج حدود دو برابر سهم آنها از اشتعام کارگاهی منشره است.
-۳-۱-۱۰-۴ فرصتهای توسعه اقتصادی
• نزدیکی به بازار انبوه مصرف: بزرگترین امتیازی که برای هر گونه فعالیت اقتصادی در محدوده مورد مشالعه میتوان تصور نمود، نزدیکی به بازار انبوه مصرف است.زیرا برای عر ه هر گونه تولید، فراورده و یا نیروی کار ترا ای کافی وجود دارد.
 نقل و انتقال کاال و خدمات از محدوده: به دلیل وجود مهمترین مسیرهای نرل و انترام کاال و بار به مرصد ایتخت از سراسر کشور و عبور خا آهن، این محدوده دارای فرصتهای ترانزیت کاال است.
 وجود شبکهارتباطی و دسترسی مناسب در منطقه شهری پایتخت: شبکه ارتباطی کشور به صورت شعاعی به ایتخت منتهی میشود و این تمرکز فرصتهایی را برای محدوده نیز ایجاد نموده است.
 شبکه خطآهن شهری تهران ـ کرج: این شبکه فرصتی در جهت ایجاد تعامل و نزدیکی بیشتر بین محدوده موردمشالعه و ایتخت است.
 اشتغال باال در بخش صنعت و معدن: بخش صنعت در محدوده مورد مشالعه اهمیت فوقالعادهای داشته و دارد به نحوی که حدود ۳۵ درصد شاغلین در این بخش دراقتصاد شهر جذب شدهاند و این خود یکی از عوامل مهم جذب مهاجرین به این شهر
از سامهای گذشته بوده است.
-۴-۱-۱۰-۴ تهدیدهای توسعه اقتصادی
 کمبود آب برای کشاورزی: در گذشته نه چندان دور، روستاهای محدوده حرابهای از رودخانه کرج داشتند.اما با افزایش جمعیت شهرهای تهران و کرج و افزایش مصرف سرانه انسانی و نیاز به آب برای تاسیسات صنعتی ایجاد شده در محورهای اطراف تهران، روستاهای این منشره از آب فراوان رودخانه کرج بیبهره ماندهاند.
 پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی: س از احداث سد کرج و ممانعت از جریان آب در بستر
قبلی که ارا ی محدوده موردمشالعه عبور میکرد، سدرههای آب زیرزمینی به اندازه کافی
تغذیه نمیشوند و به دلیل افزایش جمعیت و توسعه فعالیتهای متنوع اقتصادی در محدوده روز به روز یش از یش مخازن آب زیرزمینی بهرهبرداری میشود.
 محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران: ایجاد صنایی سنگین و آلودهساز به علت محدودیت فاصله بخشی از محدوده مورد مشالعه از تهران که منی قانونی دارد و از جمله محدودیتهای استررار صنایی و توسعه اقتصادی به شمار میآید.
 تمرکز مراکز متعدد شهری و وجود سکونتگاههای روستایی با ماهیت غیرروستایی: این
سکونتگاهها در محدوده نیاز به ارائه خدمات اترا ای خدماتد را افزایش میدهد.
 تمرکز عوامل اقتصادی در پایتخت: مرکزیت شهر تهران به عنوان ایتخت کشور باعث تمرکز تجاری، اداری و اقتصادی گردیده که این مساله بالروه و در ارتباط با سایر عوامل به عنوان عامل مؤ ری در جهت جذب جمعیت سایر مناطق به محدوده و یا تثبیت جمعیت و تضعیف عوامل مشوق مهاجرت از محدوده مورد مشالعه بوده است.
 عملکرد خوابگاهی در شهرهای محدوده: تحوالت دو دهه گذشته نظام اسکان جمعیت در منشره شهری تهران با رشد قابل توجه عملکرد خوابگاهی سکونتگاههای یرامون تهران به ویشه در شهرستانهای کرج و شهریار همراه بوده است.
-۲-۱۰-۴ نقاط قوت، ضعف۱۴، فرصتها و تهدیدهای۱۵ اجتماعی
-۱-۲-۱۰-۴ نقاط قوت توسعه اجتماعی
 عوامل طبیعی و اقلیمی: این عوامل به صورت موقعیت متناس طبیعی و قرارگیری اکثریت بخشهای جمعیت ذیر منشره محدوده موردمشالعه در دشتهای وسیی و با ارتداع مناس در کنار عوامل مساعد زمین، خاک، و امکانات اقلیمی آب و هوا و منابی آب است.
• وجود زیرساختهای خدماتی در محدوده: تجهیز خدمات و تاسیسات زیربنایی با باالترین سشوح سرانه خدماتی نسبت به سایر نراط در محدده موردمشالعه، علیرغم وجود نارساییهای فراوان در نظام توزیی آن، باز نسبت به سایر نراط کشور منشره را از جاذبه فوقالعادهای برخوردار کرده است.
-۲-۲-۱۰-۴ نقاط ضعف توسعه اجتماعی
 عدم وجود طرحهای اول جامع توسعه برای محدوده: توسعه در محدوده مورد مشالعه طی سه دهه گذشته در کرج که تا حدودی دارای طرح جامی بود؛ و با هدف هدایت و کنترم توسعه هماهنگ کل محدوده نبوده است.
 تبدیل روستاها به شهر: از نظر جمعیت روستایی شهرستان کرج افزایش جمعیت شدیدی
را داشتهاند به طوری که جمعیت روستایی آنها طی ۳۰ سام گذشته به ترتی ۶/۱ برابر شده است.که این مساله به دلیل مهاجرت شدید در محدوده بوده است.
 رشد قارچگونه شهرها: در اطراف محدوده مورد مشالعه شهرهایی چون قدس، اکبرآباد و مالرد رشد قارچگونهای داشتهاند که ناشی از مهاجرت بسیار باال به محدوده مورد مشالعه بوده است.
. ۱۴ شاخصهای درونی منطقه )منظور از منطقه محدوده مورد برنامهریزی و مداخله است(. . ۱۵ شاخصهای بیرونی با محیط منطقه.
 حومهنشینی: با توجه به ترکی اجتماعی جمعیت در محدوده کرج ، احداث شهر جدید اندیشه و دیگر شهرکهای متعلق به اقشار متوسا، جایگاه مهمی در گسترش حومهنشینی در محدوده داشته است.طی دو دهه ۷۵ ـ ۱۳۵۵ حومهنشینی در منشره از ۷/۳ درصد به ۱۲/۵ درصد افزایش یافته است.اافزایش ۵/۲ درصدید
-۳-۲-۱۰-۴ فرصتهای توسعه اجتماعی
• ایجاد شهرها و شهرکهای جدید: به منظور هدایت جمعیت و تشکیل منظومههای شهری متعادم و متنوع، با آستانههای جمعیتی مناس ، اقدام به ایجاد شهرهای جدید شده است.
-۴-۲-۱۰-۴ تهدیدهای توسعه اجتماعی
 رشد جمعیت در محدوده: رشد جمعیت در محدوده ناشی از روند غیرقابل کنترم مهاجرت بوده است.در فاصله سامهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ شهریار با ۲۳/۱ درصد و کرج با ۱۸/۹ درصد بیشترین
تعداد مهاجران را بعد از تهران به خود جل کردهاند.
 گسترش اسکان غیررسمی: طی دو دهه ۷۵ ـ ۱۳۵۵ اسکان غیررسمی در محدوده از ۳/۵ درصد به ۱۹/۱ درصد رسیده است ا۱۶/۶ درصد افزایشد.
 پراکندگی جمعیت: سیاستهای حمایتی دولت در واگذاری تسهیالت برای خانوارهایی که
سکونت را در این شهرها و شهرکها انتخاب مینمایند؛ از طریق واگذاری ارا ی خارج از محدوده شهرها به تعاونیهای مسکن کارمندان در محدده مورد مشالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *