دانلود پایان نامه درمورد فرسایش خاک، فعالیتهای اقتصادی، دریای خزر، استان تهران

بازتاب اکولوژیک عواملی از قبیل ارتداع از سشح دریا، شی و جهات جغرافیایی بر مروله ایداری است.
الف( ارتفاع و شیب
شهرستانهای کرج و شهریار از نظر ارتداعی ترریباً در بخش ستتر از۱۵۰۰ متر قرار میگیرند که بشور کلی دارای شی نسبی مالیمی است و قسمت اعظم کانونهای جمعیتی و ارا ی قابل کشت در آن قرار دارند.شی عمومی بیشتر این ارا ی از شمام غرب به سوی جنوب شرق میباشد و میزان آن به طور متوسا یک درصد است.این بخش ترریباً یکیارچه میباشد.بیشتر ساختو سازها در محدوده مورد مشالعه به تبعیت از شی مناس محدوده بوده است.
ب( موقعیت جغرافیایی
محدوده شهرستانهای کرج و شهریار در شبکه مراکز شهری موجود در ساخت جغرافیایی و اقلیمی خود به سه بخش قابل ترسیم است:
رشته کوههای البرز، سواحل دریای خزر یا بخش شمالی را از حوزههای شهری خشی تهران ـ کرج ـ قزوین یا بخش مرکزی جدا میکند.ارتداعات راکنده و نمکزارهای جنوب بخش اخیر نیز شهرهای قم و ساوه را مجزا میسازد . با این تدصیل اجزای بخش مرکزی که از تهران تا قزوبن را زیر وشش خود میگیرد و شهرستان کرج نیز جزیی از آن است؛ در موارد ذیل نسبت به سایر بخشها تشابهات و همبستگیهای بیشتری با یکدیگر دارند؛
– استررار در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز و وابسته بودن به منابی آبی آن.
– احاطه شدن از سمت جنوب بوسیله شورهزارها و ارتداعات راکنده.
– داشتن خاک نسبتاً مساعد جهت امور کشاورزی و یکیارچه بودن آن.
– یکنواختی نسبی اقلیم در سرتاسر بخش.
شهر کرج و مجتمی شهر و شهرکها و آبادیهایی که با اسامی مختلف در اطراف و نزدیکی آن تمرکز یافتهاند در شمام بخش مرکزی کشور قرار دارد.فاصله این مجتمی از مرزهای شمالی یا نزدیکترین شهر بندری شمام کشور یعنی نوشهر در ساحل دریای خزر حدود ۱۴۰ کیلومتر، از مرزهای شرقی و جنوبی کشور حدود ۱۵۰۰ الی ۲۵۰۰ کیلومتر و از مرزهای غربی ترریباً ۱۰۰۰ کیلومتر میباشد.
مراکز شهری در مجاورت کرج جزو عواملی هستند که تا یر محسوسی بر محدود کردن میدان عمل فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان کرج در سشح کشور دارند.عالوه بر این شهر کرج و مجتمی شهرها و آبادیهای وابسته اش بلحاظ منابی و فعالیتهای اقتصادی و موعیت تاکنون فاقد آن قدرت ندوذی بوده که بتواند مستریماً و بنحوی محسوس و مؤ ر نراط ماوراء مرکزی شهری ذیل را تحتتأ یر قرار
دهند.مراکز شهری بزرگ مجاور شهرستان کرج به ترتی اهمیت و میزان تمرکز جمعیت در آنها عبارتند از : تهران، قم، قزوین، چالوس و نوشهر،ساوه، موقعیت این شهرها نسبت به شبکه راههای زمینی کرج به قسمی است که هر گونه ارتباط اصلی از نراط مختلف کشور به شهر و حومه کرج و بالعکس میبایست از طریق شهرهای اصلی مذکور برقرار شود و مناً قسمت اعظم رفت و آمد بین شهرهای مذکور ک هر یک آستانه ارتباطی به بخشی از کشور میباشد از طریق شهر کرج انجام خواهد شد.کرج به علت نزدیکی به تهران دارای روابا مترابل بیشتر با این شهر میباشد و عمالً قش بزرگ اقتصادی و اجتماعی شهر تهران امروز، کرج را بیش از سایر مراکز جمعیتی کشور تحت ندوذ اقتصادی خود قرار داده و روند توسعه در محدوده را به نوعی تابعی از روندهای جاری خود نموده است.
-۳-۹-۵-۴ ساختار زمینشناسی
طبق مشالعات و نرشههای سایرموتکنیک ایران، سازمان زمینشناسی کشور ارا ی مرتدی حدود باالتر از ۱۵۰۰ متر در شمام و شرق شهرستان کرج مربوط به اواخر ائوسن اعمدتاً وشید با سنگهای آتشفشانید و قسمتهای ستتر از ۱۵۰۰ متر در این محدوده بیشتر وشیده از رسوبات آبرفتی مختلده دوران چهارم است.در نواحی جنوبغربی کرج گنبدهای نمکی نیز دیده میشود.
در روند این بررسی ساختار گسلها و معادن در محدوده تابعی از ساختار زمینشناسی محدود است.
الف( گسل
گسلها و چینخوردگیهای متعددی در منشره شهری تهران وجود دارد.بزرگترین گسل فعام البرز مرکزی مشهور به گسل مشار فشم است. دنباله یکی از شاخههای بزرگ گسل به نام گسل شمام تهران از حوالی شهر کرج میگذرد.
گسل دیگری نیز س از عبور از شرق شهریار در حوالی کرج به گسل شمام تهران متصل میشود. اطالعات ذیل از سازمان تحریرات زمینشناسی و معدنی کشور بدست آمده است و شدت زلزله برحس مریاس مرکالی منظور شده است.
در نرشه حوزه های هم شدت زلزله ایران از قرن چهارم قبل از میالد تا ۱۹۷۷ میالدی شهر کرج و حوزههای شرقی آن در یرامون تهران با شدت بین ۷ و ۸ اخرابی متوسا و کمد و بخشهای غربی آن با شدت ۶ اخرابی کمد قرار داشتند، به طور کلی طبق نرشه احتماالت زلزله شهرستانهای کرج و شهریار در حوزه شدتهای حدود ۷ درجه قرار دارند که وجود چنین گسلهایی در محدوده مورد مشالعه جزء عوامل تأ یرگذار در دستیابی به توسعه ایدار در محدوده است.
ب( معدن
میتوان گدت که اصوالً استان البرز از نظر معادن مصالح ساختمانی نسبتاً غنی بوده و مواد معدنی غیرفلزی نیز در این استان کم و بیش یافت میشود ولی از نظر معادن فلزی فریر میباشد.این مساله در مورد شهر کرج نیز صادق است.
به دلیل بهرهبرداری بیرویه و غیرمسئوالنه از این معادن لزوم توجه سرییتر برای مرابله با ا رات غیرقابل جبران آن شدیداً احساس میشود.
-۴-۹-۵-۴ منابع ارضی
زمینهای زراعی مراتی به عنوان منابی ارا ی در محدوده مورد مشالعه مورد بررسی قرار میگیرند.
الف( زمینهای زراعی
شهر کرج از قش های کشاورزی در منشره و استان تهران هستند. دشت کرج دارای ۲۲۰ هزار هکتار ارا ی قابل کشت است که نیمی از آن از نوع خاکهای درجه یک و دو میباشد.طبق بررسیهای انجام
شده سشح زیر کشت محصوالت مختلف در منشره کرج حداکثر سالیانه حدود ۷۰ هزار هکتار است که خود نیمی از ارا ی قابل کشت حاصلخیز دشت کرج را می وشاند.محصوالت عمده این دشت شامل گندم، جو، نباتات علوفهای، حبوبات، سی زمینی، یاز، سبزیجات، نبه، کشتهای جالیزی، و باغات میوه میباشد.
بررسی و عیت کشاورزی در محدوده مورد مشالعه نشان میدهد که با توجه به نوع آب و هوا، خاک و اقداماتی که در جهت مهار نمودن آبهای سشحی و استداده از آبهای زیرزمینی در آن به عمل آمده است اسدکرجد یکی از مکانهای مناس برای کشت انواع محصوالت کشاورزی میباشد.رواج یافتن کشت مکانیزه و استداده از تکنیکهای یشرفته در این محدوده سب افزایش سشح تولیدات در واحد سشح گردیده است.
اما محدودیت منابی آب در محدوده و اختصاص یافتن آن به مصارف باالی جمعیت در منشره شهری ایتخت، امکان بهرهبرداری مناس از آن را سل نموده است.
ب( مراتع
مراتی در محدوده مورد مشالعه جزء مراتی قشالقی و کویری محسوب میشود و شامل مراتی اشتهارد و شهریار میگردد.به دلیل وجود دام بیش از ظرفیت مراتی ما شاهد نابودی مراتی هستیم.نابودی مراتی تبعاتی از قبیل فرسایش خاک و وقوع سیل را در محدوده افزایش خواهد داد.
-۵-۹-۵-۴ خاکشناسی و استعدادهای خاک
زمینهای زراعی مراتی به عنوان منابی ارا ی در محدوده مورد مشالعه مورد بررسی قرار میگیرند.
الف( خاکشناسی
طبق مشالعات و نرشه خاکهای ایران۸، خاکهای محدوده مورد مشالعه در شهرستان کرج در ارتداعات عبارتند از لیتوسل متشکل از سنگهای خروجی در ناحیه خاکهای برون و سیروزم و سیس خاکهای سیروزم و سیس خاکهای رسوبی بافت درشت و خاکهای کالوویام و ریگوسل و بعداً خاکهای رسوبی بافتریز و باالخره به خاکهای سیروزم و لیتوسل آهکی در ناحیه خاکهای بیابانی سیروزم.
-۱۰-۵-۴ تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پایداری زیستمحیطی
توسعه ایدار در بخش محیا زیست میتواند زمینههای مختلدی همچون، حداظت از اتمسدر، استداده مناس از زمین، حداظت از جنگلها، کویرزدایی، توسعه کوهستانها، کشاورزی و تنوع زیستی، مدیریت منابی آب، مدیریت مواد شیمیایی خشرناک را دربرگیرد.در این مشارکت همهگیر، جامعه و سازمانهای خصوصی و دولتی نرش بسزایی دارند.فرایند توسعه ایدار با عنایت به محیا زیست اطبیعی و انسانید، قابلیت زیست درازمدت و استداده از روشهای اجرایی مناس اجرا میشود.در این فرایند عواملی چون منابی مالی و نحوه تأمین آنها، انترام فنآوری، کاربرد دانش در کمک به امر توسعه، آموزش عمومی و نیز ظرفیت سازی به منظور ایجاد زمینه اشتغام و کارزایی حائز اهمیت بوده و نهادهای بینالمللی و سازمانهای ارتباطی، اطالعاتی و نیز آشنایی با قوانین و مرررات جهانی از دیگر عوامل مهم برای رسیدن به توسعه ایدار زیستمحیشی میباشند.
در ادامه عمده عوامل مشرح در محدوده مورد مشالعه که بر روند ایداری زیستمحیشی محدوده تا یرگذار بودهاند؛ مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
.۸ با همکاری قسمت خاکشناسی بنگاه مستقل آبیاری وابسته به وزارت کشاورزی سازمان برنامه و سازمان خواربار جهانی و کشاورزی ملل متحد.
-۱-۱۰-۵-۴ تبدیل رویشگاه های طبیعی به زمینهای کشاورزی
بخش وسیعی از ارا ی منشره شهری تهران و محدده مورد مشالعه در گذشته دارای وشش استیی بوده، در حالیکه بعدها بر ا ر فعالیتهای انسانی به زمینهای کشاورزی اختصاص یافته است.افزایش جمعیت یکی از دالیل عمده افزایش سشح زمینهای کشاورزی بوده است.به طور کلی کشاورزی سب کاهش سشح بیشهها و مراتی شده است و با از بین رفتن رویشگاههای طبیعی، تنوع زیستی نیز کاهش یافته است.به دلیل آبیاری غیراصولی در این منشره خشک و نیم خشک، ویشگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک تغییر یافته و سشح ارا ی شور نیز افزایش یدا کرده است.
-۲-۱۰-۵-۴ چرای بیرویه احشام
یکی از عوامل مهم تخری وشش گیاهی و در نتیجه رو به انهدام نهادم سایر عوامل و شرایا طبیعی محیا، چرای احشام بویشه در کوهیایهها و دامنههای مناطق کوهستانی محدوده موردمشالعه است.چرای بیموقی و زودرس دام و نیز چرای بیش از حد ظرفیت مراتی سب نابودی رویشگاههای منشره شده است.تردد دامها باعث فشردگی خاک شده و در نتیجه آب بارا ن در سشح زمین جریان یافته و موج فرسایش خاک گردیده است.که عامل مهم و تا یرگذاری بر ایجاد نا ایداری زیستمحیشی در محدوده مورد مشالعه است.
-۳-۱۰-۵-۴ کاهش تنوع زیستی
تأ یر عملکردهای تخری انسانی بر روی تنوع زیستی خیلی وسیی میباشد.در واقی فعالیتهای انسانی به طور مستریم از طریق ایجاد اکوسیستمهای زراعی و چشماندازهای شهری و صنعتی مسئوم این تغییرات میباشد.
با توجه به این که در این منشره انسان به شدت بر روی کاهش اندازه جمعیت موجودات گیاهان و جانوری تا یر گذارده است؛ لذا مجموعه تنوع زیستی به خشر افتاده و این تأ یر منجربه انرراض برخی از گونهها شده است.روند دخالت انسان در محیا که اغل با انگیزههای صرفاً اقتصادی و رفاهی برای خود بوده منجر به کاهش امکان حیات برای سایر موجودات زنده شده است که در تدکر توسعه ایدار انسان مجاز به تخری و نابودی زمینههای حیاطی سایر موجودات زنده نیست.
-۴-۱۰-۵-۴ افزایش انواع آلودگیها
همزمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *