دانلود پایان نامه درمورد نرخ رشد، خدمات عمومی، تجهیزات شهری، بخش مرکزی شهر

باال
شاغل
بیکار
کل
۱۳۵۵
۱۳۷۹۲۶
۹۵۰۹۲
۳۳۷۱۰
۱۵۹۴
۳۵۳۰۴
۵۹۷۸۸
۳۷/۱۳
۹۵/۵
۴/۵
۴/۱
۱۳۶۵
۲۷۳۸۷۳
۱۸۶۳۸۳
۵۸۷۱۰
۱۰۹۹۳
۶۹۷۰۳
۱۱۶۶۷۰
۳۷/۴
۸۴/۲
۱۵/۸
۴/۷
۱۳۷۵
۹۴۰۹۶۸
۷۴۷۸۸۶
۲۲۵۶۹۲
۲۱۰۱۱
۲۴۶۷۰۳
۵۰۱۱۸۳
۳۳
۹۱/۵
۸/۵
۴/۲
۱۳۸۵
۱۳۸۶۰۳۰
۱۱۹۸۱۹۰
۴۱۶۳۰۸
۵۷۷۱۰
۴۷۴۰۱۸
۷۱۷۴۸۰
۳۹/۶
۸۷/۸
۱۲/۲
۳/۴
نرخ رشد ۶۵ـ۱۳۵۵
۷/۱
۷
۵/۷
۲۱/۳
۷
۶/۹
نرخ رشد ۷۵ـ۱۳۶۵
۱۳/۱
۱۴/۹
۱۴/۴
۶/۷
۱۳/۵
۱۵/۷
نرخ رشد ۱۳۷۵-۸۵
۳/۹
۴/۸
۶/۳
۱۰/۶
۶/۷
۳/۷
نرخ رشد ۸۵ـ۱۳۵۵
۸
۸/۸
۸/۷
۱۲/۷
۹
۸/۶
میزان افزایش ۳۰ ساله
۱۲۴۸۱۰۴
۱۱۰۳۰۹۸
۳۸۲۵۹۸
۵۶۱۱۶
۴۳۸۷۱۴
۶۵۷۶۹۲
مأخذ : سرشماری عمومی ندوس و مسکن ـ شهر کرج سامهای ۱۳۵۵ ـ ۱۳۶۵ ـ .۱۳۷۵
الزم به ذکر است که بررسی ساختار
و اشبتغام بخشبی، نیباز ببه اطالعبات شباغالن سبه بخبش اقتصبادی
دارد که این اطالعات در سام ۱۳۸۵ هنوز منتشبر نشبده اسبت.بنبابراین ایبن بررسبی در دوره ۱۳۵۵ تبا
۱۳۷۵ که اطالعبات آن موجبود اسبت انجبام مبیگیبرد.بررسبی تحبوالت سباختار اشبتغام بخشبی در شبهر
کرج حاکی از کباهش سبهم کشباورزی در سباختار اشبتغام شبهر کبرج از ۶ درصبد کبل شباغلین در سبام
۱۳۵۵ معادم ۲۰۱۵ ندر تا ۱/۷ درصد شاغلین در سام ۱۳۶۵ معادم ۹۹۸ ندر میباشد.این کاهش در
حالی است کبه تعبداد شباغالن شبهر ببا افبزایش ترریببی ۷۵ درصبد مواجبه ببوده اسبت.ایبن آمبار حباکی از
تغییر ساختار اشتغام در شهر و کاسته شدن از نیروی کشاورزی در آن بوده کبه ببه دنببام
بیعف شبدن
تانسیل های کشاورزی منشربه بیش آمبده اسبت.همچنبین علیبرغم کباهش سبهم صبنایی تولیبدی در سباختار
اشتغام شهر کرج از ۲۹ درصد در سام ۱۳۵۵ به ۲۲ درصد در سام ۱۳۶۵، قدر مشلق تعداد شاغالن
در این گروه افزایش داشته است.هر چند این میزان افبزایش در تعبداد شباغالن بخبش نباچیزی حبدود ۱۳
درصببد از کببل ۲۵۰۰۰ ندببر شبباغل ا ببافه شببده بببه شببهر کببرج طببی دهببه ۶۵ـبب۱۳۵۵ را تشببکیل مببیداده
است .بدین ترتی
نزدیک به ۹۰ درصد از شاغالن ا
افه شده به شهر کرج عمدتاً به بخش خدمات جبذب
شده اند .گسترش شهر و مرکزیت آن منجر به حضور خدمات عمومی و همچنین خدمات تجاری در شبهر
کرج گردید و این امر زونه ایبن بخبش را در سباختار اشبتغام شبهر در طبوم دهبه ۶۵ـب۱۳۵۵ سبنگینتبر
نمود .و
ی در طوم دهبه ۷۵ـب۱۳۶۵ نیبز ببه همبان منبوام سبام ۱۳۶۵ بباقی مانبده اسبت.ببدین معنبی کبه
شاغالن بخش ۱/۷ درصد از کل شاغالن و صنایی تولیدی ۲۴درصد از کل شاغالن و
عی مشابه سام
۱۳۶۵ را داشتهاند.
در مجموع در طوم ۲۰ سام ۷۵ ـ۱۳۵۵ از حدود ۱۹۱۹۸۲ ندر شاغل ا افه شده به شهر کبرج حبدود
۱ درصببد بببه بخببش کشبباورزی، حببدود ۲۴ درصببد بببه بخببش خببدمات تولیببدی، ۱۱ درصببد بببه صببنعت
سبباختمان، حببدود ۳۳ درصببد بببه خببدمات تجبباری و ببباالخره حببدود ۳۰ درصببد بببه خببدمات عمببومی جببذب
شده ند .بدین ترتی
جمعاً بخش خدمات ۶۳ درصد از شاغالن ا
افه شده را به خود جذب کبرده اسبت کبه
ایببن نشببان از گسببترش شببدید ایببن بخببش در سبباختار اشببتغام شببهر کببرج در طببوم دو دهببه ببس از انرببالب
میدهد.
جدول :۱۳-۳ توزیع واحدهای فعالیت در مناطق ۹ گانه شهر کرج به تفکیک گروههای عمده در بخشهای سه گانه در سال
۱۳۸۱
ردیف
کدفعالیت
نوع فعالیت
منطقه۱
منطقه
منطقه۳
منطقه
منطقه۵
منطقه۶
منطقه۷
منطقه
جمع
۲
۴
۹
۱
الف
کشاورزی و شکار و جنگلداری
۲۰
۲۰
۲۶
۲۲
۱۳
۸
۴
۱۵
۱۲۸
۲
ب
ماهیگیری
۱
۱
۲
۳
ک
استخراج معدن
۱
۱
۲
۴
ت
صنعت – ساخت
۸۹
۵۷۱
۱۳۲۲
۵۷۵
۱۱۲۸
۵۰۵
۶۳۲
۷۱۲
۶۳۳۷
۵
ث
تامین برق وگاز وآب
۱۹
۸
۱۵
۴
۱۴
۶
۱۰
۱۰
۸۶
۶
ج
ساختمان
۱۵۱
۳۸
۱۱۹
۱۰۱
۱۵۷
۵۶
۹۴
۱۱۸
۸۳۴
۷
چ
عمده فروشی ها وخرده فروشی ها
۴۵۷۸
۱۸۶۸
۳۷۹
۲۰۵۴
۴۲۵۱
۲۰۷۶
۲۶۶۸
۳۸۸۷
۲۵۱۷۲
وتعمیروسایل نرلیه موتوری
۸
ح
هتل ورستوران
۲۳۴
۱۳۳
۱۴۶
۹۵
۱۷۵
۹۱
۱۱۶
۱۵۷
۱۱۴۷
۹
خ
حمل ونرل وانبارداری وارتباطات
۱۱۴
۷۶
۱۱۸
۵۴
۷۹
۴۹
۸۳
۱۳۷
۷۱۰
۱۰
د
واسشه گریهای مالی
۹۹
۲۶
۴۳
۱۲
۴۶
۲۱
۴۶
۹۲
۳۸۵
۱۱
ذ
مستغالت – اجاره وفعالیتهای
۶۵۳
۱۶۳
۵۸۸
۳۰۴
۴۹۲
۳۲۷
۴۷۹
۵۱۶
۳۵۲۵
کاروکس
۱۲
ر
اداره امور عمومی ودفاع وتامین
۸۸
۳۹
۳۶
۲۳
۴۱
۲۲
۳۶
۷۵
۳۶۰
اجتماعی اجباری
۱۳
ز
آمـــــــوزش
۲۷۳
۸۱
۲۱
۱۰۸
۱۸۲
۸۰
۲۱۶
۲۱۸
۱۳۷۳
۱۴
ژ
بهداشت ومددکاری اجتماعی
۳۹۷
۶۲
۱۴۳
۹۰
۱۲۰
۷۲
۱۱۸
۲۷۹
۱۲۸۱
۱۵
س
سایرفعالیتهای خدمات عمومی
۵۷۸
۲۷۷
۴۵۰
۳۲۳
۴۵۶
۳۰۲
۳۹۶
۳۶۱
۳۱۵۲
واجتماعی وشخصی
۱۶
ض
دفاتر وادارات مرکزی
۷
۱
۳
۵
۱۶
۱۷
ش
خانوارهای معمولی دارای مستخدم
۳
۳
جمی کل
۸۱۱۳
۳۳۶۴
۷۰۱۲
۳۷۶۶
۷۱۶۳
۳۶۱۵
۴۸۹۸
۶۵۸۲
۴۴۵۱۳
مأخذ: مرکز آمار ایران..
بخش عمده مر اکز فعالیت مسترر در شهر کبرج متعلبق ببه بخبش خصوصبی اسبت کبه غالبباً از واحبدهای فعالیت کوچک، زیر ۱۰ ندر کارکن تشکیل شدهاند.این گرایش به صورت مشابه در انواع گروههای عمده در بخشهای سه گانه شهر کرج وجود دارد به جز گروه اداره امور عمومی ـ دفاع و تامین اجتماعی که تعلق به بخش دولتی دارد و همچنین گروه آموزشی که روام بر میباشد بدین معنی که واحدهای ببزرگ و کوچک فعام در این دو گروه از لحاظ تعداد نزدیک به یکدیگر میباشند من اینکه مدیریت دستگاههای عمومی بر آنها غال بر مدیریت بخش خصوصی میباشد.جدوم ا۱۳-۳د تعبداد واحبدهای فعالیبت شبهر کرج را در گروههای عمده بخشهای سه گانه به تدکیبک گبروهبنبدی شباغلین و همچنبین و بعیت حربوقی در سام ۱۳۸۱ نمایش میدهد.
-۵-۲-۳ ویژگیهای کالبدی شهر کرج
-۱-۵-۲-۳ کاربری عمومی زمین و نحوه استداده از ارا ی سهم نسبی ادرصدد هر کاربری و نوع استداده از زمین از کل محدوده برداشت شده ۱۶۹۰۸ هکتاری شهر کرج، اطالعات زیر را ارائه میدهد :
– بافت مسکونی، ۲۱/۷۵ درصد سشح معادم ۶۸۰، ۳ هکتار را زیر وشش دارد احدود یک نجم محدوده شهرد؛
– نزدیک به ۷۵۶، ۲ از سشح برداشت شده، برابر با ۱۶/۳ درصد آن، به شبکه رفت و آمد اختصاص یافته است حدود یک ششم شهر؛
۸۵۳ –، ۲ هکتار، برابر با ۱۶/۹ درصد این سشح، از وشش سبز برخوردار است احدود یک ششم شهرد؛
– زمینهای بایر و ساخته نشده، متروکه و مخـروبه، در دست ســاخت، مسیلها و رودخــانهها، ۲۸درصد، معادم ۷۳۵، ۴ هکتار از محدوده برداشت را در بر میگیرند ابیش از یک چهارم شهرد و ؛
–باقیمانده سشح محدوده برداشت شده، برابر با ۸۸۴، ۲ هکتار، یا ۲۸ درصد آن، زیر
وشش خدمات عمومی یا کاربریهای شهری گوناگون است ابیش از یک چهارم شهرد؛
– تراکم جمعیتی ناخالص شهری کرج در و ی موجود، ۸۲ ندر در هکتار است.
توزیی کمی کاربریها در سشح شهر، براساس جدوم، تصویر خوشایندی به دست میدهد که با واقعیتهای موجود در شهر چندان انشباق ندارد.
سرچشمه همه این ناهمخوانیها در این واقعیت است که جدوم، براساس جمعبندی کمیتهای صرف و تعمیم یافته کاربریها تنظیم شده و عواملی مانند مریاس عملکردی کاربریها، تنوع ریزکارکردهای واقی در هر دسته و…در آن انعکاس ندارد.
جدول :۱۴-۳ کاربری عمومی زمین در شهر کرج )وضع موجود(
کد کاربری
نوع کاربری
مساحت )مترمربع(
نسبت )درصد(
سرانه )مترمربع(
۱
مسکونی
۲۹۵، ۷۹۷، ۳۶
۲۱/۷۵
۲۶/۵
۲
تجاری
۹۲۰، ۸۷۸، ۱
۱/۱۱
۱/۴
۳
آموزشی
۸۷۵، ۲۷۰، ۱
۰/۷۵
۰/۹
۴
آموزش عالی و مراکز تحریراتی
۷۳۵، ۸۲۱، ۹
۵/۸۱
۷/۱
۵
فرهنگی
۱۶۰، ۶۶۹، ۱
۰/۹۹
۱/۲
۶
مذهبی
۶۲۰، ۲۳۴
۰/۱۴
۰/۱۷
۷
جهانگردی و ذیرایی
۷۴۵، ۵۶
۰/۰۳
۰/۰۴
۹ ـ ۸
درمانی و بهداشتی
۴۳۵، ۳۳۶
۲۸۰
۰/۲
۱۰
ورزشی
۰۳۵، ۵۵۷
۰/۳۳
۰/۴
۱۱
اداری ـ انتظامی
۵۲۰، ۱۷۵، ۲
۱/۲۹
۱/۶
۱۲
فضای سبز
۶۸۵، ۵۳۴، ۲۸
۱۶/۸۸
۲۰/۶
۱۳
نظامی
۳۵۵، ۷۲۵
۰/۴۳
۰/۵
۱۴
کارگاهها و صنایی
۲۸۵، ۴۷۰، ۵
۳/۲۳
۳/۹
۱۵
تاسیسات شهری
۴۶۰، ۱۲۵، ۲
۱/۲۶
۱/۵
۱۶
تجهیزات شهری
۵۳۰، ۲۳۴
۰/۱۴
۰/۱۷
۱۷
حمل و نرل و انبارها
۸۱۰، ۶۲۹، ۱
۰/۹۶
۱/۲
۱۸
خدمات اجتماعی
۵۶۰، ۴۵۲
۰/۲۷
۰/۳
۱۹
تدریحی
۲۴۵، ۲۰۵
۰/۱۲
۰/۱۵
شبکه رفت و آمد
۵۷۰، ۵۵۸، ۲۷
۱۶/۳۰
۱۹/۹
مسیل رودخانه
۹۰۵، ۴۵۱، ۱
۰/۸۶
۱/۰۵
متروکه و مخروبه
۰۹۰، ۴۳۵
۰/۲۶
۰/۳
در حام ساخت
۵۱۰، ۹۱۶، ۳
۲/۳۲
۲/۸
محدوده ساماندهی تیه مرادآب
۲۱۰، ۶۲۹
۰/۳۷
۰/۴۵
زمینهای بایر
۵۲۰، ۹۱۸، ۴۰
۲۴/۲۰
۲۹/۵
کل محدوده برداشت شده
۰۷۵، ۰۸۶، ۱۶۹
۱۰۰/۰۰
۱۲۲
مأخذ: مرکز آمار ایران..
جدوم ا۱۵-۳د، مرادیر کمی مندرج در جدوم باال را، به تدکیک ریز کارکردهای هر یک از دستههای اصلی کاربری نشان میدهد.با بررسی مداد این جدوم، به واقعیتها و ویشگیهای واقعی شهر در و ی موجود آن میتوان دست یافت.بایسته بررسی دقیق جدوم زیر، تحلیل موشکافانه شماری از کاربریهای مهم موجود در شهر و ارزیابی مریاس عملکردی آنها اشهری و فراشهرید و شناسایی سشوح خالص و ناخالص در شهر است.
کاربری مسکونی کاربری مسکونی موجود شهر کرج، بافت همگن و یکیارچهای نیست.بافت بخش مرکزی شهر ابازمانده
دگرگون شده روستای کرج قدیمد، متشکل از قشعههای تدکیکی باغهای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *