ده ویژگیی شخصی موثر بر تعهد سازمانی

ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی

1- سن: تعهد سازمانی با سن فرد دارای همسبتگی نسبی و مثبته. بیشتر پژوشگران براین باورند که سن با تعهد حساب گرانه رابطه بیشتری پیدا می کنه و دلیل اون رو فرصت کمتر در بیرون از شغل فعلی و هزینه های از دست رفته در سنین بالا می دونن. می یر و آلن اعلام می دارندکه کارگران سن بالا تر به دلیل رضایت بیشتر از شغل خود تعهد نگرشی بیشتری پیدا می کنن.

2- جنسیت: زنها نسبت به مردان تعهد بیشتری به سازمان دارن، هر چند این فرق جزییه. دلیل این اینه که زنها واسه عضویت در سازمان باید مشکلات بیشتری رو پشت سربگذارند.

3- تحصیلات : رابطه تعهد سازمانی با تحصیلات ناتوون و منفیه. این رابطه بیشتر بر اساس تعهد نگرشیه و ارتباطی با تعهد حسابگرانه ندارن.دلیل این رابطه منفی در تحقیقات مودی و همکاران، انتظارات بیشتر افراد تحصیل کرده و فرصتهای بیشتر شغلی اوناس.

4- ازدواج: این متغیر با تعهد سازمانی همسبتگی ضعیفی داره. اما اینجور اعلام می شه که ازدواج به دلیل مسایل مالی با تعهد حسابگرانه رابطه پیدا می کنه.

5- سابقه در سازمان و در طرف سازمانی: به دلیل سرمایه گذاریهای فرد در سازمان سابقه بیشتر در مقام یا سازمان باعث تعهد بیشتری می شه اما این رابطه ضعیفه.

6- برداشت از لیاقت شخصی : افراد تا حدی به سازمان تعهد پیدا می کنن که زمینه تأمین نیازای رشد و کامیابی اونا جفت و جور شه.پس کسائی که برداشت لیاقت شخصی بالا دارن انتظارات بیشتری داره. رابطه این دو متغیر مثبت و قویه.

7- تواناییها : افراد با مهارتهای بالا ، واسه سازمان مهم هستن این جایزه سازمان رو به اونا زیاد می کنه و در نتیجه موجب تعهد حسابگرانه می شه.

8- حقوق و دستمزد : حقوق و دستمزد موجب عزت نفس واسه هر فرد می شه و اینجوری تعهد نگرشی رو زیاد می کنه. حقوق و دستمزد یه جور فرصت در سازمان حساب می شه که در اثر ترک سازمان از کف میره. یافته های پژوهشهای زیاد اتحاد مثبت اما ضعیفی رو بین این دو متغیر نشون میده.

2- ویژگیهای مربوط به نقش

دومین گروه از عوامل موثر بر تعهد سازمانی که در ادبیات موضوع مشخص شده ، نقش کارکنان و ویژگیهای شغلی اوناس. سه جنبه از نقش شغلی که تاثیر بالقوای بر تعهد سازمانی کارکنان می ذارن عبارتند از: بخش شغل یا رقابت شغلی، اختلاف در نقش و ابهام نقش.

پژوهشهای زیادی رابطه بین بخش شغل و تعهد رو بررسی کردن ، فرضیه اصلی اینجا اینه که شغل تقویت شده ( غنی شده ) رقابت شغلی و در نتیجه تعهد رو زیاد می کنه. علاوه بر این تحقیقات زیادی رابطه بین اختلاف نقش وابهام نقش رو بررسی کرده و مطرح می کنن که تعهد با اختلاف نقش و ابهام ارتباطی برعکس داره.

3- ویژگیهای ساختاری

اولین مطالعه در این مورد به وسیله استیرز و همکارانش (2006) انجام شده که چار متغیر ساختاری دنباله در این مطالعه بررسی شدن:

اندازه سازمان، بخش نظارت، دقیق شدن و فوکوس کردن وترتیب شغلی. در این تحقیق رابطه معن یداری بین هیچ کدوم از این متغیرها و تعهد یافت نشد. بدنبال اون موریس و استیرز (2006) اثر متغیرهای ساختاری رو هم مورد بررسی قرار دادن. اونا فهمیدن که اندازه سازمان و بخش نظارت با تعهد سازمانی غیر ربط داشتن ولی رسمیت ترتیب شغلی و تمرکز با تعهد رابطه دارن. بدین معنا که کارکنانی که نبود تمرکز بیشتر، ترتیب شغلی بیشتر و رسمیت بیشتر قوانین و روشهای آماده شده رو تجربه کردن، نسبت به کسیانیکه این عوامل رو در اندازه کمتری تجربه کردن، تعهد سازمانی بیشتری رو احساس می کنن. این یافته ها به استثنای متغیر تمرکز با یافته های استیرز و همکارانش موافق نبوده. این دو مطالعه ، جنبه های متفاوتی از ساختار رو به عنوان عوامل مربوط به تعهد، مورد بررسی قرار دادن. استیرز و رودمونز در مطالعه تاثیر مالکیت کارکنان بر تعهد به این نتیجه رسیدن که وقتی کارکنان در مالکیت سازمان سهیم باشن، تعهد سازمانی بیشتری دارن تا وقتی که فقط به عنوان یه کارمند سازمان باشن. این تحقیق هم اینکه نشون داد که مشارکت در اراده کردن ( یه جنبه مربوط به تمرکز ) با تعهد سازمانی رابطه داره.

4- تجربیات کاری

چهارمین دسته از پیش شرطای کلی تعهد سازمانی، تجربیات کاریه که درزمان زندگی شغلی فرد رخ میدن. تجربیات کاری به عنوان یه نیروی کلی در پروسه اجتماعی شدن یا اثر پذیری کارکنان حساب شده و همین هم به نوبه خود عامل کلی ایه که بر اندازه وابستگی روانی کارکنان به سازمان تأثیرمی گذارد.

مطالعه آلن و می یر

در مطالعه ای که به وسیله آلن و م ییر ( 1990 ) واسه امتحان و تبیین پیش شرطهای تعهد سازمانی انجام شد، پیش شرطهای تعهد عاطفی به توضیح پایین مطرح شده:

1- رقابت شغلی

2- وضوح نقش

3- وضوح اهداف

4- مشکل بودن اهداف

5- پذیرش مدیریت : یعنی اندازه پذیرش پیشنهادهای کارکنان از طرف مدیریت

6- انسجام مدیریت

7- پیروی پذیری سازمانی

8- عدالت : حدی که با کارکنان به طور برابر رفتار شه

9- اهمیت شخصی : حدی که کارکنان احساس می کنن واسه سازمان مهم هستن

10- بازخورد : حدی که کارکنان در مورد کارکرد کاری خود، بازخورد دریافت می کنن.

11- مشارکت : حدی که کارکنان مجاز به شرکت در اراده کردن در مورد کار خود هستن.

متغیرهایی که در گروه اول قرار گرفتن ( متغیرهای تامین کننده احساس آرامش فیزیکی و روانی فرد) و با تعهد همسبتگی دارن عبارتند از :

1- تحقیق انتظارات قبل از ورود به سازمان

2- برابری ورعایت عدالت در پخش پاداشها

3- وابستگی و توانایی اعتماد و تکیه به سازمان

4- ساپورت سازمانی

5- وضوح نقش

6- خلاص شدن از اختلاف

7- سبک رهبری

هم اینکه متغیرهایی که در گروه دوم قرار گرفته ( متغیرهای مربوط به احساس لیاقت کارمند در نقش کاری مربوطه ) و احساس لیاقت کارمند رو بیان می داره شامل این موارده:

1- تحقیق اهداف

2- استقلال در کار

3- عادلانه بودن پاداشهای بر اساس کارکرد

4- رقابت شغلی

5- قلمرو شغل

6- فرصت پیشرفت و افزایش رتبه کاری

7- جفت و جور بودن فرصت کافی جهت بیان عقاید و نظرات شخصی

8- مشارکت در اراده کردن

9- اهمیت شخصی واسه سازمان

آلن و می یر در این تحقیق بمنظور امتحان پیش شرطهای تعهد عاطفی سوالات پایین رو مطرح می کنن:

1- رقابت شغلی : کلا کارم در سازمانم رقابت و هیجان انگیزه.

2- وضوح نقش: این سازمان همیشه چیزی که رو که توقع داره اونو انجام دهم، روشن میگه.

3- وضوح هدف: بدون اینکه چیزی که ازم انتظار میره به طور روشن بیان شه، خودم وظایفی (مبهم) رو در سازمان انجام میدم .

4- مشکل بودن هدف: انتظارات و خواستها از شغل من بطور جزیی وساده تعیین نمی شه.

5- پذیرش مدیریت : مدیریت عالی سازمان، به ایده هایی که از طرف کارکنان مطرح می شه توجه می کنن.

6- انسجام همکاران : روابط صمیمی ونزدیک بین اعضای این سازمان کمه

7- پیروی پذیری سازمانی : من احساس اطمینان می کنم از اینکه این سازمان چیزی که رو که بخواد انجام دهد، انجام میده.

8- عدالت : در این سازمان آدمایی هستن که خیلی بیشتر از افراد لایق و سزاوار، درآمد به

9- اهمیت شخصی: در این سازمان تشویق میشین تا اینکه احساس کنین کاری که انجام می دین، کمک مهمی به اهداف کلان این سازمان می کنه.

10- بازخورد: من کم در مورد کارکرد شغلی خود، بازخورد دریافت می کنم

11- مشارکت : در سازمانم، اجازه دارم در تصمیم گیریهای مربوط به کار و استانداردهای عملکردم مشارکت داشته باشم.

این سوالات تو یه طیف ( 7) درجه ای از به طور کامل مخالف ( 1) تا به طور کاملً موافق ( 7) قرار می گیرن.

آلن و می یر در این مطالعه به خاطر امتحان تعهد عاطفی، شاخص ( 8) سوالی پایین رو مطرح می کنن:

1- خیلی خوشحال میشم زمان تعطیل روزایرو در سازمان صرف کنم.

2- از اینکه درباره سازمان محل کارم با افراد بیرون از اون صحبت کنم ، حال می کنم.

3- واقعاً احساس می کنم ،مسایل و مشکلات این سازمان، مسایل و مشکلات منه.

4- فکر می کنم همونطور که به این سازمان وابستگی دارم میتونم به سازمانهای دیگه هم وابستگی پیدا کنم.

5- احساس می کنم همونطور که عضوی از خونواده ام هستم عضوی از این سازمان هستم.

6- من احساس وابستگی روانی با این سازمان دارم.

7- این سازمان اهمیت و ارزش شخصی زیادی واسه من داره.

8- احساس تعلق زیادی به سازمان محل کار خود ندارم .

مطالعه هر کدوم از این سوالات تو یه طیف( 7) درجه ای از به طور کامل مخالف با امتیاز ( 1) تا به طور کامل موافق با

مشخص شده بطور برعکس امتیاز بندی می شن. (R) امتیاز ( 7) قرار می گیرن . مواردی که با علامت

یعنی به طور کامل مخالف امتیاز ( 7) و به طور کامل موافق امتیاز ( 1) رو به خود اختصاص میدن (آلن و می یر، 2003).