جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران- …

۸٫در سال ۸۳ آقای محمود گودرزی استراتژی همسویی را به عنوان سنجش کارآمدی بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده است. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت بوده است:
با استفاده از استراتژی همسویی در بورس اوراق بهادار تهران می توان بازدهی غیرنرمال مثبت کسب نمود.
برای بررسی این فرضیه محقق کلیه لیست ۵۰ شرکت برتر اعلامی بورس طی سال۱۳۷۸ الی ۱۳۸۲ را مورد بررسی قرار داده است و از این طریق نتیجه گرفته است که با این استراتژی بازده غیرنرمال می توان کسب نمود.
۹٫در سال ۱۳۸۳ آقای الیاس حیدری نیا نیز به آزمون میانگین متحرک و امکان پیش بینی قیمت سهام براساس این روش پرداخته است و نتیجه گرفته است که روش میانگین متحرک برمبنای نظریه تحلیل تکنیکی به عنوان یکی از روشهای پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران موجب کسب بازده غیر نرمال نمی شود.
۱۰٫در تحقیق دیگری آقای حمزه کاظمی تحت عنوان “بررسی استراتژیهای مختلف معاملاتی برعملکرد پورتفوی” به بررسی استراتژی “خرید و فروش” و ریسک و بازده ای حاصل از آن با ریسک و بازده ای حاصل از استراتژی “خرید و نگهداری” پرداخته و اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی، شاخص قدرت نسبی و شاخص استوکاستیک را در بین سالهای ۸۲ تا ۸۵ بر روی تعدادی از شرکتها آزمون کرده است براساس نتایج این تحقیق روش میانگین متحرک ساده ۷روزه ۵۰ روزه بازده ای اضافی قابل توجهی را در مقایسه با روش خرید و نگهداری نصیب استفاده کنندگان از آن نمی کند اما روش میانگین متحرک نمایی ۷ روزه و ۵۰ روزه از لحاظ تناسب ریسک و بازده ای در وضعیت بهتری نسبت به روش خرید و نگهداری قرار دارد. در بررسی بعمل آمده مشخص گردید شاخص قدرت نسبی نسبی بازده ای اضافی در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری ایجاد نمی کند اما شاخص استوکاستیک بازده ای اضافی را نصیب استفاده کنندگان از آن می کند.
۱۱٫نوروش و ابراهیمی کردلر[۱۰۲] در مطالعه ای به بررسی رابطه بین سهامداران نهادی و تقارن اطلاعات پرداختند. یا فته های تحقیق آنها نشان می دهد در شرکت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در بر می گیرد. آنها این نتیجه را به حرفه ای بودن سهامداران نهادی ربط دادند که دارای توانایی و مزیت نسبی در پردازش اطلاعات هستند. از این رو قیمت های سهام شرکت های با مالکیت نهادی باید بخش بیشتری از اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را منعکس کنند. با توجه به شواهدی که در ارتباط با نقش مثبت سرمایه گذاران نهادی در این تحقیق بدست آمده است می توان نتایج آن را مطابق با فرضیه نظارت کارآمد دانست.
۱۲٫مرادی [۱۰۳] در تحقیق به بررسی نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزاش شده تاثیر دارد، پرداخت. برای اندازه گیری کیفیت سود از یک رویکرد چند بعدی استفاده نمود، بدان معنا که جهت سنجش کیفیت سود از رویکرد چند بعدی استفاده نمود، بدان معنا که جهت سنجش کیفیت سود شش مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود(یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد ، برازش کرد. بطور کلی نتایج ایت تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است، حال آنکه این نتایج عموماٌ نشان دهنده آن است که تمرکز سرمایه گذاران نهادی نه تنها نقشی در ارتقای کیفیت سود ندارد بلکه بر اساس نتایج حاصل از برخی مدل ها سبب تنزل کیفیت سود نیز می گردد.
۱۳٫عبده تبریزی در مقاله ای با عنوان« سهام شناور آزاد و تعیین حجم مبنا» به بررسی شاخص بازار ایران پرداخته و بیان می کند که سهام شناور را باید در محاسبه شاخص در نظر گرفت ، و لیکن به دلیل مشکل بودن انجام محاسبه سهم شناور، برای تعدیل مناسب تر شاخص، از حجم مبنا به عنوان تعداد حداقل معامله ای که تغییر قیمت سهمی در شاخص را شکل می دهد استفاده می گردد.
۱۴٫مهران فر در مقاله ای تحت عنوان« نکاتی در باره حجم مبنا و ارائه یک پیشنهاد » به بررسی نقش سهام شناور در محاسبه حجم مبنا پرداخته است. او در این مقاله ابتدا روش فعلی محاسبه حجم مبنا را بیان می کند و نشان می دهد که درصد سهام شناور آزاد با حجم مبنا رابطه معکوس داشته و هرچه درصد سهام شناور آزاد شرکتی بیشتر باشد، محدودیت حجم مبنا برای آن شرکت پایین تر و مدیریت قیمت سهام شرکت ها با سهولت بیشتری خواهد بود.
۱۵٫ناسوتی فر در مقاله ای تحت عنوان «درصد سهام شناور پایین و دست کاری قیمتها» بیان می کند که در شرکتهایی که سهام شناور آزاد پایینی دارند، عرضه و تقاضا ، تعیین کننده قیمت نخواهد بود و قیمت تنها بر اساس قصد و خواست سهامدار عمده تغییر می کند.
۲-۵-۲ تحقیقات خارجی
۱٫نویسی و نایکر در تحقیقی با استفاده از نظریه های پوند به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت در نیوزلند پرداختند. یافته های تحقیق آنها حاکی از این است که سرمایه گذاران نهادی انگیزه های بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند و بنابراین حضورشان رابطه مثبت بر ارزش شرکت خواهد داشت ولی در سطوح بالای مالکیت، سرمایه گذاران نهادی ممکن است هیات مدیره را به اخذ تصمیمات غیر بهینه ترغیب کنند.
۲٫کالوک چان و همکارانش تحقیقی با عنوان « سهام شناور و نقدینگی بازار» در سال ۲۰۰۰ در بورس هنگ کنگ انجام دادند که رابطه سهام شناور و نقدینگی بازار را بعد از دخالت دولت در بازار سهام هنگ کنگ مورد بررسی قرار دادند و به این تنیجه رسیدند که دخالت دولت در بازار سهام باعث کاهش سهام شناور و در نتیجه کاهش حجم معاملات سهام خرد و افزایش نقدینگی راکد در بازار می شود.
۳٫«فانگهوا وانگ» و «یکسیا سو» در تحقیقی با عنوان « چه عواملی بازده سهام چین را تعیین می کند؟» که در سال ۲۰۰۴ در بازار بورس چین انجام دادند به دنبال یافتن عوامل موثر بر نرخ بازده سهام بودند. آنها برای تعیین عوامل موثر بر بازدهی، از عواملی که« فاما و فرنچ» در نظر گرفته بودند ، استفاده کردند. آنها با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به نتایجی دست یافتند، با انجام تحقیق، آنها متوجه شدند که بازار و بتای بازار می تواند بر بازده سهام موثر باشد، همچنین دریافتند که اندازه شرکت علیرغم آنکه بر روی بازده اثرگذار می باشد، برای سهام شرکتهای چینی دارای اثر ضعیف می باشد. همچنین آنها متغیر سومی را که سهام شناور می باشد مورد بررسی قرار دادند که در واقع به عنوان یک شاخص برای کیفیت اداره شرکتها در چین و جریانات نقدی آینده شرکت محسوب می گردد. آنها توانستند در کار خود نشان دهند که این متغیر در درک برش عرضی تفاوت بازدهی برای سهام شرکتهای چینی مفید می باشد. در نهایت آنها توانشتند یک مدل سه عاملی موثر بر نرخ بازدهی سهام در چین را ارائه نمایند ، که در برگیرنده عامل بازار، اندازه و سهام شناور می باشد این مدل می تواند ۹۰ درصد تغییر در بازدهی یک پرتفوی را توجیه نماید که نسبت به استفاده از یک مدل ساده بازار، ۱۰ درصد بهبود را نشان می دهد (وانگ،۲۰۰۴ ).

  1. تحلیل تکنیکال اوراق بهادار با استفاده از روش CANSLIM، نوشته شده بیوقلو و ایوانو[۱۰۴]، ۲۰۰۸٫

هدف این تحقیق این است که که به سرمایه گذاران فردی نشان دهد که چطور می توان بر طبق یک سری قوانین ساده و خاص به توسعه استراتژی های تجارت پرداخت و از طریق آنها به پول دست یافت. یکی از روشهایی که به خوبی می تواند سرمایه گذاران را به این مهم رساند استفاده از روش CANSLIM بوده که توسط اونیل ایجاد شد. بررسی های این تحقیق بر روی ۶ استراتژی متفاوت در بررسی و خرید و فروش سهام بود که به ترتیب استراتژی های Moving Average Crossover، Bollinger bands، Keltner Channel، Volume Breakout، Donchian 20 Day و Donchian 55 Day بود که در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که ۲ روش Moving Average Crossover و Volume Breakout از سایر استراتژی های در بررسی سهام ها بسیار مناسب تر به نظر می رسد. همچنین نتایج نشان داد که بدلیل بالابودن حجم معاملات انجام شده در تالارهای بورس در روش Volume Breakout بنابراین استراتژی Moving Average Crossover بهترین روش برای استراتژی های بلندمدت سرمایه گذاری در روش پیشنهادی اونیل (CANSLIM) بود. هدف این روش دستیابی به سود بیشتر از طریق تغییرهای زیاد در بلندمدت در روش مزبور و دادن فرصت کسب سود به سرمایه گذاران در این روش بود.

  1. انتخاب سهام با استفاده برنامه های ارزشی خود سازمان، نوشته دبوک و آلچ[۱۰۵]، ۱۹۹۸٫ انتخاب سهام در مدیریت سبد سهام وظیفه ای خطیر و مهم می باشد. مهم ترین های معیارهای انتخاب یک سهم در این زمینه نسبت قیمت به درآمد، نسبت هزینه تامین کنندگان، نسبت قیمت فروش، نسبت قیمت به جریان نقدینگی و توانایی بازار در سرمایه پذیری می باشند. دیدگاه دیگر در این زمینه استفاده از روش CANSLIM بوده که به EPS فصل جاری، EPS سالیانه، قیمت بالای جدید، مدیریت جدید، محصولات و قراردادهای جدید، سهام شناور، رهبری صنعت، مالکیت سرمایه گذاری نهادی و جهت بازار بستگی دارد. هدف اصلی این مقاله استفاده از روش مزبور به عنوان روشی مهم در دستیابی به مجموعه ای از سهام ها می باشد که بر اساس معیارهای این روش انتخاب شده باشد. در این تحقیق از روش شبکه های عصبی و شاخص S&P500 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که این روش چندان هم مناسب نبوده و نیازمند جمع آوری تفاسیر متعدد در مورد سهام از سوی افراد بوده و نمی توان به عنوان یک روش تکنیکی بر روی آن حساب کرد. به همین خاطر توصیه شده که در کنار سایر روش های موجود از این روش نیز استفاده و هزینه-منفعت این روش با سایر روشها مقایسه شود.

۶٫بررسی تجربی کارایی بازار سهام آلمان با توجه به رویکرد کنسلیم نوشته لیندسی گیلت[۱۰۶] ،۲۰۰۵ .
فصل سوم
روش تحقیق
۱-۳ ) مقدمه
علم چون گذشته زاده بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چندین دانشمند معدود نیست بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مسأله یا دشواری ذهنی و یا عملی نایل آید. چنین خصلتی، علم را با دیگر نهادها و ارزشهای اجتماعی پیوندی مستحکم می زند و به همین دلیل امروزه در بیشتر کشورها سازمانهایی ویژه به کار علم مشغولند. سازمانهایی که سیاستگذاری در حوزه های علم، پژوهش و آموزش را در اختیار دارند. سازمانهایی که تولید و انتقال علم را به دوش گرفته اند. نهادها و سازمانهایی که فرآورده های آن را مصرف می کنند و بسیاری دیگر که غیر مستقیم فرضیه ها، ابزارها و شرایط رشد علم را فراهم می سازند (خاکی، ۱۳۷۹).
از آغاز تاریخ بشر، انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادها نائل آمده است. اما باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایطی خاصی اعتبار دارد. ثبات و استمرار وقوع پدیده ها امری منطقی است که علم بر پایه آن بنا شده است. به عبارت دیگر در استفاده از روش علمی برای پیش بینی وقوع پدیده ها در جهان پیش فرض آن است که این پدیده ها اتفاقی و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی است. زیرا در غیر این صورت انجام پژوهش علمی غیر ممکن می بود. تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آنها پدیده خاصی رخ می دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن شرایط این پدیده رخ نمی دهد (سرمد و دیگران ؛۱۳۸۲).
با توجه به تعاریف گوناگونی که برای تحقیق وجود دارد می توان یک تعریف ساده را به شرح زیر عرضه نمود:
تحقیق را میتوان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسأله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مسأله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید (سکاران ؛١٣٨١). دراین فصل، هدف این است که مشخص کنیم برای دستیابی دقیق تر، آسانتر و سریعتر به پاسخ یا پاسخ های مربوط به سوالهای تحقیق یا قبولی یا رد فرضیه های تحقیق چه شیوه و روشی را اتخاذ نموده ایم. لذا سعی خواهیم کرد تا نوع روش تحقیق، ابزارها و تکنیک‌های بکار رفته در تحقیق، جامعه آماری، روش‌های آماری مورد استفاده و غیره را توضیح دهیم.
۲-۳ )روش تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم نمود (بازرگان و دیگران؛١٣٨٣).
۱-۲-۳ )دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه.
تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تائید، تعدیل یا رد می کند. با تبیین روابط میان پدیده ها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد. با این اهداف، تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است. این نوع تحقیقات نتیجه گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم گیری انجام نمی‌شود.
تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی دریک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود.
تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک طرح، روش و یا برنامه انجام می شود. هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه ها، طرح ها و امثال ان است، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و بر اساس یافته های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می شود.
با توجه به موارد فوق الذکر در خصوص دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف تحقیق، از آنجا که در تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین متغیرهای رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های واقعی هستیم، تا ببینیم نظریه مذکور در بازار سرمایه ایران(یا به عبارتی دقیق تر در بورس اوراق بهادار تهران) تا چه حدی دارای اعتبار[۱۰۷] است، لذا بر اساس هدف، این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.
۲-٢-۳ )دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز طرح تحقیق می توان به دو دسته آزمایشی و توصیفی(غیر آزمایشی) تقسیم کرد(بازرگان و دیگران؛١٣٨٣).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.