رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار …

عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها
وجود ارتباط خطی و نداشتن نقاط پرت و تاثیر گذار
که در این تحقیق با ازمونها و نمودارهای تشخیصی برقراری پیش فرضها بررسی گردیده است. هر کدام از موارد ذکر شده به ترتیب به شرح زیر آزمون یا کنترل می شود.
آزمون کلموگروف اسمیرنف
نمودار باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ( نداشتن الگو در این نمودار نشان از همسانی واریانس است)
آزمون دوربین – واتسون ( مقادیر نزدیک به ۲ نشانگر عدم خودهمبستگی است)
نمودارهای پراکنش
در نهایت با استفاده از مدل برآوردی مقادیر بازده برای سال ۸۷ پیش بینی و با مقادیر واقعی آن سال از طریق آزمون t جفتی مقایسه می گردد .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ )مقدمه
در این فصل یا فته های پژوهش را بر اساس هدف رساله و در قالب نمودارها و جداول بیان می کنیم . برای رسیدن به پاسخ و نتایج، اطلاعات جمع آوری شده را ابتدا در نرم افزار Excel وارد کرده و متغیرهای مناسب مورد استفاده در مدل را تعریف نموده و سپس با استفاده از نرم افزار های SPSS و Eviews به انجام آزمون مبادرت نموده ایم.
ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیرهای مستقل و وابسته شروع شده است. آمارهای توصیفی از جمله میانگین، میانه، واریانس، چولگی و کشیدگی، برای تمام متغیرها محاسبه شده است. این شاخصها توزیع آماری متغیرها را نشان میدهد. در بخش تحلیل داده به ماهیت داده ها که به صورت مقطعی-‌زمانی جمع آوری شده اند از تحلیل پانلی و همچنین برای تایید دو فرضیه که در آنها متغیر مستقل دو حالتی بود از آزمون t استفاده شده است. در نهایت با استفاده از مدل برآوردی مقادیر بازده برای سال ۸۷ پیش بینی و با مقادیر واقعی آن سال از طریق آزمون t جفتی مقایسه شده است. همچنین پیش فرضهای مدل نیز بررسی گردیده است.
۲-۴ بخش اول: توصیف داده ها
در جداول زیر برخی آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه شده اند در موارد اندکی نقاط بسیار بزرگ و نافذ (Outliear) از داده ها حذف شده اند. نزدیکی میانگین و میانه در متغیر بازدهی ( به ویژه) تقارن توزیعهای مزبور را نشان می دهد. همچنین متغیرهای ذکر شده از نظر چولگی و کشیدگی شبیه توزیع نرمال هستند.
۱-۴ آماره های توصیفی برای متغیرهای وابسته و مستقل به صورت انباشته
 
همچنین شاخصهای مرکزی به تفکیک سال‌های مختلف محاسبه گردیده است که در جدول زیر ارائه شده اند .
۲-۴ جدول شاخصهای مرکزی
 
 
 
 
بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
یکی از مهمترین پیش فرضهای مدل های رگرسیون داشتن توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل است. در صورت نرمال نبودن باقیمانده های مدل، اعتبار آزمون هایی که برای پارامترها استفاده می شود زیر سوال می رود. بنابراین توزیع باقیمانده در پردازش هر مدل رگرسیونی باید کنترل گردد. در مدل های برآوردی فرض می شود که باقیمانده ها و به تبع آن متغیر وابسته، متغیرهای تصادفیاند. بنابراین توزیع متغیر وابسته از توزیع باقیماندهها پیروی می کند. در ادامه با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنف[۱۱۱] نرمال بودن توزیع متغیر وابسته بررسی شده است. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.
 
داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می‌کند
داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند
مقادیر سطح معنی داری بازده در سالهای مختلف بیشتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض صفر رد نمیگردد. یعنی داده ها نرمال اند.
۳-۴ نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف
۴-۴بررسی خطی بودن
تحلیل رگرسیون و یا تحلیل پانلی در صورتی اعتبار کافی را دارد که داده‌ها از فرضیات مشخصی بر‌خوردار باشند. فرضیاتی از جمله نرمال بودن، خطی‌بودن، و همسانی واریانس و…. که از اهم این فرضیات هستند. بنابراین لازم است قبل یا بعد از برازش مدل این فرضیات بررسی و صحت برقراری آن‌ها کنترل گردد. بررسی برخی از این فرضیات با نمودار‌ها امکان‌پذیر است، برای مثال برای بررسی وجود ارتباط، متداول‌ترین و موثرترین روش رسم نمودار پراکنش[۱۱۲] است. در زیر نمودار پراکنش داده‌ها برای داده‌های انباشته دیده می‌شود. این نمودار‌ها علاوه بر تعیین نوع ارتباط وجود یا عدم وجود نقاط پرت را نیز نشان خواهد داد.
 
 
۵-۴ بررسی مدلها
همانگونه که در بخش‌های قبلی دیده شد، رابطه به تفکیک سال ارزیابی گردید در این بخش برای بررسی و برآورد مدل کلی از تحلیل پانلی[۱۱۳] استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش به علت نوع ماهیت داده ها است. زیرا در تحلیل پانلی داده‌ها به صورت مقطعی- زمانی[۱۱۴] گردآوری شده‌اند. در داده هایی که بدین صورت جمع آوری می شوند، استقلال مشاهدات حفظ نمی گردد؛ زیرا از هر شرکت در سال‌های مختلف چندین مشاهده وجود دارد که این مشاهدات به هم وابسته‌اند.
فرضیه اول : بین متوسط رشد عایدی سالانه هر سهم و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که بیان شد، در این تحلیل، داده‌ها به صورت انباشتی در نظر گرفته شده بنابراین از هر شرکت پنج سال داده وجود دارد. به عبارت دیگر در این تحلیل تعداد داده عبارت است از تعداد شرکت‌ها ضربدر تعداد سال‌ها.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.