فایل دانشگاهی – رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار …

Log likelihood

۷۱۷٫۶۳۰۹

F-statistic

۵٫۰۳۳۲۲۴

Durbin-Watson stat

۲٫۰۲۹۰۳۴

Prob(F-statistic)

۰٫۰۲۵۴۱۶

مقدار احتمال (یا سطح معنی‌داری) F برای مدل برابر با ۰۲۵/۰ است. چون این مقدار کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵‌درصد رد می‌شود یعنی مدل معنی‌داری وجود دارد. میزان ضریب تعیین یا  نیز برای مدل برابر با ۱۲/۰ است این مقدار در عمل قابل توجه است این بدان معناست که در مدل برآوردی ۱۲ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل بیان می‌گردد .
بنابراین مدل را به صورت زیر نوشته می‌شود:
 
نمودار زیر پراکنش باقیمانده ها در مقابل مقادیر برآورد شده است نداشتن الگو در این نمودار حاکی از همسانی واریانس است (تایید یکی دیگر از پیش فرض‌های مدل).
 
فرضیه دوم : بین جهت حرکت بازار و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه دوم و با توجه به دو حالتی بودن جهت حرکت بازار از آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده می شود و نابرابر بودن میانگین بازده در این دو گروه از شرکتها بررسی می گردد. فرض صفر و فرض مقابل به شرح زیر است:
این آزمون به صورت زیر فرمول بندی می‌شود :
میانگین بازده برای شرکتهای در جهت حرکت بازار برابر با سایر شرکتهاست
میانگین بازده برای شرکتهای در جهت حرکت بازار برابر با سایر شرکتها نیست
 
که قبل از آزمون فوق لازم است همگن بودن واریانس دو گروه مقایسه گردد:
 
واریانس بازده برای شرکتهای در جهت حرکت بازار برابر با سایر شرکتها نیست
 
آزمون همگنی واریانس:
با توجه به اینکه مقدار احتمال مربوط به آزمون لون برابر با ۶۲۵/۰ است و این مقدار از مقدار آلفا برابر با ۰۵/۰ کمتر نیست بنابراین فرض صفر رد نمیشود یعنی برابر بودن واریانس در سطح ۹۵ درصد تایید میگردد ( استنباط از روی مقدار سطح معناداری بدینگونه است که هرگاه مقدار آن کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر در سطح ۹۵ درصد رد میگردد).
۵-۴ خروجی آزمون همگنی واریانس
 
 
آزمون برابر بودن میانگین:
مقدار آماره t برابر با ۴۳/۲- است که این مقدار در ناحیه رد فرض صفر قرار میگیرد یعنی میانگین دو گروه مورد مقایسه برابر نیست. مقدار میانگین بازده برای شرکتهای در جهت مثبت حرکت بازار هستند مقدار بالاتری نسبت به سایر شرکتها دارد.
فرضیه سوم : بین مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی یک شرکت و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
مدل برای فرضیه سوم به صورت زیر خواهد بود.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.