رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق …

در این راستا بررسی خواهیم کرد که :
آیا با استفاده از رویکرد کنسلیم می توان بازدهی غیرنرمال کسب کرد یا نه ؟
آیا رابطه معنی داری بین چندین متغیر رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام وجود دارد یا نه ؟
۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود بازار سرمایه قوی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از مکانیزمهای درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می پردازد و دو دلیل ذکر شده از جمله دلایل مهم تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.اما تخصیص، هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود. نقش اصلی بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اساسی بازار متشکل سرمایه که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود، جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در جامعه به سمت فعالیتهای پربازده تر است.
در بورس سرمایه گذاران خواهند توانست اوراق بهادار خود را سریعاٌ به نقد تبدیل و یا دارایی های نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند. وظیفه مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار می باشد. قیمت در این بازار براساس سفارشهای خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود.پس دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و بازده مناسب کسب نمایند.
تجربیات نشان داده است که همواره رابطه ای خطی و مثبت میان ریسک و بازده برقرار است. یعنی فردی که انتظار بازده بالاتری را دارد، بایستی ریسک بیشتری را متحمل شود و برعکس. هر سهم و یا هر پرتفویی از سهام اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی نیز نصیب دارنده آن می نماید. این بازدهی شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت می باشد. حال سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود می باشد، نیازمند آنند که از همه اطلاعات جدیدی که منتشر می شود برای انتخاب سهام استفاده کنند و برای این منظور از مدلهای بسیار متفاوتی استفاده می نمایند. یکی از مواردی که به تازگی در ایران مطرح شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه گذاران قرارگرفته است روش کنسلیم می باشد که از این مدل اخیراٌ بطور وسیعی استفاده می شود و چنانچه نتیجه این پژوهش به گونه ای باشد که بتوان در ایران از آن استفاده نمود،ابزار مفیدی برای تصمیم گیرندگان در بازار سرمایه بدست خواهد آمد و در کنار سایر مدلها می تواند به این تصمیم گیرندگان کمک وافری نماید.
۴-۱ )اهداف تحقیق
سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن ثروت مورد نظر خود از کل اطلاعاتی که به تعیین بازدهی و قیمت گذاری سهام مربوط می شود استفاده می کنند. آنها می توانند این اطلاعات را از مفاهیم بنیادین و یا تکنیکال کسب نمایند.
هدف اصلی محقق از انتخاب رویکرد کنسلیم که ترکیبی از تحلیل تکنیکی و بنیادی می باشد کمک به انتخاب سهام برتر جهت مدیریت پرتفوی و همچنین دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار است و مسلماٌ نتیجه این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.
۵-۱ )فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیقبین متغیرهای رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی :
فرضیه اول : بین متوسط رشد عایدی سالانه هر سهم و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم : بین جهت حرکت بازار و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی یک شرکت و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین پیش‌رو بودن صنعت سهم و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم : بین تعداد سهام شناور در یک شرکت و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
۶-۱ ) روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر رابطه بین پنج متغیر رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام را بررسی می کند و یک تحقیق کاربردی – همبستگی – پس رویدادی می باشد.
لذا از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات همبستگی محسوب می شود .
همچنین از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته ) است.
کاربردی بودن تحقیق از آن رو است که هدف این تحقیق کشف کارایی رویکرد کنسلیم در بازار سرمایه می باشد. محقق در تلاش است تا قابلیت استفاده از این روش را برای کسب بازدهی مثبت غیر نرمال آزمون نماید.
۷-۱ ) روش گردآوری اطلاعات و داده ها
اطلاعات مورد نیاز در رابطه با مبانی نظری تحقیق از کتب و مقالات تخصصی جمع آوری شده است و لیکن داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از بانک اطلاعاتی جامع شرکتها در سایت رسمی اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه های اطلاعاتی تدبیرپرداز و نیز ره آورد نوین حسب مورد استخراج می گردد.
۸- ۱ ) جامعه آماری و نحوه نمونه گیری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
شرکت های عضو در نمونه از بین شرکت های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند انتخاب شده اند:
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشند.
ماهیت فعالیت آنها سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشد، چرا که ماهیت فعالیت این شرکتها متفاوت بوده و بر نتایج تحقیق اثرگذار است.
طی دوره زمانی موردنظر سهام آنها حداقل هر ۳ ماه یکبار معامله شده باشد. چون توقف بیش از حد معاملات شرکت، اثر رفتاری منفی بین معامله گران دارد.
اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.
۹-۱) محدوده زمانی و مکانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل سالهای ۸۶- ۸۲ هجری شمسی می باشد و و برای کاراتر نمودن تحقیق سال ۸۶-۸۷ را بعنوان یک نمونه عملی در نظر گرفته تا بتوانیم در صورت امکان مدلی را برای استفاده سرمایه گذاران عرضه نماییم. محدوده مکانی تحقیق در برگیرنده بورس اوراق بهادار تهران می با شد.
۱۰-١) تعریف مفاهیم و واژه های اختصاصی تحقیق
۱- بازده سرمایه گذاری :
حاصل تفاوت جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی تقسیم بر جریان نقدی خروجی ” نرخ بازده سرمایه گذاری ” را مشخص می نماید. به منظور محاسبه از رابطه زیر استفاده می شود :‌
که در آن سود نقدی پرداختی
α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.