جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار …

۱-۲-۲ بازده
بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود(تهرانی و نوربخش ، ۱۳۸۲) و اصطلاحاٌ نرخ بازده ( نرخ عایدی) برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود(راعی و تلنگی،۱۳۸۳).
به منظور اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری عایدی حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. به بیان دیگر حاصل تفاوت جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی، تقسیم بر جریان نقدی خروجی « نرخ بازده سرمایه گذاری » را مشخص خواهد نمود.
بازده سرمایه گذاری در سهام عادی ، در یک دوره معین با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت بدست می آید که منافع حاصل از مالکیت به شکلهای مختلفی به سهامداران پرداخت می شود که عمده ترین آنها عبارتند از (گل ارضی،۱۳۷۹):
سود نقدی
افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
از این رو رابطه کلی برای نمایش بازده نحقق یافته سهام عادی عبارت است از :
(۲-۱)
که در آن سود نقدی پرداختی
درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی است.
درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
مبلغ اسمی پرداخت شده بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ( و مطالبات )
۲-۲-۲ نرخ بازده مورد انتظار
هرگاه بازده آتی پیش بینی شود و در احتمال رخداد هر یک از پیش بینی ها ضرب شود و هریک از آنها با یکدیگر جمع شوند ، حاصل آن « نرخ بازده مورد انتظار» خواهد بود. این نرخ بازده ، سرمایه گذار را از متوسط پاداشی که پیش بینی می شود طی یک دوره خاص بدست آید مطلع می نماید.
۳-۲-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اینکه این دو بحث در مسایل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
بازده تحقق یافته ، بازده ای است که واقع شده است، یا بازدهی است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که به وقوع پیوسته و واقع شده است و منظور از بازده در این تحقیق، بازده تحقق یافته و یا بازده تاریخی است.
بازده مورد انتظار، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد(تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۲).
۴-۲-۲ ) الگوهای زمانی در بازده
مقالات متعددی وجود الگوهای منظمی از بازده را بسته به زمانهای مختلف در روز، روزهای مختلف در هفته و ماههای خاصی از سال گزارش نموده اند. بعنوان مثال تحقیقات گیبونز و هس[۲۰] و هریس[۲۱] نشان می دهد که بازدهی روزهای دوشنبه در بورس نیویورک بسیار کمتر از سایر روزهاست بطوریکه بیشترین بازدهی منفی در روز دوشنبه در اولین ۴۵ دقیقه شروع معاملات است. در عین حال مطالعات زیادی نشان می دهند که بازدهی در ماه ژانویه اساساٌ بیشتر از بازدهی نسبت به دیگر ماههای سال است که این موضوع به ویژه در مورد شرکتهای کوچک صادق است. بطوریکه تحقیقات فاما در محدوده زمانی ۱۹۴۱ تا ۱۹۸۱ نشان می دهد که بازدهی برای شرکتهای کوچک در ماه ژانویه بزرگتر از میانگین بازدهی در این ماه برای شرکتهای بزرگ است. تحقیقات کانو و همکارش[۲۲] ارتباط قوی بین اندازه شرکت و اثر ژانویه را در بورس سهام توکیو نشان می دهد.
تحقیق گالت کیم[۲۳] در خصوص ۱۷ کشور از جمله امریکا نشان می دهد که در تمام ۱۷ کشور مورد بررسی بازدهی ماه ژانویه بسیار بزرگتر از بازدهی نسبت به ماههای دیگر به غیر از ژانویه است. شایان ذکر است که اثر ژانویه توسط کیم در مورد اوراق قرضه نیز گزارش شده است.
۵-۲-۲بازده و ویژگیهای شرکتی
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که برخی از ویژگیهای شرکتی نظیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری و نسبت سود به قیمت هر سهم با بازده اضافی ارتباط دارند. رابطه بین بازده اضافی و ویژگیهای شرکتی پذیرش مفهوم بازار کارا را مشکل نموده است و از آنجا که در بازارهای کارا بدست آوردن بازده اضافی بر اساس خصوصیات قابل مشاهده شرکتی امکان پذیر نیست لذا روابط بدست آمده بین بازده اضافی و ویژگیهای شرکتی بعنوان استثناهای[۲۴] بازار سرمایه تلقی می شوند. مضافاٌ اینکه در این خصوص دلایل زیر مطرح می شوند:
محققین مختلف از اطلاعات یکسانی استفاده کرده اند و لیکن بعضاٌ نتایج متفاوتی بدست آوردند لذا روابط مشاهده شده واقعی نیست.
به دلیل اینکه آزمونهای آماری مورد استفاده فقط به بررسی یک متغیر پرداخته اند و نه چندین متغیر به صورت همزمان از این رو آزمونهای آماری روابط را بیش از مقدار واقعی[۲۵] بیان نموده اند.
به دلیل استفاده از مدل CAPM [۲۶] جهت تعیین بازده مورد انتظار و اینکه این مدل، بازده مورد انتظار را کمتر از حد واقعی نشان می دهد در نتیجه بازده اضافی مشاهده شده است .
اثر اندازه[۲۷] :
اثر اندازه اولین متغیر شرکتی است که ارتباط آن با بازده اضافی مورد بررسی قرار گرفته است. بطوریکه بانز[۲۸] اولین مقاله را در مورد اثر اندازه منتشر نمود. تحقیق وی در بورس نیویورک نشان می دهد که می توان با نگهداری سهام شرکتهای کوچک بازده اضافی بدست آورد بطوریکه تفاوت بازدهی شرکتهای خیلی بزرگ و خیلی کوچک در هر سال ۸/۱۹ % است. در عین حال بازده اضافی واقعی از نگهداری ۲۰% از کوچکترین شرکتهای داخل نمونه بدست می آید. تحقیق بانز همچنین نشان می دهد که اگرچه بطور میانگین بازده حاصل از کوچکترین شرکتها ، بزرگ و از نظر آماری قابل ملاحظه است و لیکن در برخی دوره ها شرکتهای بزرگ عملکرد بهتری نسبت به شرکتهای کوچک داشتند.
در تحقیق دیگری فرض شده است که مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای به صورت نامناسب بازده مورد انتظار را اندازه گیری می کند لذا باعث می شود که بازده اضافی آشکار شود. استدلال آنها این است که بتا برای شرکتهای کوچک، خیلی پایین تخمین زده می شود در نتیجه تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار مثبت خواهد بود. دو دلیل عمده در خصوص اینکه چرا بتا پایین تخمین زده می شود ارائه شده است. رول و رین گانوم[۲۹] عنوان نمودند از آنجا که شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ کمتر معامله می شوند از این رو معاملات ناهمزمان[۳۰] منجر به تخمین پایین بتا می شود. هرتزل و کریستی اظهار می دارند که به دلیل اینکه شرکتهایی که اندازه کوچک دارند شرایط اقتصادی آنها متغیر است و این به مفهوم ریسکس تر بودن این شرکتهاست حال آنکه بتا که معیار ریسک شرکت است و بر اساس اطلاعات گذشته محاسبه می شود قادر به تصحیح ریسک واقعی شرکتها نبوده لذا در این قبیل تحقیقات با استفاده از مدل چند عاملی بازده مورد انتظار تخمین زده شد، برای مثال در تحقیقی که چان ، چن وهسیک [۳۱] انجام دادند از مدل آربیتراژ به منظور اندازه گیری بازده مورد انتظار در ۲۰ پرتفوی مختلف بر اساس اندازه شرکت استفاده گردید و مشاهده شد که تفاوت در بازده اضافی، بین شرکتهای کوچک و بزرگ وجود دارد و لیکن تفاوت قابل ملاحظه ای با روشی که در آن از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای محاسبه بازده استفاده می شود وجود دارد و لذا نتیجه گرفتند که در صورتیکه از مدل مناسبی به منظور محاسبه بازده مورد انتظار استفاده شود در این صورت اثر اندازه مشاهده نمی شود.
نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری:
فاما و فرنچ در سال ۱۹۸۸ ولاکنی شوک، اشلیفر و ویشی[۳۲] در سال ۱۹۹۳ ارتباط بین بازده اضافی و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری را بررسی نمودند بطوریکه در تحقیق خود به منظور کنترل اثر اندازه شرکت ابتدا سهام مختلف را از نظر اندازه در ۵ گروه مختلف طبقه بندی نمودند و سپس در هر یک از پنج گروه هم اندازه بر اساس نسبت طبقه بندی نمودند و مشاهده کردند که تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکتهایی با نسبت بالای و شرکتهای با نسبت پایین وجود دارد.
نسبت سود به قیمت هر سهم
باسو [۳۳]در تحقیق خود رابطه مستقیم بین بازده اضافی و نسبت مشاهده نمود. رین گانوم شواهد و مدارک تجربی مبتنی بر ارتباط قوی نسبت با اثر اندازه را بدست آورد. فاما و فرنچ مشاهده نمودند زمانیکه به اثر اندازه و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری توجه می شود اثر نسبت سود به قیمت ظاهر نمی شود و اینگونه استدلال نمودند که نسبت بعنوان نماینده ای برای دیگر اثرات است.
۳-۲ مروری بر تحلیل بنیادی و تکنیکال و روش کنسیلم
مسائل مالی همیشه برای افراد ، شرکت ها و دولت ها با اهمیت بوده است. هر یک از این گروهها به نوعی با این مسئله درگیر هستند و به دنبال حداکثر نمودن ثروت خود هستند. و به همین جهت باید تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. یکی از این تصمیمات ، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذار است. راههای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاری در بورس یکی از انواع آن است. هرگاه از بورس سخن به میان می آید، این سوال به ذهن خطور می کند که در چه نوع اوراق بهاداری باید سرمایه گذاری کرد. بدیهی است که سرمایه گذار سعی می نماید تا آنجا که ممکن است سود بیشتری بدست آورد.
جهت پیش بینی در بازار سهام بررسی گذشته بازار مفید است. از این رو با مطالعه تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران در می یابیم که این بازار دارای پستی و بلندی های بسیاری بوده است که مهم ترین آن، تشکیل حباب قیمت در اوایل دهه ۱۳۷۰ و سقوط ناگهانی قیمتهای سهام و شاخص کل بورس در سال ۱۳۷۵ است که می توان کم تجربگی عامه سرمایه گذاران در فرایند سرمایه گذاری را عامل اصلی این پدیده بر شمرد. این کم تجربگی به نوبه خود متاثر از نداشتن سابقه تاریخی کافی و همچنین فقدان آگاهی عامه مردم نسبت به دانش مالی و فنون و تکنیک های تجزیه و تحلیل مالی، کافی نبودن تعداد تحلیلگران متبحرمالی و غیره بود. در چنین شرایطی و با توجه به تاثیر قابل توجه عوامل یاد شده، داشتن یک روش پیش بینی مناسب باعث تخصیص بهینه منابع و کارایی در بازار سرمایه است.
تحلیل گران بازارهای مالی از دو نوع تحلیل مالی بنیادی[۳۴] و تکنیکی[۳۵] استفاده می کنند. در تحلیل تکنیکی فقط ازنمودار قیمتها، جمع معاملات و مقادیر محاسبه شده از قیمتها استفاده می شود، در واقع در تحلیل تکنیکی محتوی اطلاعات فقط قیمت و حجم معاملات است. در حالی که در تحلیل بنیادی از اطلاعات بسیار وسیعی مانند اطلاعات درون شرکت(EPS، نسبتهای مالی، میزان استفاده از ظرفیت، طرح های توسعه، دریافتهای احتمالی شرکت به صورت مابه التفاوت سوبسیدها و غیره) و اطلاعات برون شرکت ها( صادرات و واردات کالاها، تعرفه های گمرکی، نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، تحولات سیاسی، قیمت نفت، درآمدهای ارزی، استفاده می کنند. البته روش های دیگری مانند مدلهای اقتصاد سنجی مالی[۳۶] و مدل های دینامیکی با محوریت شبکه های عصبی[۳۷] و نظریه آشوب[۳۸]، مدلهای نظری سقوط بازار سهام (نظریه رویدادهای ناگهانی[۳۹])، شاخص های پیشرو[۴۰]، روش های پیش بینی نقاط برگشت[۴۱]، مدل های نوسان(مدل های خانواده[۴۲]ARCH)( (Brock & et al, 1992, 1731-1764)، تحلیل روانشناسی بازار[۴۳] و تحلیل زیر ساخت های بازار[۴۴] و بعضاً بطور کامل در دو طبقه کلی فوق قرار نگرفته و از جهت هایی شبیه به تحلیل بنیادی و از بعضی نظرها در گستره روش های تکنیکی قرار می گیرند. هر دو تحلیل تکنیکی و بنیادی دارای معایب و محاسنی می باشند. و کارشناسان مالی به کارگیری این دو تحلیل را در کنار هم توصیه می کنند. در واقع تحلیل تکنیکی به عنوان مکمل تحلیل بنیادی مطرح است(Blackman, 2005).
روش CANSLIM تلفیقی از دو روش بنیادی و تکنیکی تحلیل سهام می باشد. ویلیام اونیل[۴۵] ، مبدع این روش، با بررسی حدود ۶۰۰ سهم در طی سالهای ۱۹۵۳ تا ۲۰۰۱ میلادی در بازار سرمایه امریکا دریافت که سهام هایی که توانسته اند سود خوبی ایجاد کنند دارای ۷ ویژگی مشترک بوده اند(Avinash & Doran, 2005) ،که حروف کلمه CANSLIM حروف اول این ۷ ویژگی می باشد. در ادامه به دو رویکرد تکنیکی و بنیادی تحلیل سهام که کنسلیم تلفیقی از آن دو می باشد و تحقیقات انجام شده در هر دو زمینه و نقدهای وارده به هر کدام می پردازیم و سپس به بررسی روش کنسلیم و ۷ ویژگی مطرح شده در آن خواهیم پرداخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.