رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع اﻧﺠﻤﻦ

ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﺮدم «ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪارد» (ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ، 1325 :30). دﺑﻴﺮ دﻳﻮان در ﭘﻲ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ﻣـﺮدم ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﺠﻠﺲ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗـﻮه ﻣﻘﻨﻨـﻪ ﺑـﺮای آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ «ﻧـﺎن و ﮔﻮﺷﺖ» آنﻫﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ. او اداﻣﻪ داد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺪه از ﻣﺮدم ﻧﻤـﻲﺗـﻮان ﻧﺸـﺎن داد وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻳﻦﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ «ﻋﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﻘﻞ و اﻧﺘﻈﺎرﺷـﺎن ﻟـﺬت اﻳـﻦ ﻧﻌﻤـﺖ ﻋﻈﻤﻲ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭼﺸﺎﻧﻴﺪ و در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ، ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎجاﻟﻴﻪ ﻋﺎﻣـﻪ اﺳـﺖ، اﻗـﺪام لازم ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺰﻳﺪ اﻣﻴﺪواری ﻋﻮام، ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاص ﺑﺸﻮد …» (ﻣﺠﻠﺲ، 44 :3)؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣـﺮدم «را ﻣﻘﺼﻮدى از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺟﺰ ﻓﺮاﻏﺖ ﺣﺎل و آﺳـﻮدﮔﻰ ﺷﻜﻤﺸـﺎن ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ را ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ارزاﻧﻰ و ﻓﺮاواﻧـﻰ ﻧـﺎن و ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ» (ﻧـﺎﻇﻢالاﺳـلام ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ 1361 : 1/183).
ﺣﺎﺟﻰ ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻦ ﺷﻜﻮﻫﻰ درﺑﺎره اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮاﻏﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻴﺴﺖ … ﻛﺘﺎﺑﭽﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮاﻏﻪ آﻣﺪ، اﺑﺪاً ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺼﻮل او را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷـﻮرش در ﺳـﺮ اﻳـﻦ ﻓﺼـﻮل ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻰارزﻳﺪ … (ﻛﺴﺮوی، 1383 :196).
ﺷﻴﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ زﻧﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ درﺑﺎره ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
«ﻣﺮدم ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻴﺴﺖ. در اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﻢ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﺒﺮاً ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻣﻘﻬﻮر رﻋﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎره دﻛﺎﻛﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷـﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﻧـﺎن ارزان ﺷـﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ، ﻣﺮدم اﺑﺪاً ﻓﺼـﻮل آن را ﻧﻤـﻲﻓﻬﻤﻴﺪﻧـﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻲارزﻳﺪ. ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در آن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻲدﻳﺪﻧﺪ (ﻧﺎﻃﻖ، بی تا: 25).»

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ، اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﺔ ﺣﺸﺮات الارض ﻧﺪا دﻫـﺪ ﻛـﻪ «ﻗـﺎﻧﻮن وﻗﺘﻲ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم از ﻃـﺮف آب و ﻧـﺎن آﺳـﻮده ﺷﻮﻧﺪ» (ﺣﺸﺮات الارض، 5-2 :3). ﺧلاﺻﺔ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦﻛﻪ، ﭼﻮن اﺻﻮل ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم ﺗﺎزﮔﻲ داﺷﺖ، «ﻫﻴﭻﻛﺲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻤﻠﻜـﺖ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ» آﮔـﺎه ﻧﺒـﻮد (ﻋﺒﺎﺳـﻲزاده، .(11612 :14).

3-2-2- انجمن بلدیه از منظر قانونی
ﻗﺎﻧﻮن «ﺑﻠﺪﻳﻪ» در 108 ﻣﺎده در 20 رﺑﻴﻊاﻟﺜﺎﻧﻲ 1325ق ازﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرا ﺗﺼـﻮﻳﺐ و ﺑـﻪ ولاﻳﺎت اﺑلاغ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻮراﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤلات ﺷﻬﺮ ﺑـﻮد، ﺑﻪ ﻧﺎم «اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ» (ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 16 ،20 و 30 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ) ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ. رﻳﺎﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﺮ «اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ» ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮد ﭼـﺮا ﻛـﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳـﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺑـﺰرگ «ﻛلاﻧﺘـﺮ» ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣﻲﺷﺪ. اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻠﺪﻳﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻛﻠﻲ اﻣـﻮر ﺑﻠﺪﻳـﻪ را ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﻣـﻲ ﻛﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺮخ ارزاق ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮد، درﺑـﺎره ﻧﻈﺎﻓـﺖ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺷـﻬﺮ و ﺑﺮﭘـﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ اﺑلاغ ﻣﻲﻛـﺮد، اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی و ﻛﺮاﻳﻪﻫﺎ را ﺳﺎﻣﺎن داده و راﺟﻊﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷـﻬﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻮزه آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ، «ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮوﻋﺎت و ﻋﻮارﺿـﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺑﻠﺪﻳﻪ از اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد» ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻮد.
3-2-3- ﻣﺮدم و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ
آﺷﻨﺎﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮن در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺑﺎرز ﺑﻮد. ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان، ﻣﺮﻛـﺰ اﺻـﻠﻲ ﺟﻨـﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑـﻲرﻏﺒﺘـﻲ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ روﺑﻪرو ﺑﻮد، ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺑﻪﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 73 :4؛ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 74 :3). روزﻧﺎﻣﺔ ﺣﻘﻮق از ﻣﺮدم داراﻟﺨلاﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻧﻈﺎر ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ را ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ (1 :3). ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ادﺧﻠﻮ اﻟﺒﻴﻮت ﻣﻦ اﺑﻮاﺑﻬﺎ» ﺑـﻪ ﺗﻬﻴـﻴﺞ ﻣـﺮدم ﺑـﺮای ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﻓـﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اول ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﻮد، ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﻣﻴﺮزا ﻛﺎﺷﻒاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻳﻦ ﻣﺎه درﮔﻴـﺮ ﺑﺮﮔـﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﻮد (اﻳـﺮان ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،9 :3). ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ «اﺳﺘﻴﺤﺎش و ﺗﻜﺎﻫﻞ» در اﻣـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت آﮔـﺎهﻧﺒـﻮدن ﻣـﺮدم از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ «ﻫﺰاران زﺣﻤﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻫﺪاﻳﺖ» ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧـﺬ آرا ﺷﺪﻧﺪ (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 106 :1).
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارﺷﻲ از اﻧﺰﻟﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞﻧﺸﺪن ﺑﻠﺪﻳﻪ در رﺷﺖ ﺑﻲﻫﻤﺘـﻲ ﻣـﺮدم و ﻧﻴـﺰ ﺳﻨﮓاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، زﻳﺮا اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻀﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﻛﺮدﻧـﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 217 :3). ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺨـﺶ اﻋـلان از ﺳـﻮی ﻫﻴﺌـﺖ ﻧﻈﺎر، ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤـﻲﻛﺮدﻧـﺪ، ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ در ﻛﻨـﺎر ﻋـﺪم اﻃلاعرﺳﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪی، ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﻫﻢ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻮﻳﻖ و ﺗﻌﻠﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻮد، ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ذیﺣﺠـﻪ، ﭘـﺲ از ﭼﻨـﺪ روز از اﻋـلام واﮔﺬاری ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﻓﻘﻂ 90 ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد (ﮔﻴلان، 1 :4).

3-2-4- انجمن بلدیه در مشهد :
در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻜلاﺗﻲ آﻓﺮﻳﺪ. ﻣﺘﻴﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ آﮔﺎهﻛﺮدن ﻣﺮدم در زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﻋلاﻧﺎت و اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻣﻔﺼـﻞ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﻮﺟﻪ داد (ﺣﺒـﻞاﻟﻤﺘـﻴﻦ ﺗﻬـﺮان، 246 :3)، وﻟـﻲ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﻳﺰی، ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز روزﻧﺎﻣﺔ ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﻛﻪ «ﭼﺸﻢ وﮔﻮش اﻫﺎﻟﻲ» را در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﻠﺪی ﺑﺎزﺷﺪه ﻣﻲداﻧﺴﺖ، اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ: «اﻳﻦ ﺑﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدهام و اﻛﻨﻮن ﻋـﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ آنﭼﻪ ﺣﺴﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﻋﻤﻮم اﻫﺎﻟﻲ از ﺧﻮد رأی ﻧﺪارﻧﺪ ــ ﺑﻠﻜـﻪ ﺗﺒﻌﻴـﺖ از آرای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ» (ﺧﻮرﺷﻴﺪ، 100 :1).
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﻣﺸﻬﺪ ﻋلاوه ﺑﺮ ﺑﻲرﻏﺒﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺪهای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﻴﺪاﺳﺪاالله ﻗﺰوﻳﻨﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 228 :3). ﺑﻪواﻗﻊ، ﺗﻔﻬﻴﻢﻧﻜﺮدن ﻣﻮاد ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ. در ﺗﻬﺮان، ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﺔ ﺳـﻨﮕﻠﺞ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت و ﺗﻘﻠﺐ در آن اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 92 :4)، وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﻮاد 53،54 ،55 ،56 ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪی رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﺎﻫـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﻋلام ﻛﺮد ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ رﺑـﻂ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﭼﻴﺴﺖ. اﻋﺘﺮاض ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﺔ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 96: 4) ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧلاف ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻮد. در اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﻣﺤﻠﺔ ﭼﺎﻟﻪﻣﻴﺪان (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 108 :2؛ ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 96 :4) و ﻋﻮدلاﺟﺎن (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 108 : 2)، ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 55 ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، در ﻓﺤﻮای ﻛلاﻣﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
با گشایش انجمن های ﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ، ﻧﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ، و اﺧلاﻗﻴﺎت ﻏﻴـﺮ ﺷـﻬﺮی ﻣﻌﻀـلاﺗﻲ ﺑﻪوﺟﻮد آورد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﺻﻔﻬﺎن وﺛﻴﻖاﻟﻤﻠﻚ، رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ، درﺑﺎره ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻬﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد. دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓـﺮاوان ﺑـﻪ ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻﻛﺪام ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ. وﺛﻴﻖاﻟﻤﻠـﻚ ﺑـﺎ دﻳـﺪن اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﻠﺪی روی ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻨﻲ وﻛﺎﻟـﺖ اﻳـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ «ﺑﻴﺎﻳﻴـﺪ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ رأی» ﻣﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ (ﭘﺮواﻧﻪ، 2: ﺻﻔﺤﺔ ﺿﻤﻴﻤﻪ).
دﻳﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ، ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳـﺖ آﻣـﺎر ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻣﻮر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ، وﻟﻲ ﻣﺮدم آﻣﺎر درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻤﻲدادﻧﺪ1 . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻣﺜلا، ﻣﻲﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ در ﺻﻮرت اراﺋﺔ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﺸﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻳـﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺪف از ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲﻫﺎ را از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻋلاﻣﻴﻪای ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان در اﻳﻦﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد:
ﺳﻜﻨﺔ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ از ﻋﺪه ﻧﻔﻮس ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎﺳﺘﻪ و ﻧﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻬﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ، آذوﻗﻪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ [و ﻣﺮدم] دﭼﺎر ﻣﺸﻜلات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻢ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻳﻦﻛﻪ دﻓﺘﺮ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺷﻬﺮ ﺧﻮب ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد و اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ ً ﻛـﺎﻣلا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮرات ﺟﺎرﻳﺔ ﺷﻬﺮ را از ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺴﻴﻢ آب و روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻓﻴﺼﻞ دﻫـﺪ و ﻧﻮاﻗﺺﺗﻤﺎم ﻣﺤلات ﺗﻬﺮان را ﺑﺪاﻧﺪ (ﻣﺠﻠﺲ، 30 :4؛ ﻧﺪای وطن 161: 2-3).
از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﻔـﻮس ﺑـﻮد ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آذوﻗﺔ ﺷﻬﺮ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از وﻗﻮع ﻗﺤﻄـﻲ و ﻳـﺎ ﮔﺮاﻧـﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻛﻤﺒﻮد آذوﻗﻪ و ﻳﺎ اﺣﺘﻜﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﻳﻜـﻲ از ﺟﻠﺴـﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﻄﺮح و ﺑلاﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻀﺎی اداره ﺑﻠﺪی اﻋلاﻣﻴـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ در و دﻳﻮار ﻣﺤلات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃلاع داده ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮار ﺷـﺪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آﻣﺎر درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺪﻫﻨﺪ (اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠﺪﻳـﻪ، 14: 4). ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ، ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ اﻃلاﻋﺎت درﺳﺖ ﻧﻤﻲدادﻧﺪ.
دﻳﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﻮل زوری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺐ ﺣﺎﻛﻤـﺎن ﻣﻲرﻓﺖ و اﻳﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﻲﺷﺪ ﺑﻪ ا
ﻳﻦ زودی آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد. ﺣﺘﻲ در اواﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﺑﻪ ﺣﺪی ﻛﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﻜلات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪ.ﻣﺜلا، ﻧﻘﻴﺐاﻟﻤﻤﺎﻟـﻚ از ﻃـﺮف اداره ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﺗﻬـﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻋﺎﻳﺪات ﺳﻮقاﻟﺪواب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ، وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊآوری آن ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﻮقاﻟﺪواب روﺑﻪرو ﺷﺪ (ﻛﺸﻜﻮل، 21 :4). ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﻣﺴﺘﻐلات ﻣﻴﺪان ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ از دادن ﻛﺮاﻳﻪ ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻜﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺳﻮی وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ و ﻳﺎ داﺧﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ (ﺻﺒﺢ ﺻـﺎدق، 194 :2). ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻫﻤـﻴﻦ ﻫﻤﺮاﻫـﻲﻧﻜـﺮدن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﺣﻜﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺻـﺎدر ﺷﻮد (ﺻﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻋﺎﻳﺪات اداره ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن، 240-15719: 4).
وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﻪ، ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻗﻠﻲﺧﺎن ﺻﻨﻴﻊاﻟﺪوﻟﻪ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﺳـﺦ داد. ﺗـﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ در 27 ﻣﺤﺮم 1326 ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺻـﺪور ﺣﻜـﻢ ﻳﺎدﺷـﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد (ﻫﻤﺎن : 30). ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ، دﺳـﺘﻮر داده ﺷـﺪ ﺗـﺎ «ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺪس ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ ﺷﻴﺪاالله ارﻛﺎﻧﻪ و اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛـﻪ از وزارت ﺟﻠﻴﻠـﺔ داﺧﻠﻪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘلات1 ﻣﻴﺪان ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ را ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﻃﻔﺮه ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده، ﻗﺒﺾ درﻳﺎﻓﺖ دارﻳﺪ …» (ﻫﻤﺎن: 6).
در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان ﻋﻮارﺿﻲ ﺑـﺮ ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ و ﺑـﺎغﻫـﺎ وﺿـﻊ ﻛـﺮد، وﻟـﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را وﺻﻮل ﻛﻨﺪ (ﻛﺘﺎب ﻧﺎرﻧﺠﻲ، 1376: 1/ 178-179). اﺧﺬ ﻋـﻮارض و ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دو اﺷـﻜﺎل داﺷـﺖ: اولاً، ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪﻛﺮدن ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻳـﻦ ﻋﻮارض ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺴﺌﻮلان اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲﺷﺪ، ﺛﺎﻧﻴﺎً، اﺟﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ادارهای ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﻮاﺟﺐ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺷﺪ (ﻧﺪای وﻃﻦ، 115 :4).
اﻋﻀﺎی اوﻟﻴﻦ دوره اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑـﺮای ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪﻛـﺮدن ارﻛـﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗلاش ﮔﺴﺘﺮدهای ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﮔﺮوﻫﻲ و آﺷﻨﺎﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻟﺰاﻣﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ در ﻧﻈﺎم اداره ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻋﻤـﻞ آورﻧﺪ. اﻛﺜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوره اول اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن، ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﮔـﻢﻧـﺎﻣﻲ، از اﻓﺮاد ﺧﻮشﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﻠـﻪﻫـﺎی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *