رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع برنامه ریزی شهری

ماند. بنابراین توجه به این که چه تصمیم گرفته می شود، چه ساخته می شود و کدام فرهنگ را تبلیغ یا تشویق می کند و برکدام شکل و هویت، دست رد می زند و آغوش خود را بر روی چه آینده ای برای شهر و مردم شهر می گشاید، بسیار اهمیت دارد . تعریف مدیریت شهری امروز به گفته لوئیس مامفورد، نظارت برجان مردم شهرها به عنوان جوهره تعریف شهر است . اگر چه برنامه های توسعه شهری ، ساختار آینده شهرها را ترسیم می کند،ولی به جریان انداختن روال مناسب زندگی در شهرها بر عهده مدیریت شهری است .
سلسله مراتب مناسب راه ها، آرامش و آسایش جمعیت، جلوگیری از ورود وسا یط نقلیه گذری به درون محله ها، کاهش سر و صدا و انواع آلودگی ها در سطح محله ها ، نظارت برقیمت ها،گسترش دامنه وسایل حمل ونقل عمومی سالم، آینده نگری در زمینه انواع آسیب های اجتماعی و اقتصادی، مقابله با بحران های طبیعی، نظار ت برحسن انجام برنام ه های تدوین شده برای شهر، حسن تفاهم اجتماعی و ارتقای مودت محله ای از جمله وظایف مدیریت شهرداری هاست.
مدیریت شهری باید به گونه ای باشد که با تغییر مس وولان، برنامه ها به هم نریزد . در حقیقت در این مورد باید مسؤولان شهر تابع برنامه های تدوین شده برای شهر باشند نه آن که با تغییر یک مدیر، برنامه ها مجددًا با تغییراتی که صدمات مالی و زمانی زیادی را بر پیکره شهر وارد می آورد، رو درو گردند . مدیران شهر در عرصه مدیریت خود نباید به اتخاذ تصمیماتی بپردازند که با برنامه های تدوین شده برای شهر مغایر باشد و به مجرد تعویض و تغییر آنان برنامه ها به گونه دیگری آغاز شود. وظیفه اصلی مدیران شهر درحوزه مدیریت خود ، همان گونه که آمد، گره گشایی از مشکلاتی است که رفع آن ها، اهداف تعیین شده در برنامه های شهر را محقق می سازد.
آنان باید سیاست هایی را در پیش گیرند، که ضمن حفظ منافع عمومی شهرها ، تحقق برنامه ها را تسهیل نماید . دراین مورد، نظر به این که کتاب ها و نشریات مختلفی در زمینه دانش مدیریت شهری به بحث می پردازند و وظایف و اهداف آن را برمی شمارند، از اطاله کلام خودداری می شود.

مدیریت شهری در ایران :
قوانین مدیریت شهری در ایران، به مفهوم امروزی خود، تقریبًا راهی صد ساله را طی کرده است . در سال ١٢٨۶ خورشیدی و یک سال پس از گشایش اولین مجلس شورای وقت، سه قانون بلدیه، انجمن های ایالتی و تشکیل ایالات و ولایات به تصویب مجلس وقت رسید . انجمن های بلدی نیز قبل از آن که بتوانن د کاری را از پیش ببرند، بعد ازچهارسال به پیشنهاد دولت وقت منحل گردیدند(احمدی ، 4:1379).در سال خورشیدی نیز قانون بلدیه و تغییر نام آن به شهرداری به تصویب رسید. در سال ١٣١١ تعریض معابر و تخریب دیوارهای کهن، در سال ١٣١۶ ، نقشه جدید تهران و دگرگونی کلی در شهر،در سال ١٣١٨ تصویب آیین نامه پیش آمدگی ساختمان ها در گذرگاه ها، در سال ١٣٢٨ تصویب لایحه قانونی تشکیل شهرداری و انجمن شهر، در سال ١٣٣١ لایحه قانونی ثبت اراضی موات تهران، در سال ١٣٣٩ قانون تملک اراضی برای اجرای برنامه های شهرسازی وخانه سازی، در سال ١٣۴٢ ، اصلاح قانون توسعه و تعریض معابر و زمین، در سال ١٣۴٣ قانون تملک آپارتمانها، در سال ١٣۴۵ طرح جامع تهران، در سال ١٣۵٢ ، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به تصویب مجلس های وقت رسید(حبیبی،1375: 204-200)

در سال ١٣١۶ ، نظام اداری و تقسیمات کشوری، مبتنی بر قانون تشکیل ایالات و ولایات تغییر یافت و به جای آن قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید . براساس این قانون، سلسله مراتب استان، شهرستان، بخش و دهستان توسط استاندار، فرماندار، بخشدار و دهدار به اجرا درآمد . طبق این قانون شهرداری ها به منزله ادارات دولتی بودند و زیر نظر فرماندار به انجام وظیفه می پرداختند. تا سال ١٣١٢ نیز به علت ضعف درتوان مالی شهرداری ها وعدم آشنایی مسئوولان شهرداری و عمران شهری ، توجه کافی به کیفیت کالبدی شهرها معطوف نمی شد.قانون احداث و توسعه معابر و خیابان ها نیزاولین ابزار قانونی درزمینه فعالیت شهرداری ها محسوب می شد(احمدی، ١٣٧٩: 6-5)
از سال ١٣٢٣ تا ١٣۵٧ ، علاوه بر اصلاح تدریجی قوانین مربوط به شهرداری ها و انجمن های شهر، عناصر و نهادهای رسمی جدیدی بر اساس تصمیمات دولت های وقت به چرخه مدیریت شهری ایران وارد شدند که در رأس آن ها باید از سازمان برنامه و بودجه ، وزارت مسکن وشهرسازی ، اتحادیه شهرداری ها و دفاتر فنی استاندار ی ها نا م برد (احمدی، ١٣٧٩: 7)
مدیریت شهری بعد ار انقلاب اسلامی :

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دوران بعد از انقلاب اسلامی نیز در زمینه کار و مدیریت شهرداری ها، قوانین و مقرراتی به تصویب رسید. اگرچه انجمن های شهری نیز در دوران قبل از انقلاب اسلامی به صورتی متناوب درکنار شهرداری ها بود، ولی عملا فعالیت این انجمن ها براساس ضوابط قانونی و با نام شوراهای اسلامی شهر و روستا از دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی آغاز گردید.
در بعضی از کشورهای توسعه یافته ، هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف با اعمال مدیریت واحد و یا مدیریت هماهنگ و یکپارچه و با نظارت و تصمیم گیری نمایندگان مردم در محدوده شهر ، منطقه و یا ایالت به وجود آمده است . معمولا دراین قبیل کشورها ، با تبیین قوانین ، آیین نانه ها و مقررات و با تفکیک وظایف دستگاه های مختلف ، مدیریت شهری تحت نظارت و تصمیم گیری نمایندگان مردم در شوراها ، مجالس و یا پارلمان های محلی ، تا حدود قابل قبولی به هماهنگی لازم در مدیریت واحد شهری دست پیدا کرده اند .
در برخی دیگر از کشورها هنوز مدیریت واحد در شهرها محقق نشده است . طبیعی است که درچنین شرایطی همواره شاهد ناهماهنگی ، تاخیر در انجام پروژه ها و عدم توسعه همگون و متوازن شهر میباشیم . در این قبیل کشورها ، معمولا نقش نظارتی نمایندگان مردم در شوراهای محلی و منطقه ای در شهرها و مناطق نامشخص است . نقش نمایندگان دولت نیز به درستی تبیین نشده است . در حقیقت به درستی معلوم نیست که چه وظایفی به عهده کدام بخش است . نقش همامنگی در اجرا و نظارت در عمل نیز به خوبی تبیین نشده است . بدیهی است اگر هر بخش بدون همامنگی با بخش دیگر و یا هر دستگاه بدون هماهنگی با دستگاه های دیگر عمل نماید شاهد بروز اختلال در پیکره بزرگ شهر و نارضایتی شهروندان خواهیم بود .
در بسیاری از کشورها در زمینه مدیریت شهری ، شوراهای شهر در راس امور قرار دارند و پس از تعیین شهردار ، مسئول نظارت بر نحوه اداره شهر و عملکرد شهردار و شهرداری هاست . بطوریکه کلیه سازمانهای مرتبط با عمران شهری و غیره که در زمینه تامین رفاه مردم مشغول به فعالیت می باشند ، تحت نظر شورای شهر عمل می نمایند . همانطور که می دانیم در زمینه اجرای طرحهای شهری که برای اجرا شدن در طی مراحلی به مدیران شهری واگذار میگردند ، تنها مکان و متولی اجرا ، شهرداریها می باشند .
مقایسه ایران با سایر کشورها از حیث مدیریت شهری:
یعنی اینکه کل فرایند برنامه ریزی شهری و پس از آن مدیریت شهری با تمام تجدید نظرها ، اصلاحات و تغییر قوانین و مقررات شهرداریها می باشند . حال مسئله این است که آیا شهرداری ها که در حال حاضر اصلی ترین و مهم ترین سازمان در زمینه مدیریت شهری در دنیا می باشند ، توانسته اند در کشور ما نیز به رسالت خود جامه عمل بپوشانند .
مقایسه ایران و ژاپن :
برای روشن شدن تفاوت های ساختار مدیریت شهری بین ایران و ژاپن، جدول زیر جهت بیان شرح وظایف شهرداری توکیو تحت مدیریت واحد و مقایسه آن با سازمان های فعال در زمینه مدیریت شهری در ایران عنوان می گردد :
شرح وظایف شهرداری توکیو
سازمان های متولی آن در ایران
اداره امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی )
حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی
سازمان محیط زیست ، اداره کل منابع طبیعی ، سازمان حفاظت از جنگلها و مراتع ، ستاد مبارزه با آلودگی هوا در شهرداریها
برنامه ریزی شهری در سطح جامع و تفصیلی بر اساس جدیدترین روشهای برنامه ریزی
وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور ، شورایعالی معماری و شهرسازی ( تدوین برنامه وسیاستها درمرکزوبدون اطلاع شهروندان )
تدوین طرح های جلوگیری از سوانح
ستاد جلوگیری از سوانح غیرمترقبه ( وزارت کشور در مرکز )
حمل و نقل انبوه مسافر با اتوبوس و مترو
شهرداری
تامین خدمات آتش نشانی
شهرداری
رسیدگی به امور بهداشتی و جلوگیری از شیوع امراض و مدیریت بیمارستانها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *