رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع توسعه پایدار شهری

ابزارهایی تلقی می شوند که مدیریت شهر می تواند با استناد به آن ها به تحقق اهداف خود نقش بپردازد. لذا قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود. به تعبیر بهتر بازیگران و عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان رادر اداره امور مشارکت دهند .
در بررسی قوانین و مقررات شهری در ابعاد شهرسازی مدیریت شهری و شیوۀ اداره امور شهر روبروست. لذا می توان گفت در سطح کلان و ملی چه در فرایند تهیه، تدوین و تصویب قوانین و چه در واگذاری و تفویض امور به سطوح خرد و محلی چه مراحلی را گذرانده است و آیا حقوق و وظایفی که در قوانین در نظر گرفته می شده در جهت ارتقاء و بهبود بوده یا گامی به عقب برداشته شده است؟
اهمیت و ضرورت موضوع:
شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری نقش بسیارمهم و تعیین کننده دارد . از دیدگاه دیگر ، می توان مدیریت شهری را درمسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد. این مورد ، بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ، می تواند در بهبودسکونتگاه های انسانی وپایداری توسعه شهری، مهمترین نقش را ایفا کند . زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کننده برنامه های شهری از کارآیی مدیریت شهری نشأت می گیرد .گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نموده است. علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزی شهری یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ای بر عوامل سازنده شهری دارد، مدیریت شهری است. اگر شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید.رشد سریع شهرها در کشورهای در حال توسعه، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی را به وجود آورده است مانند فقر زیاد در شهر، مسکن نامناسب و خدمات اصلی شهر، بیگانگی شهروندان از هم، به وجودآمدن زاغه و مسکن غیرقانونی، سیستم حمل و نقل ناکافی و نبود امکانات شهری و… است. دو راه حل برای برخورد با این مساله وجود دارد: 1- کاستن فشار جمعیتی در شهرها از طریق جلوگیری از مهاجرت به شهرها و کاهش زاد و ولد 2- بهبود مدیریت شهری (ثانی نژاد، 14:1381 ).
رهیافت های مشکلات شهری تا حد زیادی به مدیریت کارآمد شهری بستگی دارد. مدیریت شهری یک مفهوم فراگیر است و هدف از آن تقویت سازمان های دولتی و غیر دولتی برای شناسایی برنامه ها و سیاست های گوناگون و پیاده سازی آنها با نتایج بهینه است. بنابراین واکنش کارآمد در برابر با مشکلات و موضوعات شهرها به منظور فعال کردن، چالشی است که مدیریت شهری با آن مواجه است (سازمان اجرایی شهرداری ها، 1382، 25).
به دیگر سخن، شهرهای ما دارای قوانین ، آیین نامه ها و مقرراتی از نظر شهرسازی بوده اندکه مصوبات بسیاری از آن ها به دهه های بسیار قبل باز می گر دد، که نه شهر نشینی در ایران دارای چنین وسعتی بودو نه شهرداری ها آنچنان بودند که نیازمند وضع قوانین و مقررات شهری جدیدی باشند تا در سایه آن ها اداره امور شهرها را به نحوی درست و با بهره وری مناسب به پیش ببرند . دارا بودن برنامه ، سازماندهی تشکیلاتی،استفاده از نیروهای متخصص و تأمین بودجه های مورد نیاز نیز نیازمند بهبود مدیریت شهری است تا بتواند شهرهای امروزی ما را بخوبی اداره کند . در چنین مواردی،کشور شاهد آن بوده است که مدیریت شهری در کشور ما به طور عمده در برابر باری از مشکلات ساختاری و تشکیلاتی ، تخصصی و بودجه ای ، در اد اره امور شهرها درتنگنا قرار داشته و در سایه این تنگنا ، مشکلات شهرهای ما نه تنها به نحو قانونمندانه ای حل نشده ، بلکه توان های موجود آن ها را نیز به هدر داده و مشکلات را به صورت لاینحل باقی گذارده است.
مرور ادبیات تحقیق :

لطفی و همکاران (1388) در مقاله ای با عنوان «مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان» به بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد .از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد .به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،”حقوق شهروندی”اطلاق میشود.
لاله پور و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان «ساختار مدیریت شهری ایران با تاکید بر تحولات کالبدی شهرها» که یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که، تمرکز گرایی در ساختار مدیریتی کشور، منجر به محدودیت اختیارات مدیریت شهری در موضوعات شهری گردیده است. در این ارتباط، بررسی ساختار مدیریت شهری ایران، نشانگر غلبه عناصر حکومتی و دولتی در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و مدیریت فضایی شهرها و ضعف جایگاه ذاتی شهرداری و شورای شهر در فرآیند مدیریت شهری است.نتایج حاصل از بررسی وظایف رسمی عناصر مدیریت شهری و قلمرو فضایی آن ها: حاکی از وجود ناهماهنگی ها و تفرق هایی در ساختار مدیریت شهری است. این تفرق ها در عرضه هدایت و کنترل تحولات کالبدی-فضایی شهرها در حوزه هایی چون مدیریتی، سیاسی، قلمرویی و سیاستی مورد بحث قرار گرفت است.
عزیزی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان « بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهر تهران» از یافته ها اینگونه برمى آید که مدیریت کلانشهر تهران، در عرصه هاى مختلف فعالیت، توسط نهادهاى مختلف صورت مى گیرد که موجب تشت و موازى کارى در این زمینه گردیده، و مشکلات کنونى مدیریت این کلانشهر را موجب گردیده است. به نظر مى رسد براى بهبود وضعیت فعلى مى باید فعالیت ها و وظایف مدیریت شهر که در حال حاضر بین اجزاى مختلف این سیستم به صورت ناهمگون توزیع گردیده و به عدم یکپارچگى و تفرق عملکردى منجر مى گردد، به صورت هدفمند و با برنامه ریزى و سازماندهى موثر، به نهادها تفویض گردد تا از تفرق و چندپارگى در این زمینه ها جلوگیرى گردد. نتایج حاصله حاکى از این است که فارغ از معیارهاى مذکور، از نظر صاحبنظران این رشته، ابزارهاى اداره امور کلانشهر تهران، به ترتیب اهمیت بر یکپارچگى مدیریت شهرى به صورت زیر اولویت بندى مىشوند.
قوانین ومقررات (میانگین 3.52)
سازمان و تشکیلات(میانگین 2.85)
منابع انسانى(میانگین 1.83)

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع مالى (میانگین 1.8)
حسین زاده دلیر و همکاران (1390) در مقاله ای با عنوان « مدیریت شهری در شهرهای میانی ایران» به بررسی نقش شهرهای میانی در توسعه منطقه ای و توسعه پایدار شهری، اهمیت و ضرورت مبحث مدیریت شهری و مسائل و مشکلات مربوط به آن در شهرهای میانی تجزیه و تحلیل گردد.
صرافی، مظفر (1385) در پژوهشی با عنوان «تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور» به مطالعه در مرود برقراری شرایط و زمینه های لازم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرارگرفتن برمدار قانونمداری است. قانونمداری مبتنی بر تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و تکالیف دوسویه شهروندان و مدیریت شهری را روشن می نماید و هدف آن سامان بخشی به زندگی شهری و فعالیت های مدیریت شهری است. در این نوشتار سعی می شود ضمن تحلیل و تشریح مفهوم، پیشینه و خاستگاه شهروندی جایگاه آن در قوانین و مقررات شهری کشور واکاوی شده و ارتباط آن بامدیریت شهری نیز تبیین گردد.

شیعه، اسماعیل (1382) در تحقیقی با عنوان « لزوم تحول مدیریت شهری در ایران» در این مقاله که به لزوم تحول در مدیریت شهر های ایران می پرداز د، در ابتدا مشکلات شهرهای امروزی ایران و تنگناهای موجود آن برشمرده می شو د . سپس با بررسی مبانی نظری در عرصه های شهرسازی و مدیریت شهر ی ، اهداف مدیریت شهری در دنیای امروز مورد بررسی قرار می گیرد . آنگاه به چگونگی فایق آمدن شهرداری های کشورهای صنعتی بر مشکلات خود پرداخته شده و به اقداماتی که آنان در عرصه های مدیریتی خود به منظور ارتقاء سطح شهرسازی و رفع مشکلات شهرها انجام داده اند ، اشاره می نماید . در نتیجه گیر ی، ضمن تأکید بر تخصصی کردن مدیریت شهری و تحولاتی که در این عرصه باید معمول گردد ، به لزوم تحول در قوانین و تشکیلات مدیریت شهری به منظور بهبود ساختار کا لبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها اشاره شده و به پیشنهاد برای بهبود وضعیت آن ها پرداخته می شود.
دهقان نیری و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان « تحلیل و توصیف نظام مدیریت شهری اصفهان در صدر مشروطه» این نوشتار با مراجعه به منابع عصر مشروطه، روند شکل گیری و آغاز به کار اداره بلدیه اصفهان، بسترهای اجتماعی، چالش ها و موانع آغازین آن را بررسی کرده و نگاه مردم به این نظام مدیریت شهری نوین و اقدامات کارگزاران این نهاد نوپا را برای تثبیت موقعیت و اعتبار آن در میان سایر مراکز قدرت ارزیابی می کند.
آیادیان و همکاران (1391)در مقاله ای با عنوان « موانع تاریخی رشد مدیریت شهری در دوره اول مشروطه، تجربه انجمن های بلدی» جنبش مشروطه ایران علاوه بر این که از نظر فکری و سیاسی نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود، از دیدگاه اجتماعی نیز فصلی نو در باب مناسبات زندگی اقشار شهرنشین به همراه آورد. مهم تر ین تجلی گاه این موضوع شکل گیری انجمن های بلدیه و ادارات بلدی بود که مقدمه ای بر شکل گیری شهرداری های جدید به شمار می آمد. پرسش اصلی مقاله این است که علت عمده ناکارامدی نظام مدیریت شهری در دوره مشروطه اول چه بود . برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و نتیجه تحقیق این است که نبود اخلاقیات لازم برای زندگی اجتماعی از مهم تر ین موانع شکل گیری ساختارهای نوی مدیریت شهری بوده است.
پرهیزکار و همکاران (1390)در تحقیقی با عنوان «چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تاکید بر توسعه پایدار شهری» این مقاله در پی تحلیل نظام مدیریت شهری در ایران با بهره گیری از قوانین مورد عمل و چشم انداز آتی آن با استناد به رویکرد دولت می باشد و در ادامه باتوجه به سلسله مباحث و موضوعات پیرامون توسعه پایدار شهری، افق آتی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار تحلیل و ارزیابی گردیده است و نتایج حاصل از این مقاله تحلیلی و توصیفی نمایانگر این موضوع است که تغییر نظام مدیریت شهری تمرکز گرا به سوی نظام مدیریت غیر شهری متمرکز ، لاجرم بایستی بر اساس رویکرد توسعه پایدار شهری باشد.
اهداف تحقیق :
شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری در دوران باستان، دوران اسلامی تا قبل از انقلاب مشروطیت
شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری در دوره مشروطیت
شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری در دوره بعد ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *