سطح معنی داری

افزایش میزان تحصیلات و سلامت جسمی میزان سلامت روانی نیز به احتمال ۹۹ درصد افزایش می یابد اما با سن رابطه منفی و معنی داری درسطح ۹۹ درصد دارد. یعنی افزایش سن باعث کاهش سلامت روانی میشود. نتایج در جدول(۱۴) آمده است.
این یافته ها را تحقیقات دیگر تأیید می کنندازجمله(کاوه فیروز۱۳۹۰)،(مورای و همکارانش).
( لوکاس ۱۳۸۱- ۷۸ ).( مختاری ، قاسمی ۱۳۸۹) .

جدول-۱۴ بررسی رابطه بین سلامت روانی و متغیرهای پیش بین تحقیق
متغیر پیش بین
مقیاس
متغیر ملاک
مقیاس
نوع ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد افراد خانواده
فاصله ای
سلامت روانی
فاصله ای
پیرسون
۰۰۸/۰-
سن
فاصله ای

پیرسون
**۱۷۹/۰-
تحصیلات
ترتیبی

اسپیرمن
**۲۴۸/۰
تعداد فرندان بدنیا آمده
فاصله ای

پیرسون
۰۵۷/۰-
تعداد فرزندان
فاصله ای

پیرسون
۱۰۱/۰-
سلامت جسمی
فاصله ای

پیرسون
**۳۸۹/۰

(* معنی داری درسطح ۰۵/۰ ** معنی داری در سطح ۰۱/۰)
۴-۲-۲- فرضیه ۲: بین ویژگی های جمعیتی، اجتماعی واقتصادی (سن، ، تحصیلات، وضع فعالیت، تأهل، محل سکونت ، بعد خانوار و تعداد فرزندان) با سلامت جسمانی رابطه وجود دارد
متغیر سلامت جسمی با دوازده گویه و در سطح شبه فاصله ای(طیف لیکرت) اندازه گیری شده است و رابطه آن با متغیرهای سن، تعداد افراد خانواده، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان بدنیا آمده، تعداد فرزندان و سلامت روانی مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج بدست آمده ازتحلیل رابطه بین سلامت جسمی با متغیرهای پیش بین نشان میدهد که متغیرهای تحصیلات و سلامت روانی رابطه مثبت و معنیداری با سلامت روانی در سطح ۹۹ درصد با سلامت جسمی دارند و متغیرهای سن، تعداد فرزندان بدنیا آمده و تعداد فرزندان زنده رابطه منفی و معنی داری در سطح ۹۹ درصد با سلامت جسمی دارند. نتایج در جدول(۱۵) آمده است.
این یافته ها را تحقیقات دیگر تأییدمی کنند ازجمله(کاوه فیروز۱۳۹۰)و(استراس و همکارانش ۱۹۹۲). (مختاری ، قاسمی ۱۳۸۹)
رسینک و همکاران ۱۹۹۷در سال در پژوهشی نشان دادند که برنامه های توانمند سازی که در بر گیرنده فعالیتهای جسمی ، خانواده محور و جامعه محور باشد به توانمندی سالمند به طور معنی داری کمک خواهد کرد.
جدول-۱۵ بررسی رابطه بین سلامت جسمی و متغیرهای پیش بین تحقیق
متغیر پیش بین
مقیاس
متغیر ملاک
مقیاس
نوع ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد افراد خانواده
فاصله ای
سلامت جسمی
فاصله ای
پیرسون
۰۱۱/۰
سن
فاصله ای

پیرسون
**۲۹۱/۰-
تحصیلات
ترتیبی

اسپیرمن
**۳۶۳/۰
تعداد فرندان بدنیا آمده
فاصله ای

پیرسون
**۲۵۰/۰-
تعداد فرزندان
فاصله ای

پیرسون
**۲۰۸/۰-
سلامت روانی
فاصله ای

پیرسون
**۳۸۹/۰

(* معنی داری درسطح ۰۵/۰ ** معنی داری در سطح ۰۱/۰)
همانطور که خلاصه مدل در جدول(۱۶) آمده است در بررسی متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی، متغیرهای که در بعد فاصله ای اندازه گیری شده بود به همراه متغیر وابسته سلامت جسمی که با ۱۳ گویه در یک طیف اندازه گیری شده بود وارد تحلیل رگرسیونی گام به گام شد.

جدو ل شماره- ۱۶ خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی
مدل
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
۱
۳۸۹/۰
۱۵۱/۰
۱۴۹/۰
۹۸/۳
۲
۴۷۱/۰
۲۲۲/۰
۲۱۸/۰
۸۲/۳
۳
۵۱۲/۰
۲۶۲/۰
۲۵۶/۰
۷۲/۳
۴
۵۲۲/۰
۲۷۳/۰
۲۶۵/۰
۷۰/۳
جدول شماره- ۱۷ متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب
متغیر
ضریب استاندار نشده
خطای استاندارد
ضرایب استاندارد شده
t
Sig.
ضریب ثابت
۸۸/۳۰
۵۰/۲

۳۱/۱۲
۰۰/۰
سلامت روانی
۳۸۹/۰
۰۶۲/۰
۲۹۱/۰
۲۴/۶
۰۰/۰
تحصیلات
۴۷۷/۰
۱۱۳/۰
۲۱۱/۰
۲۳/۴
۰۰/۰
سن
۱۱۱/۰-
۰۲۷/۰
۱۸۸/۰-
۱۳۰/۴-
۰۰/۰
تعداد فرزندان
۱۹۸/۰-
۰۸۵/۰
۱۱۴/۰-
۳۴/۲-
۰۲/۰

نتایج بدست آمده ازتحلیل رگرسیونی گام به گام درجدول شماره( ۱۷)نشان داد که چهار متغیر سلامت روانی، تحصیلات،سن و تعداد فرزندان به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر سلامت جسمی پاسخگویان بوده است، که ۳/۲۷ درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین می نماید.
در گام نخست متغیر سلامت روانی وارد تحلیل شده است که حدود ۱/۱۵ درصد از تغییرات مربوط به سلامت جسمی را تبیین می کند و با توجه به مقدار ضریب بتای آن به عنوان تأثیرگذارترین متغیر بر سلامت جسمی مطرح است.
در گام دوم متغیر سطح تحصیلات وارد تحلیل شد که حدود ۱/۷ درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته تحقیق را تبیین می نماید و باتوجه به ضریب بتا دومین متغیر تأثیرگذار است.
در گام سوم متغیر سن وارد شده که حدود ۴ درصد از تغییرات مربوطه را تبیین می نماید اما بررسی ضریب بتا نشان میدهد که این متغیر تأثیر منفی بر سلامت جسمی افراد دارد.
و در نهایت متغیر تعداد فرزندان وارد تحلیل شد که حدود ۱/۱ درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید و مانند سن تأثیر منفی بر سلامت جسمی افراد دارد. سایر نتایج در جدول(۱۸) آمده است.
همانطور که درجدول شماره (۱۸) ملاحظه میگردد نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر سلامت روانی پا
س
خگویان از تحلیل رگرسیونی گام به گام استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که سه متغیر در مجموع ۱/۱۸ درصد از عوامل مربوط به سلامت روانی را تبییین می نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *