پایان نامه کارشناسی ارشد : سنخ شناسی ساختار سازمانی مدرسه

وقتی که ا بعاد بوروکراتیکی وحرفه ای سازمان بایکدیگر ترکیب می شوند ، چهار ترتیب ساختاری برای مدارس ایجادمی کند: (ویبری ، استبدادی ،حرفه ای وآشوبی ) .

الگوی حرفه ای

بالا             پایین

ویبری           استبدادی           بالا

الگوی بروکراتیک

حرفه ای         آشوبی             پایین

 

شکل 5 ـ 2 سنخ شناسی ساختار سازمانی مدرسه

مدرسه نوع اول ، سازمانی است که درآن حرفه ای شدن ودرجه بوروکراتیک مکمل هم بوده وهردودرسطح بالایی قراردارنداین الگو مشابه نوع ایده الی است که ویبر آن را توضیح دادوازاین روآن را ساختار ویبری می نامیم . درمدرسه نوع دوم ، خصائل قوی وخصائل حرفه ای ضعیف است . از این رواختیار براساس مقام و سلسله مراتب قراردارد اطاعت منضبط ازقوانین ،آیین نامه ها و دستورات اصل اساسی کار است  قدرت تمرکز یافته ورویه ها بصورت سرد وخشن بکار گرفته می شوند شخص مافوق همیشه حرف آخررا می زنداز بسیاری جهات این ساختار شبیه بروکراسی تنبیه مدار گلدنر1 ( 1954) می باشد . این ساختاررااستبدادی می نامیم. درمدرسه  نوع سوم که تصمیم گیری مشترک بین مدیران سلسله مراتبی وکارکنان حرفه ای را موردتأکید قرار می دهد  به طور خلاصه تصمیمات راکسانی می گیرند که دانش وتخصص کافی برای این کار راداشته باشند این ساختار را ساختارحرفه ای می نامیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1.Gouldner , A .

سرانجام مدرسه نوع چهارم بوسیله درجه پایینی ازبوروکراتیزه وحرفه ای شده مشخص می شودکه ساختار  آشوبی نامیده می شود . از این رو بی نظمی وتضاد از مشخصه فعالیت های روزمره است  ناسازگاری وتضاد و نا کارآمدی، به طوراحتمالی ساختار آشفته را فرا می گیرد همواره  فشارهایی قوی برای سوق دادن سازمان به سوی بالاخواهند گرفت تابه سوی یکی دیگر از انواع ساختارهای حرکت کنند .

این سنخ شناسی ، 4 نوع ساختارمدرسه ای بالقوه راکاملاً متفاوت ازیکدیگر هستند و احتمالاً نتایج متفاوتی برای معلمان ودانش آموزان  یکسان دربردارند نشان می دهد . به عنوان مثال هنری کولسار1 (1967) دریافت که احساس ناتوانی در دانش آموز به طور قابل توجهی در ساختار مدرسه استبدادی بیشتر از ساختار مدرسه حرفه ای می باشد. وین هوی2 وایشروود (1973) نتایج یکسانی رادرمورد معلمان دونوع ساختار مدرسه ای کشف کردند . رویهم رفته احساس ناتوا نی میان معلمان ساختارهای استبدادی خیلی بیشتر از ساختارهای حرفه ای بود . اما معلمانی که از لحاظ اجتماعی وسازمانی سازگار هستند(آنهایی که خودشان رابه ترتیب با ارزشها واهداف سازمان وفامیل ودوستان می شناسند ) در ساختار استبدادی نسبت به معلمانی که از جهت حرفه ای سازگارند احساس ناتوانی کمتری دارند. نوع ساختار سازمانی مدرسه ممکن است بر موفقیت دانش آموز تأثیر بگذارد . تحقیق براون(1994)، اندرسون3(1971) ومک کی4 (1964) پیشنهاد می کند که احتمالاً ساختارهای بروکراتیک سطح بالا ممکن است در موفقیت وابتکار دانش آموز تأثیر منفی داشته باشد . در آخر ، مدرک به افزایش تخصص کردن ( الگوی حرفه ای ) ومتمرکز کردن ( الگوی بروکراتیک ) ادامه می دهد که خفیف هستند اما به طور منفی مرتبط هستند هال5 (1991) . (میرمحمدسیدعباس زاده ،1387: 134) .

تغییر ساختارهای مدرسه : طبقه بندی ساختارهای مدرسه در این چهار نوع ساختاری مفید به نظر می رسد در حقیقت سنخ شناسی می توا ند به عنوان یک اساس برای یک نظریه توسعه مدرسه اجراشود.ساختارهای آشوبی غیر موثر بوده ومورد مناسبی برای عملکرد فوری هستند.هیاتهای آموزش درنظم دادن به بی نظمی موجودهم درداخل وهم درخارج تحت فشارهای زیادی خواهند بودپاسخ ساختارهای آشوبی غیرموثر بوده وموردمناسبی برای عملکردفوری هستندهیاتهای آموزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Kolesar,H.              2.Hoy, W.K            3. Anderson , B            4. Mackay , D            5. Hall ,R . H.

نوعی رهبری جدید است که برای بدست آوردن نظم به رویه های کاملاً بروکراتیک استبدادی است و به نظر می رسدکه ساختارهای نامنظم به سوی استبدادی حرکت خواهند کرد . ساختارهای استبدادی مکانیزه هستند قدرت واختیار به شدت دریک ساختارسازمانی به هم پیوسته قرار       می گیرند مدیران به تصمیم گیریهای تک بعدی می پردازند و از معلمان هم انتظار می رود که بدون هیچ سوالی از دستورات آنها تبعیت کنند . گام منطقی بعدی درتوسعه تکاملی ساختارمدرسه درجهت ترکیب ساختارویبری است که نیروهای تمرکزی و تخصصی به تعادل می رسند ویژگیهای بروکراتیکی سلسله مراتب، قوانین ،رویه هاو ضوابط سخت وخشک قابلیتهای فنی وتخصصی معلمان راتکمیل می کند . مدیران ومعلمان با تمرکز برروی علایقی که مشترک هردوگروه است وباتعهد به یک مجموعه واحد از اهداف مشترک درتصمیم گیری مشارکت می کنند. تضاد بین معلمان ومدیران محدود می شود تأثیر گذاری مدرسه بالا می رود وعملکرد چنین ساختاری دریک محیط ثابت وساده بیشترین تأثیررا دارد (میرمحمدسیدعباس زاده ،1387: 135). هراندازه که کار تدریس حرفه ای تر شود ، تعدادکمی از ساختارهای مدرسه ممکن است از ساختار ویبری به ساختار حرفه ا ی تبدیل شوند. ساختار حرفه ای ، بدون انسجام متغیر وغیر رسمی است معلمان رسمی عهده دار تصمیم گیری ها هستند در واقع معلمان منبع اصلی قدرت هستند در نهایت ، تأثیر گذاری چنین سازمان هایی تقریباً فقط بستگی به مهارت ، تعهد و خدمت به معلمان دارد . سازمان های حرفه ای نیروی بالقوه ای برای تأثیر گذاری بالادر یک محیط ثابت و پیچیده دارند (همان منبع : 136) .

مفهوم پیوند سست درمدارس توجه به سوی ابهام در اهداف ، تکنولوژی های آموزشی نامشخص ، حضور و مشارکت متغیر، مشکلات هماهنگی وساختاری که اغلب  از پیا مد های آموزشی به دور مانده است فرا می خوا ند . ترکیب مجزای بوروکرا سی و ساختاری ، نتایج مهمی را برای عملکرد سازمانی و کیفیت در مدارس به همراه دارد (همان منبع : 557) .

جامعه به هیات امنای آموزش وپرورش اعتمادکرده است که آنها هم به نوبه خودبه معلمان اعتمادکرده ا ند.

این مبادله چند  طرفه اعتماد با یک اعتماد و اعتقاد دا ئمی به وسیله فراگرد تعلیم وتربیت حمایت می شودکه مقامات رسمی مدرسه نیز بوسیله آن بعنوان حرفه ای ها به رسمیت شناخته می شوند.

انواع ساختارهای مدرسه و مشخصات آ نها در جدول زیر :

پایان نامه

مشخصات سازمانی     

 

ساختار نامنظم

 

ساختار استبدادی     ساختار ویبری      ساختار حرفه ای  
اصل انسجام هیچ اهداف رسمی

و قدرت بروکراتیک

قدرت حرفه ای

و قدرت بروکراتیک

قدرت حرفه ای
اهداف نامربوط مجموعه ای واحد ازاهداف مشخص ورسمی مجموعه ای واحد ازاهداف مشخص مجموعه ای متعدد ازاهداف
منبع اصلی قدرت سیاسی بوروکراتیک بوروکراتیک وحرفه­ای حرفه ای
فرآیند تصمیم گیری فرد گرایانه

غیر منطقی

مافوق، زیردست                                 ومنطقی حل مشکلات به              صورت منطقی افقی منطقی و فزاینده
هماهنگی هیچ اعمال مدیریتی استانداردسازی استاندارد سازی
دستور العمل   قوانین وبرنامه ها حرفه ای دستورات آموزش
سطح موردانتظار تضاد بالا متوسط محدود پایین
پیوند ضعیف تنگاتنگ به طور متوسط ضعیف
کارآیی پیش بینی شده پایین متوسط بالا بالا
محیط مورد انتظار پویا ومخالف ساده وثابت ساده وثابت پیچیده

             

جدول 2 ـ 2

16 ـ فرهنگ وجو مدارس : دودیدگاه معاصر برای آزمودن ویژگی خاص مدارس به شمار می روند ، آنها تا حدودی بایکدیگر رقابت می کنند و تا ا ندازه ای هم مکمل یکدیگر هستند .

فرهنگ مدرسه ای می توانند به وسیله تحلیل نمادها ، حقایق وجودی آنها ، مراسم آداب و تشریفات ، شمایل ها، و قهرمان ها و اسطوره ها ، شعائر مذهبی و ا فسانه های آنها تعبیر و تفسیر شوند .

جو سازمانی مدرسه یک ویژگی نسبتاً پایداری  است که در مجموع ادراکات معلمان از رفتار سازمانی آشکار شده است . جومدارس را می توان از چندین نقطه نظر مساعد ملاحظه نمود ؛ سه دیدگاه مفید عبارت از : باز بودن ، رفتار ، سلامت روابط بین اشخاص و ایدئولوژی های کنترل دانش آموز هستند .

آزادی وسلامت یک مدرسه با تعدادی از نتایج مهم سازمانی ارتباط داردکه شامل ادراک ومفاهیم اثربخش مدرسه و پیشرفت دانش آموز می شود(میر محمدسید عباس زاده،1387:  231 و 232 ) .

17 ـ فهرست سلامت سازمانی ( OHI ) 1  

سلامت سازمانی مدارس متوسطه ، بوسیله هفت الگوی تعامل مشخص درمدارس تعریف شده است . این اجزاء مهم ، هم نیازهای ابزاری وبیانی سیستم اجتماعی رادر نظر داشته وهم سه سطح مسئولیت وکنترل درداخل مدرسه را نمایندگی می کند .

سطح نهادی برحسب یگانگی مدرسه (تمامیت سازمانی) مورد آزمایش قرار می گیرد ، یعنی یگانگی نهادی عبارت از توانایی مدرسه برای تطابق با محیط وسازش باروشهایی است که سلامت برنامه آموزشی راحفظ کند . مدارسی که دارای یگانگی هستند از تقاضای غیرمعقول والدین ومحل در امان می باشند . بعضی از شهروندان در هیئت امنای مدرسه نفوذ دارند .

4جنبه کلیدی در سطوح مدیریت مورد توجه است : ( نفوذ مدیر ، رعایت ، ساختدهی وحمایت به

وسیله منابع ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Optimum   Health   institute

 

نفوذ مدیر عبارت از توا نایی وی در تأثیر روی تصمیمات مافوق ها است .

رعایت عبارت از رفتار مدیری است که باز ، دوستانه وحمایتگر می باشد .

در حالی که ساختدهی رفتاری است که مدیر به طور واضح انتظارات کار ، استانداردهای عملکرد و رویه ها را صراحتاً تعیین می کند مدیر برای کارهای مورد نظر برنامه زمانبندی درست می کند .

حمایت بوسیله منابع عبارت از میزان تهیه مواد ووسایل لازم و مورد درخواست معلمان است (نیاز ابزاری) .

تأکید برروحیه ومسائل علمی ، دوعنصر کلیدی در سطح فنی هستند. روحیه عبارت از اطمینان، همدردی، اعتماد واحساس انجام کار است که هیئت آموزشی رادر بر می گیرد (نیاز بیانی )  .

تأکید برمسائل علمی نیز از طرف دیگر ، عبارت از فشار مدرسه برای کسب موفقیت دانش آموزان است (میرمحمدسیدعباس زاده ،1387: 260 و263) .

انسان گرایی در ایدئولوژی دانش آموز کنترل همان قدر که به کارآیی معلم مربوط می شود به پیامد های دانش آموزی نظیر خود شکوفایی بیشتر ، ازخود بیگانگی کمتر وکیفیت بهتر اززندگی مدرسه ای نیز بستگی دارد .سه استراتژی مکمل برای ایجاد تغییر سازمانی شامل: دوره بالینی (کلینیکی) ، یک رویکرد رشد محور ویک طرح تغییر هنجار می باشد .

18 ـ کیفیت واثربخشی مدارس

اثربخشی سازمانی وکیفیت ، مفاهیم کلیدی در نظریه سیستم باز هستند . الگوی هدف والگوی سیستم  دو منبع نظری برای قضاوت وانجام عملیات ضروری درجهت کاربردی اثربخشی مدرسه هستند .دریک الگوی هدف ، مدارس درصورتی اثربخش هستندکه نتایج فعالیت هایشان اهداف سازمانی شان رامحقق ساخته یا در برگیرد .در یک سیستم منبع مدارس زمانی اثربخش هستند که موقعیت مذاکره ای مساعدی را ضمانت می کنند وسهم نامتناسبی از منابع ارزشمند و نادر بدست می آورند .

سه شاخص بازده عملکرد مهم مدارس : ( موفقیت علمی، رضایت شغلی  وا ثربخشی سازمانی )

قابل مشاهده می باشند .بحث های علمی کیفی جای خودرا به تحلیل های نظری در اثربخشی

سازمانی می دهد ا ماساختار مکمل هستند و نه متضاد .

کیفیت مدارس عمده ترین تعریف کاربردی کیفیت درحدی است که یک محصول یایک خدمت انتظارات مشتریان وارباب رجوع را برآورده سازد یا ازآن فرا تر رود  .

ازدیدگاه یک سیاست گذار، یک  مثال برای شرایط آموزشی درجه ای است که درآن فراترمی روند بنابراین محققان ودست اندرکاران به کیفیت بازده هاعلاقه بیشتری نشان می دهند مدیریت کیفیت فراگیر TQM ، رایج ترین مثال از جنبش کیفیتی می باشد . پیشوایان برجسته جنبش TQMازجمله ادوارددمینگ1 (1986) ،جوزف جوران2 (1989)،کائودایشیکا3 (1985)،ریچاردهاکمن وروس وگمن4  (1995)  معتقدند که هدف اصلی سازمان ها ، بقا است .

مدیریت کیفیت فراگیر :  باربارا اسپنر5(1994)،  6 TQMرا به عنوان مجموعه جامعی از ایده های مدیریتی که به کیفیت درسازمان ها تأکید ورزیده وآن را ارتقاء می بخشدوهدفش این است که کیفیت اداری را مقدم برسازمان ها بدارد وآنچه برای اثربخشی وبقای سازمان حیاتی تر است این است که یک موقعیت سازگارباالگوی سیستم ـ منبع اثربخشی سازمانی بوجود آورد (میرمحمدسیدعباس زاده،1387: 400). تمرکز اصلی مشتری درمدارس برآوردن نیازهای عاطفی وآموزشی دانش آموزان می باشد. استفاده از روشهایی مثل گروه بررسی وگروههای کانونی ، فعالیت های مدیران ومعلمان مدرسه از جمله جمع آوری اطلاعات در مورد نیازهای دانش آموز واستفاده اطلاعات برای تغییرماهیت یاطراحی برنامه های آموزشی وفوق برنامه ای جدیدمی باشد (همان منبع: 401 )  .

متداول ترین روش دستیابی به کیفیت، مدیریت کیفیت جامع می باشد . مدارس کیفی بهبود مداوم یادگیری وتدریس رابه عنوان هدفشان درنظر دارند . مدیران مدارس کیفی ، با تبدیل فرهنگشان به فرهنگ واحدی که به همکاری ، اعتماد ، آزادی ، بهبود مداوم تأکید دارد مدارس خود را هدایت ورهبری می کنند (همان منبع: 376 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. Juran , j.A.M . 3. Kiewra , K.A .  1.  Deming, W.E.
  2. Hackman, j,R,and wageman,R. 5.Spencer,B.A

6.Total  quality    Management

 

برونداد مدارس ، تابعی ازساختار ، افراد ، هماهنگ و خط مشی می باشد درعین حال که نیروههای

محیطی آنها راتحت فشار قرار می دهد مسائل مربوط به اثر بخشی وکیفیت سازمانی نشان دهنده

چالشهای بنیادی نسبت به مدیریت مدارس می باشد. درالگوی سیستم باز ، برونداد مدرسه عبارت

ازعملکردهای دانش آموزان ، معلمان و مدیران می باشد.تمامی این ها می توانند به عنوان شاخص

اثربخشی سازمان مورد استفاده قرارگرفته و مورد ارزیابی قرار گیرند (همان منبع: 563) .

اگر چه اثربخشی و کیفیت ، مترادف یکدیگر نیستند اما هر دو واژه هایی هستند که برای ارزیابی

تمامی جنبه های سیستم مورداستفاده قرارمی گیرند.اندازه گیری ساده نتایج سازمانی،شاخص های

ناکافی ازاثربخشی یاکیفیت می باشند ، نتایج تنها بخشی از  سیستم بوده  وشاید مهمترین جزء آن

هم نباشد . دروندادها به همراه فرآیند انتقالی سیستم ، شرکای یکسانی ، هم درتعیین کیفیت وهم

اثربخشی مدارس دارند(میرمحمدسیدعباس زاده،1387: 564 )  .

والری ، آنتونی بریک1 وجولیا لی اسمیت2 (1993)سه نقش اساسی که مدیران دردبیرستان های

اثربخش ایفا می کنند راپیشنهاد می کنند :

1ـ مدیریت : تخصیص منابع ، گسترش وتحمیل سیاست ها وروشها وگسترش حرفه ای نظارت

2 ـ  وساطت :  کمک به روا بط با هیئت های خارجی و داخلی و محافظت از  معلمان در مقابل

آشفتگی های محیطی

3 ـ رهبری : شکل گیری اهداف مدرسه ای و هدایت جریانات آموزشی .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Bryk , A.S.                   2.Smyth , j

19 ـ رهبری در مدارس

رهبری ، فراگرد تأثیر اجتماعی است که هم ازعناصر عاطفی وهم ازعناصر عقلانی تشکیل شده

است . رهبرومدیر به افرادی گفته می شود که صاحب موقعیتی هستند که در انتظار اعمال رهبری

می رود . به نظر می رسد که شخصیت ، انگیزه ونشانه های مهارت ، به طورسیستماتیک بارهبری

در مدارس مرتبط است .

عامل موقعیتی مهم دررهبری آموزشی عبارت از : محیط ،نقش های رهبر ، ویژگی های زیردستان

و مشخصات سازمان می باشد . رفتارهای ( وظیفه مدار ، رابطه مدار و تغییر مدار )  انواع بنیادین

رفتار رهبر می باشند .

اثربخشی رهبررا می توان متشکل ازسه بعد: شخصی،سازمانی و فردی تصور کرد. هم رهبرو هم

طرفدارانش عاملان کلیدی برای ایجاد یک رابطه فرهمند محسوب می شوند .

ازآنجا که رهبری به عنوان تکیه گاه عمل کرده ،درمواقع تغییر راهنمایی کرده ومسئول اثربخشی

سازمانها می باشند مهم هستند . رهبران تحول گرا از نفوذ ایده آل انگیزه الهام بخش ، تحریک

عقلانی و ملاحظات فردی برای تغییر مدارس خود استفاده می کنند.  تربیت رهبران بالقوه،

انتخاب مدیران جدید، تغییر مدیران ( جانشینی) ، مهندسی موقعیت و دگرگونی فرهنگ سازمانی

روش های اصلاح مدارس هستند (میرمحمد سید عباس زاده،1387:  508 و507 )  .

توماس هوئر 1 (2005) جلوگاه قدرت رهبری آموزشی رادر توانمند سازی معلمان می بیند . رهبری

آموزشی برای انجام وظایف خود ، بویژه  نیاز دارد تا چشم انداز روشنی از اهداف  آموزشی و نحوه

دستیابی به آنها داشته باشد وآن را فراروی معلمان بگشاید .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Hoerr,Thomas

مدیریت مدرسه یک رهبری آموزشی است که موفقیت تمام دانش آموزان رااز طریق موارد ذیل به

انجام می رساند :

1 ـ  تسهیل پیشرفت  و تقسیم بندی کارها با بکارگیری دیدگاهی که مورد تأیید و حمایت کلیه

کسانی است که در ارتباط با مدارس هستند .

2 ـ حمایت ازرشدو تداوم فرهنگ مدرسه وبرنامه آموزشی که هادی یادگیری دانش آموزان ورشد

حرفه ای کارکنان باشد .

3 ـ مدیریت مناسب  سازمان ، عملیات ومنابع مالی وانسانی جهت محیطی باکارآیی بالا ویادگیری

موثر .

4 ـ همکاری با خانواده ها واولیای مدرسه ، دادن پاسخ مناسب به موارد مورد علاقه آنها ، برطرف

نمودن نیازهای آنها و بسیج منابعی که در مدرسه است .

5 ـ با درستی وصداقت ، شفافیت وعدالت فتار نمودن وبه کار بردن روش های اخلاقی .

6 ـ درک وپاسخگویی به محتوای فرهنگی ، قانونی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فشارهای سیاسی

وهمچنین تأثیر گذاری برروی آنها ( تری1 ، رهبری با تمام وجود ، 1999: 29 ) .

یکی از وظایف اصلی رهبران آموزشی ،  تضمین کیفیت دایمی برای انجام  فعالیت ها در سطح

مدرسه است .  این هدف با استقرار نظام پایش و ارزشیابی عملی می شود . راتون2 ( 2008  ) نیز

نظام پایش کیفیت را اقدامی اساسی درجهت هدایت  یادگیری درمدرسه تلقی می کند که براساس

نتایج آن ، برنامه های مداخله ای مدرسه برای بهبود امور یادگیری دانش آموزان سازمان می یابد

( ساکی ، 1388 :126)  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Terry ,paul,M                     2.Rathvon , Natalie

بخش دوم : آموزش متوسطه درمدارس عادی وهیات امنایی

الف ـ اهمیت دوره متوسطه

در مراحل مختلف تربیتی وتحصیلی، دوره متوسطه از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی ، روا نی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است ، تحصیلات متوسطه باسن شروع کارومرحله احساس نیاز نوجوان وجوانان به استقلال وموجودیت وعلاقه مندی به کارهای تولیدی وا قتصادی مقارن است .از آنجا که درایران آموزش متوسطه برای بیشتر دا نش آموزان ، آخرین مرحله آموزش رسمی است لازم است دراین دوره به تربیت  بدنی، تربیت اخلاقی ودینی وتربیت عقل ،  توسعه علایق نوجوانان و جوانان برای درک ارزشهای انسانی و اجتماعی و اقتصادی  توجه کرد بنابراین دوره متوسطه دوره مهمی است که برنامه ریزی ، سازماندهی، رهبری و هماهنگی همه جانبه ای را برای تحقق اهداف این دوره می طلبد ( صافی ، 1384: 90) .

ب ـ ا هدف دوره متوسطه

هدفهای تربیتی دوره متوسطه عبارت از کسب عادات و مهارت های لازم برای مطالعه و کار  ، آشنایی با  روش های موثر فکرکردن وبیان کردن ، رعایت اصول بهداشت وسازگاری شخصی واجتماعی، داراشدن نظرمساعد وقدرشناسی درفرصتهای مختلف وتدوین یک فلسفه جامع اززندگی(صافی، 1384: 96 ).

ج ـ مدت دوره

طول مدت این دوره به مدت سه سال است که پس ازدوره راهنمایی آغازمی شود . این امر بعد از تصویب طرح  جدید آموزش متوسطه صورت گرفت زیرا که طبق این طرح دوره چهار ساله عمومی به سه سال آموزش عمومی (نظری، فنی و حرفه ای ) و یک سال آ موزش پیش دانشگاهی و یا دوره های حرفه ای تقسیم می شود .

د ـ ساختار کلی

دوره متوسطه شامل سه شاخه متوسطه نظری ، متوسطه فنی وحرفه ای و متوسطه کار ودا نش است . بعد ازدوره متوسطه نیزدوره یکساله پیش دانشگاهی ودوره کاردانی پیوسته پیش بینی شده است .

20 ـ مدارس هیات ا منایی

هیات امنایی حرکتی است در آموزش و پرورش که اسباب رشد مدرسه را برای تعلیم وتربیت بهتر فراهم  می آورد و به آن قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری و بهره وری از امکانات،  تفویض می کند . خمیر مایه این حرکت تمرکززدایی ، مشارکت پذیری و برخورداری از اختیارات و نقش های روشن وتعریف شده است . در این حرکت هیچ عنصر ی متشابه ،  غیر قابل تفسیر و مبهم نیست . همه اجزاء با صراحت و وضوح تعریف شده ا ند واز کلی گویی اجتناب می شود( شورای نویسندگان ، 1377 : 30) .

آموزش وپرورش در استانها وشهرستانها وسیاست مدرسه محوری وبه منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس، جلب و توسعه مشارکت های مردمی وخیرین در احداث و اداره امورمدارس،تقویت نظام مدیریتی واجرایی مدارس مبتنی برگسترش عدالت آموزشی وپیمان سپاری مدیریت مدارس آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس را به شرح زیر تصویب می نماید :

مدارس دولتی و خیر ساز واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه و تآیید شورای آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیات امنایی اداره می شوند(برطبق ماده یک،آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیات ا منایی در مدارس ،1388: مصوبه 788 ) .

اعضای هیات امنای مدرسه :

1ـ مدیر مدرسه ( دبیر هیات ا منا )

2 ـ یکی از معاونان آموزشی مدرسه به ا نتخاب مدیر مدرسه

3ـ یک نفر ازکارکنان آموزشی ویک نفر از کارکنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای معلمان

4 ـ رئیس انجمن اولیاء ومربیان مدرسه

5 ـ یک نفر از اولیاء دانش آموزان به انتخاب انجمن اولیا ء ومربیان مدرسه

6 ـ دو نفر از صاحب نظران و کارشناسان آموزشی یا  فرهنگی ترجیحاً از استادان حوزه ، دانشگاه

یامدرسان مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی وحرفه ای (درمدارس خیّر ساز ، یک نفر به

پیشنهاد خیّر و یک نفر با معرفی مدیر و تآیید سایر اعضای هیات ا مناء )

7 ـ یک نفر از خیّرین و معتمدان محل ( در مدارس خیّر ساز ، خیّر یا نماینده خیّر )

8 ـ یک نفرازاعضای شورایاری محله یاموسسات ومراکز فرهنگی،ورزشی، ومذهبی محل (مانند مسجد)

9 ـ یک نفر از مدیران یا اعضای هیات مدیره مراکز و موسسات تولیدی وخدماتی

برطبق ماده دو ، شرایط  تبدیل مدارس به هیات امنایی موقت بارعایت اصل سی قانون اساسی به شرح ذیل می باشد :

الف ) شرایط مدرسه

1 ـ مدرسه به صورت مستقل ویک نوبته دایر باشد .

2 ـ مدرسه در فعالیت های تربیتی و آموزشی فعال باشد . از قبیل :

(اجرای طرح های نوآموزشی ، برگزاری مسابقات علمی وپژوهشی وکسب رتبه های برتر در منطقه

برگزاری اردوهای علمی وتربیتی ، فعالیت های شاخص قرآنی ، فرهنگی ، هنری وورزشی)

3 ـ ا مکان تأمین نیروی ا نسانی متخصص ، مجرب و واجد شرایط  مطابق با ضوابط و مقررات

آموزش و پرورش برای اجرای فعالیت های رسمی و فوق  برنامه آموزشی و پرورشی در مدرسه

وجودداشته باشد .

4 ـ مدیر مدرسه ، انجمن اولیا ء ومربیان وشورای مدرسه ازروحیه وباور مشارکت پذیری برخوردار باشند.

5 ـ ساکنان منطقه از نظر ا قتصادی ، فرهنگی واجتماعی پذیرای راه ا ندازی مدرسه هیات امنایی باشند .

6 ـ مدرسه دارای تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی درحد مناسب (مشتمل بر تجهیزات رایانه ای ووسایل سمعی و بصری ، لوازم ورزشی و بهداشتی و لوازم آزمایشگاهی و …)برای اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی باشد .

7 ـ مدرسه دارای فضای فیزیکی مناسب(مشتمل برکلاس های درس ، نمازخانه ،کتابخانه، آزمایشگاه ، فضاهای ورزشی ، کارگاه رایانه و…) باشد .

5 ـ درانجام فعالیت های مالی وتنظیم دفاتر و اسناد علاوه بررعایت دستورالعمل ها وضوابط مدارس دولتی ، رعایت نکات ذیل ضروری است :

الف ) هیات امناء موظف است همکاری و نظارت لازم وکافی برای تأمین اعتبارات و هزینه نمودن آن داشته باشد و به هیچ وجه برای دولت تعهد مالی ایجاد نکند .

ب ) کلیه اسناد و هزینه ها باید قبل از تأیید شورای مالی مدرسه به تأیید رئیس هیات امناء برسد .

6 ـ به منظور ارتقاء کیفیت وارائه خدمات برتر ، مدرسه می تواند علاوه بر برنامه های رسمی و با تصویب هیات امناء  نسبت به تشکیل کلاس های آموزشی ، پرورشی ، علمی و فرهنگی و… مطابق (( آیین نامه ارا ئه خدمات آموزشی و پرورشی ، فوق برنامه )) مصوب جلسه 620 شورای عالی آموزش و پرورش و دستورالعمل اجرایی آن اقدام نماید  .

ب ) سایر موارد

1 ـ ثبت نام دانش آموزان مطابق ضوابط ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود .

2 ـ تعیین درصد هزینه های انجام شده در مدرسه توسط خیّر یا خیّرین نامه) به عهده اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان خواهد بود .

3 ـ هیات امناء پس از تعیین کلیه اعضاء در اولین جلسه رسمی خود ، رئیس هیات امناء را با اکثریت آرا  ا نتخاب خواهند نمود .

4 ـ جلسات هیات امناء حداقل ماهی یک بار بنا به دعوت دبیر هیات امناء تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن بارأی موافق دو سوم اعضاء قابلیت اجرا خواهدداشت .

5ـ ابلاغ اعضای هیات امناء در دوره اجرای موافقت اصولی موقت توسط رئیس اداره آموزش و پرورش برای مدت یکسال صادر می شود .

6ـ مصوبات هیات امناء توسط  دبیردر دفتر صورت جلسات ثبت و به ا مضای کلیه اعضای حاضر درجلسه برسد .

و ـ اهداف ، ساختار وبرنامه درسی در شاخه متوسطه نظری

شاخه متوسطه نظری : این شاخه بزرگترین جزء ساختار آموزشی دوره متوسطه است وچهار رشته ریاضی ـ فیزیک، ادبیات وعلوم انسانی، علوم تجربی وعلوم ومعارف اسلامی رادربرمی گیرد (صافی،1384 :98).هدف ازاین شاخه اعتلای سطح فرهنگ ودانش عمومی وشناخت بهتر استعدادوعلاقه دانش آموزان وایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به مسیر های تحصیلی مورد نظر و احراز آمادگی نسبی  به منظور ادامه تحصیلات عالی دانشگاهی است . دانش آموزان فوق طی سه سال باید حدود 96 واحد درسی را بگذرانند که حدود 70 واحد آن به صورت مشترک وبیشتر در پایه های اول و دوم متوسطه ارائه می شود . دروس اختصاصی هر رشته حدود 26 واحداست که بیشتر در پایه سوم ارائه می شود(صافی ، 1384: 98) .

اهداف جزئی که در ارتباط با اجزای گوناگون عملکرد آموزش و پرورش می باشد عبارتند از :

در ارتباط با دستگاه آموزش و پرورش :

ــ مشکلات اقتصادی تحمیل شده بر آموزش و پرورش کاهش می یابد .

ــ مشکل ضعف مدیریت ازطریق شناسایی وجذب وافزایش اختیار مدیران لایق ،کاهش می یابد.

ــ از حجم سنگین وظایف و مسئولیت های ستادی کاسته می شود .

ــ عملکرد بخش های اداری وستادی ، نظارت ، ارزشیابی ، حمایت و پشتیبانی می شود .

ــ در سطوح مختلف صف و ستاد ، افراد توا نمند جذب می شوند .

ــ نیروها وحجم ادارات آموزش و پرورش کاهش می یابد .

در ارتباط با مدارس :

ــ نظام داخلی مدارس موجب نوعی احساس تعلق خاطر خانواده ها می شود و برای پیشبرد اهداف آن قبول مسئولیت می کنند .

ــ مدارس در انتخاب برنامه ها ، تأمین مالی ، تأمین نیروی انسانی کارآمد ، جابه جایی نیروها ، تنظیم برنامه آموزشی و انتخاب اولویت های آموزشی متناسب با ویژگی های بومی و منطقه ای خود به طور مستقل و خود کفا عمل می کنند .

ــ مدیران مدارس ثبات بیشتری می یابند و ارتباط صمیمانه تر بین کارکنان مدرسه واولیاء دانش آموزان برقرار می شود .

در ارتباط با مدیران مدارس :

ــ از اختیارات کافی برای اجرای برنامه های مورد نظر برخوردار می شوند .

ــ از استقلال و قدرت عمل در تصمیم گیری ها برخوردار می شوند .

ــ در مدیریت خود دارای انگیزه و استمرار می گردند .

ــ رابطه صمیمانه تری با کارکنان مدرسه و اولیا ء دانش آموزان برقرار می کنند .

در ارتباط با معلمان :

ــ  از طریق اجرای در ” کلاس فعال ”  به بهبود کیفیت تدریس دست می یابند .

ــ در برنامه ریزی ها وتصمیم گیری ها ی مدرسه نقش مؤثر ایفا می کنند .

ــ از توا نایی ها ، استعدادها و علایق آنان در برنامه های فوق برنامه و خارج از محدوده تدریس رسمی استفاده می شود . به سبب اشتغال در زمینه های داوطلبانه و دلخواه و استفاده از مهارت و توانایی های شخصی ، رضایت شغلی بیشتری بدست می آورند .

در ارتباط با دانش آموزان :

ــ به طور فعالانه مسئولیت های اجرایی ، آموزشی و تربیتی را برعهده می گیرند .

ــ در گروه ها ، تشکل ها و شوراها ی دانش آموزی مشارکت می کنند .

ــ به طورعملی و تجربی مشارکت ، همکاری و همدلی را فرا می گیرند و از رشد اجتماعی بهتر برخوردار می شوند.

ــ دربرنامه ریزی ها ،تعیین اولویت هاومسیرکاروتصمیمات اساسی برای مدرسه مشارکت می کنند.

در ارتباط با اولیاء دانش آموزان :

ــ اولیا ء دانش آموزان در برنامه ریزی مدرسه و انتخاب اولویت ها و تعیین سیاست ها مشارکت می کنند.

ـ از قدرت تصمیم گیری واجرای تصمیمات خود برای بهبود  تعلیم و تربیت فرزندان خود برخوردار می شوند.

ــ نسبت به سرنوشت مدرسه ، احساس مسئولیت می کنند و در تحولات آن مشارکت فعال دارند .

ــ هرگونه کمک  فکری ، فرهنگی ، ا قتصادی و تدارکاتی لازم را به مدرسه ارا ئه می دهند .

ــ از حق نظارت برعملکرد مدرسه ونقد وارزیابی آن برخوردار می شوند (گزارش پژوهشکده تعلیم

وتربیت  به دفتر وزیر ، 1378 ) .

م ـ ارزیابی عملکرد نظام آموزش متوسطه

عملکرد تابعی از داده  ها ( شایستگی ها ) و همچنین ستاده ها ( اهداف ) است که به معنی تعریف انتظارات ، ارزیابی میزان تحقق آنها و پرورش و بهبود است .عملکرد مدارس تعریف برونداد ، به مثابه نتایج یادگیری ممکن است معتبرترین شاخص بهره وری برای مدارس باشد اماراضی شدن به این بروندادراه جدیدی برای فهمیدن  بهره وری است ( کریمی ، 1382: 285 ) .

1 ـ نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی ، اداری و مالی مدارس هیات امنایی  همانند سایر واحدهای آموزشی برعهده سازمان آموزش و پرورش استان واداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه مربوط می شود .

2 ـ مسئولیت سیاستگذاری، مدیریت و نظارت کلان بر مدارس هیات امنایی توسط سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی می باشد که با همکاری سایر معاونت ها و واحدهای ستادی آموزش و پرورش و جامعه خیّر ین مدرسه ساز انجام خواهد پذیرفت . سازمان مذکور موظف است گزارش مستند پژوهشی از عملکرد دوسالانه این مدارس را به شورای عالی آموزش و پرورش ارا ئه نماید .

ارزشیابی :

سازمانهای آموزشی بویژ ه مدارس برای حصول اطمینان از تحقق اهداف خود ناگزیربه طراحی نظام های ارزشیابی هستند . مدیران آموزشی وآموزگاهی دونوع ارزشیابی انجام می دهند :

الف : ارزشیابی آموزشی

ب : ارزشیابی شایستگی مشاغل ( ارزشیابی عملکردی )

ارزشیابی راسنجش ارزش یک برنامه آموزشی برای تعیین میزان تأثیروسودمندی آن تعریف میکند

الف : ارزشیابی آموزشی

عبارت است از،گردآوری اطلاعات وکاربست آن درخصوص یک برنامه آموزشی به منظوراثربخش کردن آن برنامه .بدین ترتیب هدف ارزشیابی آموزشی نه مدیرونه شاگرد است بلکه هدف اصلی آن تعیین اثرات ودگرگونی ها یی است که بر اثر آموزش در شاگردان بوجود آمده است .

ب : ارزشیابی عملکردی

میرسپاسی (1379 ) ارزشیابی عملکردی را جمع آوری وتجزیه وتحلیل کامل اطلاعات در زمینه وظایف وفعالیت های هر شغل به منظور تعیین ماهیت عوامل تشکیل دهنده ومسئولیت های مربوط به آن شغل تعریف کرده است)  خورشیدی ، 1380: 52 ).

بازنگری عملکرد ابزاری است که پنج عنصر کلیدی مدیریت عملکرد ـ ا ندازه گیری ، بازخورد ، تقویت مثبت ، تبادل دیدگاه ها واتفاق نظر از طریق آن به خوبی می تواند اجراشود . که برعملکرد واقعی کارکنان تمرکز می شود .

شاخص های عملکردی : که با توجه به وظایف شغلی فرد ، نتایج یا میزان تحقق اهداف تعیین شده را طی دوره ارزیابی مورد سنجش قرار می دهند .

شاخص های رده کارکنان با توجه به وظایف محوله به ایشان وشاخص های عملکردی مدیران از روی اهداف ادارا تشان استخراج می شود .

میرکمالی 1378  ارزشیابی عملکرد را فرآیند مقایسه نتایج حاصله در پایان یک دوره معین با اهداف از پیش تعیین شده ، به منظور تعیین میزان پیشرفت ، تغییر و تجدید نظر در برنامه ها تعریف کرده است .یکی از مسائل مبتلا به مدارس کشور نبود سامانه های منسجم ارزشیابی عملکرد است . در حقیقت نبود روش های ارزشیابی مدارس باعث ابهام عملکردی آنهاست و نتایج این ابهام در کیفیت ، نبود رقابت علمی بین مدارس ، نبود رتبه بندی علمی مدارس براساس شاخصها گردیده است .به منظور رفع ابهام عملکردی شاخص های عملکردی که ابزاری جامع برای ارزشیابی عملکرد مدارس است توسط برخی از پژوهشگران تبیین و تحلیل شده است و سرانجام چارچوبی نظری در خصوص شاخص های عملکردی ارزشیابی ارائه شده است . شاخص های عملکردی حوزه تخصصی وزارت آموزش و پرورش با بهره گرفتن از نظریه های جهانی و مطالعات کشوری توسط کسانی چون خورشیدی و ملکشاهی (1380) استخراج شده است این شاخص ها که در مجموع شامل 237 مورد ودر قالب 13 مولفه می باشد توسط روش تحلیل عاملی بدست آمده است که ما در اینجا به ذکر مولفه های مربوط می پردازیم در پژوهش حاضر نیز آن دسته از مولفه ها وشاخص هایی را که متناسب با دانش آموزان ، اولیاء وکارکنان می باشد وبه آنان ارائه می شود. اینک به ترتیب به ذکر شاخص ها ی مربوط به هرمولفه پرداخته می شود :

مولفه شماره 1: هزینه های تجهیزاتی ، آزمایشگاهی

1 ـ میزان دسترسی به خدمات رایانه ای                                                                             2 ـ تعداد کتب موجود در کتابخانه به ازای هر فراگیرنده                                                         3ـ نسبت فراگیرندگان به امکانات موجود درسالن امتحانات درزمان برگزاری امتحان                         4 ـ تعداد امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی برحسب رشته تحصیلی فراگیرندگان                               5 ـ کیفیت اتاق سمعی و بصری                                                                                       6 ـ میزان وسایل و تجهیزات موجود در اتاق سمعی و بصری در مرکز                                               7 ـ کیفیت وسایل و تجهیزات موجود در اتاق سمعی و بصری                                                       8 ـ کیفیت اتاق مدرسان                                                                                               9 ـ میزان وسایل و امکانات مخصوص مدرس درکلاس درس                                                   10 ـ کیفیت تخته کلاس از نظر رنگ آمیزی                                                                      11 ـ کیفیت امکانات رایانه مرکز                                                                                    12 ـ کیفیت آزمایشگاه زبان مرکز                                                                                  13 ـ کیفیت اتاق تکثیر در مرکز                                                                                    14 ـ میزان وسایل و تجهیزات تکثیر در مرکز                                                                     15 ـ میزان تسهیلات لازم برای انجام کارهای پژوهشی                                                        16 ـ میزان اعتبارات ریالی مرکز برای فراگیرندگان                                                               17 ـ میزان فضای آموزشی کتابخانه                                                                                 18 ـ میزان فضای آزمایشگاه                                                                                        19 ـ تناسب فضای آموزشی مرکز برای فراگیرندگان                                                             20 ـ میزان فضای میدان های بازی و ورزشی                                                                    21 ـ نسبت سرا نه آموزشی مرکز به سرا نه استاندارد                                                              22 ـ سطح سرا نه زمین و سالن های ورزشی                                                                     23 ـ کیفیت کلاس ها از نظر رنگ آمیزی

24 ـ کیفیت کلاس ها از نظر امکانات                                                                             25 ـ تناسب بودجه سالانه مرکز با هزینه های آن

26 ـ نسبت اعتبارات ریالی به فراگیرندگان                                                                          27 ـ بهای تمام شده واحد درسی                                                                                    28 ـ مبالغ صرف شده برای سمینارها و کنفرانس های علمی                                                     29 ـ مبالغ صرف شده برای انتشارات                                                                                 30 ـ میزان بودجه تعمیرات مرکز                                                                                    31 ـ نسبت هزینه های بهداشتی به کل اعتبارات                                                                   32 ـ نسبت هزینه های ورزشی به کل اعتبارات                                                                    33 ـ نسبت هزینه های کلاس های فوق برنامه                                                                  34 ـ میزان هزینه های برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی                                                35 ـ میزان هزینه های برگزاری کلاس های کنکور                                                                  36 ـ میزان هزینه خدمات رایانه ای                                                                                   37 ـ میانگین رشد افزایش سالانه در هزینه های آموزشی برای هر واحددرسی                              38 ـ میزان بودجه سرانه مرکز برحسب رشته تحصیلی                                                            39 ـ تعداد ساعات استفاده مرکز برحسب رشته تحصیلی                                                            40 ـ تعداد مجلات مشترک شده به ازای یک فراگیرنده                                                          41 ـ میزان استفاده از رایانه برای نگهداری اطلاعات کلی فراگیرنده                                          42 ـ میزان استفاده از فیلم های ویدئویی                                                                           43 ـ میزان استفاده از نوارهای مربوط به آموزش زبان انگلیسی                                                  44 ـ تعداد مجلات علمی وتخصصی مورد نیاز مدرسان مرکز                                                  45 ـ نسبت قبول شدگان در دانشگاه ها به کل فراگیرندگان                                                   46ـ درصد نرخ ثبت نام فرا گیرندگان دردوره های کاردانی                                                       47 ـ کیفیت کتابخانه از نظر رنگ آمیزی نور و نظافت  .

مولفه شماره 2 : خدمات (( پژوهشی ، اطلاعاتی وارزش یابی ))                                                  1ـ تعداد ا نصراف دهندگان از تحصیل                                                                                      2 ـ میزان دسترسی فراگیرندگان به منابع علمی                                                                    3 ـ تعداد فراگیرندگان استفاده کننده از کتابخانه در هفته

4 ـ تعداد پروژه های کارعلمی توسط فراگیرندگان                                                                  5 ـ تعدادجلسات پاسخ به پرسشهای اعتقادی ـ مذهبی فراگیرندگان                                              6 ـ میزان مشاوره دادن مدرسان به فراگیرندگان                                                                      7 ـ میزان مشاوره دادن مدرسان به جامعه                                                                                 8 ـ میزان استفاده از ا مکانات موجود وکیفیت آنها در اتاق مدرسان                                                   9 ـ میزان کتاب ها و نشریات علمی موجود در کتابخانه از نظر به روز بودن                                          10 ـ میزان کتاب ها و نشریات علمی برای فراگیرندگان                                                                 11 ـ میزان استفاده مرکز از پایگاه اطلاعاتی                                                                      12 ـ میزان کتاب های موجود در کتابخانه جهت استفاده مدرسان                                               13 ـ تعدادتحقیقات انجام شده درمرکز در طول یک سال تحصیلی                                               14 ـ تعدادکتاب های موجود درکتابخانه مرکز                                                                         15 ـ تعدادکتاب های راهنمای تدریس برای مدرسان                                                             16 ـ تعداد کتاب های کمک درسی                                                                                  17 ـ تعدادکتاب های ادعیه ( قرآن در نمازخانه های مرکز نسبت به نماز گزاران )                                    18 ـ نسبت قبولی فراگیرندگان دردوره های دانشگاهی                                                                 19 ـ نسبت فارغ التحصیلان به کل فراگیرندگان                                                                       20 ـ توزیع قبول شدگان در کنکور برحسب کاردا نی وکارشناسی                                                  21 ـ میزان ارتباط مرکز با فارغ التصیلان                                                                          22 ـ میزان رعایت استانداردهای جهانی درمرکز                                                                             23 ـ میزان تعیین عملکرد آموزشی مرکز از طریق عملکرد برنامه های آن                                    24 ـ میزان برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی                                                                    25 ـ میزان استفاده از مصاحبه های ارزشیابی                                                                      26 ـ کیفیت بررسی مسائل مطرح شده در صندوق پیشنهادها                                                         27 ـ کیفیت نمودارهای گوناگون مربوط به روند رشد وتوسعه                                                          28 ـ کیفیت نمودارهای مربوط به پیشرفت تحصیلی                                                               29 ـ کیفیت ارزشیابی از کارکنان  مدرسه                                                                            30 ـ کیفیت بانک سوال واجرای مناسب امتحانات وکاهش اضطراب فراگیرندگان

31  ـ میزان برگزاری کنکور آزمایشی درمرکز                                                                         32 ـ میزان برگزاری مسابقات علمی وادبی مرکز                                                                   33 ـ میانگین نمره های پایین هر ترم برحسب رشته تحصیلی                                                    34 ـ میانگین نمره های دروس عمومی و اختصاصی فراگیرندگان                                                35 ـ میزان ارزشیابی مرکز به وسیله فراگیرندگان                                                                   36 ـ میزان ارزشیابی مدرس به وسیله فراگیرندگان                                                             37ـ میزان ارزشیابی مرکز به وسیله مراکز متجانس                                                                    38 ـ میزان ارزشیابی به وسیله کادر آ موزشی                                                                         39 ـ تعدادارزشیابی های انجام شده از مدرس به وسیله همکاران                                                 40 ـ تعدادارزشیابی های انجام شده از مدرس به وسیله خود

مولفه شماره 3 : مدیریت                                                                                                1 ـ میزان رعایت انتخاب مدیر در مرکز بر طبق دستورالعمل های مربوط                                                    2 ـ مدرک تحصیلی مدیر                                                                                                    3 ـ رشته تحصیلی مدیر                                                                                                               4 ـ سابقه خدمت مدیر                                                                                                    5 ـ سابقه مدیر در امر مدیریت                                                                                           6 ـ میزان استفاده مدیر از نظر های خانواده های فراگیرندگان در برنامه ریزی های مدرسه                    7 ـ میزان توانایی های مدیر در ارزشیابی از فعالیت مدرسان                                                      8 ـ میزان آگاهی مدیر از نقش فعال خود در مدرسه وتأثیر آن در رفتار و عملکرد دیگران                        9 ـ میزان استفاده مدیرازروشهای مناسب درخصوص پیگیری و برخورد با غیبت مدرسان وکارکنان         10 ـ میزان علاقه مندی مدیر نسبت به تشکیل جلسات شورای مدرسان                                       11 ـ میزان نظارت مدیر برنحوه تدریس مدرسان                                                                        12 ـ میزان آشنایی مدیربه نظریات مدرسان وکارکنان مرکزدرخصوص برنامه ها و مسائل اجرایی مرکز

13 ـ میزان شرکت مدیردرجلسات عمومی مرکز برای پاسخگویی به سوالات فراگیرندگان                14 ـ میزان تمایل مدیر در استماع سخنان افراد تحت نظارت خود                                                        15 ـ کیفیت پاداش دادن مدیر به افراد پر تلاش

16 ـ کیفیت آگاهی دادن  مدیر به کارکنان تحت نظارت خود از نتایج عملکرد آنها                                    17 ـ میزان آگاهی مدیر از مبانی اسلامی رهبری و مدیریت                                                           18 ـ میزان شناخت مدیر از نظام آموزش و پرورش                                                                      19 ـ میزان آگاهی مدیر از فلسفه ارزش ها ، هدف ها و مقاصد کلی آموزش درمرکز                            20 ـ میزان دانش و معلومات مدیر در زمینه علوم تربیتی و روان شناسی                                               21 ـ میزان درک مدیر از روابط و مناسبات میان مدرسه ، خانواده وجامعه                                        22 ـ میزان آشنایی مدیر با قوانین و مقررات نظام آموزشی مرکز                                                       23 ـ میزان آشنایی مدیر با مشکلات مدرس و نحوه رسیدگی وحق آنها                                                          24 ـ میزان توا نایی مدیر درجلب کمک های مردمی از اولیاء وا فراد  خیر جهت مرکز                                25 ـ میزان مشاوره وهمکاری مدیر با والدین به منظور حل مسائل آموزشی وتربیتی فراگیرندگان           26 ـ میزان توا نایی مدیر درتنظیم برنامه یک ساله مرکز                                                            27 ـ میزان نظارت مدیر بر حسن اجرای تأکیدات آموزشی                                                         28 ـ میزان آشنایی فراگیرندگان وکارکنان مدرسه بااهداف، وظایف،آیین نامه ها،دستورالعمل های آموزشی

29 ـ کیفیت ثبت موارد غیبت فراگیرندگان در پرونده ا نضباطی                                                      30 ـ میزان مشارکت فراگیرندگان در برگزاری مراسم صبحگاهی

مولفه شماره 4 : فضای آموزشی و مواد آموزشی                                                                     1 ـ نسبت فارغ التحصیلان به فراگیرندگان ورودی مربوط به هر رشته تحصیلی                                          2 ـ تعدادمجلات مشترک شده به ازای یک فراگیرنده                                                                 3 ـ کیفیت سالن اجتماعات مرکز از نظر سکوی مخصوص نمایش                                               4 ـ کیفیت سالن اجتماعات مرکز از نظر دستگاه های حرارتی مناسب                                               5 ـ کیفیت سالن اجتماعات مرکز از نظر دستگاه های صوتی                                                      6 ـ کیفیت نماز خانه مناسب ومستقل مرکز                                                                          7 ـ کیفیت نماز خانه از نظر فرش وتمیزی                                                                              8 ـ کیفیت سرویس ها ی بهداشتی مرکز                                                                                 9 ـ میزان استفاده ازصابون و مایع پاک کننده در سرویس ها                                                      10 ـ نسبت سرویس های بهداشتی به جمعیت فراگیرندگان در مرکز

11 ـ کیفیت آب آشامیدنی فراگیرندگان خارج از سرویس های بهداشتی                                         12 ـ کیفیت سرویس های بهداشتی مخصوص مدرسان                                                        13ـ کیفیت ساختمان سرایداری از نظر محل استقرار                                                                 14 ـ کیفیت امکانات موجود در جعبه کمک های اولیه                                                                15 ـ کیفیت ساختمان سرایداری از نظر دستگاه های حرارتی و برودتی                                        16 ـ کیفیت سالن امتحانات از نظر فضا و تجهیزات                                                                    17 ـ کیفیت دفتر مدیر مرکز                                                                                         18 ـ کیفیت دفتر مدرسان ومعاونان مرکز                                                                            19 ـ کیفیت محل نگهداری اوراق واسناد مرکز از نظر ایمن بودن                                              20 ـ کیفیت اتاق مشاوره                                                                                             21 ـ میزان ا مکانات و تجهیزات اتاق مشاوره

  مولفه شماره 5 : مدرسان وخدمات علمی                                                                    

1 ـ نسبت مدرسان برحسب ساعات آموزش مورد نیاز مرکز                                                        2 ـ میزان آموزش های ضمن خدمت مدرسان درخصوص مدیریت                                               3 ـ میزان استفاده از مدرسان از طرح درس در درس                                                                    4 ـ میزان مشارکت مدرسان در طرحها و برنامه ریزی ها                                                              5 ـ میزان توانایی مدرسان در برقراری ارتباط حرفه ای با همکاران خود                                           6 ـ تعداد تألیفات مدرسان مرکز به کل مدرسان                                                                          7 ـ تعداد مقالات مدرسان درمرکز به کل مدرسان                                                                   8 ـ میزان ساعات کار مدرسان برای تحقیق                                                                             9 ـ میزان خدمات مشاوره ای مدرسان به مرکز                                                                     10 ـ میزان ساعات رشد حرفه ای مدرسان                                                                         11 ـ تعداد دوره های بلند مدت بازآموزی برای مدرسان                                                             12 ـ تعداد دوره های کوتاه مدت باز آموزی برای مدرسان                                                             13 ـ تعداد دوره های میان مدت بازآموزی برای مدرسان                                                             14 ـ تعداد سمینارها وکنفرانس ها ی برگزار شده در مرکز نسبت به کل کشور

15 ـ تعداد فرصت های مطالعاتی مدرسان

  مولفه شماره 6 : مدرسان ورفاه به آنها                                                                              1 ـ میانگین رتبه  30 درصد آخر ورودی مرکز                                                                      2 ـ تعداد جلسات پاسخ به پرسش های  سیاسی  فراگیرندگان                                                       3 ـ تعداد جلسات پاسخ به پرسش های علمی ، اعتقادی ، اجتماعی ، فرهنگی فراگیرندگان                       4 ـ تعداد فراگیرندگان مراجعه کننده به واحد مشاوره به مرکز نسبت به کل فراگیرندگان                          5 ـ نسبت مدرسان لیسانس به کل مدرسان                                                                          6 ـ نسبت مدرسان فوق لیسانس به کل مدرسان                                                                     7 ـ نسبت مدرسان متخصص به کل مدرسان                                                                       8 ـ میانگین سابقه خدمت مدرسان                                                                                    9 ـ تعدادمدرسان تمام وقت به کل مدرسان                                                                          10 ـ نسبت تدریس موظف مدرسان به کل  ساعات تدریس موجود                                                11 ـ نسبت مدرسان به کل کارکنان                                                                                 12 ـ میانگین حقوق و مزایای مدرسان به کل هزینه ها ی آموزش عمومی مرکز                                 13 ـ میانگین مبالغ پرداختی به مدرسان                                                                             14 ـ میانگین سابقه تدریس مدرسان به کل کشور

مولفه شماره 7 : ویژگی های تدریس وکاربرد فن آوری                                                           1 ـ بهای تمام شده تحصیلی هر فراگیرنده                                                                              2 ـ میزان کاربرد فن آوری آموزشی درتدریس                                                                           3 ـ میزان استفاده فراگیرندگان ازروش یادگیری به طور فردی                                                       4 ـ میزان استفاده فراگیرندگان از روش یادگیری به طور گروهی                                                       5 ـ میزان استفاده از روش های متنوع آموزشی                                                                       6 ـ میزان استفاده مدرسان از طرح درس وسازمان بندی درست مطالب                                               7 ـ میزان استفاده ازمواد آموزشی موثر به منظور ایجاد فرصت لازم درانجام دادن تمرین متعدد ومتوالی

8 ـ میانگین مدت تحصیل درمرکز                                                                                       9 ـ میزان رضامندی جامعه از مرکز

10 ـ میزان رعایت استاندارد های جهانی در مرکز

مولفه شماره 8 :  اموراداری وکارکنان                                                                                 1 ـ کیفیت برنامه هفتگی در زمان ثبت نام فراگیران                                                                     2 ـ میزان ارتباط با خانواده فراگیرندگان درخصوص غیبت فرزندا نشان                                             3 ـ میزان ا قدامات لازم درخصوص غیبت بیش ازحد مجاز فراگیرندگان                                               4 ـ کیفیت پرونده های پرسنلی وشغلی کارکنان مرکز                                                                      5 ـ میزان رعایت زمان شروع وپایان هرترم                                                                               6 ـ کیفیت توزیع و موقعیت توزیع کتاب های درسی دربین فراگیرندگان                                           7 ـ کیفیت برخورد با موارد تخلف و تقلب فراگیرندگان درجلسه ا متحانی                                            8 ـ تعداد کارکنان نسبت به فراگیرندگان                                                                                9 ـ میزان سواد و تحصیلات کارکنان                                                                                           10 ـ میانگین سنی کارکنان                                                                                                   11 ـ میانگین سابقه کارکنان                                                                                             12 ـ میزان برگزاری کلاس های فوق برنامه درمرکز                                                                13 ـ تعداد جلسات شورای عالی

مولفه شماره 9 :  فعالیت های فوق برنامه                                                                           1 ـ تعدادفراگیرندگان شرکت کننده درمسابقات ورزشی برحسب رشته تحصیلی                                    2 ـ نسبت دانش آموزان عضو انجمن اسلامی به کل فراگیرندگان                                                    3 ـ میزان برگزاری کلاس های آموزش خانواده                                                                             4 ـ میزان شرکت مدرسان درجلسات شورا                                                                                5 ـ میزان شرکت مدرسان در نماز جماعت                                                                                     6 ـ میزان شرکت فراگیرندگان درنماز جماعت                                                                         7 ـ تعداد تیم های ورزشی تشکیل شده در مرکز                                                                          8 ـ تعداد مسابقات ورزشی برگزار شده در طول یک سال تحصیلی در مرکز                                           9 ـ میزان تشکیل جلسات  عمومی مشاوره                                                                           10 ـ میزان ارتباط مشاوره مرکز با فراگیرندگان

11 ـ میزان فعالیت های ا نجمن اسلامی فراگیرندگان                                                              12 ـ میزان فعالیت های ورزشی در ساعات فراغت از فراگیرندگان                                              13 ـ تعداد انجمن های علمی ، ادبی و هنری فراگیرندگان در مرکز                                                 14 ـ تعداد نمایشگاه های  برگزارشده از فعالیت های علمی ، هنری فراگیرندگان                             15 ـ میزان برگزاری کلاس های تقویتی برای دانش آموزان ضعیف

مولفه شماره 10 : فراگیرندگان وخدمات رفاهی                                                                     1 ـ تعداد فراگیرندگان نسبت به ساعات آموزشی در هفته                                                          2 ـ نسبت فراگیرندگان درگروههای اصلی تحصیلی                                                                 3 ـ میانگین معدل سال سوم دبیرستان فراگیرندگان                                                                        4 ـ نسبت فراگیرندگان مشروط شده به کل فراگیران                                                              5 ـ میزان موفقیت در ادامه تحصیل فارغ التحصیلان                                                                6 ـ میانگین معدل پذیرفته شدگان درمرکز                                                                              7 ـ میانگین رتبه 30 درصد اول ورودی مرکز                                                                       8 ـ نسبت پذیرفته شدگان به داوطلبان کنکور آموزش عالی                                                      9 ـ نسبت پذیرفته شدگان در دوره کاردانی به فراگیرندگان مرکز                                                10 ـ میزان برنامه های توجیهی وخدماتی برای فراگیرندگان                                                       11 ـ میزان مشارکت فراگیرندگان دراداره امور کلاس                                                              12 ـ میزان تقویت خودآموزی در فراگیرندگان                                                                      13 ـ میزان واگذاری مسئولیت های مرکز به فراگیرندگان                                                          14 ـ میزان استفاده فراگیرندگان از برنامه های منظم مطالعاتی که مرکز تهیه می کند .

مولفه شماره 11 : مشاوره ورشد حرفه ای مدرسان                                                                  1 ـ میزان تشریک مساعی مدرسان در امر تدریس                                                                 2 ـ تاثیر مدرسان در افزایش قدرت همکاری و تشریک مساعی فراگیرندگان                                            3 ـ میزان مساعدت مدرسان به فراگیرندگان درخودیابی وخودسنجی                                             4 ـ میزان تقویت خودآموزی در مدرسان                                                                              5 ـ میانگین سابقه تدریس مدرسان

6 ـ میانگین سابقه تدریس مدرسان درمرکز

مولفه شماره 12 : امکانات آموزشی                                                                                   1 ـ تعداد فراگیرندگان نسبت به مدرسان                                                                              2 ـ فضای آموزشی موجود به ازای هر فراگیرنده                                                                     3 ـ تراکم فراگیرندگان درکلاس                                                                                       4 ـ تناسب میز ونیمکت های موجود با تعداد فراگیرندگان                                                           5 ـ کیفیت کتاب خانه و قرائت خانه و میزان امکانات آن برای مطالعه فراگیرندگان

مولفه شماره 13 : مدیریت کیفی جامع                                                                                1 ـ کیفیت سالن امتحانات از نظر دستگاه های صوتی                                                               2 ـ کیفیت سالن امتحانات از نظر دستگاه های حرارتی وبرودتی                                                      3 ـ کیفیت کلاس ها از نظر نور                                                                                        4 ـ میزان توجه مدیر به نظم اداری                                                                                     5 ـ سنوات تدریس مدیر برحسب دوره های تحصیلی                                                               6 ـ کیفیت برنامه امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *