شناسایی موانع اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی (HR) در دانشگاه علوم …

– درویش(۱۳۹۱) به بررسی شایستگی های منابع انسانی و رابطه آنها با استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت ملی پتروشیمی پرداخت. این مقاله به بررسی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژیهای کسب و کار و استراتژی های منابع انسانی پرداخته است. در این راستا دفتر مرکزی شرکت ملی پتروشیمی در تهران به عنوان جامعه مورد مطالعه بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۲۱۸ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های آماری رگرسیون و همبستگی استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار گرفت، بنابراین استراتژی های کسب و کار بر استراتژی های منابع انسانی تأثیر مثبت و مستقیم دارند. فرضیه های دوم و سوم تحقیق نیز پذیرفته شدند، در نتیجه استراتژیهای کسب و کار و منابع انسانی، شایستگی های منابع انسانی را به طور مثبت و مستقیم تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین این تحقیق نشان داد که استراتژی تمایز در مقایسه با استراتژی رهبری هزینه با شایستگی های منابع انسانی رابطه قویتر و منسجم تری دارد. بنابراین بر اساس این یافته ها پیشنهاد می گردد که سازمان مربوطه استراتژیهای کسب و کار و منابع انسانی خود را همسو ساخته، درجذب و مدیریت استعدادها دقت کند و به منابع انسانی خود برای کسب شایستگی های منابع انسانی کمک نموده و از آنها حمایت نماید.
– بدخشانی (۱۳۹۲) به بررسی نقش استراتژی منابع انسانی در سازمانهای متعالی و ارتباط آن با استراتژی سازمان پرداخت. سازمانهای متعالی ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین استراتژی سازمانی و متمرکز بر منافع ذینفعان به اجرا در می آورند این سازمانها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشویق وتقدیر قرار می دهند که در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازمانی ایجاد شود.در استراتژی این سازمانها ، هدف ها و برنامه های بلندمدت سازمان تعیین می شود که سازمان بر اساس آن می کوشد منابع مورد نیاز را بدست آورد و آنها را به کار گیرد تا بتواند بدین وسیله برتری رقابتی خود را در بازار حفظ نماید. در میان طراحی استراتژی های سازمان، فرایند طراحی استراتژی منابع انسانی به عنوان فرایندی شناخته می شود که بسیاروابسته به فرایند طراحی استراتژی های سازمانی است.استراتژی منابع انسانی، هم می تواند بر استراتژی سازمان تاثیر بگذارد و هم از آن متاثر گردد. در واقع، استراتژی های منابع انسانی منبعث از استراتژی های سازمان محسوب می گردند.
۲-۲۵-۲- مروری بر پپیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
– آکر[۴۰](۲۰۰۸) در بحث اجرای استراتژی ها بر چهار عامل کلیدی ساختار، سیستم ها، افراد و فرهنگ تاکید دارد.
– برایسون[۴۱](۲۰۰۸) نیز در بحث اجرای استراتژی در سطوح مختلف سازمانی مقولاتی مانند مسایل انسانی، فرآیندی، ساختاری و همچنین نهادی کردن استراتژی جهت اجرای موفق استراتژ ی ها را مطرح می کند.
– فرد دیوید (۲۰۰۹)نیز در بخش اجرای استراتژی ها، به عواملی چون تعیین هد ف های سالانه، تدوین سیاست ها، تخصیص منابع، تغییر ساختار و تجدید ساختار و مهندسی مجدد ، تجدیدنظر در پاداش و برنامه های انگیزشی، کاهش مقاومت در برابر تغییر، وفق دادن مدیران در برابر استراتژی، تقویت فرهنگ پشتیبانی از استراتژی، تطبیق فرآیندهای تولیدی و عملیاتی، تشکیل واحد منابع انسانی اثربخش جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها اشاره می کند.
– تحقیقات لی و همکاران (۲۰۱۱) نشان میدهد که بسیاری از سازمانها دارای استراتژی هستند اما به آن عمل نمی کنند. دلیل اصلی آن است که کارکنان و بخشهای مختلف سازمان پیوستگی لازم را در درک مشترک از استراتژی سازمان ندارند. استراتژی کسب و کار به عنوان مجموعه ای از تصمیمات درباره مسیر یک مؤسسه تعریف می شود.
– پورتر (۲۰۱۲) دو گونه اصلی از استراتژی عمومی واحد سازمانی را شناسایی کرد ، که سازمانها برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک بازار به کار می برند .گونه نخست استراتژی رهبری در هزینه است که بر مبنای ساختار هزینه کمتر قرار دارد. دوم استراتژی متمایز است و هدف آن این که شرکت از طریق متمایز ساختن خود از شرکتهای رقیب، از طریق آنچه برای مشتریان ارزشمند است به مزیت رقابتی دست یابد. اصولا استراتژی مبتنی بر پیشرو بودن در هزینه، با روش تولید انبوه همخوانی دارد و استراتژی متمایز نمودن کالاها و خدمات با روشهای تولید انعطافپذیر سازگار است
– استوارت و براون[۴۲](۲۰۱۲)در تحقیقی با تکیه بر رویکرد اقتضایی درباره استراتژیهای منابع انسانی(یعنی با توجه به انتخاب استراتژی رهبری هزینه یا استراتژی تمایز؛ وگزینه ساخت یا خرید مهارت و استعداد)، چهاراستراتژی را به شرح زیر مطرح می سازند: استراتژی سرباز وفادار ، استراتژی نیروی قراردادی ، استراتژی متخصص متعهد ، استراتژی پیمانکارانه.
۲-۲۶-جمع بندی فصل
در این فصل به بررسی مبانی نطری اجرای استراتژیهای منابع انسانی و موانع آن در سازمانها پرداخته شد.درزمینه اجرای استراتژیهای منابع انسانی مدلهای وسیعی توسط صاحب‌نظران و دانشمندان صورت گرفته است ،مدلهایی همچون دیوید ” و ” رابینسون “، چارلز میل ، و دیدگاه نوبل ارائه شده است و در زمینه موانع اجرای مؤثر استراتژی‌ها صاحبنظران دیدگاههای مختلفی دارند از دیدگاه “جانسون و شولز” تصمیمات استراتژیک به این دلیل که ماهیتا دارای ویژگی‌های ذیل هستند، می‌توانند از موانع مهم اجرای موفق استراتژی‌ها محسوب شوند. از نگاه صاحبنظرانی همچون تامسون و استریکلند از میان تمامی وظایفی که مدیران برعهده دارند، هیچ چیز به اندازه تدوین درست و اصولی جهت‌گیری بلندمدت سازمان، بر پیروزی و شکست سازمان اثر ندارد.
در زمینه اجرای استراتژی های منابع انسانی و موانع پیاده سازی این استراتژیها در سازمانها تحقیقات مختلفی در داخل و خارج صورت گرفته است. عربشاهی(۱۳۸۸) عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان ، خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت سازمان ، توجه مدیران به حفظ وضع موجود موانع بکارگیری مدیریت استراتژیک درسازمانها می داند . صامعی (۱۳۹۰) ، نیروی انسانی را یک منبعی کلیدی در اجرای استراتژیهای کارکردی مدیریت منابع انسانی می داند . آکر(۲۰۰۸) در بحث اجرای استراتژی ها بر چهار عامل کلیدی ساختار، سیستم ها، افراد و فرهنگ تاکید دارد. برایسون(۲۰۰۸) نیز در بحث اجرای استراتژی مسایل انسانی، فرآیندی، ساختاری و همچنین نهادی کردن استراتژی جهت اجرای موفق استراتژ ی ها را مطرح می کند .
محقق با توجه به تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور در مورد بحث عوامل موثر بر اجرای موفق استراتژیهای منابع انسانی صورت گرفته است به بررسی موانع اجرای استراتژیهای منابع انسانی پرداخته است و با استفاده از موانع استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (۲۰۰۰) به بررسی این موانع پرداخته است در این .مدل موانع ادراکی ، موانع ساختاری ،موانع استراتژیک ،موانع عملیاتی ،موانع مدیریتی ، نیروی انسانی ، موانع فرهنگی را از موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی هستند .
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۳-۱-مقدمه
فصل سوم تحقیق حاضر به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد. به طور کلی هر تحقیق ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله ای مطرح می شود. مشکل و مسئله ای که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی می شود. دستیابی به شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر اینکه با روش شناسی صحیح صورت پذیرد. براین اساس، هدف این فصل ارائه روش و قلمرو پژوهش است که بخشهایی از آن در فصل اول تشریح گردیده و در این فصل جزئیات فرایند و روش پژوهش تشریح می‌گردد. در ابتدا با توجه به هدف پژوهش و نحوه جمع آوری داده ها، نوع و روش پژوهش تعیین می‌گردد. سپس ابزار جمع آوری داده‌ها، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، حجم نمونه، اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش مشخص شده روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها بیان می‌گردد.
روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است. بنابراین شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود. روشها صورتهای خاصی از روش علمی هستند، که بدین منظور طراحی شده اند تا بهتر با پدیده ها و موضوع سازگار باشند با توجه به نقش و اهمیت کاربرد صحیح و دقیق روشهای علمی و نیز با در نظر گرفتن محدودیتهایی که وجود دارد و اهدافی که از این تحقیق داریم، تلاش بر آن است که روشی که بکار گیریم که دقیق و مبتنی بر روشهای علمی باشد.
اگر قرار باشد، متدولوژی یک تحقیق را جهت تعیین روائی و پایایی نتیجه تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بعدها از آن جهت انجام تحقیقات مشابه الگو برداری کنیم، لازم است تا به نحوی روش کار را مستند کرده، یک به یک مراحل کار را برشمرده و ابزارهای گردآوری اطلاعات را معرفی کنیم. در نهایت لازم است تا نحوه دستیابی به نتیجه تحقیق را نشان دهیم.
در این میان بیان جامعه و نمونه تحقیق، چگونگی نمونه گیری ، اطمینان از اینکه نمونه نماینده واقعی جامعه است، ابزارها و روشهای گردآوری اطلاعات، ابتکارت بکارگرفته شده در فرایند تحقیق ، روشهای آماری و غیر آماری در طول زمان انجام تحقیق و نیز جهت تحلیل یافته ها و… از موارد شفاف ساز و روشن کننده روش تحقیق می باشد. انجام چنین کاری هزینه اجرای تحقیقات و پژوهشهای مشابه را درآینده به شدت کاهش خواهد داد.
دراین فصل به بیان روش تحقیق، روش گردآوری داده ها، ابزار جمع آوری و اندازه گیری داده ها، جامعه آماری و روش نمونه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته می شود.
۳-۲- روش تحقیق
«روش تحقیق مجموعه ای از قواعد،‌ ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها،‌ کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است» (خاکی، ‌۱۳۷۸ : ۲۰۱)
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد:
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده ها
براین اساس تحقیق حاضر ، براساس ماهیت و روش ، یک تحقیق توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی است .
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک هستند (حافظ نیا ،۱۳۷۷ : ۹۸ ) صفت مشترک ، صفتی است که در همه عناصر جامعه آماری ، قابل مشاهده بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.جامعه آماری در این پژوهش عبارت است کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان که با استناد به واحد آمار دانشگاه علوم پزشکی ،جمعاً ۱۰۰۰۰ نفر می‌باشند
۳-۴- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه برداری انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طور که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات با ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم ( سکاران[۴۳] ، ۱۳۸۱ : ۳۹۶ ).
برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید که حجم نمونه کارکنان برابر۳۷۳ نفر محاسبه گردید . در این پژوهش از نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای نسبی تصادفی استفاده شده است که طبقات را در این پژوهش شهرستانهای استان لرستان تشکیل می دهند.

تعداد کارکنان به تفکیک حجم جامعه حجم نمونه
خرم آباد ۳۵۲۵
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.