شناسایی موانع اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی (HR) در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان- …

۳-۸-۲- قلمرو مکانی
بدلیل اهمیت شناسایی موانع اجرای استراتژی منابع انسانی ، تحقیق فوق در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان صورت خواهد گرفت.
۳-۸-۳- قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر موانع اجرای استراتژی منابع انسانی ، می پردازد. همچنین استفاده از تحلیل های استراتژیک جهت تعریف، تحلیل و نظارت بر اجرای استراتژی منابع انسانی تشریح می گردد. بنابراین موضوع این تحقیق در حوزه مدیریت استراتژیک قرار دارد.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر جدول ها، شکل ها و نمودارها است. معمولاً از جداول و نمودارها برای روشن تر کردن روابط، استفاده می گردد. برمبنای داده های حاصل از پرسشنامه ها، ویژگی های شخصی و اطلاعات جمعیت شناختی افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تک تک فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفته است.در این پژوهش از روشهای موجود در آمار توصیفی، نظیر جداول توزیع فراوانی نسبی، درصد تجمعی جهت بررسی و مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه استفاده گردیده است و در بخش آمار استنباطی نیز از آزمونهای آماری t و فریدمن استفاده شده است .
فصل چهارم : یافته های تحقیق ( شامل یافته های توصیفی و آزمون فرضیه ها)
۴-۱ مقدمه
به منظور پاسخ به سولات تحقیقی بایستی فرضیه های مرتبط با آنها را آزمون نمود، به این منظور داده‌های جمع آوری شده در جامعه آماری با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. در بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق متناسب با هر یک از فرضیه‌ها ازآزمون تی و فریدمن استفاده شده است. به این منظور در این فصل ابتدا یافته های توصیفی و آنگاه به تحلیل یافته های استنباطی پرداخته ایم.
۴-۲-یافته های توصیفی
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن
جدول زیر وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن را نشان می دهد.
جدول ۴-۱ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن

سن فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی فراوانی
۳۰- ۲۰ ۱۴۴ ۶/۳۸ ۶/۳۸
۴۰-۳۰ ۱۰۰ ۸/۲۶ ۴/۶۵
۵۰-۴۰ ۸۹ ۹/۲۳ ۳/۸۹
بیشتر از ۵۰ ۴۰
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.