پژوهش – شناسایی موانع اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی (HR) در دانشگاه علوم پزشکی …

۶۷/۲

موانع نیروی انسانی

۸۴۴/۱۸

۵

۰۰۰/۰

۵۴/۲

موانع فرهنگی

۵۰/۲

موانع ادراکی

۶۴/۲

موانع ساختاری

۴۴/۲

موانع عملیاتی

۶۱/۲

موانع مدیریتی

آماره بدست آمده برای آزمون فریدمن برابر با ۸۴۴/۱۸ و سطح معناداری ۰۰۰/۰ که مطلوب می باشد، بدین معنا است که بین میانگین رتبه ای موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی تفاوت معناداری وجود دارد .
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
تحقیق زمانی کامل است که نتایج آن در اختیار جامعه علمی گذارده شود. به عبارت دیگر اگر محقق نتواند یافته های تحقیق و نتایج آن را در اختیار سایر محققان قرار دهد، یافته های او هر اندازه مهم باشد به پیشرفت علمی کمک نمی کند. نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید .داده ها به عنوان آگاهی هایی خام و پردازش نشده ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مساله تحقیق مطرح شده اند لذا پژوهشگران از دستیابی به این داده ها با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیه ها با این سوال روبرو می شودکه از چه طریقی این داده ها را طبقه بندی پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیه ها را که در حالت پاسخ های احتمالی و موقتی مساله دارد تعیین تکلیف کند .نتیجه گیری، مرحله نهایی کار عملی تحقیق است. این فصل شامل سه بخش می باشد در بخش اول فرضیات تحقیق و نتایج آن، در بخش دوم یافته های جانبی تحقیق بررسی و در بخش سوم پیشنهادهایی برآمده از نتایج آماری تحقیق و پیشنهادهایی به محققان بعدی و محدودیتهای تحقیق ارائه می شود.
۵-۲-خلاصه تحقیق
هدف اصلی این تحقیق شناسایی موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان می باشد. و اهداف این تحقیق بصورت زیر می باشند:
– شناسایی موانع مدیریتی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
– شناسایی موانع انسانی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
– شناسایی موانع فرهنگی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
– شناسایی موانع ادراکی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
– شناسایی موانع ساختاری بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
– شناسایی موانع عملیاتی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.