شناسایی موانع اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی (HR) در دانشگاه علوم پزشکی …

۱-۵-مدل مفهومی تحقیق
موانع مدیریتی
موانع نیروی انسانی
موانع فرهنگی
موانع ساختاری
موانع استراتژی
موانع عملیاتی
مدل مفهومی ۱-۵ : بر اساس نظریه ال سیمکین طراحی شده است.
این مدل شامل ۱ متغیر اصلی و ۷ متغیر فرعی می باشد که این متغیر ها عبارتند از :
متغیر اصلی:
موانع اجرای استراتژی های منابع انسانی
متغیرهای فرعی :
موانع ادراکی
موانع ساختاری
موانع استراتژیک
موانع عملیاتی
موانع مدیریتی
موانع نیروی انسانی
موانع فرهنگی
۱-۶-سوالات تحقیق
سوال کلی
موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان کدامند؟
سوالات جزیی
۱-آیا موانع مدیریتی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟
۲- آیا موانع انسانی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟
۳- آیا موانع فرهنگی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟
۴- آیا موانع ادراکی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟
۵- آیا موانع ساختاری بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟
آیا موانع عملیاتی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟
۱-۷-تعاریف عملیاتی و مفهومی تحقیق
۱-۷-۱- تعریف مفهومی استراتژی های منابع انسانی
استراتژی منابع انسانی ، آن دسته ازبرنامه ها ، سیاستها و فعالیتهای مبتکرانه در زمینه منابع انسانی است که برای ایجاد رابطه تنگاتنگ بین منابع انسانی با اهداف کلی استراتژیک سازمان طراحی شده است .منابع انسانی در سازمان همانند سایر منابع به شمار می روند و دارای مدیریت خاص خود هستند(ابطحی و اعرابی ،۱۳۸۹: ۷۶).
۱-۷-۲-تعریف عملیاتی استراتژی های منابع انسانی
منظور از استراتژی های منابع انسانی درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین [۴](۲۰۰۰به نقل از کریمیان ۱۳۹۳) کسب می‌کنند.
۱-۷-۳- تعریف مفهومی موانع مدیریتی
این موانع در سطح تصمیمات کلان سازمانی نمایان می گردد . رهبری ضعیف و عدم ( کمبود) حمایت مدیریت عالی یا فقدان مهارت های مدیریتی مدیران ارشد و ضعف بینش مدیریت ارشد در هدایت مجموعه از این عوامل می باشند(عبدالهی ،۱۳۸۸ : ۶۳).
۱-۷-۴- تعریف عملیاتی موانع مدیریتی
منظور از موانع مدیریتی درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به سوالات ۱-۲-۳-۴-۵ پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (۲۰۰۰) کسب می‌کنند.
۱-۷-۵- تعریف مفهومی موانع نیروی انسانی
فقدان بکارگیری کارکنان و مدبران در فرآیند برنامه ریزی استرتژیک می باشد. (قلیچ ،۱۳۸۶: ۲۳).
۱-۷-۶- تعریف عملیاتی موانع نیروی انسانی
منظور از موانع نیروی انسانی درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به سوالات ۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱ پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (۲۰۰۰) کسب می‌کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.