شناسایی و معرفی کتب خطی طبی و مؤلفین آنها از قرن۷ تا ۱۳ …

انجام: «مفید بود ان شاءالله و الحمدلله رب العالمین».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ کتابت قرن دوازدهم، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، صفحه اخیر نونویس، ۱۶س، ۱۰۲گ ۱۳×۱۹، جلد تیماج قهوه¬ای ساده، واقف نادرشاه، تاریخ وقف ۱۱۴۵٫
مفتاح السرور عادلشاهی (۲۲۳۲۳)(فارسی)
مؤلف: محمود ایاز یا محمد ایاز یا نیاز محمود معروف به صحت خان (ـ قرن ۱۰ق.)[۱۶۷] صاحب «عالم نمای عادلشاهی».[۱۶۸] رساله مختصری است مشتمل بر مقدمه، سه مقاله و خاتمه در قوه باه که از کتاب «الفیه» و کتب دیگر بهره برده است: مقدمه در بیان حکمت قوای جنسی در نهاد بشر و حیوانات، روزهای مناسب و زیانبخش سال، طبایع مناسب و نامناسب؛ مقاله اول در نگاه داشتن قوای جنسی، بررسی امراض و بیان علاجات (۶ فصل)؛ مقاله دوم در بیان ادویه مفرده و مرکبه و معجونها (۱۰ فصل)؛ مقاله سوم در بیان طعامهای مفرده و مرکبه (۶ فصل)؛ خاتمه در بیان لباس و جامه‌های مناسب. مؤلف این رساله را در ۹۲۲ق. (یا ۹۲۶ق.) پس از بازگشت عادلشاه از سرکوب شورشیان تألیف کرده است.
آغاز: «بسمله. الحمدلله الفرد الصمد الذی خلق کل شیء من زوجین اثنین»
انجام: «هر روز اندام بشورید و جامهای پاک و سفید و فاخر و خشبوی بپوشد … بعجله و فرصت قلیله به اتمام رسیده»
نستعلیق ۱۳ سطری، کاتب: علی موسوی، تاریخ تحریر: ۴ جمادی‌الاول ۱۳۱۲ مطابق با ۵ نوامبر ۱۸۹۳م.، محل کتابت: لکهنو، کاغذ: نخودی، ۳۶گ ۲۵×۱۷، عناوین به سرخی، جلد: مقوا، اهدایی مقام معظم رهبری در فروردین ۱۳۷۴٫
مفتاح الشفا(۹۷۸۱)(فارسی)
تألیف محمدکاظم بن غیاث الدّین محمدبن محمدهاشم طبیب طهرانی و بنام شاه سلطان حسین صفوی است که مؤلف آن را به اقتفای جدّ خویش در کتاب مفتاح الخزاین به‌جهت جمع بین احادیث اسلامی و طب یونانی و مباحث ادویه مفرد و مرکب در مقدّمهای در بیان شرافت علم طب و مجملی از توجیهات احادیث شریفه و سه مقاله و خاتمه بشرح زیر تألیف نموده است:
آغاز: «بسمله الحمدلله الذی خلق الانسان و اعطاه العلوم».
انجام: «فصل اول آداب مریض و عیادت کننده وعلاج مریض» (ناقص).
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ کتابت قرن دوازدهم، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، صفحه اخیر نونویس، ۱۶س، ۱۰۲گ ۱۳×۱۹، جلد تیماج قهوه‌ای ساده، واقف نادرشاه، تاریخ وقف ۱۱۴۵٫
مفتاح الشفاء= ترجمه طب الائمه[۱۶۹] (فارسی) (۳۰۸۸۷)
مؤلف: فیض الله عصاره شوشتری(قرن ۱۱ق.)
مؤلف با فتح علی خان پسر واختشوخان حاکم شوشتر معاصر بود و تألیف این کتاب را به اشارت او انجام داد واین کتاب مبتنی است بر یک مقدمه در تعریف طب و بیان موضوع ، اقسام وغایت آن ، و ۵باب وخاتمه (درعوذات ورقیات متفرقه )
آغاز موجود:«…مطلب مطلب اول درتدبیر ماکولات کیفیت اکل دروقت آن .»
آغاز نسخه کامل:« بسمله. شیرین کاران شربتخانه ‌سخن آرایی…»
انجام: «واذا بلغ المرام هذاالمقام فلنختم الکلام حامدین لله الملک العلام مصلین علی اکرم الرسل واشرف الانام وعلی عترته الطاهرین الکرام الماجدین العظام.»
نسخ ۱۵سطری، تاریخ کتابت : ۵شنبه ۱۶ جمادی الاول ۱۰۹۵٫، کاغذ: نخودی فرنگی آهارمهره ، ۱۶۰گ۴/۱۸*۱۳، عناوین وگوی به شنگرف ، برخی اوراق دارای حاشیه ، اوراق آسیب دیده ازحشرات و حواشی برخی رطوبت رسیده و وصالی شده، جلد: مقوا با عطف و گوشه تیماج قهوه ای ، وقفی دکتر فریدون مقتدری، ۱۳۸۳٫
مفتاح الشفاء(۱۹۷۳۳) (فارسی)
مؤلف: میرزا محمدکاظم بن محمد صائب خوانساری[۱۷۰] (قرن ۱۲ق.)
کتابی است مشتمل بر دو مطلب و چند فصل: مطلب اول در تدبیر مسافران؛ مطلب دوم در درمان برخی از امراض. مؤلف در این رساله نکات و مسائل مهم را از کتب معتبر استخراج و تجربیات خانوادگی خود را به همراه شرح حال ۱۲ نفر از علمای اصولی و ۱۲ نفر از اخباریین درج کرده است.
آغاز: «