شکاف دیجیتالی و فرصتا و تهدیدهای آموزشی از دیدگاه روانشناختی

شکاف دیجیتالی و فرصتا و تهدیدهای آموزشی

در ادامه این مباحث، تشریح افزون تر فرصتا و تهدیدها، می تونه مبنای مناسبی واسه فهم موضوع جفت و جور کرده و راه رو واسه گسترش مسأله جفت و جور کنه.

2-1-3-3-1-فرصتا

الف) برابری فرصتا ، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی

پخش متعادل فرصتای دسترسی عموماً موجب ارتقای کیفیت زندگی و پیشرفت مناطق محروم می شه. اینجور امکانی شرایط برابرسازی و دسترسی برابر به فرصتا رو جفت و جور کرده می تونه منادی عدالت اجتماعی باشه . اما معمولاً این پخش متعادل وقتی محقق می شه که دولتا در کار تمهید مقدمات و قرار گرفتن زیرساختای دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق محروم مثل روستاها دخالت کرده با تخصیص اعتبارات بیشتر واسه مناطق محروم یه جور توازن در دسترسی ایجاد کنه (همون: 153) .

ب) تمرکززدایی

بحث تمرکز دارای دو جنبه کاهشی و افزایشیه که معمولاً کاهش تمرکز یا تمرکززدایی به عنوان وجه مثبت اون تلقی می شه . این وجه به خاص در کشورهایی با نظام دولتی و متمرکز بسیار اجباری بوده و موجب رشد و پیشرفت بیشتر و گسترش زمینه های رشد خلاقیتا تلقی می شه . به عنوان یه فرصت، بعضی از نظریه پردازان بر این باور هستن که تمرکززدایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات ربط داره. در این مورد هاروی عقیده داره که فناوری اطلاعات به شرکتها این امکان رو داده که با موفق شدن بر فواصل جغرافیایی پیشرفت کاری رو مهم بدوننش. هپورت هم عقیده داره که پخش فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در جاها و قرار گرفتن اونا در مناطق جور واجور به وجود اومده توسط امکاناتیه که فناوری اطلاعات و ارتباطات واسه تمرکززدایی به ما میده (طیب، 1379 : 119).

ج) افزایش مشارکت و قدرت اراده کردن در مناطق محروم

قرار گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با دید کردن بر طرف کردن شکاف دیجیتالی اگر شامل دسترسی مؤثر افراد ساکن در مناطق محروم شه، در آخر موجب افزایش اندازه مشارکت اونا در تصمیم سازیا می شه. این پروسه در آخر ، بالا رفتن قدرت اراده کردن با در نظر گرفتن رشد آگاهی و اطلاعات رو به دنبال داره (دهقان، 1386: 154) .با در نظر گرفتن این که آموزش و پرورش یکی از اساسی ترین نهادهای آگاهی بخشه، در صورت به کار گیری وسیله مفید بودن چون فناوری اطلاعات و ارتباطات می تونه بر حجم، سرعت و کیفیت آگاهی بخشی اضافه کنه . مناطق محروم ً از این امکان در حد پایین تری برخوردار بودن . فرصت نامبرده زمینه تغییر در این قانون و توازن در آگاهی و اطلاعات رو جفت و جور می کنه.

2-1-3-3-2-تهدیدها

عموماً فرصتای جور واجور اگر مورد توجه واقع نشده و از اونا خوب به کار گیری نشه، خود  به تهدید تبدیل شده مانعی بر سر راه اهداف هستن . تهدیدها شرایطی رو توضیح می کنن که در صورت قرار گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش موجب زیاد نابرابری فضایی در این بخش یا زیاد شدن شکاف دیجیتالی می شن.

الف) افزایش شکاف دیجیتالی

یکی از اساسی ترین و مهم ترین تهدیدهای قرار گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، احتمال پخش نامتوازن اون بین مناطق و فضاهای جور واجور و نابرابره . همونجوریکه گفته شد، فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر به شکل نامتقارن پخش شه، اثر دوبرابر بر نابرابریای فضایی می ذاره؛ چون که از یه سو بر بستر نامتقارن قرار گرفتن پیدا کرده و از طرف دیگه، خود توانایی جدیدی به مناطق برخوردار میده تا اونا با توسل به این توانایی به سرعت فاصله خود رو از مناطق محروم بیشتر و بیشتر کنن.

همونجوریکه ذکر شد، این تهدیدها در روی دیگه، فرصتی واسه برابرسازی هم داراه. از اونجا که آموزش و پرورش حامل و منتقل کننده آگاهی و داناییه، اگر با پیشرفت نامتوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه باشه، تهدیدی دوبرابر واسه عدالت توزیعی می شه و با شدت و سرعت بیشتری نابرابریای فضایی رو گسترش داده اون رو زیاد می کنه (همون: 155).

 

 

ب) تقسیم کار نابرابر بین مناطق شهری و دهاتی

ً طبق نظریهای جور واجور بر اساس چارچوب دیدگاه وابستگی بین مناطق برخوردار و محروم جهان که در قالبای شمال و جنوب یا پیشرفته و در حال پیشرفت از هم جدا می شن و هم اینکه مناطق شهری و دهاتی یا مرکزی و کناره ای، یه جور تقسیم کار نامتوازن برقراره؛ طوریکه در این تقسیم کار جهانی یا منطقه ای، یه قطب دارای مشاغل پر سود بوده و مدیریت و هدایت کارها رو رو دوش دارن و در طرف دیگه مشاغل کم بازده و پیرو قرار دارن (همون: 156). اینجور تقسیم کار ناعادلانه ای با قرار گرفتن نامتوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات می تونه زیاد شه . کارای بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات با در نظر گرفتن نیاز اون به تخصص بالاتر در بطن خود یه جور جدا مناطق به مرکز و دور و بر رو به همراه داشته و نابرابریای دیجیتالی رو زیاد می کنه.

ج) تمرکزگرایی

در پیروز کشورها به خاص کشورای جهان سوم یه جور تمرکزگرایی در سطح ملّی و هم اینکه به شکل بخش ای یعنی میان شهرها و مناطق دهاتی دور و بر هست، تا جایی که دیدگاههایی مثل فاکس – بروژسکی پیشرفت مراکز شهری و مرکزی رو مدیون پیشرفت ارتباطات راه دور و بقیه شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی فرض می کنه (نقوی، 1382).

اینجوری، پخش نامتوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش نه فقط مستقیما، بلکه با تأثیرگذاری بر مجموعه خیلی از متغیرهای پیشرفت منطقه ای موجب زیاد تمرکز گرایی و در آخر افزایش شکاف فضایی می شه .قرار گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش اگه بر اساس ساختار موجود انجام شه، در عمل تمرکز در مدیریت، برنامه ریزی و تولید منابع رو به همراه داره . این هم تو یه پایان بد فرجام تولید کننده حجم بیش تری از نابرابریا و تشدیدکننده تمرکز گراییه. محصول تمرکز گرایی در میدون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تشکیل جریان یه طرفه اطلاعات از مرکز به دور و بر هستش؛ جریانی که در آخر امکان هرگونه رشد و خلاقیت رو از مناطق محروم و روستاها سلب می کنه.

د) افزایش احساس نابرابری و مهاجرت به مرکز

اگر با رشد نامتوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات جریان یه سویه اطلاعات از مرکز به دور و بر شکل گیرد، علاوه بر اثرات گفته شده، عواقبی مثل رشد انتظارات عمومی در مناطق محروم رو تماشاگر هستیم که معمولاً اینجور نیازآفرینیایی با نبود کامیابی در برآوردن اون نیازها همراهه و نتیجه طبیعی این افزایش احساس نابرابری نسبی در بین اهالی مناطق محروم هستش . در آخر، این پروسه ، محصولی جز افزایش میل به مهاجرت باقی نخواد موند؛ میلی که در صورت تحقق، اشکال جدیدی از محرومیت و نابرابری رو در مناطق کناره ای شهرهای بزرگ به وجود میاره (دهقان، 1386: 157).

ه) افزایش اشتغال تخصصی و بیکاری عمومی

مثل تهدیدهایی که با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش محتمل به نظر می رسه، تشکیل فرصتهای جدید شغلی واسه کارشناسان از یه سو و کاهش فرصتا واسه مشاغل عمومی از طرف دیگه س که به طور کلی به وسیله کامپیوتر اشغال می شه (همون).

اگه به اندازه کافی به آموزش تخصصای موردنیاز در مناطق محروم فکر نشه، افزایش بیکاری عمومی یه تهدید جدی هستش. با در نظر گرفتن این که بیشتر کارشناسان در مراکز و شهرهای بزرگ هستن و تقریباً همین قانون در سطح جهانی و ساختار اقتصادی بین الملل هم وجود داشته و نابرابری فضایی رو میسازه.

در ادامه این بخش به بعضی از مهم ترین فناورهای اطلاعاتی در مورد آموزش اشاره شده و تاثیر این فناوریا در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می گیره.