عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری درسازمان

دانلود پایان نامه

عوامل موفقیت برون سپاری

عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری در هر سازمانی که به برون سپاری اقدام می ورزد عبارتند از:

الف) تعیین تیم برون سپاری: اعضای تیم برون سپاری باید علاوه بر باور به موضوع، آمادگی واسه کار تموم وقت و طولانی با نمایندگان بخشای جور واجور مالی، منابع انسانی و … رو داشته و ازمهارت گفتگو، تعهد و اختیار کافی برخوردار باشن.

ب) تعیین هدفا: برون سپاری، فرایندی پیچیده و نیازمند ساپورت مدیریت ارشد واسه شکست دادن مقاومت داخلیه. به خاطر این، هدفای اون باید به دقت تعیین و تعریف و پس از کسب اتفاق نظر در بخشای مربوطه، پیش مدیریت ارشد سازمان تبیین و توجیه شه.

ج) تعیین فهرست بهای مالی: محاسبه هزینه انجام کارا به خاطر تعیین ملاک مقایسه واسه پیشنهادهای پیمانکاران جهت اراده کردن برون سپاری اهمیت زیادی داره.

د) اجرای روند منطقی: روند برون سپاری باید به دقت تعریف، تبیین و رعایت شه. در این روند باید به اختلاف دیدگاه بخشا و افراد سازمان توجه شه(کیت بوردن[1] و همکاران، 2003).

هـ) انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار از مهم ترین عاملای موفقیت برون سپاریه. انتخاب پیمانکار باید متناسب نیازها و قوانین سازمانا انجام بشه.

و) ایجاد بازار رقابت: بدون فشار رقابتی انتخاب پیمانکاران مناسب واسه رسیدن به اهداف مثل افزایش کیفیت و صرفه جویی در هزینه ها ممکن نخواد بود.

ز) مدیریت و اداره رابطه: شکست در برون سپاری بیشتر از اینکه به وجود اومده توسط ناتوانی اجرایی باشه از ناتوانی مدیریت و اداره رابطه سرچشمه میگیره(ترابی و خوارزمی، 1383).

از نظر گارتنر[2] (1996 ) عوامل موفقیت برون سپاری عبارتند از: جاانداختن تفکر برون سپاری به عنوان یه روش عملی؛ هم جهت کردن تموم فعالیتای مربوط به برون سپاری با راهبردهای کار و کاسبی؛ داشتن انتظارات واقعی از کسب سود قبل ازمبادرت به برون سپاری؛ بالا بردن ارزش خدمات منعطف در مقابل خدمات ثابت؛ انتخاب روشای تحویل موافق با اهداف تجاری و کار و کاسبی سازمان؛ تعریف محرکا و روش ارتباطی جهت حصول سود دو جانبه؛ مذاکرات پشت سر هم جهت در پیش گرفتن معامله برنده – برنده؛ ارائه راه حلایی تجاری بر مبنای شبکه تولید کنندگان؛ پیشرفت و اجرا روشای مدیریت پخش متمرکز؛ ایجاد تعادل میان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاری(سلجوقی، 1385).

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت :انتظارات مشتریان

2-12 روند برون سپاری

از اونجا که برون سپاری اثرات کوتاه مدت و بلند یه مدت بر سازمان می ذاره، بنابر این به خاطر اراده کردن واسه انجام اون، به معیارها و ملاکایی نیازه، مثل «توانایی و توانمندی سازمان» و «اندازه اهمیت»، منظور از «توانایی و توانمندی سازمان»، یه سری از منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاریه که واسه انجام یه وظیفه لازمن و منظور از «اندازه اهمیت»، به حساسیت و نقشی که فعالیت مورد نظر در مفید بودن و موفقیت سازمان داره، اشاره میکنه (قهرمانی و مرادی، 1386).

 

 

 

 

 

 

 

 

کرمی و کریمی، (1386) در تحقیقی، روند برون سپاری رو به شکل جدول پایین ذکر کردن :

جدول 2-1 گامای روند برون سپاری( اکرمی و کریمی، 1386).

1.      برون سپاری گزینه مناسبیه؟

–        جمع بیاری داده های مربوط به فعالیت مورد نظر

–        جمع بیاری داده های مربوط به برون سپاری فعالیت مورد نظر

–        مصاحبه با مدیریت

–        آزمایش ابتدایی

–        گزارش پایانی

2.      آزمایش گزینه های برون سپاری طبق فعالیتا و عملیات

–        ترسیم سازمان طبق فعالیتا

–        بررسی و بررسی فعالیتا و گزینه ها

–        تعیین گامهای موقتی واسه برون سپاری فعالیتا

–        طرح ابتدایی

–        پیشنهادات پایانی

3.      اهداف از راه برون سپاری قابل رسیدن هستن؟

–        بررسی اثر بر روش هدف دار جاری سازمان

–        بررسی اهداف هزینه ای

–        بررسی اهداف سازمانی

–        بررسی اهداف وضعیت گذار و تغییر

–        بررسی اهداف پیشرفت اقتصادی

–        آزمایش ابتدایی

–        گزارش پایانی

4.      در خواست اطلاعات از تأمین کنندگان

–        تعیین عوامل

–        تعیین سوابق و مشخصات تأمین کنندگان

–        تعیین نیازمندیای اطلاعاتی

–        تعیین معیارهای کارایی

–        درخواست اطلاعات

–        آزمایش اطلاعات

–        درخواست ارائه طرح پیشنهادی

–        آزمایش درخواست طرح پیشنهادی

5.      سازمان آمادگی برون سپاری رو داره؟

–        بررسی نمودار عملیاتی سازمان

–        نیاز سنجی واسه اتحاد عملیات

–        بررسی کارکنان در برابر سبک مدیریت فعالیت ها

–        گزارش ابتدایی

–        گزارش پایانی

6.      انتخاب تأمین کننده و مذاکرات توافقی

–        انتخاب تأمین کنندگان

–        معاملات و مذاکرات

–        شروع

–        مدیریت تأمین کننده

–        فسخ قرارداد

–        انجام بازدیدای دوره ای

[1] – Barden

[2] – Gartner