عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری درسازمان

عوامل موفقیت برون سپاری

عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری در هر سازمانی که به برون سپاری اقدام می ورزد عبارتند از:

الف) تعیین تیم برون سپاری: اعضای تیم برون سپاری باید علاوه بر باور به موضوع، آمادگی واسه کار تموم وقت و طولانی با نمایندگان بخشای جور واجور مالی، منابع انسانی و … رو داشته و ازمهارت گفتگو، تعهد و اختیار کافی برخوردار باشن.

ب) تعیین هدفا: برون سپاری، فرایندی پیچیده و نیازمند ساپورت مدیریت ارشد واسه شکست دادن مقاومت داخلیه. به خاطر این، هدفای اون باید به دقت تعیین و تعریف و پس از کسب اتفاق نظر در بخشای مربوطه، پیش مدیریت ارشد سازمان تبیین و توجیه شه.

ج) تعیین فهرست بهای مالی: محاسبه هزینه انجام کارا به خاطر تعیین ملاک مقایسه واسه پیشنهادهای پیمانکاران جهت اراده کردن برون سپاری اهمیت زیادی داره.

د) اجرای روند منطقی: روند برون سپاری باید به دقت تعریف، تبیین و رعایت شه. در این روند باید به اختلاف دیدگاه بخشا و افراد سازمان توجه شه(کیت بوردن[1] و همکاران، 2003).

هـ) انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار از مهم ترین عاملای موفقیت برون سپاریه. انتخاب پیمانکار باید متناسب نیازها و قوانین سازمانا انجام بشه.

و) ایجاد بازار رقابت: بدون فشار رقابتی انتخاب پیمانکاران مناسب واسه رسیدن به اهداف مثل افزایش کیفیت و صرفه جویی در هزینه ها ممکن نخواد بود.

ز) مدیریت و اداره رابطه: شکست در برون سپاری بیشتر از اینکه به وجود اومده توسط ناتوانی اجرایی باشه از ناتوانی مدیریت و اداره رابطه سرچشمه میگیره(ترابی و خوارزمی، 1383).

از نظر گارتنر[2] (1996 ) عوامل موفقیت برون سپاری عبارتند از: جاانداختن تفکر برون سپاری به عنوان یه روش عملی؛ هم جهت کردن تموم فعالیتای مربوط به برون سپاری با راهبردهای کار و کاسبی؛ داشتن انتظارات واقعی از کسب سود قبل ازمبادرت به برون سپاری؛ بالا بردن ارزش خدمات منعطف در مقابل خدمات ثابت؛ انتخاب روشای تحویل موافق با اهداف تجاری و کار و کاسبی سازمان؛ تعریف محرکا و روش ارتباطی جهت حصول سود دو جانبه؛ مذاکرات پشت سر هم جهت در پیش گرفتن معامله برنده – برنده؛ ارائه راه حلایی تجاری بر مبنای شبکه تولید کنندگان؛ پیشرفت و اجرا روشای مدیریت پخش متمرکز؛ ایجاد تعادل میان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاری(سلجوقی، 1385).

2-12 روند برون سپاری

از اونجا که برون سپاری اثرات کوتاه مدت و بلند یه مدت بر سازمان می ذاره، بنابر این به خاطر اراده کردن واسه انجام اون، به معیارها و ملاکایی نیازه، مثل «توانایی و توانمندی سازمان» و «اندازه اهمیت»، منظور از «توانایی و توانمندی سازمان»، یه سری از منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاریه که واسه انجام یه وظیفه لازمن و منظور از «اندازه اهمیت»، به حساسیت و نقشی که فعالیت مورد نظر در مفید بودن و موفقیت سازمان داره، اشاره میکنه (قهرمانی و مرادی، 1386).

 

 

 

 

 

 

 

 

کرمی و کریمی، (1386) در تحقیقی، روند برون سپاری رو به شکل جدول پایین ذکر کردن :

جدول 2-1 گامای روند برون سپاری( اکرمی و کریمی، 1386).

1.      برون سپاری گزینه مناسبیه؟

–        جمع بیاری داده های مربوط به فعالیت مورد نظر

–        جمع بیاری داده های مربوط به برون سپاری فعالیت مورد نظر

–        مصاحبه با مدیریت

–        آزمایش ابتدایی

–        گزارش پایانی

2.      آزمایش گزینه های برون سپاری طبق فعالیتا و عملیات

–        ترسیم سازمان طبق فعالیتا

–        بررسی و بررسی فعالیتا و گزینه ها

–        تعیین گامهای موقتی واسه برون سپاری فعالیتا

–        طرح ابتدایی

–        پیشنهادات پایانی

3.      اهداف از راه برون سپاری قابل رسیدن هستن؟

–        بررسی اثر بر روش هدف دار جاری سازمان

–        بررسی اهداف هزینه ای

–        بررسی اهداف سازمانی

–        بررسی اهداف وضعیت گذار و تغییر

–        بررسی اهداف پیشرفت اقتصادی

–        آزمایش ابتدایی

–        گزارش پایانی

4.      در خواست اطلاعات از تأمین کنندگان

–        تعیین عوامل

–        تعیین سوابق و مشخصات تأمین کنندگان

–        تعیین نیازمندیای اطلاعاتی

–        تعیین معیارهای کارایی

–        درخواست اطلاعات

–        آزمایش اطلاعات

–        درخواست ارائه طرح پیشنهادی

–        آزمایش درخواست طرح پیشنهادی

5.      سازمان آمادگی برون سپاری رو داره؟

–        بررسی نمودار عملیاتی سازمان

–        نیاز سنجی واسه اتحاد عملیات

–        بررسی کارکنان در برابر سبک مدیریت فعالیت ها

–        گزارش ابتدایی

–        گزارش پایانی

6.      انتخاب تأمین کننده و مذاکرات توافقی

–        انتخاب تأمین کنندگان

–        معاملات و مذاکرات

–        شروع

–        مدیریت تأمین کننده

–        فسخ قرارداد

–        انجام بازدیدای دوره ای

[1] – Barden

[2] – Gartner