قابلیت اعتماد

زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار
۱۹ SPSS انجام گردیده است.
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۲۵ پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ همانگونه که در جدول ۳-۳) آمده است، محاسبه شد. این اعداد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.
جدول ۳-۳- ضریب آلفای کرونباخ
ردیف
متغیرها و ابعاد
ضریب آلفای کرونباخ
۱
تبلیغات تلویزیون
۷۹/۰
۲
واکنش های هیجانی
۷۲/۰
۳
برنامه ریزی رفتاری
۸۱/۰
۴
ضریب آلفای کرونباخ کلی
۸۳/۰

۳-۷-
روش‌ و ابزارتحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی۱۴۴:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی نظیر میانگین، نما، مد و … همچنین شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار، واریانس و … بهره گرفته شد.
ب. آمار استنباطی:
آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
آزمون کلموگروف اسمیرونوف :
در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده می گردد.
آزمون رگرسیون:
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است.
چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) روش همزمان، ب)روش گام به گام، ج) روش سلسله مراتبی.
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی ، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.
در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند. این تصمیم گیری که قبل از شروع تحلیل اتخاذ می‌شود می‌تواند بر اساس سه اصل عمده زیر باشد:
– رابطه علت و معلولی.
– رابطه متغیرها در تحقیقات قبلی.
– ساختار طرح پژوهشی.
از آن جا که روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی ویژه ای صورت می گیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است. لازم به تذکر است که برای این گونه تحقیقات آشنایی با روشهای آماری تحلیل رگرسیون الزامی است.
لذا می توان ادعا نمود که تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران از آزمون رگرسیون استفاده خواهد شد.
آزمون فریدمن
هنگام بررسی نظرات یک گروه در چند زمینه از آزمون فریدمن استفاده می شود. به عبارتی بر اساس نظرات افراد (پاسخی که به سوالات پرسشنامه می دهند) اولویت هر کدام ازموارد را بر اساس رتبه بندی معنی دار(یا گرایشات معنادار افراد به هر کدام از متغیر ها) مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر فریدمن این فرضیه صفر را می آزماید که K متغیر همبسته از یک جامعه مشابه می آیند.برای هر موقعیت k متغیر از ۱تا k طبقه بندی می شود. آماره آزمون برپایه این طبقات است. لذا می توان اینگونه بیان نمود که جهت اولویت بندی میزان اهمیت هر کدام از ابعاد متغیرهای تحقیق، از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد.

مقدمه
در این فصل یافته های تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه می گردد. در بخش آمار توصیفی یافته های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان در قالب جداول فراوانی و درصد فراوانی ارائه می شود. در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری مناسب به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است.

۴-۱- آمار توصیفی
در این بخش، توزیع افراد مورد مطالعه در نمونه
ب
ه تفکیک هریک از سطوح متغیرهای جمعیت شناختی و در قالب جداول فراوانی و درصد فراوانی ارائه شده است.

۴-۱-۱- جنسیت مشتریان
جدول ۴-۱، فراوانی و درصد فراوانی تخصیص مشتریان به هریک از سطوح جنسیتی را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱: فراوانی/درصد فراوانی جنسیت مشتریان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
۲۳۰
۷/۵۹
زن
۱۵۵
۳/۴۰
با توجه به یافته های جدول ۴-۱، میزان ۷/۵۹ درصد از مشتریان مورد مطالعه را مردان و ۳/۴۰ درصد آنان را زنان تشکیل داده اند.

نمودار ۴-۱: فراوانی/درصد فراوانی جنسیت مشتریان

۴-۱-۲- تحصیلات مشتریان
جدول ۴-۲، فراوانی و درصد فراوانی تخصیص مشتریان به هریک از سطوح تحصیلات را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۲: فراوانی/درصد فراوانی تحصیلات مشتریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *