مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۷

 • صابر، دکتر محمد رضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۹٫
 • طاهرخانی، دکتر حسین، قرارداد با عوض شناور، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۹۲٫
 • عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، جلد اول، ناشر علمی تهران، ۱۳۲۹٫
 • قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، ره پیک، دکتر حسن و کیایی، دکتر عبدالله، تفسیر قانون مدنی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
 • قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۹٫
 • قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ دهم، ۱۳۹۲٫
 • کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶٫
 • کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶٫
 • کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶٫
 • کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶٫
 • کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶٫
 • کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
 • مظفر، محمد رضا، منطق، ترجمه مجید حمید زاده و انشاء الله رحمتی، انتشارات حکمت، چاپ اول، ۱۳۸۱٫
 • موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و همکاران، نشر شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۱
 • محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه، انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫
 • محمدی، علی، ترجمه و شرح اصول فقه (نوشته محمد رضا مظفر)، انتشارات دارالفکر، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫
 • ب-مقالات:

  1. ابراهیمی، سید نصرالله، نگاهی به بهینه سازی قراردادهای بالادستی صنعت نفت (نسل سوم قراردادهای بیع متقابل)، مشعل (نشریه کارکنان صنعت نفت ایران)، شماره ۴۸۶، دوره جدید، ۱۷ آبان ۱۳۸۸٫
  2. خزاعی، حسین، روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۵٫
  3. داراب پور، مهراب، ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۱٫
  4. شیروی، عبدالحسین، ابراهیمی، سید نصرالله، اصغریان، مجتبی، اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شماره ۴۱٫
  5. طاهرخانی، حسین، قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۴۳٫
  6. علیخانی، محمد، بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین المللی فروش گاز، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۴۰٫
  7. قاسم زاده، سید مرتضی، نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک- شیوه های تعیین مورد تعهد و تملیک، (صص ۱۳۳تا ۱۶۰)فصلنامه علمی و پژوهشی مدرس، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ویژه نامه حقوق،۱۳۸۳٫
  8. نوری، سید مسعود، بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه، مجله نامه مفید، شماره بیست و دوم، تابستان ۱۳۷۹٫

  رساله ها:

  1. اسلامی پناه، دکتر علی، معلوم و معین بودن معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن لا، رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، خرداد ماه ۱۳۸۰٫
  2. اسدی شهیدی، حمید رضا، تعیین ثمن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی مصر، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، زمستان ۱۳۷۹٫
  3. امینی، عیسی، روشهای تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫
  4. زاهدیان، مجتبی، عقد بیع با ثمن شناور Open Price در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین، حقوق انگلیس، حقوق آمریکا و حقوق ایران، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۶٫
  5. صادق پور، رضا، بررسی ماهیت حقوقی قرارداد بیع متقابل نفتی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، ۱۳۹۱٫
  6. صحرا نورد، اسدالله، تحلیل حقوقی بیع متقابل (BUY BACK) در قراردادهای نفتی ایران، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۱٫
  7. طاهرخانی، حسین، قرارداد با عوض شناور، رساله دکتری حقوق خصوصی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۰٫
  8. علوی یزدی، حمید رضا، روشهای تعیین ثمن در عقد بیع، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰٫
  9. مردانی پور شهر کردی، محمد رضا، بررسی ماهیت حقوقی پیش فروش کالا به ثمن شناور، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، فروردین ۱۳۸۵٫