مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۹

و
شرکت ………………………..
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات
در این قرارداد کلمات و اصطلاحات در معانی وضع شده زیرین بکار می رود، مگر اینکه از عبارت، معنای دیگری مد نظر باشد:
– «قرارداد» منظور قرارداد حاضر است که فیما بین کارفرما و مشاور منعقد شده است.
– «کارفرما» شرکت …………………………… می باشد که در این قرارداد به آن «کارفرما» و یا حسب مورد «شرکت» گفته میشود.
– «مشاور» شرکت آریا ایمن تدبیر می باشد.
– «خدمات مشاوره» در این قرارداد به معنای قرارداد …………………………. می‌باشد که جزئیات آن در ماده ۲ قرارداد حاضر قید گردیده و حسب مورد بنا بر دستور کارفرما و یا بر اساس شرح کار مندرج در قرارداد که در چارچوب موافقتنامه حاضر منعقد شده است توسط مشاور انجام میپذیرد.
– «قرارداد اصلی» به معنای قرارداد منعقد شده و الزام آور میان کنسرسیوم ……………………… و شرکت ملی نفت ایران می باشد.
– «کارفرمای اصلی» به معنای شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز پارس میباشد.
– «تعهدات» به معنای کلیه تعهدات و مسوولیتهایی است که به موجب قرارداد حاضر برعهده «مشاور» میباشد.
– «مفرد و جمع» مفرد در این قرارداد در معنای جمع و جمع نیز در این قرارداد در معنای مفرد به کار می‌رود مگر اینکه بر حسب معنا و مفهوم مستنبط از سیاق عبارت، الفاظ مفرد و جمع در معنای معمول خود به کار روند.
– «عناوین» عناوین در این قرارداد فقط برای درک بهتر و متقابل بوده است و تاثیری در مفاد مندرجات ذیل آن عبارت نداشته و در تفسیر اراده به کار نمی رود.
هر گاه میان مفاد و یا مندرجات این قرارداد و قوانین و مقررات آمره تعارضی کشف و یا حادث شود که سبب بطلان شرط خاصی گردد، در اینصورت قرارداد به اعتبار خود باقی می ماند و باطل نمی‌گردد.
ماده ۲- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از ……………………………………………
تبصره ۱: کارفرما می تواند هر زمانی نسبت به کاهش یا افزایش موضوع قرارداد به میزان ۲۵ درصد اقدام نماید و مشاور مکلف به تبعیت از خواست کارفرما در این خصوص می باشد.
تبصره ۲: کارفرما تهیه هر مدرک را به صورت کتبی از پیمانکار درخواست خواهد نمود و تعیین اولویت کارها با کارفرما خواهد بود.
ماده ۳- مدت قرارداد
۳-۱- مدت انجام خدمات موضوع قرارداد …………..از تاریخ شروع قرارداد می باشد و این مدت با توافق طرفین قرارداد قابل تمدید میباشد.
۳-۲- تاریخ شروع قرارداد برابر با ………………….. می باشد.
۳-۳- این قرارداد از تاریخ ابلاغ از سوی کارفرما نافذ خواهد بود.
۳-۴- مشاور خدمات موضوع قرارداد در مدت فوق الذکر و در چارچوب برنامه زمان بندی پیوست قرارداد انجام خواهد داد.
ماده ۴- مبلغ قرارداد
مبلغ مقطوع، یک قلم (lump sum) و ناخالص قرارداد به منظور انجام کامل موضوع قرارداد و کلیه خدمات، تعهدات و کارهای ذکر شده در اسناد و مدارک قرارداد و همچنین به طور اخص کلیه کارهای ذکر شده در پیوست شماره یک قرارداد معادل۳۹۳/۹۴۳/۴۷۴ (چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و سیصد و نود و سه) ریال می باشد.
تبصره: تفکیک قیمت فوق در پیوست شماره دو قرارداد آمده است.
ماده ۵- شرایط پرداخت
۱-۵- به میزان بیست درصد از مبلغ کل قرارداد مندرج در ماده ۴ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال الف- ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی مورد قبول کارفرما، ب- امضای قرارداد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: مبلغ پیش پرداخت از محل صورت وضعیتهای پیمانکار به نحوی کسر می‌شود که در آخرین پرداخت مبلغ پیش پرداخت مستهلک گردد. ضمانت نامه پیش پرداخت پس از استهلاک مبلغ پیش پرداخت به درخواست کتبی پیمانکار آزاد میشود.
۲-۵- پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس تکمیل و اخذ تاییدیه کارفرما برای هر ردیف کاری تعریف شده در جدول پیوست شماره دو قرارداد خواهد بود. کارفرما پس از بررسی صورت وضعیت مشاور و کسرکسور قانونی و کسور قراردادی و بدهیهای پیمانکار، مطابق شرایط قرارداد مبلغ خالص آن را به پیمانکار پرداخت می نماید.
۳-۵- مالیات بر ارزش افزوده در قبال ارائه گواهی ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و به نرخی که سالانه توسط مراجع مالیاتی اعلام می شود با رعایت مقرارت مربوطه به مشاور پرداخت خواهد شد.
ماده ۶- تعهدات مشاور

  1. مشاور صحت خدمات ارائهشده را تضمین می‌نماید.
  2. مشاور متعهد است کلیه اسنادی را که در راستای ارائه خدمات، تولید میشود، بدون هیچ قید و شرطی در اختیار کارفرما قرار دهد. در هر حال طرفین توافق دارند کلیه اسناد مربوطه از بدو تولید در مالکیت کارفرما میباشد و مشاور نسبت به دسترسی کارفرما به اسناد مذکور ممانعت نخواهد کرد.
  3. مشاور متعهد است در طول دوره اعتبار قرارداد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه قرارداد نسبت به رفع ابهام از اطلاعات ارائه شده و رفع ایراداتی که کارفرما در جریان استفاده از اسناد با آن موجه شده است، اقدام نماید؛ در هر حال از این حیث پرداختی به مشاور انجام نخواهد شد.
  4. مشاور کلیه اطلاعاتی را که در راستای اجرای قرارداد در اختیار وی قرار میگیرد و یا از هر طریقی تحصیل میکند، ولو پس از پایان مدت قرارداد ، محرمانه تلقی خواهد کرد، به استثناء مواردی که از سایر مجاری در اختیار عموم قرار گرفته است.
  5. مشاور اقرار و تائید می نماید که پرسنل به خدمت گرفته شده توسط او هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما یا کارفرمای اصلی ندارد و از این حیث کارفرما را از هر ادعائی بری و مصون می نماید.
  6. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.