متن کامل – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۲۰

 • در اجرای این قرارداد مشاور در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است، هرگاه کارکنان مشاور صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند کارفرما حق دارد از مشاور بخواهد این افراد را از کار برکنار کند. در این صورت، مشاور مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنارشدگان را بار دیگر در رابطه با این قرارداد بکار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای مشاور نمی‌کاهد و از این بابت حقی را برای او ایجاد نمی‌نماید.
 • مشاور بایستی مسئولیت و هزینه های مربوط به کلیه امور کارکنان خود از جمله و نه محدود به استخدام، پرداخت حق الزحمه، مزایای قانونی طبق قانون کار جاری در کشور، مالیات و بیمه جهت اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را برعهده گیرد. کارفرما هیچگونه مسئولیت نسبت به ادعاهای کارکنان مشاور ندارد و فیصله دادن به این گونه ادعاها منحصرا از مسئولیت های مشاور می باشد. مشاور در این مورد کارفرما را از هر نوع مسئولیت، پرداخت هزینه ها و یا خسارات مصون می دارد.
 • تهیه و تأمین محل کار، دفتر، لوازم و ماشینهای اداری و هر نوع امکانات لازم برای انجام موضوع قرارداد به عهده و هزینه مشاور بوده و کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.
 • ماده ۷- تعهدات کارفرما
  کارفرما متعهد است مبلغ قرارداد را مطابق شرایط مندرج در این قرارداد و حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ تصویب صورت وضعیتهای مشاور، پرداخت نماید.
  ماده ۸–نماینده طرفین
  هر یک از طرفین مکلف است ظرف یک هفته از امضای قرارداد کتباً نماینده خود را با ذکر حدود اختیارات به طرف مقابل معرفی کند. نماینده مشاور باید اختیارات کافی برای اداره و اجرای موضوع قرارداد و تعامل با کارفرما را داشته باشد.
  ماده ۹- تضمین حسن انجام کار

   1. برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت مشاور به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود. مبلغ تضمین حسن انجام کار در پایان قرارداد و در صورت رضایت کارفرما به مشاور پرداخت خواهد شد.
   2. در صورت فسخ قرارداد مطابق ماده ۱۸ قرارداد، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

  ماده ۱۰- کسور قانونی

   1. کارفرما از هر صورت وضعیت مشاور ۳ درصد (سه درصد) بابت مالیات کسر و به حساب اداره دارائی و امور اقتصادی واریز می نماید و تصویر رسید آن را به مشاور ارائه می نماید.
   2. کارفرما حسب ماده ۳۸ سازمان تامین اجتماعی از هر پرداخت به مشاور ۵ درصد (پنج درصد) بعنوان سپرده قانون تامین اجتماعی کسر و تا پایان کار نزد خود نگه میدارد، استرداد مبلغ مذکور که از مشاور کسر گردیده و همچنین پرداخت آخرین صورت وضعیت مشاور منوط به تسلیم مفاصاحساب نهائی مشاور از سازمان تامین اجتماعی می باشد.
   3. بطور کلی هر نوع کسور قانونی که به این قرارداد تعلق گیرد بعهده و هزینه مشاور خواهد بود.

  ماده ۱۱- دقت و کوشش
  مشاور باید، خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و با استفاده از آخرین دست آورد های جهانی و با بکارگیری حداکثر مهارت و دقت، به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی بوده و مورد تائید کارفرما هستند، انجام دهد.
  ماده ۱۲- اقدامات مشاور که نیاز به تائید کارفرما دارد
  هرگاه مشاور به هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور تصمیمهای راهبردی ضروری بداند. موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما از تاریخ دریافت گزارش و در زمان مقتضی نسبت به تشکیل جلسه اقدام می کند و تصمیمها را در صورت جلسه ای تنظیم و به مشاور ابلاغ می نماید. مفاد این ماده منافات با تعهدات مشاور برای اجرای درست کار و مسوولیت ناشی از آن ندارد.
  ماده ۱۳- محرمانه بودن اطلاعات

   1. در صورتی که طبق شرایط قرارداد اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد جز طبقه بندی محرمانه باشد، و یا محرمانه بودن آن از سوی کارفرما به مشاور اعلام شود، مشاور مجاز نیست بدون تائید قبلی کارفرما، اطلاعات و یا نتایج را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دیگران بگذارد و باید کوشش نماید تمامی اطلاعات و یا نتایجی را که در جریان انجام خدمات تحصیل می کند، محرمانه تلقی نموده و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از افشای اطلاعات بکار بندد.
   2. در مواردی که اطلاعات و یا نتایج محرمانه است، پس از اتمام قرارداد یا در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کماکان موارد حفاظت از آنها به قوت خود باقی است.

   برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.