مقاله – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۲۱

ماده ۱۴- رعایت مقررات ایمنی
مشاور باید بر عملکرد کارکنان خود نظارت نماید بنحوی که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات رعایت کنند.
ماده ۱۵- تغییرات مدت خدمات
مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر، می تواند تغییر یابد.

 • تغییر حدود خدمات
 • بروز تاخیر به عللی خارج از قصور مشاور
 • وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری
 • تعلیق کارها از طرف کارفرما یا کارفرمای اصلی
 • تاخیر غیر مجاز از سوی مشاور

در موارد فوق، مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط، تغییرات لازم در مدت و عندالاقتضاء در مبلغ قرارداد، براساس مبانی قرارداد و تاثیر آن روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعلام کند. کارفرما حداکثر پانزده (۲۰) روز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد کرد و نظر کافرما ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۶- جرائم تأخیر
چنانچه مشاور در ارائه خدمات موضوع قرارداد مطابق زمان بندی مقرر تأخیر داشته باشد به ازای هر روز تأخیر سه دهم درصد از کل مبلغ قرارداد را باید به عنوان جریمه تأخیر به کافرما بپردازد.
تبصره: مجموع جرائم تأخیر از ده درصد مبلغ قرارداد افزون نخواهد شد ولی چنانچه مدت تأخیرها از یک دهم مدت قرارداد بیشتر شود، کارفرما حق فسخ قرارداد را به دلیل قصور مشاور مطابق مفاد این قرارداد داراست.
ماده ۱۷- خاتمه دادن به قرارداد
کارفرما می تواند در هر زمانی به شرح زیر قرارداد را خاتمه دهد.

  1. در هر مقطعی که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت یک ماهه به مشاور اعلام می‌کند.
  2. مشاور، پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، ظرف مدت تعیین شده باید کار را متوقف کند و گزارش وضعیت پیشرفت خدمات مهندسی را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهیه و به کارفرما تسلیم کند.
  3. هرگاه کارفرما راسا یا براساس گزارش مشاور، تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود، باید موضوع را به مشاور اعلام کند. در این صورت مشاور موظف است خدمات یاد شده را در مهلت متناسبی که کارفرما اعلام می کند تکمیل کند.
  4. در هر صورت مشاور موظف است در پایان مهلت مذکور در بند فوق نسبت به تحویل اصل اسناد و مدارک مهندسی و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها و تعهدات مشاور در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر، مشروط بر این که این هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مشاور پرداختی نشده باشد، اقدام نماید.
  5. کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورتحساب و صورت هزینه ها، نسبت به بررسی آن براساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده اقدام نماید. تضمین حسن انجام کار مشاور در این حالت آزاد می‌شود.

ماده ۱۸- فسخ قرارداد
الف- کارفرما می تواند در هر یک از موارد زیر، بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مشاور ابلاغ کند.

  1. تخلف از انجام تعهدات قراردادی
  2. انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدن اجازه قبلی و کتبی کارفرما