مقاله علمی با منبع : مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۲۲

۳-۱۸- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال مشاور

    1. اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن، به کارکنان کارفرما، دستمزد، پاداش یا هدایائی داده یا آنها یا واسطه های آنان را در منافع خود شریک کرده است.

ب- کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا به مشاور اخطار می کند تا نسبت به رفع نوافق و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه، به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوی مشاور برای رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد ابلاغ گردد.

    1. تاخیر غیرموجه در انجام خدمات، بیش از ده درصد مدت مربوط
    2. رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه ای

تبصره ۱- مشاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد موظف است کار را متوقف کرده و بی درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می شود (حداقل دو هفته) اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.
تبصره۲- کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول پس از کسر مطالبات یا خسارات احتمالی وارده، تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۹- حل اختلاف
دو طرف، باید نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطه با این قرارداد، به طور دوستانه به کار برند.هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد، به هیاتی متشکل از یک نفر نماینده بی طرف و نمانیدگان دو طرف قرارداد (هر کدام یک نفر)، ارجاع می شود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاههای صالحه ایران، حل و فصل گردد. طرفین متعهد هستند در طول بررسی اختلافات و صدور حکم، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارند، کماکان انجام دهند.
ماده ۲۰- مالکیت اسناد
تمام مدارک و گزارشهائی که به موجب این قرارداد توسط مشاور تهیه می‌شوند، از جمله نسخ اصلی، نور گذر یا رایانه ای همه متعلق به کارفرماست. مشاور می‌تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک وگزارشهای یاد شده را نزد خود نگاه دارد.
ماده ۲۱- ابلاغها
هرگونه اطلاعیه، دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ تعلیق، خاتمه دادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم گزارشها، مدارک و مکاتبات است. تغییر نشانی مندرج در صدر قرارداد باید ۱۵ روز قبل به اطلاع طرف مقابل رسانده شود وگرنه هرگونه ابلاغ به آدرسهای مذکور ابلاغ شده تلقی می شود.
ماده ۲۲- زبان قرارداد
زبان قرارداد فارسی است. کلیه گزارشها و مدارک فنی مربوط به پروژه به زبان انگلیسی و عنداللزوم به درخواست کارفرما به دو زبان انگلیسی و فارسی تنظیم و به نماینده کارفرما ارائه می‌گردد.
ماده ۲۳- قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد
این قرارداد، از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده۲۴- تعلیق
کارفرما می تواند در هر زمانی نسبت به تعلیق قرارداد به مدت یک ماه اقدام نماید. در این دوران هیچ پرداختی به مشاور صورت نخواهد گرفت. چنانچه مدت تعلیق از یک ماه بیشتر شود، پیمانکار می تواند پیش از ابلاغ شروع مجدد کار نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
ماده ۲۵- نسخ قرارداد
این قرارداد در ۲۵ ماده و در ۳ نسخه تهیه و به امضای طرفین رسید. هر یک از نسخ به تنهایی دارای اعتبار کامل است.
جدول آنالیز قیمت

ردیف فعالیت وزن فعالیت(درصد)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir