تحقیق – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۲۴

بسمه تعالی
این قرارداد فی مابین
شرکت …………………
و
شرکت …………………
ماده ۱) موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از ………………………
تبصره: کارفرما می تواند تا ۲۵ درصد مبلغ قرارداد، حجم کالاهای موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد و پیمانکار مکلف میزان افزایش یافته مطابق این تبصره را مطابق شرایط و قیمتهای مندرج در قرارداد تأمین نماید.
ماده ۲) مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برای حمل، تخلیه و نصب هر کیلو از سازه های فلزی۹۵۰/۷ (هفت هزار و نهصد و پنجاه) ریال میباشد که برای وزن تقریبی ۲۱۰۰ تن معادل ۰۰۰/۰۰۰/۶۹۵/۱۶ (شانزده میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون) ریال خواهد بود.
تبصره۱-به قیمتهای واحد قرارداد هیچگونه تعدیل و یا اضافه‌بها تعلق نمی‌گیرد.
تبصره۲- مالیات بر ارزش افزوده طبق نرخی که مراجع مالیاتی کشور اعلام می کنند در قبال گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
ماده ۳) مدت قرارداد
۳-۱- مدت قرارداد چهار ماه از تاریخ امضای قرارداد می باشد.
۳-۲- قرارداد با امضای طرفین و ابلاغ از سوی کارفرما نافذ خواهد شد.
۳-۳- مدت اجرای کار مطابق برنامه زمانبندی زمان بندی خواهد بود که ظرف مدت یک هفته پس از مبادله قرارداد توسط پیمانکار تهیه و به تصویب کارفرما خواهد رسید.
۳-۴- هرگاه پیمانکار در هر بخش از موضوع قرارداد از برنامه زمانبندی قرارداد تاخیر داشته باشد، برای هر روز تاخیر معادل دو دهم درصد ارزش کالای تحویل نشده به عنوان خسارت مقطوع تأخیر از پیمانکار مطالبه خواهد شد. تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر با کارفرما بدون نیاز به توسل به اقدامات اداری و قضایی می باشد.
ماده ۴) نحوه پرداخت و کسور قانونی
۴-۱- ده درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت و در صورت درخواست پیمانکار در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما پس از ابلاغ قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهدشد. از هر پرداخت ده درصد جهت استهلاک پیش پرداخت کسر خواهد شد به طوری که در آخرین پرداخت کل پیش پرداخت مستهلک شده باشد.
۴-۲- مبلغ نصب سازه های فلزی با پیشرفت کار نصب و مطابق PMS و WBS توافق شده با کارفرما و در ازای صورت وضعیتهای تأیید شده ماهانه پس از کسر کسور قانونی و قراردادی به پیمانکار پرداخت خواهد شد. پیمانکار مکلف است ظرف دو هفته از امضای قرارداد WBS و PMS پیشنهادی خود را جهت بررسی و تصویب به کارفرما تحویل نماید.
۴-۳- وزن نهایی کالای موضوع قرارداد که ملاک پرداخت صورت حساب میباشد بر اساس تناژ برگههای باسکول (موجود در سایت پالایشگاه ……………. یا هر باسکول دیگری که کارفرما معرفی نماید) ارائه شده توسط پیمانکار که به تأیید نماینده کارفرما رسیده باشد بدست خواهد آمد.
۴-۴- از هر پرداخت به پیمانکار سه درصد به عنوان علی الحساب مالیات و پنج درصد دیگر به عنوان سپرده بیمه تأمین اجتماعی کسر خواهد شد. مبالغ مکسوره بابت علی الحساب مالیات به حساب اداره دارایی واریز و رسید آن تحویل پیمانکار خواهد شد. سپرده بیمه تأمین اجتماعی به همراه آخرین صورت وضعیت پیمانکار در پایان قرارداد در قبال ارائه مفاصا حساب صادره از اداره تأمین اجتماعی جهت این قرارداد آزاد خواهد شد.
۴-۵- هر گونه پرداخت به پیمانکار منوط به ارائه ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات قرارداد و تصویب برنامه زمان بندی موضوع بند ۳-۳ قرارداد خواهد بود.
۴-۶- روش تهیه و ارسال صورت وضعیت مطابق دستورالعملی خواهد بود که کارفرما (مدیریت کنترل پروژه) تهیه و به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۵) اسناد و مدارک قرارداد
اسناد و مدارک این قرارداد به ترتیب اولویت عبارتند از:
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.