معنی جرم و شکل های جور واجور اون

جرم

بعضیا از حقوق دانان، فکر می کنند که مشکل قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی اگر انجام وظیفه یا اعمال حقی اون رو تجویز نکنه و مستوجب مجازات هم باشه جرم نامیده می شه(علی آبادی ، به نقل از علم 1388).

یه سری های دیگه، هر فعل یا ترک فعلی رو که نظم، صلح و آرامش اجتماعی رو پریشون سازه و قانون هم واسه اون مجازاتی تعیین کرده باشه جرم می دونن. در جمهوری اسلامی ایران «هر فعل یا ترک فعلی که رد قانون واسه اون مجازات تعیین شده باشه جرم حساب می شه.»(علم، 1388).

جامعه شناسا فکر می کنند که جرم یه اتفاق دائمی اجتماعیه که در هر جا و زمان اتفاق میفته. بعضی از جرایم با تحولات اجتماعی تغییر پیدا نمی کنه و پیش وجدان قاطبه مردم بیریخت و بد بوده احساسات اجتماعی رو متأثر می سازه. دورکیم جامعه شناس فرانسوی می نویسه: جرم اتفاق طبیعی اجتماعیه و از نظام، فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شه تا جامعه و نظام اون باقیه جرم هم دارای ویژگی دائمی هستش و هر عملی که وجدان عمومی رو جریحه دار کنه جرم حساب  می شه .جرم شناسا اختلاف افراد رو در جامعه، عمل ضداجتماعی و جرم می گن(کی نیا، 1346).

1-5-2 شکل های جور واجور جرائم

گارفالو جرم شناس ایتالیایی عقیده داره که جرائم بر دو نوعند:

اول: جرائم طبیعی که احساسات ابتدایی بشر یعنی عطوفت و مهربانی رو از بین برده، آبرو و شرافت رو در هر گروه اجتماعی جریحه دار می کنه. احساسات نامبرده همیشه در نهاد بشر هست و تغییر ناپذیرن.

دوم: جرائم قراردادی که به احساسات تغییر پذیر و تکامل یافته صدمه می زنه.

مجازات عکس العمل اجتماعی جرمه(علم ، 1388).

در تقسیم بندی دیگری اشکال جرائم رو به توضیح دنباله می دونن:

1- جرائم اولیه

در این جوری جرائم به عکس العمل فرد در قبال اعمال جزئی ، شدید و توأم با خشونته و نمی توند عکس العمل خود رو به عقب انداخته و یا متناسب با عمل محرک رفتار کنه.

2- جرائم سودجویی

در این نوع جرائم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار میگیره که بدون ارتکاب جرم،               نمی توند از اون وضعیت نجات پیدا کنه.شکل های جور واجور جرائم سودجویی متعددند و مهم ترین اونا جرائم بر بر افراد و یا بر امواله.

 

 

3- جرائم شبه قضایی

در این جرائم فاعل خودً ذی نفع نیس فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم می شه در این نوع جرائم حس انتقام جویی، نوع دوستی ، ایده سیاسی و چیزای دیگه ای به جز اینا در ارتکاب جرم تاثیردارن.

4- جرائم منظم

در این جرائم ، وضعیت و موقعیت خاص واسه ارتکاب جرم هست. مجرمین با طرح نقشه، شناسایی محل ، خرید لوازم نیاز به انتخاب شرکاء مقدمات ارتکاب جرم رو جفت و جور می کنن. انگیزه اصلی حرص و طمعه (علم ، 1388).