مقاله (حقوق) مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی رابطه مند

بازارهای مشتریان
بازارهای داخلی
بازارهای عرضه کنندگان و هم پیمانان
بازارهای مراجعه کنندگان
بازارهای(جذب) نیروی انسانی
بازارهای اثرگذاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۶)مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی رابطه مند(همون منبع)

در جدیدترین مدل بازارهای ۶ گانه که به وسیله پک در سال ۱۹۹۷ ارائه شد، بازارهای مشتریان به دو دسته مصرف کننده و واسطه تقسیم می شن، عرضه کنندگان و هم پیمانان از هم جدا شدن، دو بازار اصلی مراجعه کنندگان و جذب نیروی انسانی از مدل حذف می شه که این بدون معنی نیس که دو بازار نامبرده، اهمتی خود رو از دست دادن (شکل ۲-۵ )، بلکه براساس تحقیقات و پژوهشای انجام شده- مخصوصا به وسیله ریچهلد- روشن شد که تبلیغات دهن به دهن به وجود اومده توسط رضایت مشتریاس.از نکات قابل توجه در این مدل بخش ها و قلمروهای مشترک اجزاء تشکیل دهنده این مدله (عباسی، جواد، ۱۳۸۳، ص ۴۲-۴۰ )

 

بازارمصرف کننده
بازارهم پیمانان
بازارعرضه کننده
بازارواسطه ها
بازاراثر گذاران
بازارداخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

(شکل ۲-۷) آخرین مدل ارائه شده از بازارهای شش گانه تا سال ۱۹۹۹(همون منبع)

 

۲-۱-۸-۳) مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی

تا به امروز واسه طراحی و شکل بندی مدل بازاریابی رابطه مند تلاشای زیادی صورت گرفته. دایرمدلی

پنج مرحله ای که تشکیل روابط رو نشون میده نشون داد. بیتی و همکاران، مراحل ساخت و تشکیل رابطه رو مورد مطالعه قرار دادن، مدلی که عرضه داشتن مراحل اصلی روند تشکیل رابطه رو به تصویر میکشه (شکل ۲-۶ ) این مدل نشون میده که روند تشکیل و ساخت روابط از چهار مرحله، آسون کننده، تشکیل رابطه، تقویت رابطه و پیامدها و یافته های رابطه تشکیل می شه(برقعی،۱۳۹۱، ۳۱)

پیامدها
شرایط آسون کننده
تشکیل رابطه
تقویت رابطه
مدیریت عالی مشتری مداری
کارکنان مشتری مدار· تمایل (انگیزه)

· توانایی (مثلا مهارتهای همدلی)

کارکنان· تقویت و وفاداری هزینه ها ، نارضایتی
شالوده ریزی روابط میان کارمندان و مشتری براساس:· اعتماد

·  عملگرایی

· عرضه خدمات خاص جانبی·  کار تیمی
        مشتری· وفاداری به فروشنده

· وفاداری به شرکت

انگیزاندن مشتریان جهت ایجاد روابط· اجتماعی

· عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (شکل ۲-۸ ) مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی(همون منبع)

۲-۱-۸-۴) مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند

شت و پاراواتیار مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند رو تعریف کردن (شکل ۲-۷) که طبق این مدل، اجرای آزمایش رابطه مند می تونه شامل سه بعد باشه :

  • اهداف روش هدف دار
  • دو طرف درگیر ( شرکا)
  • برنامه های لازم

هر چند همونطوری که مدیران نیازمند برنامه ریزی روش هدف دار هاشون هستن، هم اینکه نیازمند ابزارهایی کاربردی و سیستمای قابل دسترس در بازار واسه رسیدن به استفاده سراسری بازاریابی رابطه مند با مشتریان خود هستن. (شت و پارواتیار، ۲۰۰۰).

برنامه ریزی

 
کارکرد رابطه مند-مالی

-بازاریابی

-استراتژیکی

-عملیاتی

-عمومی

هدف–  افزایش تاثیر

–   بهبود کارایی

 
شرکا-معیارها و قوانین

-روند

تعیین نقش
ارتباطات
پیوندهای مشترک
روند برنامه ریزی
برابری فرایندها
انگیزه کارکنان

 

فرایندهای نظارت
مدیریت و نظارت
کارکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] -Peck

[۲] – Fredrick Richheld

[۳] – Overlaps

[۴] -Dwyer 1994

[۵] – Beatty et, ai, 1996

[۶] – Facilitating Condition

[۷] -Relationship Formation

[۸] -Relationship enhancement

[۹] – Relationship outcomes

[۱۰] – sheth & Parvatiyar, 2000