مقاله درمورد سازمان یادگیرنده

توسعه و بهبود مفاهیم، اصول و نظریه ها در راستای ارتقای یادگیری و دانش در حیطه کاری است. برای دستیابی به این هدف از چرخه تحقیق اقدام پژوهی، برنامه اقدام، مشاهده و بازتاب استفاده می شود (Serenko et al., 2010).
برنامه ریزی برای حضور در شناسایی مسائل، موضوعها و مباحث در زمینه های محدود و گسترده تحلیل موقعیت و بررسی دقیق مناسبترین راهکار مداخله و پیامدهای احتمالی آنها
اجرایی کردن نحوه حضور در امور و کارهای عملیاتی
مشاهده و ارزیابی میزان و نحوه حضور در عرصه های کارشناسی و تحلیلی
بازخورد نتایج ارزیابی، تبیین فرایند تحول و مشخص کردن زمینه های کارشده و علت انجام آنها
ارتقای سطح نوآوری و تجربه اندوزی مستمر در تعامل با محیط درونی و برونی سازمان‌ بر پایه یکپارچه نمودن دانش دراین دو محیط تحقق پیدا می کند(Serenko et al., 2010).
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
بنادر به عنوان بخشی از حمل و نقل دریایی، یکی از گره‌ها و حلقه‌های مهم زنجیره عرضه جهانی به شمار می‌روند. مجتمع‌های خدماتی که در نگاه اقتصاد دانان، بازرگانان و تولید کنندگان در زمره زیرساخت‌های تجارت جهانی، نقش مهمی را در توزیع و بهینه سازی هزینه‌های حمل کالا بر عهده دارند(Kim and Abbas, 2010). کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و کیفیت خدمات از طریق برطرف کردن مناسب این نیازها یکی از اهداف اصلی بنادر می باشد از این امر مستثنی نیستند. این امر با بالا بردن سرعت خدمات و از آن مهمتر کیفیت خدمات در سازمان خدمت محوری مانند بنادر محقق خواهد شد. با به کارگیری سیستم مدیریت دانش، از طریق جریان یافتن اصولی دانش و توزیع مناسب آن در سازمان، هم بر سرعت و هم بر کیفیت خدمات سازمان افزوده خواهد شد. و در نتیجه، مهمترین هدف بنادر یعنی پاسخگویی مناسب به نیازهای متنوع مشتریان محقق خواهد شد (Holsapple and Joshi, 2011). از طرفی، بررسی و پیاده سازی مدیریت دانش در بنادر یکی از ملاحظات مدیریتی جهت استفاده ی هر چه سودمندتر از دانش می باشد، بنابر این انجام مطالعاتی در زمینه ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور امری ضروری و با اهمیت خواهد بود. که مهمترین دلایل ان به شرح ذیل می باشد.
حداکثر سازی استفاده از دانش در بازه عمر آن
اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب
حرکت دهی سازمان بسوی تولید دانشهای ضروری
ایجاد بسته هایی ارزشمند از دانش های تولید شده در پروژه ها
ایجاد نگرش مثبت درباره مدیریت دانش دربین کارکنان سازمان
ترکیب و به‌کارگیری مدیریت دانش در برنامه‌های استراتژیک سازمان
ارائه و آموزش مدیریت دانش به مدیران میانی
تسری نگرش «به اشتراک‌گذاری دانش» در بین کارکنان سازمان.
1-4-اهداف تحقیق
ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور
الف) اهداف کلی
شناسایی و طبقه بندی منابع تولید و عرضه دانش در بنادر جنوبی کشور
تبیین رویکردهای تقویت منابع تولید دانش در عرصه های فناوری بنادر جنوبی کشور
تبیین رویکردهای تقویت منابع تولید دانش در عرصه های اجتماعی بنادر جنوبی کشور
ب) اهداف کاربردی
شناخت و ارزیابی شاخصهای مدیریت دانش
شناخت و ارزیابی روابط همبستگی بین متغیرها و ویژگیهای مدیریت دانش موجود در بنادر جنوبی کشور
شناخت و طبقه‌بندی نقاط ضعف و قوت بر اساس ویژگیهای مدیریت دانش بنادر جنوبی کشور
ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر موانع دستیابی به مدیریت دانش در بنادر جنوبی کشور
ج ) اهداف ویژه
طراحی و تبیین الگو و مدلی جهت دستیابی مدیریت دانش بنادر جنوبی کشور
1-5- سوالات تحقیق
در این تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سوال کلی هستیم:
وضعیت کنونی ابعادِ اجتماعی مدیریت دانش در بنادر جنوبی چگونه است؟
وضعیت کنونی ابعادِ فناوری مدیریت دانش در بنادر جنوبی چگونه است؟
چگونه و با چه مدلی بنادر مورد کاوی شده می‌تواند با بهره‌گیری از چالشهای موجود به مدیریت دانش دست یابد؟
1-6- فرضیات تحقیق
فرضیه اول: بُعدِ اجتماعی دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است.
فرضیه دوم: بُعدِ فناوری دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است.
فرضیه سوم: میان گروه های خبره سازمان در مورد استقرار مدیریت دانش در بنادر جنوبی کشور اتفاق نظر وجود دارد.
1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری
در خصوص بررسی و ارائه مدل مدیریت دانش در بنادر کشور و سیستم حمل و نقل دریایی کشور تا کنون تحقیق و پژوهشی در بنادر جنوبی کشور انجام نشده است و از این جنبه این تحقیق جدید و تازه می باشد.
1-8- قلمروتحقیق
این تحقیق در محدوده مکانی بنادر جنوبی کشور (بندر خرمشهر و بندر امام خمینی(ره) بندر بوشهر و بندر شهید رجائی و بندر شهید باهنر بندر چابهار) است و ازنظر قلمرو زمانی مربوط به اطلاعات سال 92-1391 می باشد.
1-9- محدودیت های تحقیق
موانع و مشکلات زیادی در راه انجام این تحقیق وجود داشته اند که سبب کندی مراحل انجام تحقیق گردیده است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در اختیار نگذاشتن اطلاعات برخی از ارگانها < br />بروکراسی شدید اداری
کم بودن تحقیقات مشابه در بنادر کشور
1-10- ساختار کلی پایان نامه
این تحقیق در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول به طور کلی چارچوب پایان نامه توضیح داده می‌شود و در برگیرنده هدف از انجام تحقیق و ضرورت آن، سؤال‌های اصلی تحقیق و همچنین بیان واضح مسئله مورد تحقیق و روش
حل آن است که در کنار آن توضیحاتی در مورد روش جمع آوری اطلاعات پایان نامه و استفاده‌کنندگان از نتایج آن و قلمرو زمانی و مکانی و محدودیت پایان نامه گنجانده شده است. فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق و مروری بر پیشینه تحقیق اختصاص دارد. فصل سوم به بیان روش تحقیق ومدل مفهومی می پردازد. در این فصل بحث روایی و پایایی، روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات ونیز آزمون‌های آماری مورد استفاده توضیح داده می‌شوند. تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق در فصل چهارم انجام می‌شود. در این فصل با توجه به تحقیق انجام شده به تحلیل اطلاعات کسب شده از آن پرداخته. فصل پنجم که آخرین فصل از پایان نامه است به نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی یافته‌ها می‌پردازد.
1-11- خلاصه فصل
در این فصل به بیان چارچوب کلی پایان نامه پرداخته شد. این فصل همچنین اجمالاً به مسئله اصلی تحقیق و روش حل آن، سؤال‌های اصلی تحقیق، اهداف تحقیق، سابقه وضرورت انجام تحقیق، ساختار کلی پایان نامه، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و محدودیت‌های آن پرداخت. درفصل بعد به ادبیات و پیشینه تحقیق و فعالیت‌های انجام شده توسط محققین در این زمینه پرداخته خواهد شد.

فصل دوم
مروری بر پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت ها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه‌های فکری در سطح کلان به کار می‌رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می‌شود(López-Nicolás et al., 2011). مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می‌کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب می‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و موثر قادر می‌سازد(Jahnke, 2010).
2-2- مبانی نظری تحقیق
موضوع یادگیری سازمانی در حدود دهه 1970 میلادی مطرح شد. یادگیری افراد در درون سازمان را یادگیری سازمانی گویند. یادگیری سازمانی برای توصیف انواع خاصی از فعالیتهایی که در سازمان جریان دارد بکار گرفته می شود. یادگیری سازمانی فرآیند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه سازمانی می باشد. که در شرایط تغییر بطور موفقیت آمیزی خود را تطبیق می دهد. در این زمینه چالش، انجام دادن برای یادگیری و یادگیری برای انجام دادن است. سازمان یادگیرنده اساسا با تکمیل نظریه های مربوط به یادگیری و یادگیری سازمانی شکل گرفته است(Ma and Yu, 2010). و از این رو محققان متعددی در شکل گیری این نظریه نقش داشته اند، سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که در آن اعضاء به طور مستمر خود را در جهت تحقق هدف ها و آمالی که واقعاً در پی آنند توسعه می دهند. الگوهای نوینی در جهت گسترش دامنه تفکر رواج می یا بد، فضا برای آرمان طلبی جمعی وجود دارد و نهایتاً سازمانی است که اعضاءآن به طور دائم می آموزند که چگونه دسته جمعی یاد گیرند(Brewer and Brewer, 2010).
علل پیدایش مدیریت دانش
۱- دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه‌های یک سازمان اساسا سرمایه‌های قابل لمس و مالی بودند (امکانات تولید، ماشین، زمین و غیره) به سمت سازمانهایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده ‌است(Garrido-Moreno et al., 2011).
۲- افزایش فوق العاده حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات به طور کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می‌کند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می‌کند. زیرا به اقدام نزدیک تر است. اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی‌کند، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسان‌ها است که به تصمیم و بنابراین به اقدام می‌انجامد.
۳- تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده‌است. بسیاری از سازمانها دریافته‌اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می‌شود.
۴- تخصصی تر شدن فعالیتها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را بهمراه داشته باشد.
در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می‌شد و آن را یک فناوری می‌پنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز است. انسانها در مقابل بعد فناوری و الکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می‌گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است. سازمان های مطلوب، سازمانهای یادگیرنده خواهند بود. این سازمانها فرصتهایی را برای اعمال مسئولیت بوجود می آورند. از تجربه ها می آموزند، ریسک می پذیرند و از نتایج حاصله و از درس های آموخته شده احساس رضایت می کنند (Tang et al., 2010).
سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن یادگیری، نیاز همیشگی کلیه کارکنان تلقی می شود و در آن ضمن تاکید بر آموختن چگونه آموختن و جذب وتوزیع دانش نو، به خلق و تولید اطلاعات و دانش جدید و مورد نیاز پرداخته می شود و تمامی این دانش ها در رفتار و عملکردها متجلی می گردند (Sun, 2010).
اقرار کلیه صاحب نظران سازمان یادگیرنده: یکی از نظریه پردازان اصلی سازمان یادگیرنده پیتر ام. سنگه از دانشگاهMIT است. به نظر او سازمان یادگیرنده سازمانی است که با بهره گرفتن از افراد، ارزشها و سایر خرده سیستمها و با تکیه بر درسها و تجربه هایی که به د ست می آورد، به طور پیوسته عملکرد خود را تغییر می دهد و آن را بهبود می بخشد، به نظر وی اجزای اصلی هر سازمان یادگیرنده عبارتند از(Yang, 2010):
1-قابلیتهای شخصی: این قابلیتها عبارتست از نظامی که فرد به صورت مستمر دیدگاه های شخصی خود را روشن تر و عمیق تر می نماید، انرژی و توان خود را متمرکز می کند، صبر و بردباری خود را گسترش می دهد و بالاخره آنکه و اقعیات را منصفانه و بی غرض در مییابد. اما شمار بسیار کمی از موسسات، کارکنان خود را به رشد این خصائص در درون خود، تشویق می نمایند. علاوه بر این تعداد کمی از انسا ن های بالغ در جهت رشد و توسعه توانای یهای شخصی خود، حرکت می کنند.
2-مدلهای ذهنی: مدلهای ذهنی انگاشت های بسیار عمیق و یا ح
تی تصاویر و اشکالی هستند که بر فهم ما از دنیا و نحوه عمل ما در مقابل آن اثر می گذارند. بسیاری از مواقع ما نسبت به مد ل های ذهنی خود و اثری که آنها بر عملکرد ما می گذارند اگاهی کامل نداریم.
3-آرمان مشترک: عبارتست از ظرفیت ایجاد یک تصویر و آرمان از آینده ای که به دنبال آن هستی .به سختی می توان سازمانی را نام برد که به درجه ای از موفقیت رسیده باشد بدون آن که دارای اهداف، ارزشها و آرمانهایی باشد که عمیقاً در سطح موسسه پذیرفته شده باشند.
4-یادگیری جمعی: فراگیری تیمی حائز اهمیت بسیار است. چرا که تیمها و نه افراد، سنگ بنای یادگیری در سازمان های مدرن را تشکیل می دهند. تا زمانی که تیم ها یاد نگیرند، سازمان ها نیز قادر به یادگیری نخواهند بود.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-نگرش سیستماتیک: تفکر سیستمی به عنوان پنجمین فرمان معرفی شده است. چرا که سایر قواعد را یکپارچه می سازد و آن ها را در ساختاری هماهنگ از مبانی نظری و عملی ترکیب می سازد. ارائه تصویری آرمانی از مجموعه، بدون بهره گیری از دیدی سیستمی منجر به ایجاد تصاویر زیبا از آینده خواهد. مبانی نظری مدیریت دانش به چند بخش عمده تقسیم می شود(Vaccaro et al., 2010):
به عنوان بحث زیربنایی و ابعاد دانش مداری مورد توجه قرار می گیرد.
این نظریه قابلیت های سازمانی را از هر نوع مورد توجه قرار می دهد
خلاصه این نظریه این است که مهمترین هدف یک شرکت یا سازمان به حداکثر رساندن سود می باشد. شرکت ها و سازمان ها برای به حداکثر رساندن سود از کلیه منابع (افراد، فرآیندها و فناوری) خود بیشترین استفاده را به عمل می آوردند.
نظریه تعادلات سه جزئی
یک نظریه بنیادی برای شکل دهی آینده دراز مدت سازمان شمرده می شود.سه مقوله این نظریه حیات ،اجتماع وفناوری است.تکامل این سه مقوله در فروزنی اطلاعات در طول عمر و تفاوت آن ها در میزان اطلاعاتی که در طی زمان ذخیره کرده اند است. براساس این نظریه می توان نتیجه گرفت که کاهش حجم و افزایش کارایی دولت در آینده مستلزم گرایش به دانش مداری است(Hunterl et al., 2011).

 
 
نظریه تولید و تبدیل دانش سازمان
این نظریه در سال 1994 توسط نوناکو مطرح شد و بر ماهیت فعال و ذهنی دانش و اصلاح باورها و جلب مشارکت مردم تاکید دارد.
نهان به نهان (جامعه پذیری): از طریق نشست ها بین افراد انجام می شود.
نهان به عیان(بیرون سازی ): از طریق تلاش افراد برای ارائه دانسته های خود در قالب سخنرانی های رسمی،آثار مکتوب و نظیر آن صورت م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *