دانلود پایان نامه

سن پاسخ دهندگان
4-3-4 ) ویژگی جامعه آماری پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات:
همان طوری که در جدول 4-4 و نمودار 4-4 مشاهده می شود، 8/1 درصد دارای تحصیلات دیپلم، 4/14 درصد فوق دیپلم، 6/39 درصد کارشناسی، 2/44 درصد کارشناسی ارشد و 8/1 درصد دارای تحصیلات دکتری بودهاند. نمودار فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان در ذیل ارائه گردیده است.
جدول4-4- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات
8/1
2
دیپلم
4/14
16
فوق دیپلم
6/39
44
کارشناسی
2/44
47
کارشناسی ارشد
8/1
2
دکتری
100
111
مجموع

نمودار 4-4.نمودار فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

4-2) آمار استنباطی
4-2-1 ) بررسی نرمال بودن داده‌ها:
پیش‌نیاز انجام تمامی آزمون‌های پارامتری، نرمال ‌بودن توزیع آماری متغیرهاست. به طور کلی می‌توان گفت که آزمون‌های پارامتری، عموماً بر میانگین و انحراف معیار استوار هستند. حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد، نمی‌توان استنباط درستی از نتایج داشت.
برای آزمون نرمال ‌بودن متغیرها، از آزمون چولگی و کشیدگی استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است. همانگونه که مشاهده میگردد با توجه به اینکه بازه اعداد چولگی و کشیدگی بین 1 و 1- میباشد در نتیجه فرض نرمال بودن دادهها مورد تأیید است (George & Mallery, 2003).
جدول 4-5. نتایج آزمون نرمال بودن دادهها
کد متغیر
نام متغیر
چولگی
کشیدگی
BP
اشتراک بهترین تجربیات
385/0
449/0-
SM
اشتراک خطاها و اشتباهات
313/0
434/0-
INN
رفتار نوآورانه کارکنان
243/0
537/0-

4-2-2) بررسی مدل تحقیق:
در هر مطالعهای پژوهشگر با گردآوری دادهها و اطلاعات به روش صحیح و علمی و نیز تجزیه و تحلیل آنها تلاش مینماید پاسخ سؤالهای پژوهش را یافته و فرضیههای برآمده از مبانی نظری را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین پژوهشگر با استناد بر نتایج تحلیل آماری در مورد فرضیهها اظهار نظر کرده و با توجه به نتایج بدست آمده آنها را تأیید یا رد میکند. با تحلیل داده‌ ها، مدل معادلات ساختاری زیر حاصل شده است:

شکل 4-1- مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد

شکل 4-2- مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداری پارامترها
در این مدل شکل 4-1، ضرایب مسیر یا ضریب بتا (?) مشخص شده‌اند. مقادیر (T- values) نیز در مدل شکل 4-2، نشان داده شده است. از دیگر خروجی‌های نرم‌افزار که در شکل بالا ملاحظه می‌شود، ضرایب R2 است که در درون دایره هر متغیر مکنون درون‌زا (یعنی متغیر مکنونی که فرض شده است تحت تأثیر یک یا چند متغیر مکنون دیگر می‌باشد) در شکل 4-1 آمده است. این ضریب نشان‌ دهنده درصدی از واریانس متغیر مکنون است که توسط متغیرهای مکنون اثرگذار بر آن توضیح داده می‌شود (کوک،2010). به طور مثال متغیر ترویج ایده درون‌زا بوده و تحت تأثیر سایر متغیرها می‌باشد، میزان شاخص R2 برابر با 141/0 تعیین شده است. در ادامه بر اساس نتایج بدست آمده از نرم‌افزار Smart PLS، به تحلیل و تفسیر مدل درونی و بیرونی (مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری) و همچنین بررسی فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده است.
4-2-2-1) تحلیل مدل اندازه‌گیری:
در این مرحله، تعیین می‌شود که آیا مفاهیم نظری به درستی توسط متغیرهای مشاهده شده اندازه‌گیری شده‌اند یا خیر؟ بدین منظور روایی و پایایی آنها بررسی می‌گردد. در یک مدل PLS، پایایی هر یک از نشانگرهای34 متغیرهای مکنون (سازه‌ها35)، سازگاری درونی36 (پایایی سازه37) و همچنین روایی همگرا38 و روایی افتراقی39 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
4-2-2-2) پایایی نشانگر‌های متغیرهای مکنون:
پایایی هریک از نشانگر‌های متغیر مکنون، در مدل PLS توسط میزان‌ بارهای عاملی هر نشانگر مشخص می‌شود. ارزش هریک از بارهای عاملی نشانگر‌های متغیر مکنون مربوطه می‌بایست بزرگتر یا مساوی 5/0 باشد( فالکر و میلر 1992). در جدول 4-6 میزان بارهای عاملی برای نشانگر‌های متغیرهای مکنون تحقیق قابل مشاهده است.
جدول 4-6. بارهای عاملی متغیرهای پژوهش
متغیر
نشانگرها
اشتراک بهترین تجربیات
اشتراک خطاها و اشتباهات
ترویج ایده
T- VALUE
BP1
725/0

469/4
BP2
917/0

332/16
SM2

552/0

509/2
SM3

801/0

685/4
SM4

748/0

618/4
IP1

862/0
799/17
IP2

732/0
977/6
IP4

704/0
198/6

همان طور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود تمامی مقادیر سنجههای مرتبط با متغیر مکنون که در خانه های هاشورخورده مشخص شدهاند بالاتر از 5/0 است. بنابراین می‌توان گفت مدل اندازه‌‌گیری از پایایی کافی در زمینه نشانگر‌های متغیرهای مکنون برخوردار است. در جدول فوق مقادیر احتمال (T values) نیز برای نشانگرها نشان داده شده است. این مقادیر معمولاً به عنوان پارامترهای روایی مرتبط با تحلیل عاملی تأییدی معرفی می‌شوند چراکه روابط بین نشانگرها و متغیرهای مکنون از قبل مشخص شده‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود تمامی مقادیر خارج از بازه (96/1-، 96/1) می‌باشد و معنیدار بوده در نتیجه ابزار تحقیق از روایی مناسب برخوردار است.
علاوه بر موارد فوق، از بارهای عاملی ارائه شده در جدول بالا برای بررسی روایی همگرای ابزار تحقیق نیز استفاده می‌شود. یک ابزار اندازه‌گیری دارای روایی همگرا است به شرطی که
سوالات (نشانگرهای) مربوط به هر متغیر مکنون، همان گونه که مورد نظر طراح سوالات بوده، توسط پاسخ‌دهنده درک شود. برای اثبات این که ابزار تحقیق از روایی همگرا برخوردار است دو معیار باید محقق شود: اول اینکه مقادیر احتمال کمتر از 05/0 باشد و دوم اینکه مقادیر بارهای عاملی مربوطه بزرگتر یا مساوی 5/0 باشد. همان طور که در جدول 4-6 ملاحظه می‌شود هر دو معیار مورد نظر برای ابزار تحقیق حاضر محقق شده است و بنابراین پرسشنامه تحقیق از روایی همگرای مناسب برخوردار است.
4-2-2-3) پایایی سازه (سازگاری درونی):
پایایی سازه40 این امکان را فراهم می‌سازد تا سازگاری درونی شاخص‌هایی که یک مفهوم را می‌سنجند بررسی شود. به عبارت دیگر پایایی سازه نشان می‌دهد متغیرهای مشاهده شده (نشانگرها) با چه دقتی متغیر مکنون را می‌سنجند. برای اندازه‌گیری این پایایی، شاخص پایایی ترکیبی41 در مدل PLS ارائه می‌شود. این شاخص بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می‌شود. مقدار این شاخص باید بزرگتر یا مساوی 6/0 باشد(Nunnally, 1967). جدول 4-7 مقدار پایایی سازه را برای هریک از متغیرهای مکنون نشان می‌دهد.
جدول 4-7- ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق
کد متغیر
متغیر
نوع مقیاس
آلفای کرونباخ
پایایی ترکیبی
BP
اشتراک بهترین تجربیات
لیکرت 5 نقطه ای
612/0
812/0
SM
اشتراک خطاها و اشتباهات
لیکرت 5 نقطه ای
633/0
797/0
IP
ترویج ایده
لیکرت 5 نقطه ای
66/0
811/0
همانطور که مشاهده می‌شود مقدار ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی در جدول فوق نشان داده شده و ملاحظه می‌شود که این ضرایب همگی بالاتر از 6/0 می‌باشند. بنابراین مدل اندازه‌گیری از پایایی سازه مناسبی برخوردار است.
4-2-2-4) روایی (اعتبار) همگرا:
روایی (اعتبار) همگرا42 در مدل PLS توسط معیار میانگین واریانس استخراج شده43 (AVE) مورد تحلیل قرار می‌گیرد. این شاخص نشان‌ دهنده میزان واریانسی است که یک سازه (متغیر مکنون) از نشانگر‌هایش بدست می‌آورد. برای این معیار(فارنل و لاکر 1981) مقادیر بیشتر از 5/0 را پیشنهاد می‌کنند چرا که این مقدار تضمین می‌کند حداقل 50 درصد واریانس یک سازه توسط نشانگرهایش تعریف می‌شود. در ادامه نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا در تحقیق حاضر ارائه شده است.
جدول 4-8- روایی همگرای سازه‌های (متغیرهای مکنون) تحقیق
کد متغیر
متغیر
میانگین واریانس استخراج شده((AVE
BP
اشتراک بهترین تجربیات
683/0
SM
اشتراک خطاها و اشتباهات
501/0
IP
ترویج ایده
591/0

مطلب مشابه :  چرا آینده کسب وکارها در دست گروه های خودمدیریتیه؟ 

همان طور که در جدول 4-8 ملاحظه می‌شود تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده از 5/0 بیشتر بوده و بنابراین مدل اندازه‌گیری از روایی همگرای مناسب برخوردار است.
4-2-2-5 ) بررسی فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی 1 : اشتراک دانش اثر مثبت و معنیداری بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب دارد
در این راستا دو فرضیه فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول به صورت زیر مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسی فرضیه فرعی 1-1:
اشتراک بهترین تجربیات ، اثر مثبت و معناداری بر ترویج ایده دارد.
در بررسی اثرات متغیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده، همان طور که در شکل 4-1 ملاحظه می‌گردد؛ ضریب مسیر به میزان (279/0) برآورد شده است. با توجه به شکل 4-2 مقدار T-Value برابر790/2 میباشد (برای معنادار بودن یک ضریب، عدد معنیداری آن باید خارج از بازه (96/1- ، 96/1) باشد که در این صورت از سطح معنی داری 05/0 کوچکتر است). میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 05/0 معنیدار است یعنی اشتراک بهترین تجربیات با ترویج ایده تأثیر معنیداری دارد. بنابراین فرضیه شماره 1 تأیید میگردد.
جدول 4-9- نتایج مربوط به فرضیه فرعی 1-1 تحقیق
ضریب مستقیم
T-Value
نتیجه
اشتراک بهترین تجربیات ?رفتار نوآورانه کارکنان
790/2
تأیید فرضیه

بررسی فرضیه فرعی 1-2 :
اشتراک خطاها و اشتباهات، اثر مثبت و معناداری بر ترویج ایده دارد.
در بررسی اثرات متغیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده، همان طور که در شکل 4-1 ملاحظه می‌گردد؛ ضریب مسیر به میزان (176/0) برآورد شده است. با توجه به شکل 4-2 مقدار T-Value برابر 028/2 می باشد (برای معنادار بودن یک ضریب، عدد معنی داری آن باید خارج از بازه (96/1- ، 96/1) باشد که در این صورت از سطح معنیداری 05/0 کوچکتر است). می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 05/0 معنی دار است یعنی اشتراک خطاها و اشتباهات با ترویج ایده تأثیر معنیداری دارد. بنابراین فرضیه شماره 2 تأیید میگردد.
جدول 4-10- نتایج مربوط به فرضیه فرعی 1-2 تحقیق
ضریب مستقیم
T-Value
نتیجه
اشتراک خطاها و اشتباهات ? رفتار نوآورانه کارکنان
028/2
تأیید فرضیه
فرضیه اصلی2 : سرمایه اجتماعی رابطه بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان را در شرکت مهندسی مشاور طوس آب تعدیل میکند
در این راستا چهار فرضیه فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم به صورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  مدیریّت علمه یا هنر ؟

بررسی فرضیه فرعی 2-1:
سرمایه اجتماعی رابطه‌ای بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده را تعدیل میکند.
جدول 4-11 آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه فرعی 2-1
مدل
R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد تخمین

آمار تغییرات

ضریب تعیین تعدیل شده
تغییرات F
df1
df2
Sig. F Change
1
349/0(
a)
122/0
106/0
6625/0
122/0
490/7
2
108
001/0
2
350/0(b)
123/0
098/0
6654/0
001/0
081/0
1
107
777/0

a Predictors: (Constant), BPP اشتراک بهترین تجربیات, RSS سرمایه اجتماعی رابطهای
b Predictors: (Constant), BPP اشتراک بهترین تجربیات, RSS سرمایه اجتماعی رابطهای , BPP.RSS
c Dependent Variable: IP ترویج ایده
همان گونه که در جدول 4-11 ملاحظه میگردد. مدل کلی در رابطه بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده، معنیدار میباشد.( F = 7.490, p 0.05 R2 =0.122) در مدل کلی (شماره 1) اشتراک بهترین تجربیات به همراه سرمایه اجتماعی رابطهای، حدودا 12 درصد واریانس ترویج ایده را تبیین میکند. مدل شماره 2 در جدول فوق روابط بین متغیرها را پس از ورود متغیر سرمایه اجتماعی رابطه‌ ای نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود در R2 تغییر قابل ملاحظهای صورت نپذیرفته است و در حدود 001/0 میباشد همچنین عدد معنیداری بیشتر از 05/0 بوده لذا نقش تعدیل‌گری سرمایه اجتماعی رابطه ای در رابطه بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده تأیید نمیشود.

شکل 4-3: مدل تحقیق جهت بررسی فرضیه فرعی 2-1
بررسی فرضیه فرعی 2-2:
سرمایه اجتماعی رابطه‌ای بین اشتراک اشتباهات (خطاها) و ترویج ایده را تعدیل میکند.
جدول4-12 آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه فرعی 2-2
مدل
R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد تخمین

آمار تغییرات

ضریب تعیین تعدیل شده
تغییرات F
df1
df2
Sig. F Change
1
334/0(a)
112/0
095/0
6663/0
121/0
803/6
2
108
002/0
2
336/0(b)
113/0
088/0
6689/0
001/0
161/0
1
107
689/0
a Predictors: (Constant), SMM اشتراک اشتباهات, RSS سرمایه اجتماعی رابطه ای
b Predictors: (Constant), SMM اشتراک اشتباهات, RSS سرمایه اجتماعی رابطه ای , SMM.RSS
c Dependent Variable: IP ترویج ایده

همان گونه که در جدول 4-12 ملاحظه می گردد. مدل کلی در رابطه بین اشتراک اشتباهات (خطاها) و ترویج ایده معنی دار می باشد.( F = 6.803, p 0.05 R2 =0.112.) در مدل کلی (شماره 1) اشتراک اشتباهات (خطاها) به همراه سرمایه اجتماعی رابطهای، حدودا 11 درصد واریانس ترویج ایده را تبیین می کند. مدل شماره 2 در جدول فوق روابط بین متغیرها را پس از ورود متغیر سرمایه اجتماعی رابطه‌ ای نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در R2 تغییر قابل ملاحظهای صورت نپذیرفته است و در حدود 001/0 می باشد همچنین عدد معنی داری بیشتر از 05/0 بوده لذا نقش تعدیل‌گری سرمایه اجتماعی رابطه‌ ای در رابطه بین اشتراک اشتباهات (خطاها) و ترویج ایده تأیید نمیشود.

شکل 4-4 : مدل تحقیق جهت بررسی فرضیه فرعی 2-1

بررسی فرضیه فرعی 2-3:
سرمایه اجتماعی ساختاری بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده را تعدیل میکند.
جدول4-13 آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت فرضیه فرعی 2-3
مدل
R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد تخمین

آمار تغییرات

ضریب تعیین تعدیل شده
تغییرات F
df1
df2
Sig. F Change
1
309/0(a)
095/0
079/0
6723/0
096/0
720/5
2
108
004/0
2
312/0(b)
097/0
072/0
6748/0
002/0
185/0
1
107
668/0

a Predictors: (Constant), BPP اشتراک بهترین تجربیات, SSS سرمایه اجتماعی ساختاری
b

دیدگاهتان را بنویسید