منبع مقاله با موضوع استان تهران، فعالیتهای اقتصادی، شهر تهران، فرصتهای شغلی

مورد میزان رفتوآمد روزانه برای کار است و بررسی توزیی جمعیت و فرصتهای شغلی در منشره تنها تصویری کلی از مسأله ارائه میدهد باید توجه داشت که ری اشتغام جمعیت در شهر تهران معادم ۲۶/۷ درصد و ۰/۷ درصد باالتر از ری اشتغام در منشره است و به طور طبیعی یکی از یامدهای تمرکز کارگاهها در شهرستان تهران، بهرهمندی بیشتر ساکنان شهر تهران از فرصتهای شغلی منشره بوده است.اما به هر حام نتیجه دیگر این تمرکز افزایش سدرهای شغلی به تهران و برتری حجم رفت و آمد شغلی از یرامون به مرکز نسبت به رفت و آمد از مرکز به یرامون برای کار است .در هر صورت روند مکان گزینی فعالیتها اگر تابی برنامه و مکانیابی مناس نباشد من دامن زدن به تمرکزگرایی نسنجیده جمعیت، اتالف انرژی و مشکالت زیست محیشی را نیز به همراه خواهد داشت.
-۳-۶-۴ تحلیل عوامل تأثیرذار بر پایداری اقتصادی
-۱-۳-۶-۴ مکانگزینی فعالیتها
در فرایند شکلگیری مناطق شهری، در ابتدای شکلگیری؛ عوامل تولید گرایش به تمرکز در مرکز دارند این گرایش به دلیل استداده از صرفههای ناشی از مریاس است.با افزایش تراکم در مرکز، به تدریج آ ار بیرونی فعالیتها بر یکدیگر نمود خواهد یافت و سیستم تکقشبی وارد ررهای ناشی از تجمی و مرایس خواهد شد .ظهور این مرحله ناشی از ایجاد ا ری است که در ادبیات اقتصادی به آن ا ر ازدحام۹ گدته
۹. Congestion effect
میشود.ایجاد این ا ر در یک منشره موج افزایش هزینههای تولید برای فعالیتها خواهد شد.این افزایش هزینه از طریق تغییرات قیمت زمین، هزینه حمل و نرل و ایجاد آلودگیهای مختلف، خود را بر سیستم شهری تحمیل میکنند.
با ایجاد این عوامل به تدریج آ ار نشتی توسعه در مرکز سیستم بروز کرده و نراط حاشیهای مرکز رشد خواهند کرد .با بروز ا ر ازدحام، مرکز رشد یافته قادر خواهد بود به انتخاب فعالیتهای اقتصادی دست بزند و دیگر همه فعالیتها امکان ورود به مرکز را نخواهند داشت.در واقی مرکز ساکنان خود و فعالیتهای اقتصادی را گزینش خواهد کرد و افراد و فعالیتهای ذیرفته نشده در مرکز به نراط حاشیهای خواهند رفت.وقوع این مساله در محدوده مورد مشالعه به عنوان نراط حاشیهای برای منشرهای شهری ایتخت آشکار است.
ا ر نشتی هم نظام اسکان و هم نظام فعالیتها را در محدوده مورد مشالعه تحتتأ یر قرار داده است.ا رات مسأله فوق بر نظام اسکان از جوان مختلف اعمام میشود.از یک طرف وجود آلودگیهای زیستمحیشی موج گرایش اقشار مرفه به نراط خوش آب و هوا شده و از طرف دیگر افزایش قیمت زمین و همچنین افزایش هزینههای حمل و نرل موجبات گرایش اقشار کم درآمد به نراط حاشیهای به خصوص نراطی که فعالیتهای نشتی در آن مسترر شدهاند، میشود.
در فعالیتهای اقتصادی نیز گزینش مراکز توسعه یافته به گونهای صورت میگیرد که فعالیتهایی که قادرند میزان معینی عوامل تولید را در واحد سشح متناس با افزایش ازدحام، متراکم کنند و میزان بهرهوری از فضا را ایا به عبارت دیگر میزان تولید ارزش افزوده در واحد سشحد افزایشدهند؛ قادر خواهند بود که مراکز توسعه یافته باقی بمانند ولی سایر فعالیتها که دارای چنین خصلتی نیستند از مراکز توسعهیافته به نراط حاشیهای رانده خواهند شد.در هر حام نکته قابل توجه این است که فرایند فوق را میتوان به مسابرهای برای کس فضا بین فعالیتهای اقتصادی و خانوارها تشبیه کرد که در این میان خانوارهای کمدرآمد و فعالیتهای ناتوانتر بازنده هستند.
نکته قابل توجه در بررسیهای درون منشرهای این است که میزان آستانه الزم برای ا رات نشتی برای هر منشرهای بنا به سشح توسعه، خصوصیات اقتصادی و طبیعی هر منشره و همچنین میزان اعمام مرررات دولتی متداوت است.
در و ی موجود آنچه که در محدوده مورد مشالعه قابل بررسی مجدد است این است که شهرهای اصلی و مرکزی در شهرستان کرج در مرابل مناطق حاشیهای خود؛ در حام ذیرفتن همان نرشی هستند که تهران در دهه ۱۳۵۰ با یرامون خود داشته است.تکرار این روند در محدوده مورد مشالعه با وجود شکلگیری ما در شهرهای جدید باعث تکرار شدن روندهای گذشته خواهد شد.روندهایی که به دلیل عدم وجود برنامهریزی برای آنها قابل کنترم نبودهاند و خود را همواره بر نظام برنامهریزی تحمیل کردهاند.رشدی لجام گسیخته و فاقد برنامه که سمت و سوی توسعه و ایداری در آن وجود ندارد.
-۲-۳-۶-۴ صنعت
بخش صنعت در محدوده موردمشالعه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بوده است و این خود یکی از عوامل مهم جذب مهاجرین به شهرستان کرج و بهخصوص شهر کرج طی چند دهه گذشته بوده است.
یکی از مسائل قابل طرح در محدوده مورد مشالعه این است که در سامهای س از انرالب از طرف وزارت صنایی به صنایعی که قبل از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ روانه اشتغام دریافت کرده بودند، کارتشناسایی داده شده و همین امر سب گردید تا در مرابله با وابا ممنوعیت ایجاد و توسعه صنایی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، واحدهای غیرمجاز در سشح منشره و در ارا ی کشاورزی و گاه با قشی اشجار بوجود آیند ادر مناطق غرب مهرشهر و حسینآباد و ماهدشتد.
مسأله دیگر انترام واحدهای صنعتی کوچک که دارای روانه مجاز بوده و در محور تهران ـ کرج واقی گردیدهاند به مکانهای جدید در ی هدف عدم تمرکز صنایی در محدوده مورد مشالعه است که در شورای اقتصاد بررسی و به تبی آن ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی جدید در این محدوده اکیداً ممنوع اعالم شده بود.اما با مشالعات صورت گرفته میتوان گدت که با وجود وابا مبتنی بر کنترم روند توسعه صنعتی در منشره به دلیل اعمام سیاستهای دوگانه در برخورد با متخلدین نه تنها در شعاع فوق توسعه صنایی صورت گرفت، بلکه به گسترش صنایی و کارگاههای صنعتی در مناطق یرامونی و حاشیهای باالخص در محدوده مورد مشالعه دامن زد.
-۳-۳-۶-۴ تقسیم اعتبارات و وامهای اعطایی
نرش اعتبارات و تسهیالت دولتی در ایجاد اشتغام در یک منشره بر کسی وشیده نیست.نرش این عامل نیز با توجه به سیاستهای تجویز شده در طی دهههای گذشته بر محدوده مورد مشالعه بیتأ یر نبوده است که قابل بررسی است.
اعتبارات روژههای طرحهای عمرانی شهرستان کرج در سام ۱۳۶۲ و مجموع سامهای قبل و بعد از آن امربوط به همان طرحهاد روندی را نشان میدهد که نحوه صرف اعتبارات ترریباً تابی نحوه توزیی جمعیت درشهرستان میباشد.این سیاست یک جهته قشعاًموج تشویق افزایش جمعیت مهاجر به نرشهای که باالترین سهم اعتبارات را به خود تخصیص داده میشود .ادر سام مذکور در سشح شهرستان نراط متعدد و کم جمعیت زیادی وجود داشته که هیچگونه اعتبار عمرانی نداشتهاندد.بنابراین حتی در سشح شهرستانهایی چون کرج موج میشود که نراط جمعیتی غربی نسبت به نراط شرقی عر افتادهتر گردند و سیاست توزیی متوازن جمعیت به نتیجهای نرسد.
در استان تهران سهم اعتبارات شهرستان کرج در سام ۱۳۶۲ بالغ بر ۱۳/۳۷ درصد اعتبارات استان بوده است و در همین سام نسبت جمعیت شهرستان کرج به استان تهران حدود ۱۲/۸۸ درصد بوده است.اگر میزان اعتبارات عمرانی مصرف شده در یک نرشه را شاخص جهت نمایش رشد با رونق یا جمعیت ذیری یک نرشه فرض نماییم اعتبارات تخصص یافته به شهرستان کرج متناس با جمعیت آن میباشد و ظاهراً سیاستی ترجیحی در جهت رشد بیشتر این شهرستان نسبت به مجموع بریه کانونهای جمعیتی استان تهران وجود ندارد.اما نحوه توزیی آن در شهرستانهای تابی توزیی جمعیت بوده است.
از نظر و عیت وامهای اعشایی در سام ۱۳۶۱، سهم شهرستان کرج از وامهای مذکور ۶/۳۷ درصد کل استان تهران بوده است.بررسی میزان فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی شهرستان کرج در این سام نشان میدهد که وامهای مذکور به ترتی بیشتر در بخشهای ساختمان، کشاورزی، بازرگانی و غیره جذب شدهاند و سهم وامهای صنعتی این شهرستان ۰/۱ درصد مبلغ کل وامها بوده است.در سام ۱۳۶۱ موجودی نردی انواع حسابها در تهران نسبت به شهرستان کرج هیچ تناسبی با نسبتهای جمعیتی ندارد و انباشتگی موجودی نردی در تهران مؤید اهمیت اقتصادی فوقالعاده تهران است که خود بیانگر متأ ر بودن سیاستهای مالی شهرستان کرج در مرابله تهران است.روند فوق در طی دهه گذشته ادامه یافته و در ارهای از موارد هم تشدید گشته است.
از طرفی دیگر سیاست تخصیص اعتبار کالً به سود شهرستان کرج نیست و به تناس جمعیت موجود در شهرستان این اعتبار تخصیص مییابد. س رشد سریی جمعیت شهرستان کرج انسبت به تهراند محرکهای قویتری غیر از صرف اعتبارات عمرانی دولتی داشته است که آن را میتوان ناشی از جاذبههای تهران دانست که توزیی جغرافیایی جمعیت شهرستان کرج نیز تا حدودی نظریه فوق را تایید میکند به این معنی که اکثریت جمعیت شهرستان کرج برای نزدیکتر بودن به تهران در شرق و جنوبشرقی شهرستان اسکان یافتهاند.
-۴-۳-۶-۴ عوامل مدیریتی
توسعه در منشره شهری تهران و محدوده موردمشالعه در سه دهه گذشته به جز در تهران که طرح جامی داشت و تا حدودی هم کرج، تابی هیچ نوع سیاست و برنامهای جامی با هدف هدایت و کنترم توسعه هماهنگ کل منشره نبوده و عمدتاً حاصل اسکان غیررسمی گروههای کمدرآمد در ارا ی حاشیه و اطراف آبادیها و شهرها و راههای اصلی منشره و به رسمیت شناختن مراکز مسکونی و تبدیل آنها به شهرها توسا نهادهای مسئوم، همواره س از شکلگیری بدون برنامه کانونهای جمعیتی و بروز مشکالت و نابسامانیها صورت گرفته است.توسعه فوق تابی برنامه از یش تعیین شدهای نبوده و محدوده را به سمت نا ایداری سوق داده است.
-۴-۶-۴ جمعبندی
روششناسی اتخاذ شده در روند رداختن به مو وع رساله برای بررسی چگونگی رداختن به تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فضایی در محدوده مورد مشالعه طی سه دهه گذشته از دیدگاه رهیافت توسعه ایدار بوده است.که امید است با توجه به محدودیت منابی اطالعاتی و کمبودهای این نگاه به درستی انجام شده باشد.ماحصل این تالش این فصل است که اسخگویی به سؤامهای رساله عنوان شده در فصل اوم را شامل میشود. این جمیبندی نتایج ارزیابی و عیت ایداری توسعه در محدوده مورد مشالعه است که در واقی اسخی
برای سوام دوم است.مو وع توسعه و ایداری زیستمحیشی عمدتاً از محتوایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار بوده و مسائل از قبیل تخری طبیعت و آلودگیهای زیستمحیشی را ناشی از عدم سازگاری الگوی توسعه با محیا زیست می داند، از دیدگاه مسائلی از این دست نه علت، بلکه معلوم به حساب میآیند.علت اصلی بروز مسائل زیستمحیشی، اخذ تصمیمات سیاسی است که توسا محرکهای اقتصادی، تجاری ادالمبازید ترویت میشوند.
همچنین به دلیل غال بودن نگرش بخشی بر سیستمهای تصمیمگیری و وجود برداشت بسیار محدود از مدهوم محیا زیست و نتایج حاصل از آن، به هر نوع ساخت وساز و فرایند رشد؛ عنوان توسعه اطالق شده است که با توجه به مدهوم توسعه مصداقی ندارد.
در اس به این سوام که آیا در محدوده مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *